ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Biblická Znamení Kristova příchodu a konce světa - 1.část

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

260_znameni_doby_prichod_krista_part_1.jpg

Biblická Znamení Kristova příchodu a konce světa - 1.část

Vloženo: 11.11.2010
Zhlédnuto: 464614x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Biblická Znamení Kristova příchodu a konce světa – 1.část

Většina z nás má dnes pocit, že se se světem něco děje, něco je jinak než dřív. Je více násilí, katastrof, více strachu a hrozeb. Velké množství rodin se rozpadá, děti neposlouchají rodiče a mají neúctu ke starším. Je nárůst strašných nemocí a hladu v kontrastu s hýřením a rozhazováním potravin i financí. Lidé jsou sobečtí jdou jen za svým Já, bez ohledu na druhé. Příroda je dnes tak zpustošená, že i vědci předpovídají, že to už země nemůže dlouho vydržet. Mění se klima, vymírají stále další druhy zvířat a rostlin a slunce začíná pálit čím dál víc, a záplavy na různých místech jsou stále častější.  Bible to vše ale předpovídá. Biblická znamení před příchodem Ježíše Krista se jasně naplňují přímo před očima.

2. Timoteova 3, 1-5 - Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.

Ježíš Kristus dostal od učedníků přímou otázku, jaká budou znamení Jeho druhého příchodu a konce světa. Tři evangelisté pak zaznamenali to, co Ježíš řekl. Tato znamení nacházíme zapsaná u Matouše 24 kapitole, Marka 13 kapitole a Lukáše 21 kapitole a Knihách Zjevení Jana a Daniel a dalších.  V uvedených kapitolách mluví Kristus současně i o zničení Jeruzaléma v roce 70. Je nutné oddělit text, který mluví o Jeruzalému  od těch co mluví o konci světa.

Marek 13,32-33 - Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.

Neznáme-li datum Kristova slavného návratu, znamená to snad, že se o tuto událost nemáme zajímat? V žádném případě !! Den a hodinu (ve smyslu pevného data) Jeho příchodu nikdo nemůže předpovědět. Avšak "dobu" Jeho příchodu (ve smyslu určitého období) můžeme jasně rozpoznat na základě mnoha prorokovaných "znamení". Jedním z mnoha důvodů k víře křesťana jsou i předpovězená a plnící se znamení příchodu Krista. Tak jako mohli farizeové poznat znamení své doby, Ježíš očekává, že i my poznáme znamení Jeho blížícího se  návratu.

Znamení druhého příchodu můžeme rozdělit do dvou skupin - znamení v přírodě  a  znamení ve společnosti.

1. ČÁST ZNAMENÍ V PŘÍRODĚ -  proroctví se začalo naplňovat hned po dnech velikého soužení

NASTANE VELIKÉ SOUŽENÍ - Matouš 24,21 - Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.

Matouš 24,15,21 - „Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj) - (budeme studovat v dalších proroctvích) ,Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.

Věřící lidé začali být pronásledováni, ale soužení vyvrcholilo až během temného středověku, kdy pohanská církev a její  inkvizice pronásledovala věřící od roku 538 – do roku 1798, celých 1260 let. Na konci těchto let po onom soužení se ukázalo několik dalších předpovězených znamení.

VELIKÉ ZEMĚŤŘESENÍ - Zjevení 6,12 - Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky.

1. listopadu 1755 došlo k obrovskému ničivému zemětřesení spojenému s vlnami tsunami, které zasáhlo velkou část Evropy, Afriky i Ameriky. Je známé jako lisabonské zemětřesení, ale otřesy byly pozorovatelné například i v Grónsku, v Západní Indii, v Norsku, Švédsku, Velké Británii a Irsku. Postihlo oblast o rozloze nejméně 4 milióny čtverečních kilometrů.

Lisabonské zemětřesení přineslo obrovské materiální ztráty a ztráty na životech, mělo však také obrovský vliv na myšlení lidí. Přišlo v době nástupu "osvícenství a rozumu", kdy se lidé postavili proti Bohu a proto bylo chápáno jako projev Božího hněvu a prorocké znamení konce. Duchovní rozměr této události zanechal v lidech daleko hlubší stopu než materiální škody. Lidé se vraceli k Bibli a ke studiu proroctví.

V Lisabonu bylo z hlubin země slyšet jakoby dunění hromu. Vzápětí zničil velkou část města prudký otřes. Během šesti minut zahynulo na 60 tisíc lidí. Moře nejdříve ustoupilo, obnažilo široký pruh písčitého pobřeží, za chvíli se však vodní příval hnal zpátky. Přílivová vlna vystoupila 15 i více metrů nad obvyklou úroveň hladiny. Za zcela výjimečnou událost, ke které v Lisabonu za této katastrofy došlo, lze považovat také zmizení nové přístavní hráze, vybudované s obrovskými náklady z mramoru. Na tuto hráz se seběhl velký zástup lidí v domnění, že tam jsou v bezpečí před bortícími se domy. Přístavní hráz se však zničehonic propadla do moře a všichni lidé, kteří na ní byli, zahynuli; na hladinu nevyplavalo ani jedno mrtvé tělo." (Sir Charles Lyell, Základy geologie, str. 495)

"V důsledku zemětřesení skončily v troskách všechny kostely a kláštery, většina velkých veřejných budov a více než čtvrtina obytných domů. Asi dvě hodiny po zemětřesení propukly v různých částech města silné požáry, jež během necelých tří dnů město naprosto zpustošily. K zemětřesení došlo ve svátek, kdy byly kostely a kláštery plné lidí, jen málokdo se zachránil." (Encyclopedia Americana, heslo Lisabon)

A jistě tu nemusíme rozebírat, že počet zemětřesení v poslední době dramaticky stoupá po celém světě. Již to často ani nedokážeme vnímat. Je až zarážející co statistiky ukazují.

SLUNCE SE ZATMÍ - Matouš 24, 29 - „Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí.

Dne 19.5.1780 došlo ke zvláštnímu zatmění slunce, známému jako „Velký temný den Severní Ameriky“. "Temný den 19. května 1780 je jistě nejtajuplnější úkaz svého druhu, ne-li zcela ojedinělý. Bylo to naprosto nepředvídatelné a nejzáhadnější zatmění celé viditelné oblohy v Nové Anglii." (R. M. Devens, Naše první století, str. 89)

Samuel Williams z Harvardu podává zprávu, že temnota "postupovala s mraky od jihozápadu mezi desátou a jedenáctou hodinou dopoledne a trvala až do poloviny příští noci". "Na lidi dolehl strach, úzkost, posvátná bázeň. Ženy stály ve dveřích a rozhlížely se po ztemnělé krajině. Muži se vraceli z práce na polích, tesaři odložili nástroje, kováři opustili kovadliny, obchodníci pulty. Ve školách přerušili vyučování a vyděšené děti se rozutekly domů. Pocestní se uchylovali do nejbližších usedlostí. Každý se ptal, co se bude dít. Vypadalo to, jako by se krajem měl přehnat uragán nebo jako by přicházel konec světa."

MĚSÍC PŘESTANE SVÍTIT - Marek 13,24 – „Ve dnech po onom soužení‚ slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo...

Po velkém temném dni podle mnoha svědectví  byl měsíc v úplňku, ale temno bylo až do půlnoci, pak vyšel  krvavě rudý měsíc.

Zjevení 6,12 - Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev.

"I noční tma však byla neobyčejná a naháněla hrůzu jako tma během dne. Přestože byl téměř úplněk, nedaly se bez umělého světla rozpoznat žádné předměty. Zdálo se, že ani umělé světlo ze sousedních domů nebo ze vzdálenějších míst nemůže proniknout hustou temnotou; jako by to byla egyptská tma." (Isaiah Thomas v časopisu Massachusetts Spy, roč. 10, č. 472 z 25. května 1780)

Očitý svědek vyprávěl: "Napadlo mě, že tma by nemohla být větší, ani kdyby byla všechna světelná tělesa ve vesmíru zahalena neproniknutelným závojem nebo kdyby přestala existovat... …List bílého papíru vzdáleného několik centimetrů od oka byl stejně neviditelný, jako ten nejčernější samet." (list. dr. Samuela Tenneye z Exeteru, New Hampshire, z prosince 1785, uveřejněný v Massachusetts Historical Society Collections, 1792, sv. I, díl 1, str. 97)

HVĚZDY BUDOU PADAT Z NEBE - Matouš 24,29 - „Hned po soužení oněch dnů‚ slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe.

Dne 13.11.1833 bylo pozoruhodné padání meteoritů v takovém rozsahu jako nikdy předtím. Odhadovalo se, že pozorovatel mohl vidět průměrně 60 000 meteorů za hodinu. Tento úkaz byl viditelný od Kanady až po Mexiko, od Atlantického po Tichý oceán.

Očitý svědek popsal událost takto: "Jen stěží by se na obloze našlo místo, které by nebylo stále zaplněno padajícími hvězdami. Občas padaly po skupinách - vyvolávaly tak představu fíkovníku, který předčasně shazuje své fíky, když s ním zatřese silný vichr." (American Journal of Science and Arts, 1834, str. 385) Mnozí se domnívali, že přichází konec světa…

Zjevení 6,13 - a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky.

ŘEV VALÍCÍHO SE MOŘE - Lukáš 21,25 - „Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem.

I toto proroctví se naplnilo a stále naplňuje. Vlny Tsunami zná dnes snad každý. 24. srpna 1883 došlo k mohutné erupci sopky Krakatoa. Mrak popela a sopečného prachu vystoupal až do výšky 27 km. Erupce vyvolaly čtyři vlny tsunami vysoké až třicet metrů, jejichž sekundární vlnění bylo zaznamenáno až v Lamanšském průlivu. Zvuk explozí byl slyšitelný až na vzdálenost několika tisíc kilometrů - např. na ostrově Mauricius a na pobřeží severozápadní Austrálie.  V důsledku výbuchu a vln tsunami zahynulo více než 36 000 lidí, 165 měst a vesnic bylo zcela zničeno a dalších 132 vážně poškozeno.

26. prosince 2004. Velmi silné zemětřesení, ke kterému došlo v Indickém oceánu, způsobilo obrovskou vlnu tsunami, která dosahovala až třicetimetrové výšky. Tato vlna zasáhla početná turistická letoviska a území mnoha států. Odhadované počty obětí se různí, podle agentury ČTK stála tato událost život 228 000 lidí a miliony dalších uvrhla do chudoby.

Podle National Oceanic and Atmospheric Administration zaznamenali vědci od roku 1900 celkem 1096 vln tsunami.

MOCNOSTI NEBESKÉ SE ZACHVĚJÍ - Lukáš 21,26 - Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat.  Zjevení 6,14 Nebe zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa.

Toto proroctví zatím čeká na naplnění. Doba konce jak vidíte postupně přichází již delší dobu, proč si tedy myslíme, že Ježíš Kristus již brzy přijde? Je mnoho dalších proroctví ve společenské oblasti, které se naplňují až v této době. Naše poslední 20.století bylo naprosto odlišné od předchozích a tyto znamení probereme v 2.části. Jsou i ještě další proroctví mluvící o stavu země před příchodem Ježíše Krista.

SLUNCE BUDE PÁLIT - Zjevení Jana 16,8 - Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.

To že slunce začíná pálit čím dál více o tom již není diskuse. Sluneční paprsky jsou čím dál ostřejší a pojem globální oteplování zná už snad každý. Již téměř nemůžeme vydržet na slunci bez ochranných krémů a brýlí a vědecké předpovědi nejsou růžové, předpovídají silné zvýšení sluneční aktivity.

V roce 2013 hrozí podle NASA planetě Zemi silná sluneční aktivita, která vyvolá solární super bouři schopnou vyřadit nejen komunikační a navigační satelity, ale také rozvody elektrické energie, dopravní a bankovní systémy a také osobní elektroniku jako jsou počítače nebo mobilní telefony.

NARUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -  Izaiáš 24, 5  - Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.

To, že naše zem chřadne je do očí bijící. Je unavená z nás lidí, z bezohledného chování k ní. Každá oblast země je zasažena  a kdyby Ježíš Kristus ještě dlouho nepřišel, země by to nevydržela. Ať se jedná o moře, atmosféru, ekosystém, či půdu, vše je zvláště v tomto posledním století narušeno a trpí.

ZEMĚTŘESENÍ NA MNOHA MÍSTECH - Matouš 24, 7 - na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení.

Myslím, že je dnes již  každému jasné, že počet zemětřesení a přírodních katastrof je neúměrně větší, než kdy jindy. Vždy byly katastrofy, ale nikdy v takovém počtu a v takovém měřítku.

US Geological Suvrvey uvedl, že od roku 1990 se celkový počet zemětřesení zaznamenaný vědci celého světa neustále zvyšuje. A to přesto, že měřící možnosti jsou od tohoto roku stále stejné. V roce 2004 bylo zaznamenáno celkem 31 201 zemětřesení, což je téměř dvakrát tolik, co v roce 1990. Pokud je známo, zemětřesení roku 2004 způsobila 284 012 úmrtí.

Matouš 24,33-34  - Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích! Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane.

Matouš 24,44 - Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,‘ a začal by bít své spolu služebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“

Jakými jsme služebníky, těmi co čekají, nebo těmi, co jsou otupělí a nevnímají Kristovo slovo?

Není vyloučeno, že tato znamení v přírodě se budou ještě jednou opakovat.

 


Kam dál? - související k tomuto tématu

Biblická znamení Kristova příchodu a konce světa - 2.část

261_znameni_doby_prichod_krista_part_2.jpg Biblická znamení Kristova příchodu a konce světa - 2.část 20.století je v dějinách světa zcela vyjímečné. Když začínalo, zatím ještě nikdo neletěl letadlem, nikdo nejel automobilem po dálnici, nikdo neposlouchal rádio ani ...
Vloženo: 11.11.2010
Zhlédnuto: 252959x
Doporučujeme

Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 177111x

Video - Závažné poselství pro dnešní Církev!

513_zavazne_poselstvi_pro_dnesni_cirkev.jpg Když se dívám na celou dnešní náboženskou scénu tak všecko co vidím, jsou vynálezy a služby člověka a těla. Je to většinou bez moci a nemá to žádný dopad na svět. ...
Vloženo: 22.11.2011
Zhlédnuto: 10409x

Je potřeba oživení a reformace v našem životě, nestačí jen slova!

528_oziveni_a_reformace.jpg Věřící lid se vroucně modlí o vylití Ducha Svatého, který je zaslíben k tomu, aby bylo dílo dokončeno a Ježíš Kristus mohl přijít ukončit dějiny zla. Všichni toužíme, aby  se Letnice ...
Vloženo: 04.01.2012
Zhlédnuto: 226794x

Ohavnost zpustošení (znesvěcující ohavnost) a Boží signál k opuštění měst

721_2_1_01-zniceni-jeruzalema.jpg Když Kristus mluvil se svými učedníky o posledních dnech, varoval je: „Když pak uvidíte „znesvěcující ohavnost", o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, ...
Vloženo: 12.11.2016
Zhlédnuto: 8535x

Konec světa prosinec 2012, příchod antikrista, co na to Bible?

600_konec_sveta_2012.jpg Blíží se mnohými očekávané datum, datum které hýbe poslední dobou všemi médii. Na mail nám chodí různé dotazy ohledně tohoto data. Datum 21.12.2012, ke kterému končí Mayský kalendář. Bude apokalyptický konec ...
Vloženo: 09.12.2012
Zhlédnuto: 229929x

ZnameniCasu.cz - Biblická Znamení Kristova příchodu a konce světa - 1.část