ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Boží zákon je neměnný, je stále platný!

Pravé desatero

501_bozi_zakon_je_nemeny.jpg

Boží zákon je neměnný, je stále platný!

Vloženo: 24.10.2011
Zhlédnuto: 240142x
Témata: Pravé desatero
PrintTisk

V pravdách svého slova se Bůh zjevuje lidem. Všem, kdo je přijímají, jsou štítem proti satanovým podvodům. Přehlížení těchto pravd, které je dnes v náboženském světě tak rozšířené, otevírá dveře všemu zlému. Lidé do značné míry ztrácejí ze zřetele podstatu a důležitost Božího zákona. Nesprávné chápání povahy, trvalé platnosti a závaznosti Božího zákona vede k mylným názorům na obrácení a posvěcení a působí úpadek zbožnosti v církvích. Tady hledejme tajemství, proč v oživeneckých hnutích naší doby schází Boží Duch a jeho moc.

V různých církvích jsou lidé známí svou zbožností, kteří to vědí a trápí se nad daným stavem. Profesor Edwards A. Park vyjmenovává nebezpečí, která v současné době ohrožují církve, a výstižně píše: "Jedním zdrojem nebezpečí je to, že se z kazatelen nezdůrazňuje Boží zákon. V dřívějších dobách bývala kazatelna ozvěnou hlasu svědomí... Naši nejskvělejší kazatelé dávali svým kázáním jedinečnou vznešenost tím, že po vzoru Mistra vyzvedali Boží zákon, jeho přikázání a jeho varování. Opakovali dvě velké zásady, totiž že zákon je projevem Boží dokonalosti a člověk, který nemiluje zákon, nemiluje ani evangelium, protože zákon - stejně jako evangelium - je zrcadlem, které odráží Boží povahu. Toto nebezpečí vede k dalšímu, totiž k podceňování závažnosti hříchu, jeho rozšíření a zhoubnosti. Význam neposlušnosti zákona je přímo úměrný důležitosti zákona...

Se zmíněným nebezpečím se pojí nebezpečí podceňování Boží spravedlnosti. V současné době mají kazatelé sklon oddělovat Boží spravedlnost od jeho dobroty, nevyzdvihují Boží dobrotu jako zásadu, ale snižují ji na pouhý cit. Tyto nové teologické názory rozdělují to, co Bůh spojil. Je Boží zákon dobrý, nebo špatný? Je dobrý. Pak je i spravedlnost dobrá, protože se snaží zákon plnit. Ze zvyku podceňovat Boží zákon a spravedlnost, z rozsahu a zhoubnosti lidské neposlušnosti člověk snadno dojde ke zvyku nedoceňovat Boží milost, která přináší odpuštění hříchu." Tím evangelium ztrácí v myslích lidí cenu a význam, a tito lidé jsou zakrátko ochotni vlastně dát Bibli stranou.

Mnozí náboženští učitelé tvrdí, že Kristus svou smrtí zrušil zákon a že od té doby lidé nemusí plnit požadavky zákona. Jiní pokládají zákon za těžké břemeno a jako protiklad závaznosti zákona vyzdvihují svobodu evangelia.

Proroci a apoštolové však posuzovali svatý Boží zákon úplně jinak. David prohlásil: "Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji." (Žalm 119,45) Apoštol Jakub, který psal po Kristově smrti, nazývá Desatero "královským zákonem" a "dokonalým zákonem svobody" (Jakub 2,8; 1,25). A Jan, více než půl století po ukřižování, vyslovuje požehnání těm, "kdo jednají podle jeho přikázání a mají přístup ke stromu života i do bran města" (Zjevení 22,14).

Tvrzení, že Kristus svou smrtí zrušil zákon svého Otce, postrádá jakýkoli základ. Kdyby bylo možné zákon změnit nebo zrušit, pak by Kristus nemusel zemřít, aby zachránil člověka od trestu za hřích. Kristova smrt zdaleka neruší zákon, naopak dokazuje, že zákon je nezměnitelný. Boží Syn přišel, aby "vyvýšil a zvelebil zákon" (Izaiáš 42,21). Prohlásil: "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon... Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona." (Matouš 5,17.18) Sám o sobě Pán Ježíš řekl: "Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru." (Žalm 40,8)

Boží zákon je ve své podstatě nezměnitelný. Je zjevením vůle a charakteru Zákonodárce. Bůh je láska a jeho zákon je láska. Dvě velké zásady zákona jsou láska k Bohu a láska k člověku. "Láska je naplněním zákona." (Římanům 13,10) Boží charakter je spravedlnost a pravda, to je také podstata Božího zákona. Žalmista napsal "Tvůj Zákon je pravda... Všechna tvá přikázání jsou spravedlivá." (Žalm 119,142.172) A apoštol Pavel prohlásil: "Zákon je tedy svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré." (Římanům 7,12) Zákon, který je výrazem Božího myšlení a Boží vůle, musí být právě tak trvalý jako Zákonodárce.

Obrácení a posvěcení smiřuje lidi s Bohem tím, že je vede k souladu se zásadami Božího zákona. Na počátku žil člověk stvořený k Božímu obrazu v dokonalém souladu s Božím charakterem a zákonem. Zásady spravedlnosti byly vepsány v jeho srdci. Hřích však člověka odcizil Stvořiteli. Pak už člověk Boží obraz nenesl. "Tělesné smýšlení (soustředění na sebe) je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu." (Římanům 8,7) Vždyť "Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna," aby se člověk mohl smířit s Bohem. Zásluhou Ježíše Krista můžeme být znovu přivedeni v soulad se svým Stvořitelem. Lidské srdce musí proměnit Boží milost, člověk musí přijmout nový život od Boha. Tato změna je znovuzrození, bez něhož - jak řekl Pán Ježíš - nikdo "nemůže spatřit Boží království".

Prvním krokem ke smíření s Bohem je přesvědčení o vlastní hříšnosti. "Hřích je porušení zákona." "Ze zákona pochází poznání hříchu." (1 Jan 3,4; Římanům 3,20) Má-li hříšník poznat svou vinu, musí posuzovat svůj charakter podle Božího měřítka spravedlnosti. Zákon je zrcadlo, které ukazuje dokonalost spravedlivého Božího charakteru a umožňuje člověku, aby poznal své nedostatky.

Zákon ukazuje člověku jeho hříchy, neposkytuje však žádné řešení. Slibuje život poslušnému, ale ukazuje, že údělem přestupníka je smrt. Jen Kristovo evangelium může člověka osvobodit od trestu za hřích nebo od znečištění hříchem. Musí projevit lítost před Bohem, jehož zákon přestoupil, a věřit v Krista a jeho zástupnou oběť. Tím mu budou hříchy odpuštěny, "stane se účastným božské přirozenosti" (2 Petr 1,4). Stává se Božím dítětem, protože přijal ducha synovství, jehož mocí volá: "Abba, Otče!" (Římanům 8,15)

Smí člověk přestupovat Boží zákon? Apoštol Pavel napsal: "To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne. Naopak, zákon potvrzujeme." "Hříchu jsme přece zemřeli - jak bychom v něm mohli dále žít?" A apoštol Jan uvádí: "V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká." (Římanům 3,31; 6,2; 1 Jan 5,3) Při znovuzrození se srdce člověka ztotožní s Bohem, protože se ztotožní s Božím zákonem. Když se v hříšníku odehrála tato pronikavá změna, přešel ze smrti do života, z hříchu do svatosti, z neposlušnosti a vzpoury k poslušnosti a věrnosti. Starý život odcizení od Boha skončil, začal nový život usmíření, víry a lásky. Tehdy "spravedlnost požadovaná zákonem" bude "naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha" (Římanům 8,4). A lidské srdce vyjádří: "Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval. Každý den o něm přemýšlím." (Žalm 119,97)

"Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě." (Žalm 19,8) Bez zákona člověk nemůže správně pochopit Boží čistotu a svatost ani svou vlastní vinu a nečistotu. Není přesvědčen o hříchu a necítí potřebu, že by měl činit pokání. Nevidí, že je jako přestupník Božího zákona ztracen, a neuvědomuje si, že potřebuje usmiřující krev Ježíše Krista. Přijímá naději na záchranu bez pronikavé změny srdce a nápravy života. Proto je tak mnoho povrchně obrácených, proto do církví přichází tolik lidí, kteří nepřišli ke Kristu.

V soudobých náboženských hnutích také převládají mylné názory na posvěcení, které vycházejí z přehlížení nebo odmítání Božího zákona. Tyto teorie jsou věroučně falešné a v praktických důsledcích nebezpečné. Protože se těší tak široké oblibě, je dvojnásob potřebné, aby všichni přesně věděli, co o tom učí Písmo.

Učení o opravdovém posvěcení je biblické. Apoštol Pavel v listu Tesalonickým napsal: "Toto je vůle Boží, vaše posvěcení." A modlil se: "Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí." (1 Tesalonickým 4,3; 5,23) Bible jasně učí, co to posvěcení je a jak ho můžeme dosáhnout. Spasitel se modlil za své učedníky: "Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda." (Jan 17,17) Apoštol Pavel učí, že věřící mají být "posvěceni Duchem svatým" (Římanům 15,16). Co působí Duch svatý? Pán Ježíš řekl svým učedníkům: "Jakmile však přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy." (Jan 16,13) Žalmista napsal: "Zákon tvůj je pravda." Boží slovo a Boží Duch seznamují lidi s velkými zásadami spravedlnosti vyjádřenými v Božím zákonu. Protože Boží zákon je "svatý, spravedlivý a dobrý", protože je projevem Boží dokonalosti, vyplývá z toho, že povaha formovaná poslušností tohoto zákona bude svatá. Dokonalým příkladem takové povahy je Ježíš Kristus, který řekl: "Já jsem zachovával příkazy svého Otce." "Stále dělám, co se líbí jemu." (Jan 15,10; 8,29) Následovníci Pána Ježíše se mu mají podobat - z Boží milosti mají utvářet svou povahu shodně se zásadami svatého Božího zákona. To je biblické posvěcení.

Posvěcení se uskutečňuje pouze vírou v Ježíše Krista, mocí Božího Ducha, který v člověku působí. Apoštol Pavel věřící napomíná: "S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí." (Filipenským 2,12.13) Křesťan prožívá pokušení k hříchu, trvale však proti němu bojuje. K tomu potřebuje Kristovu pomoc. Lidská slabost se spojí s Boží silou a víra zvolá: "Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!" (1 Korintským 15,57)

Výtažek z knihy Velký spor věků – výtažek z kapitoly 27. Moderní probuzenecká hnutí

Více o stálé platnosti Božího zákona naleznete na webu desetprikazani.cz .

 


Související články z kategorie - Pravé desatero

Video - Hledání - Bylo desatero přibito na kříž?

258_bylo_desatero_pribito_na_kriz.jpg Bible říká že je Boží zákon – desatero, které bylo napsáno Božím prstem na kamenné desky a vloženo do truhly smlouvy a druhý, Mojžíšův zákon ceremoniální, který byl uložen vedle truhly ...
Vloženo: 10.11.2010
Zhlédnuto: 12307x

Druhé přikázání - Wintley Phipps

698_druhe-prikazani-wintley-phipps.jpg Modlářství a jeho "dvojče" falešné bohoslužby mají dlouhou historii. Bůh se v druhém přikázání vyjadřuje velmi jasně, že se nebude dělit o naše city a oddanost s nikým a ...
Vloženo: 06.10.2015
Zhlédnuto: 6022x

Dvě nová přikázání lásky, nebo starých deset?

682_brezenduben-2007-115.jpg Dnešní křesťanský svět omlouvá svou neposlušnost všem deseti přikázáním Božího zákona tím, že uvádí texty o dvou nových přikázáních lásky. „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a ...
Vloženo: 21.03.2015
Zhlédnuto: 8346x

Prokletí zákona - list Galatským

628_prokleti_zakona_list_galatskym.jpg Apoštol Pavel hovoří o prokletí zákona, o tom, že zákonem nejsme ospravedlňováni a o tom, že když přišla víra nejsme již podřízení výchově zákona. Myslí tím Pavel, že  bylo mravní desatero ...
Vloženo: 03.09.2013
Zhlédnuto: 7155x

Pokračujte v reformaci našich horlivých předků

520_jan_hus_kostnice_1415.jpg zdroj Foto: Wikipedia Celé generace byla Česká země centrem reformované víry pro celou Evropu. Každý z nás zná jména jako Jan Hus a Jan Žižka. Víte ale, jak ohromná Boží moc je ...
Vloženo: 13.12.2011
Zhlédnuto: 202590x

ZnameniCasu.cz - Boží zákon je neměnný, je stále platný!