ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Blíží se Boží soud - připravme se!

Biblická fakta

303_bozi_soud_milenium.jpg

Blíží se Boží soud - připravme se!

Vloženo: 04.01.2011
Zhlédnuto: 194371x
Témata: Biblická fakta
PrintTisk

Mnoho lidí by žilo úplně jinak, kdyby si uvědomili, že bude jednou jejich život posuzován na Božím soudu. Boží soud je tak významnou událostí, že by se jí měly zabývat všechny sdělovací prostředky na světě. Lidé se na místě toho zabývají  méně důležitými věcmi. Boží soud odplatí každému člověku podle jeho volby. Vírou v Ježíše Krista přijmeme Ducha svatého a Jeho zákon do svého srdce a to je jediná cesta jak před Božím soudem obstát. (Více - v článku Jediná cesta do nebe.) Věnujme tedy čas Ježíši Kristu a Božímu slovu a ne radovánkám, nebo starostem o lepší živobytí.

Boží soud také ukončí velký zápas mezi dobrem a zlem, mezi Bohem, který se projevuje Láskou a Satanem, který se vzepřel Bohu a jeho zákonům a projevoval se  zlem. Bůh ukáže při soudu Satanovu falešnou svobodu, rozsah a důsledky jeho vzpoury. Ukáže, že podmínky a zákony, které Bůh určil ke šťastnému životu stvořených bytostí, jsou dobré a vyhovující. Proto bude Boží zákon normou jak při soudu, tak později ve věčném životě!

Bible mluví o tom, že Boží soud má dvě fáze:

1. část je soud nad věřícími lidmi, který probíhá podle proroctví Daniel 7 kapitola od roku 1844 (více – v článku vznik adventismu) a bude ukončen před druhým příchodem Ježíše Krista.

2. část soudu bude podle knihy Zjevení Jana 20 kapitoly v době tisíciletého království, kdy Bůh otevře v nebi knihy, a země bude zatím pustá a prázdná. Během milénia budou věřící s Kristem v nebesích a budou svědky při druhé fázi soudu nad nevěřícími. Nevěřící budou mrtvi a Satan bude zatím bloudit po tisíc let po pusté zemi, to bude jeho vězením. Po tisíci letech bude Satan propuštěn a  bezbožní lidé budou vzkříšeni.  Bůh přijde s vykoupenými i s Božím městem Jeruzalémem a vysloví soud nad bezbožnými lidmi, Satanem a očistí zemi ohněm a pak jí obnoví.

Tento postup má svojí logiku.

Dříve než Kristus přijde, musí být jasné, kdo ke které skupině lidí patří. První soud má za cíl vyčlenit    a ospravedlnit spasené lidi a ukázat, že je možné být spasený vírou v Ježíše Krista. Ježíš Kristus zde zastává úlohu obhájce, přímluvce. První fáze soudu probíhá  nyní – v době, kdy je lidem kázáno evangelium a všichni se mohou dozvědět o soudu a druhém příchodu Ježíše Krista. Je to ale dočasná příležitost.

Jakmile Kristus ukončí velekněžskou službu, Bůh ukončí poslední případ a Kristus přijde podruhé. Věřící lidé - živí budou proměněni a  mrtví vzkříšeni a odejdou společně s Kristem do nebe. Ale ještě nebude konec začíná 1000 let, během kterého bude země prázdná, protože bezbožní nevydrží vidět Ježíše Krista a zahynou. V nebi bude 2.fáze soudu nad ostatními lidmi a satanem. Potom Ježíš znovu přijde a odplatí všem. Očistí zemi ohněm od hříchu a stvoří vše nové.

Podívejme se nyní, co je o Božím soudu zapsáno v Bibli.

Kazatel 12,14 - Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.

Juda 1,14-15 - V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: „Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili.“

Kazatel 11,9 - Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam tě vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát.

Římanům 2,3 - Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž?

Matouš 12,36-37 - Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“

Jan 14,3 - Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“

Lidé budou souzeni za své jednání, slova i myšlenky. Boží soud bude absolutně objektivní a spravedlivý a bude lidi posuzovat podle neměnného Božího zákona.

Žalm 7,18 - Hospodina budu za jeho spravedlnost chválit, Hospodinovu jménu zahraji – on je Nejvyšší!

Jeremiáš 9,24 - „Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle – s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi obyvateli pouště, kteří si vyholují skráně. Všechny ty národy jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele má neobřezané srdce.“

Jakub 2,11-12 -  Tentýž, kdo řekl: „Necizolož,“ řekl také: „Nezabíjej.“ Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon.

Boží soud definitivně a neodvolatelně rozhodne o věčném osudu lidí. Buď na něm budou ospravedlněni vírou v Ježíše Krista a získají život věčný, nebo bez přímluvce  budou odsouzeni k věčné záhubě.

Římanům 2,2-9 - On „odplatí každému podle jeho skutků“ – těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí  se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu.

Boží soud bude ukončením velkého vesmírného zápasu mezi dobrem a zlem. Satan a hřích bude jednou pro vždy ukončen a odsouzen.

Zjevení 20, 10-15 - Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

Boží soud také ospravedlní Boha, očistí Jeho zneuctěné jméno před celým vesmírem, odhalí Jeho lásku k ztracenému člověku.

Izaiáš 5,16 -  Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší, svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti.

Jan 3,16 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

Zjevení 15, 2-4 - Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a pře divné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by tě nectil, Pane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a před tebou se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!“

Při první části Božího soudu upřesňuje apoštol Petr budou souzeni věřící lidé, ještě v době kdy se káže evangelium.

1. Petrova 4,17 - Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?

Matouš 25,31-33 - „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici.

Zjevení 14,6-7 - Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země - každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“

1. Tesalonickým 4,15-18 -  Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.  Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.

Druhou část Božího soudu vysvětluje nejlépe Zjevení Jana 20 kapitola. Boží lid v nebesích bude s Kristem soudit svět.

1. Korintským 6,2-3 - Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti!

Zjevení Jana 20,4-7 - Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. Až uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře.

Milénium - Tisícileté království, kdy bude země pustá a prázdná a satan zde bude ve vězení. V Bibli v Genesis se píše, že na počátku země byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí. Řecké slovo zde použité - abussos - je to samé jako slovo ve Zjevení Jana 20, 1, které mluví o tisíciletí.

Zjevení 20,1-4 - Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud.

Izaiáš 13,9 - Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a vyhladil z ní hříšníky.

Jeremiáš 4,23-28 - Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla.
Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle - nikde ani člověk
a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví Hospodin: „Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním.“

Leviticus 16,22 - a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí. (kozel symbolizuje Satana, poušť pustou zemi)

Země bude zničena ohněm a pak obnovena.

2. Petr 3,7 - Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.

Zjevení Jana 21,1 - Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.

Zjevení 22, 12–13 -  „Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“


Kam dál? - související k tomuto tématu

Video - Poslední události, konec světa podle biblických proroctví

80_the_final_events_of_bible_prophecy.jpg Doug Batchelor - The Final Events of Bible Prophecy Podívejte se na tento dokument, ve kterém nám Doug Batchelor představí události, které budou předcházet konci světa. Tyto události jsou podle biblických proroctví. Doporučené ...
Vloženo: 03.09.2010
Zhlédnuto: 340634x
Doporučujeme

Konec světa 2012, Mayové a jejich kalendář ?

74_mayan-calander.jpg Bude katastrofický konec světa roku 2012? Nebo bude přechod do nových časů, duchovně založené společnosti? Příjde roku 2012 antikrist? Jsou tyto fakta pravda nebo fikce, podvod a klam? Blíží se datum, ze ...
Vloženo: 14.01.2011
Zhlédnuto: 382546x

Související články z kategorie - Biblická fakta

Odhalte.cz - Přednášky Radima Passera

189_odhalte_cz.jpg Přijděte se osobně podívat na přednášky Radima Passera, nebo si je poslechněte online přes internet v pohodlí svého domova. Pokud nestihnete přednášku shlédnout online, můžete si je shlédnout v archivu. Odhalte.cz - ...
Vloženo: 22.10.2010
Zhlédnuto: 10190x

Tajemství Trojice - Doug Batchelor

782_tajemstvi-trojice-doug-batchelor.jpg Je možné rozluštit tajemství Boží trojice? Je biblické říci, že je jeden Bůh a přitom tvrdit, že jeden ne vždy znamená jeden? Elohim (nejčastěji slovo pro označení Boha) je v množném ...
Vloženo: 24.10.2020
Zhlédnuto: 3018x

Bible, Boží slovo - proč jí můžeme důvěřovat ?

285_bible.jpg Bible je knihou, která vznikala celých 16 dlouhých století a na jejím napsání se podílelo 40 pisatelů zcela rozdílného věku, povolání, vzdělání, životního zařazení a pohledu na svět. A přece jako ...
Vloženo: 07.12.2010
Zhlédnuto: 220602x

1. Kdo je zdrojem života?

83_cesta_ke_kristu.jpg Náš nebeský otec je zdrojem života, pravdy a radosti. Krásná země, neměla na sobě žádné stopy zkázy a kletby hříchu. Celá krásná příroda svědčí o veliké Boží lásce.  Vše je dokonale ...
Vloženo: 07.09.2010
Zhlédnuto: 142195x

Důvody Kristova druhého příchodu na svět

247_duvody_prichodu_jezise_krista.jpg Ježíš Kristus svou smrtí za naše hříchy zvítězil nad zlem – satanem a porazil ho. Ukázal tak celému vesmíru, že Bůh je láska a přesto že jsme zhřešili proti Božímu zákonu, ...
Vloženo: 08.11.2010
Zhlédnuto: 173135x

ZnameniCasu.cz - Blíží se Boží soud - připravme se!