ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Obsah a úvod

Deset dnů modliteb 2013


Rejstřík - na začátek na začátek

Obsah a úvod

Obsah:

1. den – Vážné prosby
2. den – Hlubší víra
3. den – Pokání vycházející ze srdce
4. den – Čestné a upřímné vyznání
5. den – Laskavé a jednotné společenství
6. den – Sebezkoumání
7. den – Obětavá pokora
8. den – Poslušné podřízení
9. den – Radostné díkuvzdání
10. den – Svědectví se zápalem

Seznam  použitých zkratek knih EGW: 

AA – Skutky apoštolů
DA – Touha věků
Ed  – Výchova
Ev   – Evangelizace
EW – Zkušenosti a vidění
BC  – Biblický komentář
SCh – Cesta ke Kristu
Col – Kristova podobenství
TM – Poselství pro kazatelé

Úvod

Vítám vás na duchovní cestě do „horní místnosti“. Chci vás ujistit, že jít do „horní místnosti“ potřebujete. Pokud tak učiníte, poznáte, že vás čeká jedno z největších biblických objevů vašeho života. Během studia jednotlivých kapitol této skromné publikace objevíte to, co je nutné k přípravě, abyste obdrželi moc Ducha svatého v její plnosti. Budeme spolu studovat instrukce z inspirovaných zdrojů na téma: Co mám udělat, abych přijal zaslíbený dar Ducha svatého a jak mám žít každodenní život pod jeho vedením a zmocněním.

Podivoval ses už někdy nad tím, proč měli učedníci tak pevnou víru až na smrt? Co jim dalo takovou odvahu zvěstovat evangelium ve všech koutech světa navzdory nepředstavitelným překážkám? Jak to, že byli po letnicích tak jiní? Petrovy sebevědomé projevy byly ty tam a místo nich zde byla ochota sloužit a schopnost mocně zvěstovat. Tomášovy pochybnosti se změnily ve víru pevnou jako skála. Také Jakub a Jan, synové hromu, byli naprosto jiní. Stali se pokornými služebníky Pána Ježíše.  Matouš, vypočítavý celník se změnil ve věrného „zapisovatele“ evangelia. A Marie, žena špatné pověsti se stala oddaným bojovníkem kříže. Tu dramatickou změnu v jejich životě způsobily letnice. A můžeš si být jistý, že letnice mohou změnit i tvůj život. Učedníci naplnění mocí Ducha svatého změnili svět. V několika málo desetiletích přinesli evangelium až na kraj římského impéria.
Ale copak Ježíš slíbil dát dar Ducha svatého pouze apoštolům? Bylo vylití síly z nebe limitováno pouze na ně? Anebo má Bůh dostatek Ducha svatého i pro každého z nás? Mluvíme-li o zaslíbení letnic, nezapomeňme na výrok apoštola Petra, který kdysi prohlásil: „neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“   Skut.2,39

Elen Whiteová potvrzuje, že dar Ducha svatého je zaslíben i nám, když píše v knize „Skutky apoštolů“: „Čas, který od té doby uplynul, naprosto nic nezměnil na zaslíbení, které dal Kristus svým učedníkům. Když se s nimi loučil, slíbil jim poslat Ducha svatého, jako svého Zástupce. Není to způsobeno nějakým omezením ze strany Boha, že bohatství milosti Boží neplyne proudem na zem na lidi. Jestliže se zaslíbení nevyplňuje tak, jak by mělo, je to proto, že si lidé zaslíbení Božího neváží tak, jak by měli. Kdyby po něm všichni toužili, byli by všichni naplnění Duchem. Kde lidé málo dbají na potřebu Ducha svatého, tam se objevuje duchovní vyprahlost, duchovní tma, duchovní úpadek a smrt. Kde se mysl zabývá věcmi méně významnými, tam se nedostává božské moci, jež je nezbytná pro růst a rozkvět církve a která sebou přináší všechna další požehnání.  Nyní nám chybí a přitom jsou nám nabídnuta v neomezeném množství.“   (AA 50)

Bible i spisy Ducha prorockého jasně potvrzují, že zaslíbení Ducha sv. patří také každému z nás. Bůh touží i dnes vylít Ducha svatého na svoji církev. To, že Duch svatý nebyl dosud vylit v plné míře a dílo nebylo dokončeno, není kvůli omezení ze strany Pána Boha. Celé nebe čeká na boží lid, kdy podnikne potřebné kroky, aby obdržel sílu Ducha svatého a dokončil kázání evangelia.

V tomto sešitě se pokusíme navštívit horní místnost a budeme studovat, jaké nezbytné kroky jsme povinni udělat, abychom mohli přijmout dar Ducha svatého i my v době konce. Každá kapitola obsahuje tři základní oddíly: Prozkoumání Boží rady, odpověď na Boží radu a aplikace Boží rady. Budeme se spolu snažit prozkoumat, jak učedníci připravovali svá srdce, než dostali dar Ducha svatého. Ke studiu nám poslouží Bible a spisy Ducha prorockého. Je mojí prosbou, abyste při probírání této publikace byli naplněni Duchem svatým a prožili život proměňující zkušenost. Modlím se, aby Bůh vás zmocnil a mohli jste se stát mocnými svědky v tomto rozhodujícím údobí světové historie.

Proč jsou letnice tak významné?

Den letnic byl v židovské historii nesmírně významný. Byl to padesátý den po hodu beránka, který připomínal dvojí: jednak jarní žeň v palestinském zemědělském cyklu a také vydání zákona Božího na hoře Sinaj, k němuž došlo padesátý den poté, co Izraelci vyšli z Egypta.  Křesťanům navíc připomíná sestoupení Ducha svatého. Někteří považují letnice za den narození křesťanské církve. Po své smrti a vzkříšení se Pán Ježíš čtyřicet dnů  učedníkům zjevoval. (Skut.1.3.) Přikázal  jim čekat v Jeruzalémě, dokud nepřijmou zaslíbené zmocnění Duchem svatým, předpověděné v knize Joele 2,28. „Na všechny pak vyleji svého Ducha. Vaši synové a dcery budou prorokovat, vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyleji svého Ducha v oněch dnech.“  V knize Skutků apoštolských pak čteme: „Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“  (Sk.1,8)

Učedníci pochopili význam Kristova příkazu a poslušně v Jeruzalémě čekali. V horní místnosti se modlili, činili pokání ze svých hříchů, vyznávali nedostatek víry, pokořovali vlastní srdce a podřizovali svůj život vlivu Ducha svatého.  Bohem inspirovaná EGW popisuje, co se dělo během těch deseti dnů, zatímco byli spolu. „Po nanebevstoupení Krista se učedníci shromáždili na jednom místě, aby společně prosili a předkládali Bohu své modlitby. Po deseti dnech zkoušky vlastních srdcí a poddání se důslednému sebezkoumání, byla připravena cesta pro Ducha svatého. Teprve pak mohl přijít a vejít do čistých a posvěcených svatyň srdcí.“ (Evangelizace 698).

Křesťanská církev začala existovat prosbou o dar Ducha svatého. Můžeme hovořit o dětství církve, která přišla o osobní přítomnost Pána Ježíše. Těsně před svým nanebevstoupením přikázal Pán Ježíš učedníkům kázat evangelium po celém světě.

Učedníci, poslušni svého Mistra, se vrátili do Jeruzaléma a deset dnů se modlili o naplnění Božího zaslíbení. Těchto deset dnů byly dny hlubokého zpytování srdce. Učedníci odložili všechny rozdílnosti, které mezi nimi existovaly, a přimkli se k sobě v křesťanském společenství. Po deseti dnech Pán naplnil své zaslíbení úžasným vylitím svého Ducha. Když byli všichni shromážděni v harmonii na jednom místě, modlili se a prosili -  zaslíbené požehnání přišlo!

Co bylo výsledkem vylití Ducha svatého o letnicích? Radostná zvěst o vzkříšeném Spasiteli byla zanesena do všech koutů obydleného světa. Srdce učedníků byla naplněna oddaností tak plně, tak hluboce a dalece, že je to nutilo jít až na konec světa.

Milostí Kristovou učedníci byli tím, čím byli. Upřímná oddanost, pokora a vážné modlitby svědčily o jejich úzkém společenství s Pánem Ježíšem. „Seděli spolu s ním na nebeských místech“. Uvědomili si velikost svého dluhu. Vážnou a vytrvalou modlitbou získali dar Ducha svatého a potom šli s odvahou kupředu, zatíženi břemenem záchrany duší a naplnění touhou získat lidi pro Krista.

Měli bychom být méně zanícení, než byli apoštolové? Neměli bychom si živou vírou nárokovat zaslíbení, které jimi pohnulo do hloubi duše a vyprosit si to, co Pán Ježíš slíbil? Vždyť on řekl: „Proste a bude vám dáno.“ (Jan 16,24) Copak dnes Duch svatý nepřijde jako odpověď na vážnou a vytrvalou modlitbu a nenaplní modlitebníky svou mocí? (In Heavenly Places, str. 333).

Program Deset dnů v horní místnosti byl připraven jako odpověď na tuto Boží radu. Velké poslání je provázeno velkým zaslíbením. Úkol roznést evangelium po celém světě v této generaci se zdá nemyslitelný. Ale když Duch svatý bude vylit v plnosti své síly, srdce budou dotčená, životy proměněny a Boží poslední poselství pravdy se bude šířit jako oheň. Naši synové a dcery, kteří se odklonili od Pána Ježíše se mohou zase vrátit domů. Ti, kteří odpadli, se mohou vrátit k Bohu svého dětství. Tvrdá srdce se mohou zjemnit, a mysl uzavřená se může otevřít. Země, které evangeliu vzdorovaly, se stanou otevřenými k přijetí pravdy a celý svět bude „osvícený slávou“ (Zj 18,1). Dílo Boží na zemi bude dokončeno a Pán Ježíš přijde.

Proč Bůh zdržuje nebeskou sílu?

O letnicích byla nebeská síla zdržovaná ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé: musel přijít pravý čas.  Duch svatý byl vylit na učedníky jako potvrzení toho, že Kristova oběť byla v nebi přijata. Byl vyvýšený jako náš Spasitel a Pán. Petr to vysvětluje ve svém kázání o letnicích takto:  “Protože byl vyvýšený na pravici Boží a dostal od Otce zaslíbení Ducha svatého. On jej vylil tak, jak to teď vidíte.“ (Sk.2,33.) Sestoupení Ducha svatého bylo Božím signálem, že učedníci mají Přítele u Božího trůnu, který je bude denně posilovat, aby dokončili své poslání.  Hodiny odbily ten pravý čas podle Božského jízdního řádu nebes a Duch svatý byl vylit s veškerou svou silou. „Kristus se rozhodl udělit dar těm, kdo bývali s ním, těm, kteří v něho věřili, u příležitosti svého vyvýšení a inaugurace na mimořádné slavnosti v nebi. Jaký dar mohl Pán Ježíš udělit, když je dost bohatý a vyvýšený, jako prostředník Božího trůnu?  Musí to být dar, který odpovídá velikosti jeho královského postavení. Kristus udělil svého zástupce, třetí osobu Božství – Ducha svatého.  Nic většího dát nemohl.

Druhý důvod, proč Duch svatý byl vylit, spočíval v tom, že učedníci splnili podmínky. Během těch deseti dnů se stalo v horní místnosti něco mimořádného, co je připravilo pro obdržení Ducha svatého v jeho plnosti. V prvém století učedníci dostali moc Ducha svatého, aby zažehli poselství evangelia. V době konce dostane církev plnost Ducha svatého proto, aby dokončila úkol zvěstování evangelia tomuto světu.

Čas je správný, hodina přišla a Pán apeluje na svoji církev dnes, aby splnila podmínky. Pečlivé studium Bible a spisů EGW představuje zkušenost učedníků během těch deseti dnů v horní místnosti. Zažili novou zkušenost s Bohem díky následujícím počinům:

1. Vážným modlitbám
2. Hluboké víře
3. Srdcem prožívanému pokání
4. Upřímnému vyznání
5. Jednotě prožívané v lásce
6. Sebezpytování
7. Obětavé pokoře
8. Poslušné poddanosti
9. Radostnému díkuvzdání
10. Vydávání svědectví se zápalem

V oddíle „Z pohledu Ducha prorockého“ budeme studovat vždy jednu z těchto charakteristických hodnot a budeme si klást tyto základní otázky:
1. Jak mohu připravit vlastní srdce k přijetí plné moci Ducha svatého?
2. Je v mém životě něco, co znemožňuje vylití Ducha svatého?
3. Může mě Bůh svěřit moc svého svatého Ducha?
4. Je moje srdce připraveno přijmout zaslíbený pozdní déšť?

Když budete studovat toto téma společně, pocítíte, jak jste přitahovaní blíže k Pánu Ježíši. Když budete denně otevírat své srdce vlivu Ducha svatého, zažijete důvěrnější zkušenost s Pánem Ježíšem. Moc Ducha svatého promění váš život. Křest Duchem svatým není něco, co prožijeme jednou za život, ani to není zkušenost, kterou bychom měli očekávat v daleké budoucnosti. Naplnění Duchem svatým je zkušenost, kterou chceme prožívat každý den.   „Každý pracovník by měl prosit Boha o křest Duchem svatým každý den. Křesťanští pracovníci by se měli shromáždit a prosit o zvláštní pomoc, o nebeskou moudrost, aby věděli, jak moudře plánovat. „ (AA 50)

Když budete tyto stránky studovat, přeji vám, abyste zakusili moc Ducha svatého. Nechť Duch svatý osvěží váš život a nechť je vaše srdce otevřeno, aby přijalo všechno, co má dnes Bůh připraveno pro svou církev.

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - Obsah a úvod - Deset dnů modliteb 2013