ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Dobrá zpráva pro Vás!

Hledání Boha

549_souhvezdi_orion.jpg

Dobrá zpráva pro Vás!

Vloženo: 09.04.2012
Zhlédnuto: 9438x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Na naší zemi, která je zachvácená zlem vládne bolest, bída a nesmírné utrpení. Nejhorší ze všeho je ale beznaděj, kterou mnozí lidé prožívají, životní nejistota, nezodpovězené otázky, které sužují mnohá srdce. Nevědí proč tu jsou, kdo vlastně jsou a co s nimi bude po smrti. V celém vesmíru jsme méně než zrnko prachu, ztrácíme se v množství hvězd a ve vesmírných dálkách. Když se podíváme na snímky naší planety, sluneční soustavy, mléčné dráhy, která se pak vytratí v obrovském množství dalších hvězdných drah, říkáme si, co je vůbec člověk? Záleží na nás? Záleží na tom, co děláme, co s námi bude? I když se vám může zdát, v tom všem utrpení co prožíváme, že odpovědi na tyto otázky, ani smysl života nemáme, Bible nám přináší tu nejkrásnější zprávu, kterou kdy můžeme zaslechnout.

Někomu na nás záleží! Přestože jsme jako zrnko prachu, záleží na nás našemu nebeskému Otci. Záleží mu na nás tolik, že i když jsme se svojí neposlušností od něj odloučili, obětoval na kříži pro naší záchranu svého vlastního syna Ježíše Krista.

1. Korintským 15,3-4 - Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.

Římanům 3,25-26 - Jeho Bůh určil za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše.

Jedině Ježíš Kristus dává našemu životu opět smysl a odpovídá na naše existenční otázky. Díky Ježíši Kristu víme proč jsme tady, odpovídá na otázku kdo jsme: 1. Janova 3,1 - „Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme!“ A co s námi bude:  2. Petr 3,13 - „My ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti."

Tato dobrá zpráva, evangelium, přesně jak Ježíš předpověděl obletěla již téměř celý svět a ukazuje na jedinou cestu k záchraně. Jan 14,16 - "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Evangelium je dobrá zpráva o tom, že tu žil a zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen Ježíš Kristus, Boží syn. Vzal na sebe náš hřích, který nás odloučil od přítomnosti Boha i celých nebes a vytvořil nám cestu zpátky. Tolik vás Stvořitel miluje. Ano, ať jste kdokoli, ať jste udělal cokoli špatného miluje i vás a tato nabídka platí bez rozdílu pro všechny! Přijmete-li vírou tuto nabídku Kristus vstoupí do vašeho srdce,  vepíše do něj svůj svatý zákon a promění vás v nového člověka.

V našem nejistém životě, kdy si nemůžeme být jistí vůbec ničím ať se jedná o náš život, náš majetek, naše zaměstnání. Existuje jen jedna jistota, každý se jednou setká s Božím Synem Ježíšem Kristem. Tomuto setkání se nevyhne nikdo z lidí, ať Jej miluješ, ať jej nenávidíš, ať jsi lhostejný, ať před ním utíkáš, ať jsi ateista, přijde den, kdy se mu zodpovíš za svůj celý život.

Filipským 2,10-11 -  Aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Ano i vaše koleno se skloní před Ježíšem Kristem a budete vzpomínat na chvíle, kdy se vás Ježíš snažil zastavit a přivést k přemýšlení a obrácení se k němu, protože vás velmi miluje. Kristus nechce, abyste se s ním setkali v hrůze a strachu a proto ve vašem životě dopouští chvíle, kdy možná ulehnete na lůžko abyste přemýšleli, nebo zemře někdo z vašich blízkých a vámi to otřese tak, že  přemýšlíte o smyslu života a cítíte  pohnutí k pokání a hledání Boha. Využijte tyto chvíle zastavení, protože právě ony jsou projevem Boží lásky a usilováním o vaší záchranu. Dejte svou věc s Bohem do pořádku a zamyslete se nad tím, kolik Boha stála vaše záchrana. Aby vám mohl Bůh odpustit hříchy, musel náš trest který jsme zasloužili my, podstoupit  za nás Jeho vlastní milovaný Syn! Nedokážeme vůbec docenit tu nesmírnou hloubku Boží lásky a je pro vaší záchranu potřeba, abyste tento dar přijali a následovali Ježíše Krista ve svém životě. To je jediná věc, na které  skutečně záleží. Může se vám zdát, že záleží  na vašem zaměstnání, na vaší rodině, životním standartu, uznání od druhých lidí, velkém pokroku ve vědě, ale to všechno pomine! Jediné na čem skutečně záleží je to, jestli se teď rozhodnete pro Krista a umožníte mu, aby vás zachránil a dal  věčný život, který budeme prožívat již ve zcela jiných podmínkách.

Evangelium je dobrá zpráva o ukřižovaném Kristu, ale také zvěst o Jeho druhém příchodu a veliká naděje na setkání s ním. Ježíš Kristus nám zjevuje svou nesmírnou lásku, ale také upozorňuje, že cesta do Jeho království je úzká a varuje před tím, co se všechno musí stát, před jeho druhým příchodem. Proto nám nechal zapsat svou prorockou knihu Zjevení Jana, abychom nebyli zaskočeni, ale abychom stáli pevně v pravdě a očekávali s radostí a nadějí Kristův návrat. Mnoho lidí nazývá toto Kristovo varování strašením a odmítá ho. Ale není také kromě Kristovi oběti toto varování projevem Boží lásky k nám? Pokud vaše dítě neposlouchá, nevarujete ho snad před tím, než dostane trest? Stejné je to s námi hříšníky. Ježíš Kristus nám vytvořil cestu domů, ale dává nám zároveň s láskou a nadějí i výstražná upozornění,  jak zůstat věrnými.

Přijměte proto s radostí a vděčností nový a jediný opravdový smysl vašeho života. Uvěřte tomu, že vás někdo tolik miluje, i když si to nikdo z nás nezasloužíme. Uvěřte v nesmírnou oběť Ježíše Krista i za vás!

Zveme vás tedy proto, hledejte Boha, dokud je k nalezení, protože je zaslíbeno Matouš 7,7 - „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“ Bůh může být nalezen, ale jenom tam, kde se dává nalézt. Ve svém Slově Bibli. Tou jedinou cestou k Němu je Ježíš Kristus, je to jediné jméno v kterém je spása! Kdo se vydává nějakou jinou cestou, aby našel Boha nesmí se divit, když ho nenalézá. Je to nejdůležitější rozhodnutí ve vašem životě, Bůh vám dnes dává příležitost, abyste se rozhodli a přijali tento nezměrný Boží dar. Bůh nikoho nenutí, chce jen dobrovolné odevzdání se. Proto i  vy můžete dnes Boží nabídku přijmout, uchopit a již nepustit tuto jedinečnou šanci na život, kterou  vám nikdo jiný nenabídne. Vyznejte proto, že jste zasloužili zatracení, trest a smrt za své hříchy, které Boží Syn vzal na sebe místo vás. Berte svůj hřích vážně, pokořte se před Bohem a nezatajujte svou vinu, ale vyznejte jí v modlitbě. Věřte Božím slibům, že Ježíš zvítězil nad ďáblem a smrtí, a když toto přijmete do srdce, váš rozsudek je zrušen!

1. Jan 1,9 - Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.

Deuteronomium 30,19 -  Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě.

Modlitba:

„Můj nebeský Otče, děkuji ti za tvou dobrou zprávu pro mne a za  oběť Ježíše Krista, který zemřel také za všechny mé hříchy. Děkuji, že tím chceš dát smysl mému životu a chceš mě zachránit. Prosím tě, abys dal víru do mého srdce a pomohl mi tuto tvou nabídku přijmout.  Odpusť mi prosím, že jsem až do teď žil život bez tebe a dopustil se tolika špatných věcí. Prosím tě, abys mi proměnil mé srdce, zbavil mě hříchu a dal moudrost porozumět tomu, jaký bych měl být a moudrost porozumět tvému slovu zapsanému v Bibli. Prosím pomoz mi být mezi těmi, kteří s radostí vejdou do tvého království lásky až se pro nás vrátíš.  Děkuji Ti ve jménu Pána Ježíše Krista Amen.“


Související články z kategorie - Hledání Boha

Čiňte pokání - to je nyní nejdůležitější věc!

484_pokani.jpg Matouš 4,17 - Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“ Když Ježíš Kristus i Jan Křtitel kázali o blízkosti Nebeského království, nejdříve volali a vyzývali lid, čiňte ...
Vloženo: 25.09.2011
Zhlédnuto: 228105x

Chcete prožívat neuvěřitelné vyslyšení modliteb?

540_neuveritelne_vyslyseni_modliteb.jpg Máte spoustu starostí a trápení a zdá se vám, že vaše modlitby Bůh nevyslýchá? Přečtěte si úryvky z knížky „Když potřebuješ neuvěřitelné vyslyšení modliteb“ Rogera J.Morneaua. Tohoto muže, který byl dříve ...
Vloženo: 19.02.2012
Zhlédnuto: 13317x

Jméno Boha Otce JHWH a Ježíše Krista

594_ukrizovani_napis.jpg Jméno JHWH, je svaté jméno Boha, který vyvedl Izraelský lid z Egyptského zajetí.  Izraelité se toto jméno báli vyslovovat, aby Boha  neznesvěcovali – neboť je svaté.  Bůh zjevil své jméno, ale ...
Vloženo: 30.10.2012
Zhlédnuto: 17307x

Jak kniha „Velký spor věků“ působí v životech lidí

712_vsv.jpg   Milí přátelé, chtěli bychom se s Vámi podělit o několik milých reakcí, které jsme dostali prostřednictvím emailu. Kniha Velký spor věků od autorky Ellen Gould Whiteové má v sobě velikou moc ...
Vloženo: 25.11.2011
Zhlédnuto: 7625x

Jediný pravý Bůh!

439_izraelite.jpg Izaiáš 44,6 - Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh. Bůh je jen jeden! Jeden Stvořitel země i ...
Vloženo: 01.06.2011
Zhlédnuto: 296794x

ZnameniCasu.cz - Dobrá zpráva pro Vás!