ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Číslo šelmy 666, Znamení šelmy a Boží pečeť

Prorokové Bible a dneška

447_666.jpg

Číslo šelmy 666, Znamení šelmy a Boží pečeť

Vloženo: 17.07.2011
Zhlédnuto: 482675x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk
447_666.jpg448_666_mitra.jpg

V minulých článcích jsme studovali, kdo je podle Daniel 7 kapitoly a Zjevení Jana 13 kapitoly onou šelmou. Podle indicií, které nám poskytla sama Bible, představuje šelma vystupující z moře a malý roh  nábožensko politickou mocnost, kterou byl a je papežský systém!

JMÉNO, ČÍSLO ŠELMY

Mnoho lidí si klade otázku co znamená ono číslo 666 a podle toho se snaží identifikovat šelmu. Jak jsme již ale psali, musí  souhlasit všechny identifikační znaky, které jsou v Bibli uvedené a číslo 666 je jedním ze znaků – číslo šelmy.

Zjevení 13,18 –  Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.

Již jsme si řekli, že šelmou je Papežský systém, nikoli jednotliví věřící, ale systém, který vede k falešnému uctívání.

Jeden z titulů papeže je „Vicarius filii dei“, což přeloženo znamená „Zástupce syna Božího“.

Na základě jedné dotazovací akce u čtenářů odpověděl katolický časopis „Our Sunday Visitor“ z 18.4.1915 toto: „ Na papežské mitře (správněji tiaře) jsou vyryta písmena „Vicarius Filii Dei“.

Toto označení, které již samotné je rouháním, je jménem šelmy.

Zjevení 13,17 - takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

Podle údajů ve verši 17 a 18 dává počet jejího jména 666. Jelikož v latině písmena mají současně číselnou hodnotu, stačí je pouze sečíst.

"Vicarius Filii Dei"

5+1+100+0+0+1+5+0+   0+1+50+1+1+   500+0+1  =  666

(„U a V má v latině stejný číselný význam“) Podrobnosti na fotce ve fotogalerii.

Toto je proroctví poukazující na „Antikrista“. Řecké slovo  „Antikrist“ označuje toho, kdo se staví na místo „Bohem pomazaného“.  Jinými slovy „Antikrist“ je údajný zástupce Syna Božího – přesně to, na co si papež dělá nárok!

Ne, tento nápis není zdaleka jediným. Jména v církvi byla často vybírána tak, aby se součet vyrovnal číslu 666 a celá církev je prostoupena touto pohanskou symbolikou.

Například názvy:

"DUX CLERI" což znamená "Vůdce důchovenstva"

= 500+5+10+100+50+0+0+1=666

"LUDOVICUS LATEINOS" což znamená "Náměstek dvora"

= 50+5+500+0+5+1+100+5+0=666

"ITALIKA EKKLESIA" znamená "Italská církev"

= 10+300+1+30+10+20+1+5+20+20+30+5+200+10+1= 666

Také i všechny erby papežů mají v sobě umístěny symboly čísla 666.

Tyto symboly přijala církev od pohanství a toto je ta pravá šelma z moře, jejíž číslo a znamení se bude snažit šelma ze země (USA) právě pomocí čipového systému prosadit. Satanovi šlo vždy o uctívání, a proto jak napsal prorok Daniel změnil  doby a zákon a tím vytvořil své znamení. Znamení svého lidu. A toto znamení bude vyžadovat od celého světa. Těm, kdo se odmítnou podřídit a uznat neděli, jako zasvěcený den, bude pomocí čipů znemožněno nakupovat a prodávat. Budou živořit, ale s nadějí a radostí očekávat návrat Ježíše Krista a s ním nesrovnatelně větší odměnu.

Ježíš Kristus je ale po svém nanebevstoupení jediným pravým Veleknězem v nebeské svatyni:

Židům 8,1-2 - To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Velebnosti v nebesích. On je služebníkem té pravé svatyně – stánku, který nepostavil člověk, ale Hospodin.

Zde nám zprostředkovává Ježíš svou obětovanou krví denně cestu ke trůnu milosti nebeského Otce (Jan 14, 6,13,14: Římanům 8,34), ke kterému můžeme každého času přistoupit bez zprostředkování jiným člověkem, jedině skrze modlitbu ve víře a důvěře ve smírčí krev Kristovu. (Židům 4, 14 – 5,10) Žádný člověk nemůže být prostředníkem.

ZNAMENÍ ŠELMY

V Bibli jsou popisováni ti, kteří toto znamení šelmy nepřijmou. Jsou to ti, kteří dodržují Boží přikázání. Jsou to ti, kdo přijali znamení Boží, pečeť Boží a oni zvítězili nad znamením šelmy. Více o stálosti Božího přikázání najdete na webu desetprikazani.cz

Zjevení 14,12 - Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

Zjevení 7,3-4 - „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele.

Zjevení 15,2 - Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména.

Znamení šelmy je v přímém protikladu s Boží pečetí, protože obojí musí být umístěno na lidské čelo. Porozuměním Boží pečeti odhalíme podstatu znamení šelmy.

Ezechiel 9,4 - „Projdi to město, projdi Jeruzalém,“ řekl mu Hospodin, „a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají.“

Deuteronomium 6,6,8 - Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo.

Podle Bible jsou Božím znamením označena čela těch, kteří se odmítají zůčastnit ohavností a činů, namířených proti Boží vůli. Když předal Desatero přikázání Mojžíšovi, Bůh jasně naznačil, že tato přikázání musí být znakem na ruce a na čele, tj. abychom je nosili v mysli (znamení na čele) a praktikovali je (znamení na ruce). Ale šelma chce také umístit své znamení na naše ruce a čela: z toho plyne, že znamení šelmy je v rozporu s Božími přikázáními.

Exodus 13,9 - A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin tě vyvedl z Egypta mocnou rukou.

Znamení šelmy je tedy protiklad Božího znamení - znamená tedy přestoupení Božích přikázání, protože pečeť Boží - znamení Jeho smlouvy najdeme v deseti Božích přikázáních. Které z přikázání je ale onou Boží pečetí? A které přikázání šelma zneužije pro své znamení?

PEČEŤ BOŽÍ

Aby byl oficiální právní dokument, musí nést pečeť zákonodárce. Ta musí obsahovat tři údaje:

1. jméno zákonodárce;  2. titul zákonodárce;  3. území, na které se zákon vztahuje.

V Desateru přikázání najdeme čtvrté, vyžadující svěcení sedmého dne soboty, jako dne odpočinku a které nese tři údaje pečetě:

1. jméno zákonodárce: „Hospodin“

2. Jeho titul: Stvořitel, „Hospodin učinil“

3. území, na které se zákon vztahuje: „nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich“.

Exodus 20,8-11 - Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

Exodus 31,13,17 - „Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech.“

Ezechiel 20,12,20 - Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svěťte mé soboty, ať jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.

Ano, sobota  je skutečně znamením mezi Bohem a Jeho lidmi!

Znamení šelmy znamená tedy přestoupení čtvrtého přikázání o sobotě, protože to je  znamením a pečetí  Jeho smlouvy. Boží varování jasně potvrzuje náš závěr: dodržováním Božích přikázání - včetně čtvrtého, týkajícího se soboty - se vyhneme obdržení znamení šelmy.

Zjevení 14,9,12 - Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

Již Daniel psal, že malý roh v Daniel 7 kapitole, symbolizující papežství, se bude snažit změnit doby a zákon.

Daniel 7,25 - Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. (ČEP - Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon.)

A skutečně, formálním označením neděle jako nového dne odpočinku, na rozdíl od soboty, se papežství dotklo jediného přikázání, jehož obsahem je doba: čtvrtého přikázání, pečetě Božího zákona. Znamením šelmy bude proto svěcení neděle jako dne odpočinku, namísto soboty čtvrtého Božího přikázání. Znamení šelmy bude přijato na čelo nebo na ruku. Čelo symbolizuje rozhodování, myšlení, ruka symbolizuje jednání člověka.

Sama Katolická církev připouští, že změna čtvrtého přikázání je pouze její činností a znamením její mocí. Citáty:

„Neděle je znamením naší autority… ...církev je nad Biblí a tento přesun zachovávání soboty (na neděli) je důkazem tohoto faktu.“ (Catholic Record of London, Ontario, září 1923)

Samozřejmě, že katolická církev prohlašuje, že tato změna ze soboty na neděli byl její akt (...). A tento akt je znamením její církevní moci a autority v náboženských záležitostech. (Odpověď kancléře C.F. Thomase na dopis z 28. října 1894, adresovaná kardinálu Gibbonsovi.)

Svěcení neděle (...) nejen že nespočívá na Bibli, ale je do očí bijícím rozporem s literou Bible, která předepisuje odpočinek v sobotu. Byla to katolická církev, která (...) převedla tento odpočinek na neděli (...) Tak protestanté, navzdory sobě samým, vzdávají svěcením neděle hold autoritě církve. (Monsignor Louis Segur, Plain Talk About Protestantism of Today, 1868, str.213.)

Protestanté si neuvědomují, že svěcením neděle přijímají autoritu mluvčího církve, papeže. (Our Sunday Visitor, 5. února 1950.)

Čtvrté přikázání týkající se soboty jako dne odpočinku (jediné přikázání spojené s časem) se v katolickém Katechismu stalo třetím přikázáním a den bohoslužby byl změněn papežským dekretem ze sedmého dne týdne (soboty) na první den týdne (neděli). Velký papežský debatér, Dr. Eck, který se střetl s Lutherem v roce 1553, řekl:

„V evangeliích nebo Pavlových listech, nikde v celé Bibli není žádná zmínka o odstoupení od soboty a ustanovení neděle; proto tedy neděle zaujala toto místo, protože ji apoštolská Církev ustanovila bez podpory Písma.“

Catholic World napsal:

„Církev převzala pohanskou filosofii a spojila ji s vírou… ...Převzala pohanskou neděli (Den slunce) a přetvořila ji v křesťanskou neděli. Opravdu je tu něco královského, pokud jde o slunce, je to vhodný znak pro Ježíše, Slunce spravedlnosti. Zdá se, že církev v těchto zemích říká – zachovejte staré pohanské jméno tohoto dne, zůstane posvěceno. A tak se pohanská neděle (Den slunce) zasvěcený Balderovi stala křesťanskou nedělí, posvěcenou Kristu.“

Slovo Boží mluví jasně: Desatero přikázání, včetně čtvrtého, nesmí být změněno. Musíme je dodržovat přesně, jak napsáno Bohem.

Lukáš 16,17 - Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Marek 7,7-9 - Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.‘Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete.“ Potom pokračoval: „Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici!

Každý z nás si musí zvolit mezi lidskými tradicemi a Božím přikázáním: mezi nedělí, znamením autority šelmy a sobotou čtvrtého přikázání, znamením autority Boha, které ustanovil na samém počátku lidské historie.

V současnosti nemá znamení šelmy nikdo. Až bude ale vytvořena aliance mezi papežstvím a Spojenými státy americkými pod vedením křesťanského náboženského pravicového křídla, svěcení neděle se brzy stane povinným pro všechny. Znamení šelmy pak bude vloženo na všechny ty, kteří z obav před  pronásledováním odmítnou sobotu a budou světit neděli.

Zjevení 13,17 - takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

Odmítnutím uctívat šelmu a obdržet její znamení se zařadíme na stranu Boha. Naše čelo tak bude označeno Boží pečetí a naše jméno zůstane zapsané v knize života. Složme svoji důvěru v Ježíše Krista. Budeme-li toužit zůstat mu věrní, dá nám k tomu potřebnou sílu, zejména když budeme muset volit mezi uctíváním šelmy a svěcením jejího dne odpočinku, neděle, nebo uctíváním Boha a svěcením Jeho dne odpočinku, sedmého dne, soboty.

Náš Otče,
i když ještě nikdo neobdržel znamení šelmy, vidíme, jak se nebezpečí objevuje na obzoru. Brzy bude svěcení neděle požadováno po každém a pro ty, kteří odmítnou, nastanou obtížné časy. Prosíme, pomoz nám připravit se na tyto dny a od nynějška světit Tvůj svatý den odpočinku, sedmý den, sobotu. Víme, že skrze milost a moc Tvého Ducha dokážeme zůstat Ti věrní za všech okolností, aby naše jména nebyla vymazána z Tvojí knihy života. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme.

Amen.


Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Proroctví Bible - Šelma vystupující z moře - Zjevení 13

364_papez_benedikt_xvi.jpg Zjevení 13 1–10 - Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou ...
Vloženo: 22.02.2011
Zhlédnuto: 385955x

Video - Hledání - Daniel 7 - proroctví 4 zvířat

420_daniel_7_proroctvi_4_zvirat.jpg Co znamenají čtyři zvířata z tohoto proroctví? Kdo je malý roh, který je tak zvláštní a do všeho mluví? Poslechněte si toto proroctví s Biblí v ruce a s modlitbou a ...
Vloženo: 04.05.2011
Zhlédnuto: 17318x

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 176698x

Blíží se doba, kdy Bůh zatřese zemí!

405_blizi_se_katastrofa_kdy_buh_zatrese_zemi.jpg Bible jasně varuje, že jedno z posledních znamení před příchodem Ježíše Krista bude to, že Bůh zatřese naší zemí. V dnešní době je  většina znamení druhého příchodu již  naplněna nebo se ...
Aktualizováno: 18.02.2013
Vloženo: 02.04.2011
Zhlédnuto: 335573x

Video - Hledání naděje - proroctví Daniele

186_proroctvi_daniel.jpg Hledání naděje – Naplňující se proroctví proroka Daniele. Téměř celé proroctví se splnilo s naprostou přesností, Bůh má dějiny ve svých rukou.  Na závěr dějin tohoto světa nyní brzy čekáme. Zdroj: HopeTv.cz ...
Vloženo: 19.10.2010
Zhlédnuto: 12988x

ZnameniCasu.cz - Číslo šelmy 666, Znamení šelmy a Boží pečeť