ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

20. Dědictví svatých

Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner


Rejstřík - na začátek na začátek

20. Dědictví svatých

Nyní budeme uvažovat nad dědictvím svatých, zda i v tomto bodě můžeme kázat Krista, a to toho ukřižovaného. Abrahamovi a jeho semeni bylo zaslíbeno dědictví. Jemu a jeho semeni bylo zaslíbeno, že se stanou dědici světa. To símě je Kristus a všichni ti, kteří jsou v Něm. Zárukou tohoto dědictví je Duch svatý. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého, jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. Ef. 1:13-14.

Duch Boží je předběžnou zálohou našeho dědictví. Dále se Pavel modlí, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Ef. 1:18-20.
Celé evangelium nás odkazuje na dědictví svatých. Toto dědictví se nedosahuje skrze Zákon, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista. Jsme-li Kristovi, jsme také dědici podle zaslíbení. Co je z celého kázání o dědictví svatých, jestliže současně s ním nepřinášíme Krista, skrze něhož jediného se toto dědictví obdrží? On je tím, v němž budou požehnány všechny národy. (Gal. 3:8). Když o tom Pavel píše, praví, že protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení. Gal. 3:8. Jinými slovy Pavel říká, že Abrahamovi bylo kázáno evangelium.

Můžeme Krista kázat ve zmrtvýchvstání? Zmrtvýchvstání je spojeno s dědictvím. Když Bůh dal Abrahamovi zaslíbení, Abraham o nich nepochyboval. Byl plně přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, to je také schopen i vykonat. Měl plnou důvěru v Boží moc vzkřísit z mrtvých a tuto dokonalou víru také představil tím, že obětoval svého syna Izáka na oltáři. Jeho víra byla založena na víře v Krista jako vzkříšení a život. V Kristu je Zákon i Sobota. A v Něm je také dědictví. Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý je prostředkem, kterým můžeme obdržet slavný domov.

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - 20. Dědictví svatých - Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner