ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

18. Zákon

Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner


Rejstřík - na začátek na začátek

18. Zákon

Nyní ke konkrétním bodům učení v Kristu. Nejdříve uvažujme o Zákoně. Rád bych pouze upoutal vaši pozornost ke skutečnosti, že Kristus je v Zákoně a Zákon je v Kristu. Nemůžete oddělit jedno od druhého. Učení Zákona bez Krista nebude mít žádnou moc nebo účinek na lidská srdce. Naše studium knihy Římanům nám to jasně dokázalo. My skrze víru Zákon neobcházíme (nevyprazdňujeme, nečiníme ho neplatným), je to právě jedině skrze víru, kdy Zákon zakotví v našich srdcích.
Zákon odsuzuje hříšníka, a proto skrze skutky Zákona není v Božích očích ospravedlněn žádný člověk. Je to však poslušnost Jednoho, který učiní spravedlivé z mnohých hříšníků. Tato poslušnost se skrze víru v Boží slovo a skrze to, že učiníme Krista svým, může stát naší poslušností. Učinit Krista svým znamená uvést Jej do svého života a mít Krista ve svém životě, znamená mít život věčný. Kristus je pravda a v Něm je Zákon v celé své dokonalosti. Jestliže je Kristus den za dnem v našem srdci, máme tam také Jeho Zákon v celé jeho dokonalosti. Tak dlouho, dokud nezakolísáme. Jestliže máme Krista, je naším spasením, musíme Ho však mít každou vteřinu života. Jeden skutek víry nestačí pro vždycky. Spravedlivý z víry bude živ. Řím. 1:17. Jeden skutek víry vystačí na jednu chvilku života. A protože víra je naším spasením, je zde patrné, že spasení se děje postupně, jednu chvilku za druhou. Nekážeme-li v Zákoně Krista, není v tom žádné moci, naopak kážeme tím odsouzení, namísto naděje. Kristus nás však posílá jako své vyslance vyhlašovat jatým svobodu a říci jim, že nyní jsou zajatci naděje. Kážeme kázání Kristovo, plníme Jeho poslání, jestliže kážeme Zákon, který pouze odsuzuje? My máme kázat naději. Zatímco Zákon stojí proti hříšníkovi s veškerou hrůzou, s jakou byl na Sinaji vyhlašován, jeho mysl má být usměrněna netoliko na Zákon samotný, ale především na Zákonodárce, který v sobě zahrnuje jak milost, tak i pravdu. Pravda i milost jsou v Jeho rukou. A když pravda lidi odsuzuje, milost, která se nachází ve stejných rukou, odvrací hříšníka od hříchu.

Když lidé mají Krista, mají Jeho spravedlnost. Je to ta spravedlnost, kterou vyžaduje Zákon. Avšak spravedlnost Kristova s sebou nese i všechno ostatní. On řekl: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Mat. 6:33. To je ta potřebná věc a pokud ji máme, máme celé evangelium, jenž jest Kristus a Jeho spravedlnost, naše spasení, náš život nyní i navěky.

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - 18. Zákon - Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner