ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Den 2. Hubší víra

Deset dnů modliteb 2013


Rejstřík - na začátek na začátek

Den 2. Hubší víra

Učedníci před letnicemi a po nich se v mnohém naprosto lišili. Před letnicemi jejich rostoucí víra často selhávala. Po letnicích byli ve víře pevní jako skála. Vylití Ducha sv. je posílilo ve víře, aby dokázali čelit protivenství, se kterým se měli setkat při šíření evangelia. Se strachem se skrývali v době, kdy byl Pán Ježíš zatčen a vyslýchán. Petr jej na dvoře velekněze pokrytecky zapřel slovy: „Neznám toho člověka“. (Mt 26,72) Petrova víra byla křehká a váhavá. Ale podívejte se, jak proměněný Petr s přesvědčením dokazuje ze starozákonních knih, že Ježíš je Mesiáš. Jen si srovnejte Petrovo zapření s jeho odpovědí po letnicích, když se jej židovští vedoucí snažili umlčet. Statečně prohlásil: „Nemůžeme mlčet o tom, co jsme viděli a slyšeli. (Sk 4,20) Ten rozdíl způsobila plnost Ducha svatého. Petr ve vlastní síle nemohl být rovnocenným soupeřem vychytralým plánům nepřítele. Ale v Ježíšově síle byl více než schopen žít život v síle Ducha svatého. Apoštol Pavel popisuje posílení Duchem svatým takto: „Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk“ (Ef 3,16). Posílený Duchem svatým vírou naplněný Petr byl naprosto jiný člověk.

Definice víry

Víra se drží zaslíbení Ducha svatého jako Božské reality. Důvěřuje Kristovu zaslíbení, které garantuje dar Ducha svatého v plné a hojné míře. Víra sama o sobě je dar Boží (Ř12,3), který „Bůh v jisté míře daruje každému člověku. Roste, když je cvičena v souladu s Božím slovem.  „Pokud chceme svoji víru posilnit, musíme přijít do kontaktu s Božím slovem.“  (Ed 253-4) Když hledíme na Pána Ježíše skrze jeho slovo, Duch svatý, který Boží slovo inspiroval, bude naši víru budovat. (Ř 10,17)

Víra je ve skutečnosti důvěra. „Víra je důvěra .. „(Ed 253) Vírou chápeme, že nás Bůh miluje a vždycky má na mysli naše nejvyšší dobro. Skrze víru nás Duch svatý vede, abychom se uchopili množství darů milosti nabídnuté nám díky Golgatě. Skrze víru dostáváme duchovní sílu, abychom odolali pokušení zlého. Vírou jsme posílení k vydávání svědectví. Vírou jsme motivováni vykonat všechno, co si Bůh přeje a poslechnout každý Ježíšův příkaz. Vírou se chápeme Božích zaslíbení a věříme, že jsou naše.

O letnicích „výše a výše vztahovali ruku víry a pod vedením Ducha svatého i ten nejslabší se cvičením důvěry v Boha stal posvěceným, lepším a vznešenějším.“ (AA36,49,50) Toto se může stát i naší zkušeností. Duch svatý touží prohloubit a posílit naši víru. Naše víra roste podle toho, jak úzké máme společenství s Ježíšem.

Tři praktické způsoby, jak posílit naši víru

1. Počítej s tím, že Duch svatý buduje tvoji víru, když studuješ Boží slovo. Přistup ke studiu Bible s očekáváním. Věř, že Duch svatý, který Bibli inspiroval, uskuteční překvapivé změny ve tvém životě, když budeš důsledný a vytrvalý ve studiu slova. (2.Pt 1,3-4)
2. Vztahuj Boží zaslíbení na sebe. Abys měl užitek ze studia Bible, musíš ji aplikovat naprosto osobně. Vlož sám sebe do příběhů, které čteš. Při čtení textů se ptej, jaké naučení ti chce Duch svatý dát. Co nového a potřebného pro svůj život ti Duch svatý pomohl objevit?  Jaké přesvědčení ti Duch svatý vložil do mysli?
3. Jednej podle „míry víry“ jakou ti Bůh již vložil do srdce. Dívej se za kulisu současných okolností tvého života a vyhlížej požehnání, které má Bůh pro tebe v blízké budoucnosti. Když ti Duch svatý vloží něco do srdce, udělej to a věř, že budeš bohatě odměněn, když budeš podle Božího slova jednat.

Abys prohloubil svoji víru, čti následující zaslíbení a přijmi je za vlastní.

„U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“ Mt 19,26
„Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Žd 4,16
„s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.“ Žd 12,2
„Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme v souladu s jeho vůlí.“ 1.Jan 5,14
„Pán chce, aby všichni jeho synové a dcery byli šťastní, měli v duši pokoj a byli poslušní. Cvičením ve víře dosahuje věřící těchto požehnání. Vírou může být odstraněna každá povahová vada, vyčištěna každá skvrna, opravena každá chyba a rozvinuta každá dobrá vlastnost.“ AA 564

„Často jsem viděla, jak děti Boží zanedbávají modlitbu, zvláště modlitbu v soukromí. Mnozí necvičí svoji víru – což je jejich povinností a předností. Často čekají na pocity, které ovšem sebou přináší pouze víra. Pocit – to není víra. Jsou to dvě rozdílné věci. Víra je to, co máme cvičit a pocity a požehnání daruje Bůh. Milost Boží přichází do duše průduchem živé víry a tato víra je to, co máme cvičit.

„Pravá víra se spoléhá a dovolává  Božích zaslíbení dříve, než se uskuteční. Musíme poslat svoje požadavky vzhůru ve víře a pak věřit, že obdržíme zaslíbené požehnání. „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít.“ Mk 11,24

Prostá víra věří dříve, než uvidí výsledek, to zaslíbené požehnání. Pak, až zaslíbené dostaneme a radujeme se z něj, víra dosáhne svého naplnění. Mnozí se však domnívají, že nemají sílu Ducha svatého, dokud Ducha svatého v sobě nepociťují. Tak si pletou víru s požehnáním, které dostáváme skrze víru.
„Vhodná doba pro procvičení víry je právě tehdy, když cítíme nedostatek Ducha. Když těžké mraky a temnota přikrývají naši mysl, tehdy nastala vhodná doba, aby živá víra protrhla temnotu a rozptýlila mraky. Pravá víra se opírá o zaslíbení obsažené v Božím slově a jen ti, kteří Boží slovo poslechnou, mohou na slavná zaslíbení dosáhnout.“  (Christian Experience and Teaching of E.G.White, p. 126-7)

Víra

Evidentně tohoto vztahu důvěry s Bohem skrze jeho slovo bude v době konce nedostatek. Pán Ježíš se vyjádřil takto: „Ale nalezne Syn člověka víru na zemi až přijde?“  (Lk 18,8) Mnoho lidí bude zaměňovat pocity za víru. Budou hledat duchovní zkušenost, která bude stimulovat jejich emoce a dá jim dobrý pocit. Jiní padnou do opačného extrému – totiž studeného formalismu. Navzdory zmatkům, do kterých se někteří lidé dostanou, Duch svatý stále svoji církev vede ke stále hlubší zkušenosti víry, jakou si snad ani neumíme představit – zkušenost naprosté důvěry v Boha, v Boží slovo a poslušnost jeho zjevené vůle. Přeješ si z celé duše žít život takové víry? Proč nepokleknout a neprosit Ducha svatého, aby naši víru prohloubil a vedl nás, abychom již nyní žili takový život víry.

Z pohledu Ducha prorockého

Pozorně si přečti oddíl z knihy Touha Věků (DA 673-678)

„Petr vznesl rozhodnou námitku: Kdyby se všichni odvrátili, já ne! V horní síni při večeři prohlásil: „S tebou jsem hotov jít do vězení i na smrt.“ (Lk 22,33) Ježíš ho upozornil, že ještě této noci svého Spasitele zapře. A teď Kristus opakoval svoje upozornění: „V pravdě ti pravím, že ty dnes, tuto noc, než kohout zakokrhá, mě třikrát zapřeš.“ Petr se však postavil ještě rozhodněji: „Kdybych měl s tebou umřít, jistě tě nezapřu.“ (Mr 14,29-31) Podobně mluvili všichni ostatní. Věřili si tak, že odmítli opakované tvrzení toho, jenž ví všechno. Pro nastávající zkoušku byli nepřipraveni. Teprve až na ně přijde pokušení, poznají svou vlastní slabost.

Když Petr řekl, že půjde se svým Pánem do vězení i na smrt, myslel to zcela upřímně, doslova a do písmene. Neznal však sám sebe. V jeho srdci byly ukryty prvky zla, které čekaly na příležitost, aby se mohly projevit. Pokud si toto nebezpečí neuvědomí, přivedou ho do věčné záhuby. Spasitel věděl, že je v něm samolibost a pocit sebejistoty, jež převáží i jeho lásku ke Kristu. V jeho životě se již projevily mnohé slabosti, neodčiněné hříchy, lehkomyslnost, neposvěcená povaha, malá obezřetnost vůči pokušení.  Kristovo vážné upozornění bylo výzvou k sebezpytování. Petrovi bylo třeba zbavit se víry v sebe a prohloubit víru v Krista. Kdyby byl upozornění v pokoře přijal, byl by prosil Pastýře stáda, aby zachránil svou ovci. Když na Galilejském jezeře začal tonout, prosil: „Pane, zachraň mne!“ (Mt 14,30) (str. 674) A  Kristus vztáhl svou ruku a uchopil jeho. Kdyby byl nyní prosil Ježíše: Zachraň mne přede mnou samým!,  byl by býval zachráněn. Petr však měl pocit, že mu byla projevena nedůvěra a pokládal to za nespravedlivé. Byl tím dotčen a ještě se zatvrdil.

Ježíš je se svými učedníky trpělivý. Nemůže je ušetřit zkoušky, nenechává je však bez útěchy. Ujišťuje je, že zlomí okovy hrobu a že jeho láska k nim nepomine. Řekl: „Až budu vzkříšen, předejdu vás do Galileje.“ (Mt 26,32) Ještě než Krista zradili, dostalo se jim ujištění, že jim bude odpuštěno. Po smrti Kristově a jeho vzkříšení věděli, že se jim dostalo odpuštění a že jsou drazí Kristovu srdci.

Ježíš se s učedníky vydal do Getsemane, na odlehlé místo, ležící na úpatí Olivové hory, kam se často uchyloval rozjímat a modlit se. Spasitel často vysvětloval svým učedníkům, jaké je jeho poslání na světě a jaký k němu mají získat duchovní vztah. Nyní jim k tomu podá názorný příklad. Měsíc rozlévá své bledé světlo a osvětluje kvetoucí keř vinné révy. Ježíš na něj učedníky upozornil a použil jej jako symbol.

Řekl: „Já jsem pravý vinný kmen.“ (J 15,1) Ježíš se nepřipodobnil ke vzrostlé palmě, k rozložitému cedru, nebo k silnému dubu. Za symbol si zvolil vinnou révu s jejími přilnavými úponky. Palma, cedr i dub rostou osaměle. Není jim třeba podpěry. Vinná réva se však proplétá laťkovím a pne se k nebesům. Tak i Kristus jako člověk byl závislý na božské moci. „Já nemohu sám ze sebe činit nic,“ prohlásil. (Jan 5,30) (str. 675

„Já jsem pravý vinný kmen.“   Židé vždy pokládali vinnou révu za nejušlechtilejší z rostlin a za symbol všeho mocného, výtečného a plodného. Izrael byl přirovnán k vinné révě, kterou Bůh zasadil v zaslíbené zemi. Svou naději na spásu opírali Židé o skutečnost, že patří k Izraeli. Ježíš však pravil: Já jsem skutečný vinný kmen. Nemyslete si, že tím, že patříte k Izraeli, se stáváte účastníky života Božího a dědici Božích zaslíbení. Pouze skrze mne můžete obdržet duchovní život.

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.“ (J 15,1) Na pahorcích Palestiny zasadil náš nebeský Otec tento ušlechtilý vinný kmen a sám byl vinařem. Mnozí byli okouzlení krásou tohoto vinného kmene a uznali, že pochází z nebes. Vůdcům Izraele se však jevil jako kořen, který vyrazil z vyprahlé půdy. Zmocnili se rostliny, zohavili ji a pošlapali svýma nečistýma nohama.  Mysleli si, že ji zničí navždy. Nebeský vinař však na svoji rostlinu nezapomněl.  Když si lidé mysleli, že ji zahubili, vzal ji a přesadil na druhou stranu zdi. Vinný kmen tak zmizel z jejich dohledu. Víc už ho nespatřili. Byl ukryt před hrubými zásahy lidí. Větve vinného kmene však přesahují přes zeď. Právě ony teď reprezentují vinný kmen. Skrze ně mohou být štěpy neustále spojené s kmenem. Díky tomu mohou nést ovoce. Dávají plody, které mohou chutnat kolemjdoucí.

„Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti,“ řekl Kristus svým učedníkům.  Ačkoli bude od nich brzy odloučen, jejich duchovní spojení s ním bude nedotčeno. Spojení větve s kmenem je obrazem vztahu, jaký s ním budou učedníci mít. Štěp se naroubuje na živý kmen a vlákno po vláknu, tkáň po tkáni vroste do kmenu. Život vinného kmene pronikne do větve a oživí ji. Tak i duše, mrtvá ve vinách a hříších, ve spojení s Kristem ožívá. Spojení se utváří vírou v Krista, jako osobního Spasitele. Hříšník spojuje svou slabost s Kristovou silou, svou prázdnotu s Kristovou plností, svou křehkost s Kristovou trvalou mocí. Tehdy získá mysl Kristovu. Lidství Kristovo se tu dotýká našeho lidství a naše lidství se dotýká jeho božství. Tak působením Ducha svatého nabývá člověk božské povahy a je Bohem přijímán v Božím milovaném Synu. (str. 676)

Je-li takové spojení s Kristem navázáno, musí se stále udržovat. Spasitel řekl: „Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.“ (J 15,4) Spojení není žádným nahodilým ani příležitostným dotykem. Ratolest se stává součástí živého kmene. Z kořene neustále proudí do větví život, síla a plodnost.  Ratolest nemůže žít bez kmene. Ani vy nemůžete žít beze mne, řekl Ježíš. Život, který jste ode mne přijali, si můžete uchovat jen neustálým spojením se mnou. Beze mne nepřemůžete jediný hřích a neodoláte jedinému pokušení.

„Zůstaňte ve mně a já ve vás.“ Zůstávat v Kristu znamená neustále přijímat jeho Ducha a cele se odevzdat jeho službě. Spojení mezi člověkem a Bohem musí být stále živé. Stejně jako vinná ratolest stále čerpá mízu ze živého kmene, máme se i my pevně držet Ježíše a vírou od něho přijímat sílu a dokonalost jeho povahy.

Kořen vysílá živiny do větví a odtud dále až do těch nejvzdálenějších výhonků. Podobně zprostředkovává Kristus duchovní sílu každému věřícímu. Pokud je člověk ve spojení s Kristem, nehrozí mu, že by vyschl, nebo zahynul.

Život vinného kmene se projevuje příjemnou vůní plodů na větvích. Kristus řekl: „Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,5) Žijeme-li vírou v Syna Božího, bude se v našem životě projevovat ovoce Ducha.

Můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává.“ (J15,1.2) Ratolest může být navenek spojena s kmenem, ale její spojení nemusí být živé. Potom však nemůže růst, ani přinášet plody. Podobně se může i člověk připojit ke Kristu a přitom mu může chybět skutečné vnitřní spojení na základě víry. Vyznáním víry se lidé dostávají do církve, ale teprve jejich povaha a jednání ukazují, zda jsou s Kristem skutečně spojení. Pokud nenesou ovoce, jsou planými výhonky. Odloučení od Krista znamená zkázu a smrt, tak, jak ji představuje suchá, odumřelá větev. „Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.“ (J 15,6) Každou ratolest, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.“ (J 15,2) Jeden z vyvolených dvanácti (str. 677) učedníků musel být odstraněn jako suchá větev. Ostatní se museli podrobit zásahu štěpařského nože a projít těžkou zkouškou. Ježíš se vší vážností a láskou vysvětlil vinařův záměr. Ořezávání je bolestivé, ale provádí je Otec. Vše dělá s rozvahou a citem. Větve, které se plazí po zemi, je třeba odříznout od přízemních podpěr, k nimž se jejich výhonky přichytily. Mají se pnout vzhůru k nebesům a hledat oporu v Bohu. Dále se musí zbavit zbytečného listí, které ubírá sílu plodům. Také nadbytečné výhony je třeba odstranit, aby na ovoce mohlo svítit Slunce spravedlnosti. Vinař odřezává vše, co rostlině neprospívá, aby mohla přinášet bohatší a hojnější úrodu.

Ježíš řekl: „Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.“ (J 15,8) Bůh chce, aby se ve vás projevovala jeho svatost, dobrota a láska. Přesto Spasitel nevyzývá učedníky, aby se snažili nést ovoce. Říká jim, aby zůstávali v něm. „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám.“ (J 15,7) Kristus zůstává ve svých následovnících prostřednictvím svého slova. Boží slovo nám umožňuje stejně živé spojení, jaké představuje přijímání jeho těla a krve. V Kristových slovech je Duch a život. Přijímáte-li je, spojujete svůj život s životem vinného kmene. Žijete „každým slovem, které vychází z Božích úst“ (Mt 4,4). Kristův život se ve vás projevuje stejně jako v něm. Budete-li žít v Kristu, přilnete-li k němu, budete-li se jej držet a čerpat u něho sílu, ponesete podobné ovoce, jako on.

Aplikace Božích rad

Naplnění podmínek

Duch svatý svědčí o Kristu. Pokud se podřídíme jeho vedení, povede nás do užšího společenství s Pánem. Duch svatý zjevuje jeho bezkonkurenční povahu, jeho šarm. Vede nás k tomu, abychom spočinuli v jeho lásce, důvěřovali jeho vedení a každým okamžikem se poddávali jeho vůli. To je význam slov Pána Ježíše, když nás vyzývá, abychom v něm zůstávali. Na zkušenosti zůstávání v Kristu závisí i naše ovoce. O letnicích se učedníci naučili, co to znamená v Kristu zůstávat. Záměrem této kapitoly je pomoci i nám objevit, co je obsahem „zůstávání v Kristu.“

1. Jaký je podstatný rozdíl mezi Petrem před ukřižováním Pána Ježíše a po letnicích? Čti DA str.672-3 a srovnej to s tím, co čteš ve Sk 2,37-39; Sk 4,8-12; Sk 5,29-32.
Přemýšlej o sobě. Co ve tvém životě by měla očistit milost Pána Ježíše? O čem tě Duch svatý přesvědčuje? Máš Bohu co vyznat? Přečti si 51 žalm jako svoji vlastní modlitbu a pros Boha o to, co slíbil.

2. Přemýšlej o symbolice vinného kmene. Co důležitého říká tobě?
3. Co znamená „zůstávat v Kristu“?
4. Jak si počíná vinař, když chce získat co možná největší a nejlepší úrodu? Jaký význam to má pro tvůj duchovní život?
5. Jak můžeme my v našem osobním životě oslavit Boha?

Duch svatý nás usvědčuje z hříchu. Zjevuje skryté postoje, zděděné sklony, kterých jsme si nebyli vědomi. Náš milující Bůh stojí o každého z nás. Chce, abychom dosvědčili milost jeho charakteru. Když jsme ochotní konfrontovat naše chyby a podřídit se Boží vůli, Duch svatý nás posílí, abychom vedli život, jaký se Bohu líbí. Naše víra se posílí, když budeme svědky působení a divů Ducha svatého v našem životě. Svědectví učedníků po letnicích bylo svědectvím o tom, jak Ježíš změnil jejich život. Změnil je, a když mu to dovolíme, změní i nás.

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - Den 2. Hubší víra - Deset dnů modliteb 2013