ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Bible, Boží slovo - proč jí můžeme důvěřovat ?

Hledání Boha

285_bible.jpg

Bible, Boží slovo - proč jí můžeme důvěřovat ?

Vloženo: 07.12.2010
Zhlédnuto: 221444x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Bible je knihou, která vznikala celých 16 dlouhých století a na jejím napsání se podílelo 40 pisatelů zcela rozdílného věku, povolání, vzdělání, životního zařazení a pohledu na svět. A přece jako křesťané vyznáváme, že Bible je kniha jednotná a ve své jednotnosti jedinečná.  I když byly o některé knihy spory, brzy byla Bible přijata tak, jak ji máme dnes.  Co mají všechny ty knihy společného? A proč právě tyto dokumenty byly vybrány, když během staletí vzniklo velké množství „náboženské literatury“? Proč byly odmítnuty apokryfní knihy, přestože se na první pohled zdají hodnotné?

V čem spočívá jednota Bible?

Spočívá v tom, že pisatele inspiroval Duch svatý a pisatelé Bible se rozhodují, jednají a mluví podle jiných zákonů, než se lidé obvykle řídí. Jejich život se upíná k něčemu, co není v nich, ale nad nimi. Neusilují o své štěstí, neprovádějí své plány, ale prosazují v tomto světě pravdu, která není z tohoto světa. V Bibli všechno ukazuje k Bohu.

Středem není člověk, ale Bůh, Pán nebe a země. On jedná. Tvoří tento svět a zachovává jej, tvoří člověka a opatruje ho. I když se mu člověk hříchem vzdálil, znovu jej k sobě přivádí, napomíná a podpírá. Přeje nám pokoj, a ne trápení. Když se naplnil čas, přišel z lásky na tento svět v Pánu Ježíši, aby člověka osvobodil a nabídl mu věčný život. Proto když čte člověk Bibli, je znepokojen a vyveden z rovnováhy, protože objevuje nový svět, objevuje Boha a naslouchá, co mu Bůh říká.

Bůh někdy mluvil s lidmi přímo. Někdy prostřednictvím andělů, jindy měli proroci vidění - zvláštní stav těla a mysli, ve kterém vnímali Boží sdělení. Proroci častokrát ani nerozuměli významu zpráv, které jim Bůh sdělil. Jindy je psali vlastními slovy podle obrazů, které jim byly ukázány.

Mluvíme o vnuknutí, o inspiraci Duchem svatým.

Bůh sdělil své poselství lidem, aby je předali svým současníkům a zaznamenali je pro příští generace. Křesťané věří, že Bible je skutečně Božím slovem, Boží knihou, kterou však napsali lidé inspirovaní Bohem. Bůh jim nechal svobodu výběru slov a myšlenek. Není to úžasné, že Veliký Bůh se nesnaží vyjadřovat pomocí slov a obrazů, kterým bychom nerozuměli, ale nechá vše popisovat lidskými slovy ?

Kromě několika míst, kde je přímá Boží řeč, Bůh nechal pisatele Bible, aby všechno vyjádřili vlastními slovy. Bůh neinspiroval slova a věty, ale jejich pisatele.

Zjevení Jana 1,10-11,19 - V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: „Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím... Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom.

Lukáš 1,1-4 - Už mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova. I já jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat, vznešený Teofile, neboť jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal, abys poznal, jak spolehlivé je učení, které jsi přijal.

2. Petrova 1,20-21 - Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.
Židům 1,1-2 - Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.

Archeolog Carter, který chtěl objevit hrobku panovníka Tutanchámona, musel nejdříve odstranit hromadu hlíny, kterou tam navozili dělníci z jiných expedic. Podobně je to s vírou v Boha a s Biblí. Lidé na Bibli navršili hromadu předsudků, nedůvěry a posměchu. Dříve než začneme studovat Bibli, musíme se zbavit předsudků. Pak můžeme najít mravní hodnoty a poselství o Boží lásce.

Jedním z předsudků proti Bibli je právě ten, že jí psali  lidé a přeci Bible i křesťané prohlašují, že je Slovem Božím.

Pisatelé Bible byli inspirovaní Duchem svatým a často psali o takových skutečnostech, o kterých ve své době nemohli vědět, protože jejich pravdivost dokázaly teprve objevy vědy ve 20. století.

2. Timoteova 3,16 - Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti.

Dalším předsudkem je, že Bible neobstojí kritickým zkoumáním rozumem.

Tvrdí, že Bible je pouze pro omezené a nevzdělané lidi, že nesnese důkladné zkoumání. Vyžaduje prý jen omezenou víru, bez kritiky rozumu. Není to pravda! Bůh nás přímo vybízí k posouzení důkazů, které v Bibli předkládá.

Skutky apoštolů 17,11 - Máme napodobovat příklad obyvatel Bereje, kteří vyslechli kázání Pavla a pak „každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel“

Jan 5,39 - Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně.

Je mnoho významných lidí, kteří studovali Bibli  a při studiu nalezli Boha.

Například Lew Wallace, známý americký generál, diplomat a literární génius, byl zapřísáhlým ateistou. Dva roky věnoval tomu, aby v nejvýznamnějších knihovnách Evropy a Ameriky prostudoval a shromáždil informace pro knihu, kterou by navždy zničil křesťanství. Když psal druhou kapitolu, náhle zjistil, že klečí na kolenou a volá k Ježíši: „Můj Pane, můj Bože!“ Nemohl už dál odmítat uznat, že Ježíš Kristus je Boží Syn, neboť našel závažné a nepopiratelné důkazy.

Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822) - astronom, objevitel planety Uran. "Čím více se rozšiřuje pole vědy, tím více se objevuje nepopíratelných důkazů o věčné a všemohoucí Stvořitelské Moudrosti."

Alessandro Volta (1745-1827) – elektrofyzik a vynálezce. "Základní pravdy víry jsem podrobil důkladnému studiu. Dospěl jsem tak k důkazům, které tvoří náboženství věrohodným i pro přírodovědce. Bože dej, aby toto mé vyznání přineslo bohaté ovoce!"

Sir John Ambrose Fleming (1849-1945) - fyzik a radiotechnik, jeden z otců moderního rozhlasu.
"Velké množství moderních objevů úplně zničilo starý materialismus. Vesmír se dnes jeví naším očím jako uskutečněný velkolepý plán. Plán však předpokládá plánovače." "Původ člověka lze hledat jedině v tvůrčí síle osobního Boha." "Tělesné zmrtvýchvstání Kristovo je jednou z nejlépe dosvědčených událostí v dějinách lidstva.."

Dalším předsudkem je, že věda již Biblické zprávy vyvrátila.

Vědecký výzkum 20. století dokazuje pravdivost mnoha biblických výpovědí. Z mnoha příkladů si uveďme jeden z oblasti lékařství.

Teprve koncem minulého století lékaři objevili bakterie a viry jako původce nemocí a pochopili formy přenášení nákazy.

Účinné způsoby ochrany před nákazou a základní hygienická a karanténní pravidla však znal již v 15.století před Kristem Mojžíš, přestože okolní velké národy jako Egypt to neznali. Bůh mu řekl, aby nemocné oddělil, aby bydleli až za táborem. Ošetřující lidé měli mít roušku na ústech. Při doteku nemocného malomocenstvím nebo mrtvého člověka se měl člověk umýt v proudící vodě a vyprat svůj oblek.

Odkud měl Mojžíš tyto poznatky a zkušenosti? Byl to Bůh, který mu tyto poznatky sdělil, protože si přál, aby lidé mohli být zdraví a šťastní.

Dalším předsudkem je, že Biblická proroctví jsou příliš obecná.

Není to pravda! Bible má mnoho proroctví, které se naprosto přesně naplňují a naplnily. Některá z nich určují i přesný rok událostí, přesná jména měst i vládců několik staletí dopředu. Mesiášův příchod, život, smrt i zmrtvýchvstání  určilo přes 300 přesných proroctví, které se do detailu vyplnily.  Biblická proroctví se vyplňují všechny, neboť jsou proroctvím od Boha.Tím se odlišují od falešných proroctvích, u kterých se něco vyplní a něco ne.

V dalších článcích v kategorii prorokové Bible a dneška si je  postupně probereme.

Dalším předsudkem je tvrzení, že Bible byla za ta staletí pozměněna a není již podle originálu.

To ale vyvrací úžasné archeologické nálezy nalezené v jeskyni u Mrtvého moře v Kumránu.
Například svitek Izaiáše který pochází z roku 150 před Kristem, Samuel, Žalmy a další. Odborníci se shodují, že v textech nebyl změněn žádný podstatný bod víry ani mravní závazek.

Žádná jiná starověká literatura není doložena tolika spolehlivými texty a překlady jako Bible.

Máme řadu důkazů, proč můžeme Bibli důvěřovat. Zkoumejme jí a nalezneme Boha.


Kam dál? - související k tomuto tématu

Video - Hledání - Pravda o Bibli, Kumránské svitky

286_kumranske_svitky.jpg Hledání 2 Pravda o Bibli – Hledání pravdy  - Kumránské svitky nalezené 1947 -1956 jsou v chrámu knihy v Jeruzalémě. Nejvýznamnější je svitek Izaiáše, který je nejucelenější a je identický s ...
Vloženo: 07.12.2010
Zhlédnuto: 22673x

Související články z kategorie - Hledání Boha

Jméno Boha Otce JHWH a Ježíše Krista

594_ukrizovani_napis.jpg Jméno JHWH, je svaté jméno Boha, který vyvedl Izraelský lid z Egyptského zajetí.  Izraelité se toto jméno báli vyslovovat, aby Boha  neznesvěcovali – neboť je svaté.  Bůh zjevil své jméno, ale ...
Vloženo: 30.10.2012
Zhlédnuto: 17293x

Velikonoční zamyšlení

547_velikonoce.jpg Jaké události si připomínáme na Velikonoční svátky? Víme ještě dnes jaké je jejich poselství? Slavení Velikonoc, vychází z židovského svátku Pesach, takzvané Veliké noci ve starší české literatuře někdy překládáno jako Přesnice, ...
Vloženo: 05.04.2012
Zhlédnuto: 8181x

První kroky, na cestě věřícího člověka

467_prvni_kroky_vericiho_cloveka.jpg Neboj se  vyznat svou víru v  Krista. Římanům 10, 9-11 - Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v ...
Vloženo: 20.08.2010
Zhlédnuto: 147931x

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 2.

375_jezis_kristus_2.jpg V předchozím díle jsme si napsali verše, které dokazují Božství a Stvořitelskou moc Ježíše Krista. Tyto verše dokazují, že Ježíš byl ještě před stvořením světa a že skrze Něj vše povstalo. ...
Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 169767x

3. pokání - Cesta ke Kristu

165_cesta_ke_kristu.jpg Pokání Jak se člověk stane spravedlivým před Bohem ? Jak se hříšník může ospravedlnit ? Jedině Kristus nás může uvést do souladu s Bohem, se svatostí. Jak se však dostaneme ke Kristu ...
Vloženo: 07.10.2010
Zhlédnuto: 159533x

ZnameniCasu.cz - Bible, Boží slovo - proč jí můžeme důvěřovat ?