ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

21. Nesmrtelnost duše

Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner


Rejstřík - na začátek na začátek

21. Nesmrtelnost duše

Můžeme kázat pravdu proti doktríně o nesmrtelnosti duše a přitom hovořit o Kristu? Jistě. Protože tato pravda není ničím jiným, než životem skrze Krista. Skrze Krista máme život a neexistuje žádný jiný způsob, jak jej získat. Můžeme s velkou přesvědčivostí dokázat z Bible, že v hrobě již neexistuje žádné vědomí, a že člověk je smrtelný, a přesto ještě nemusíme mít otázku o nesmrtelnosti duše zdaleka vyřešenu.

Někdo říká, že když lidé pochopí otázku smrtelnosti člověka, pak jsou bezpečni před spiritismem. Je tomu skutečně tak? Nikoliv, protože mnozí lidé již tuto pravdu uznali, a přesto jsou stále ve spojení se spiritismem. Proč? Protože ve svém učení nemají Krista. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. 1. Jan. 5:12. Kdo věří Synu, má život, kdo nevěří Synu, neuzří života. Kristus pro člověka koupil život. A my tento život můžeme mít vírou v Jeho slovo. Kromě Krista není žádného života a ani my ho tedy kromě Něho nemůžeme mít.

V knize Ezechiel 13:22 čteme: Poněvadž mučíte srdce spravedlivého podvodem, zatímco já jsem ho nechtěl zarmucovat, a posilujete ruce svévolníka, aby se neodvrátil od své zlé cesty a nebyl zachován naživu. Důvod, proč lidé lpí na svých nepravostech a proč jdou do zatracení, je, že je jim slíben život tam, kde není žádného života, pokud budou zůstávat ve svém hříšném stavu. Temnota zakryje zemi a hustá tma syny lidské. Bude to stejné jako tomu bylo před potopou, kdy veškeré myšlení a představivost lidská nebyly než zlé po všechen čas (nepřetržitě). Stane se tak proto, že budou věřit, že mohou mít život bez Krista.

Kristus musí být představován jako jediný prostředek k životu, a že tento život přichází skrze víru, která je zase jediným prostředkem spravedlnosti. Aby lidé mohli uznat, že jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Řím. 5:18. Tento život je životem Kristovým. Ti, kdo budou ospravedlněni, budou spaseni, ti, kdo nebudou ospravedlněni, budou zatraceni. A jediný způsob, jak být ospravedlněn, je skrze život Kristův.
Proto hlásáme ospravedlnění skrze Krista. V Něm je život, bez Něho je smrt. Tedy kdo nemá Syna, nemá život a neuzří života, nýbrž vše, co mu zůstává, je věčná smrt, trest a odplata bezbožným. Proto je pro nás nemožné předkládat otázku o nesmrtelnosti duše žádným jiným způsobem, než skrze Krista. Pakliže to tak neučiníme, nebude v tom moc. Protože nic jiného kromě kázání kříže není mocí Boží.

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - 21. Nesmrtelnost duše - Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner