ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

17. Studie 16

Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner


Rejstřík - na začátek na začátek

17. Studie 16

Dnešní večer je posledním, který je přidělen k našemu biblickému studiu, a tak je na místě, abychom si udělali malý přehled toho, o čem jsme zde uvažovali. Nastínění takového přehledu najdeme ve Zj. 14:6-12.
Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“
Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“

Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši." Zj. 14:6-12.

My jsme si zvykli, a oprávněně, hovořit o těchto poselstvích jako o jednom trojnásobném poselství. Výraz, který překládáme „letěl za ním“ ve skutečnosti znamená „letěl s ním“. Takto bychom četli: „A třetí anděl letěl s nimi.“ Je to totéž slovo, jaké se používá v 1. Kor. 10:4. A pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. První anděl volal, druhý se k němu připojil a třetí se přidal k oběma předchozím. A všichni tři spolu vydávají poselství. Můžeme uvažovat pouze o jednom poselství, které v sobě zahrnuje všechna tři.
Poselství připravuje lid, který je popsán ve 12. verši. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. U tohoto lidu se nacházejí tři věci: trpělivost, zachovávání přikázání a víra Ježíšova. A protože jsou spojeny v jedno, myslím, že o nich můžeme uvažovat i v obráceném pořadí. Víra, poslušnost, trpělivost. Protože víra je základem, na němž je postaveno vše ostatní a z něho vše ostatní vyrůstá. Víra, která působí poslušnost a jejíž korunou je trpělivost. Apoštol Jakub praví: „A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.“ Jak. 1:4. Svatí jsou dokonalí tehdy, když mají dokonalou trpělivost. Díky trojandělskému poselství zde povstane lid, který je před Bohem dokonalý. Jsou přesně tím, čím Spasitel chce, aby byli. „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Mat. 5:48.

Možná, že někdo z přítomných si neuvědomuje tu skutečnost, že lekce, které zde již tucet večerů probíráme při studiu epištoly k Římanům, nejsou ničím jiným než poselstvím třetího anděla. Dnes bych vám rád ukázal, že třetí andělské poselství je cele zahrnuto v kázání apoštola Pavla, jak je zachyceno v 1. Kor. 2:2. „Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.“ To bylo vše, co Pavel kázal, a když to kázal, bylo to mocné. Praví: „Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí.“ 1. Kor. 2:1.4.
To, co Pavel kázal, popsal v 1. Kor. 1:17-18 „Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“ Kristus jej poslal kázat evangelium a on to činil. Nepoužíval při tom moudrost lidských slov, aby tím svá kázání nezbavil účinnosti. Říká: „Aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.“ Když tedy Pavel kázal mezi korintskými věřícími, nekázal nic jiného, než Krista, a to toho ukřižovaného. A to bylo evangelium. Takovéto evangelium – kříž Kristův – je mocí Boží ke spasení každému, kdo uvěří.

Vzniká tedy otázka: Bylo toto Pavlovo kázání něčím jako třetím andělským poselstvím nebo trojnásobným poselstvím, které je nám svěřeno? Bylo jeho kázání odlišné od toho, které kážeme my? Pakliže ano, kážeme opravdu to, co bychom měli kázat? Jinými slovy, je v našem kázání ještě něco jiného než v kázání Pavlově? Jestli ano, pak ať už to je cokoliv, měli bychom s tím co nejrychleji skoncovat. Podívejme se proč.

„Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ Gal. 1:8. To jsou silná slova. On je však opakuje a podtrhuje. „Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ Gal. 1:9.
Tato slova nebyla napsána nadarmo, protože skutečně byli a jsou lidé, kteří kázali a káží jiné evangelium nebo jiné věci místo evangelia. Ba co víc, byli zde a jsou andělé, kteří kázali a káží jiné evangelium a jiné věci namísto evangelia. Ještě tyto padlé anděly uvidíme, jak k nám přicházejí a káží to, co nazývají evangeliem, vybaveni velkou mocí a doprovázeni oslepujícím světlem. Ale věci, které nám budou říkat, musíme nazvat falešnými a toho, kdo nám je káže, prokletým. Protože se bude v jednotlivostech lišit od těch, které kázal Pavel.

Vraťme se nyní ke Zj. 14:6-7, kde čteme: Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu.“ Toto je dílo, připravující lidi na poslední soud a v důsledku toho na dílo, které směřuje vše k dokonalosti člověka, jak jsme viděli ve verši 12. Poselství však není ničím více ani ničím méně, než věčným evangeliem. Druhý anděl letěl s prvním a třetí je oba doprovázel. Všichni tři pak vydali společný hlas.
Vyvstává nová otázka: Jestliže se třetí anděl přidal k prvním dvěma svým voláním, nemáme něco víc, co bychom měli říci světu, než ti, kteří nesli předchozí poselství? Inu, my opravdu nemáme ke kázání nic víc, než věčné evangelium. Druhý anděl oznamuje skutečnost, že Babylón padl pro své odpadlictví od evangelia. Všimněte si, že druhý anděl nemá žádnou novou pravdu. Říká pouze to, že se něco stalo. Třetí anděl pouze oznamuje trest, který dopadne na ty, jež nebudou dbát poselství prvního anděla. Ale první anděl dále volá a volají všichni tři pospolu. A protože volají společně, první vyhlašuje věčné evangelium, to, které má připravit lidi neposkvrněné před Bohem, a třetí oznamuje trest, který na ně dopadne, jestliže toto věčné evangelium nepřijmou, pak z toho vyplývá, že naprosto celé trojnásobné poselství je věčným evangeliem.

Povšimněte si: první anděl vyhlašuje věčné evangelium. Druhý vyhlašuje pád každého, kdo toto evangelium neuposlechne. A třetí oznamuje trest, který přijde po tomto pádu. A tak celé třetí poselství je zahrnuto v prvním, ve věčném evangeliu. Ano, toto věčné evangelium v sobě nese celou pravdu. Je mocí Boží. Nezapomeňme, že celé věčné evangelium v sobě nese celou pravdu. Je mocí Boží. Nezapomeňme, že celé věčné evangelium se uzavírá v jednom – v Ježíši Kristu, a to v tom ukřižovaném. A samozřejmě v tom vzkříšeném. Nemáme v tomto světě nic jiného k vyhlašování, ať už jsme kazateli, biblickými pracovníky, kolportéry, anebo prostě lidmi, kteří ve skromných podmínkách svého domova a jeho okolí nechají toto světlo zářit. Vše, co může kdokoli z nás přinést tomuto

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - 17. Studie 16 - Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner