Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner


Rejstřík - na začátek na začátek

01. Úvod

Epištolu k Římanům psal apoštol v Korintu na přelomu let 57 a 58. Je to jedna z jeho nejdůležitějších epištol a je jednou z nejsystematičtějších a nejrozsáhlejších náboženských rozprav. Je velkým poselstvím. Pavel v ní dokazuje, že každý člověk je hříšný a jako takový musí zahynout bez ohledu na svou národnost nebo původ. Ukazuje, že bez Boha není žádné naděje a doporučuje nám milost Boží, která je zjevena v spravedlnosti Kristově. Vysvětluje, že Pán Bůh může zachránit a spasit věřícího hříšníka a přitom neporušit svou spravedlnost. A činí to ne proto, aby člověk znovu hřešil, ale aby měl čistý charakter, skutečně křesťanský. Přestože tato epištola je knihou hlubokého a pronikavého obsahu, každý ji může za pomoci Ducha svatého snadno pochopit.

Dr. Martin Luther se k ní vyjádřil ve své známé předmluvě takto: „Tato epištola je vlastně nejhlavnější částí Nového Zákona a nejčistším evangeliem. Je důstojná toho, aby se jí křesťan učil zpaměti slovo za slovem, aby se s ní každodenně stýkal a přijímal ji jako duchovní chléb. Nikdy jí není dost. Čím více o ní uvažujeme, tím více a lépe nám chutná.“ Závěrem této předmluvy nám píše: „V této epištole nacházíme vše, co by měl křesťan vědět, konkrétně, co znamená Zákon, evangelium, hřích, trest, milost, víra, spravedlnost, Bůh, Kristus, dobré skutky, láska, naděje, kříž… Proto se zdá, že v ní chtěl Pavel krátce vylíčit celou křesťanskou evangelijní nauku a učinit vstup do Starého Zákona. Není totiž pochybností o tom, že kdo přijme tuto epištolu do srdce, ten obdrží světlo a moc Starého Zákona. Ať se tedy každý křesťan cvičí v pobožnosti a svatosti a Pán Bůh nechť mu k tomu udělí své milosti. Amen.“

Poněvadž epištola k Římanům obsahuje zdánlivě mnoho rozporů a mínění o ní v křesťanském světě je velice rozdílné, čti a zkoumej tuto knihu velmi pečlivě. Dávej pozor na její vyjádření, přemýšlej nad každým slovem! Nepospíchej, ale rozvažuj vše důkladně! Zkoušej pochopit její obsah do takové hloubky, jak je to jen možné, neboť v ní je obsažena Boží spravedlnost, bez níž žádný neobstojí v posledním dni.

Nechť pravdy obsažené v této brožuře pomohou dosáhnout každému čtenáři Kristovu spravedlnost, bez níž „nikdo neuzří Pána.“

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - 01. Úvod - Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner