ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Drahý Otče, zapiš prosím zákon do mého srdce

Hledání Boha

556_zapis_svuj_zakon.jpg

Drahý Otče, zapiš prosím zákon do mého srdce

Vloženo: 16.05.2012
Zhlédnuto: 118382x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Můj milý Otče, jsi tak úžasný, laskavý, soucitný a trpělivý a duše má po Tobě touží. Ráno, když se vzbudím, mé myšlenky patří Tobě a přeji si, aby to tak zůstalo celý den. Chci se podřídit Tvé svaté vůli, protože vím, že je dobrá a že to je ta jediná správná cesta. Ať mne potká dobré či zlé, vždy chci věřit, že mne máš ve svých rukou a i to zlé využiješ k tomu, abych vešla k tobě do Tvého království. S velkou úzkostí má duše doufá, že se postaráš o to, abychom se brzy viděli a byli již stále spolu. Není v mých silách být dobrým a svatým člověkem, tak jak by sis přál, prosím, postarej se o to Ty. Přeměň můj charakter svým Duchem Svatým, a i když vím, že výchova často bolí, učiň, prosím, vše potřebné, abych byla pokorná a plná lásky jako Tvůj Syn Ježíš Kristus.

Ježíš Kristus, který sdílel Tvou podstatu a je Tvým Božským Synem, nám ukázal na svém ponížení, jak moc nás miluješ a jak moc je svatý Tvůj zákon. On, který byl Bohem, neváhal opustit toto své postavení, ponížit se a stát se člověkem. Je nepředstavitelné pomyslet, že Bůh byl ochoten omezit se na lidské tělo a snášet tak pokoření a lidskou bídu v hříchem zkaženém světě. Ale Ježíš šel ve svém ponížení ještě dále. Nejen, že se stal člověkem, ale ještě k tomu tím nejchudším a nejponíženějším. Snášel bídu, neměl svůj vlastní dům ani zázemí. Zažíval posměšky, nepochopení, dovolil, aby Ho jeho vlastní lidé spoutali, mučili a ukřižovali, přestože mohl kdykoli zasáhnout, sestoupit z kříže a svou Božskou moc prokázat. A to vše musel Ježíš Kristus podstoupit pro nás a pro naplnění Tvého svatého zákona, na kterém stojí Tvá vláda v celém vesmíru i nebesích. Tvá vláda je vláda lásky a uvědomuji si, že svatý zákon je vyjádřením této lásky, a proto nemůže být, jak řekl Ježíš, ani čárka zrušena. Tak moc je Tvůj zákon důležitý pro soulad všech stvořených bytostí a láskyplný chod nebes, že jsi nezměnil jediné písmenko, abys ušetřil svého vlastního Syna od tohoto utrpení a muk. Nesmírně Ti děkuji za oběť Tvého Syna, při které jsi i Ty, Otče, musel trpět nevyslovitelná Otcovská muka. Muka, která si umí představit jen rodič, kterému zabíjejí dítě. A ani to ne, protože Ty jsi mohl zasáhnout, mohl jsi to vše ukončit, ale pro lásku ke všem stvořeným bytostem jsi to neudělal. Tolik sebezapření, tolik lásky!

Děkuji Ti, Pane Ježíši, za to, co jsi pro mne vykonal a podstoupil. Toužím Ti vzdát chválu a vyjádřit vděčnost. Toužím o Tobě hovořit a zpívat Ti. Chci Tě mít stále ve své mysli a stále si tuto Tvou oběť a ponížení připomínat a zvláště tehdy, kdykoli bych se chtěla sama povyšovat. Chci být teď již jen s Tebou, chci Ti sloužit, chci být jako Ty. Chci vyvyšovat to jediné jméno Ježíš. A proto Tě moc prosím, aby Tvá krev smyla všechny mé hříchy a dala mi milost být znovu Tvým dítětem. Aby Tvá krev, která se prolila za nás všechny, očistila a obmyla můj charakter a učinila mne čistou před Tvou tváří. Sešli, prosím, svého Svatého Ducha, který vepíše Tvůj svatý zákon do mého srdce, tak jak jsi zaslíbil, aby moje vlastnosti mohly být stále bližší lásce Ježíšově. Sešli prosím svého Ducha, který posílí mou víru a přemění můj charakter k Tvému obrazu. To ve mně můžeš učinit jen Ty. Toužím, abych Tě již nezarmucovala, abych Ti již dále svým přestupováním zákona nedělala bolest. Prosím, postarej se svým Duchem o to. Obviňuj mé svědomí, dávej mi pokoru a doveď mne k sobě do svého království.

Prosím, aby mi Tvůj Duch svatý pomohl mít vždy v srdci Tvá slova lásky pronesená Bohem k Mojžíšovi i Ježíšem Kristem (5Moj 6,5:10,12: Mat 22,37) „Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, ze vší duše své, a ze vší mysli své“ a abych je naplnila v Tvých prvních čtyřech přikázáních Svatého Desatera.

1. Prosím, abych vždy měla jen Tebe jako svého jediného milujícího Boha a abych vždy věděla, že jen v Ježíši Kristu je naděje, sláva, i veškerá moc. Abych věděla, že jediné jméno, které je hodno slávy a uctívání, je Ježíš Kristus a vše jiné je faleš. Abych nikdy nevyvyšovala své vlastní JÁ a nedávala ho na Tvé místo, abych nikdy nevzhlížela k druhým lidem a nikdy nepřijímala falešná náboženství.

2. Prosím, abych nikdy nevzhlížela k obrazům a soškám, abych nikdy neuctívala přírodu a nic, co je stvořené. Prosím, abys mi pomohl vzdát se všech závislostí, zvyků, které jsou pro mě modlou. Prosím, abych nikdy nedávala na první místo své záliby, své zájmy, abych se nikdy neklaněla nikomu a neuctívala nikoho, krom Tebe, protože jen Ty jsi hoden chvály a úcty.

3. Pomoz mi, prosím, abych o Tobě hovořila vždy s úctou a uvědomovala si Tvoji nesmírnou moc a slávu. Abych v hrůze, úctě, obdivu i lásce vyslovovala Tvé svaté jméno a uvědomovala si, že i svatí andělé skrývají svou tvář v Tvé přítomnosti. Pomoz mi, abych nikdy zbytečně nebo křivě nepřísahala. Pomoz mi také, abych Tvé jméno nikdy nezneucťovala svým chováním.

4. Otče a drahý Ježíši, tento sedmý sobotní den sis vyhradil jen pro mne a pro své věrné ovečky. Nesmírně Ti děkuji za čas, který mi věnuješ. Prosím, abys mi pomohl být v myšlenkách stále s Tebou a čerpat tu zvláštní dávku Tvého požehnání, kterou máš pro tento den připravenou. Připomínej mi, že Ty jsi můj Stvořitel a že tento den má stále připomínat Tebe jako Stvořitele celého světa. Pomáhej mi, prosím, chovat se jinak než ostatní dny, vzdát se svých zálib, svých cest, své práce, světských myšlenek a s radostí se na sobotní den těšit. Těší mě, když můžu být více s Tebou, a naplňuje mě to radostí. Dej, aby jedinou motivací to vše dodržovat byla láska k Tobě. Připomínej mi také, že i v tento den mám být milosrdná k trpícím a nemocným a přinášet jim útěchu a úlevu.

Prosím, aby mi Tvůj Svatý Duch pomohl mít v srdci i slova (3Mojžíšova19,18: Mat 22, 39-40) „Milovati budeš bližního svého, jako sebe samého“ a pomoz mi naplnit je v dalších šesti přikázáních Tvého Desatera.

5. Pomoz mi, prosím, pamatovat na to, že rodina byl jeden z prvních darů, který jsi lidem daroval v ráji, a dej mi více lásky a vděčnosti k mým rodičům. Připomínej mi, prosím, svým Duchem, že i Ježíš Kristus plní vůli svého Otce a že i já mám mít k rodičům vždy úctu a lásku.

6. Ježíš Kristus řekl, že každý, kdo nenávidí svého bratra je vražedlník, prosím Tě proto, pomoz mi svým Duchem cítit ke každému člověku lásku, cítit soucit a pomáhat druhým. Pomoz mi nezabíjet nejen úmyslně či svou nepozorností, ale i myšlenkou, slovem, či lhostejností. Pomoz mi, abych nezabíjela sama sebe alkoholem, drogami, špatným jídlem či jinými závislostmi. Pomoz mi, prosím, abych lidem hovořila o Tobě, protože když jim o Tvé nabídce záchrany neřeknu, jdou na zahynutí a je to, jako bych je zabila.

7. Drahý Otče, pomoz mi zůstat čistou nejen tělesně, ale i ve svých myšlenkách. Ty víš, jak je to v dnešní době těžké, kolik je svodů a příležitostí k nečistým myšlenkám i skutkům. Smyslné fotografie i filmy se na nás valí ze všech stran a jen Ty nám můžeš dát svým Duchem sílu ovládat a kontrolovat své myšlenky, které by jinak mohly být krůčkem k hříchu tělesnému. Pomoz mi také oblékat se tak, abych nebyla sama příčinou hříchu, a nevyhledávat zábavy, dvojsmyslnosti a flirtování, které by k tomuto hříchu vedly.

8. Prosím, abys mi pomohl být vždy poctivá a nikdy nevzít nic, co patří druhému. Pomoz mi, abych nikdy nevyužila nevědomosti či slabosti druhého ke svému prospěchu. Pomoz mi, abych vždy dokázala vrátit to, co patří Tobě, můj Bože, a byla věrná v dávání desátků a darů z toho, co jsi mi svěřil, a neokrádala tak Tebe svým sobectvím. Prosím, abych Tě neokrádala o čas a své síly, které mohu věnovat pro záchranu druhých.

9. Pomoz mi svým Duchem nikdy nelhat, ale mluvit vždy čestně a pravdivě. Pomoz mi nikdy neublížit druhému pomluvou a nevyhledávat chyby na druhých lidech. Pomoz mi mluvit vždy upřímně a ne lichotivě a dvojsmyslně. Pomoz mi nemlčet ke zlu, ale vždy poukázat na správnou cestu a nápravu.

10. Otče, zbav mne, prosím, závisti a všech sobeckých choutek, které jsou kořenem zla. Zbav mne chamtivosti a touhy po vlastním prospěchu. Zbav mne touhy po tělesných, materiálních a dočasných věcech, které zaujímají místo, které patří jen Tobě, a které Tě okrádají o lásku věnovanou Tobě. Zbav mne touhy po majetku, okázalosti, uznání světa, moci, požitkářství a žádostivosti.

Drahý pane Ježíši, děkuji Ti z celého srdce, že jsi mi dal svou milost, očistil mne od všeho hříchu a otevřel mi cestu do Tvého království, a to vše jen díky víře v Tebe a díky zásluze Tvé svaté prolité krve. Vím, že mé spasení podmiňuješ vírou, která se projevuje ve skutcích spravedlnosti, a proto z vděčnosti k Tobě, toužím vzdát se všech špatností, toužím se Ti více podobat, být pokorná a mít Tvůj zákon lásky ve svém srdci. Vím, že Ty mi k tomu dáš sílu svého Ducha Svatého, kterého jsi zaslíbil. Děkuji Ti a vzdávám Ti chválu i čest, protože jen Tobě náleží. Amen

Povzbuďte své přátele a pošlete dál - v pdf formátu


Související články z kategorie - Hledání Boha

„Otčenáš“ - co jste o modlitbě Páně možná nevěděli

516_modlitba.jpg "Vy se modlete takto" (Matouš 6,9). O modlitbě Páně hovořil náš Spasitel dvakrát. Prvně zástupu v kázání na hoře a po několika měsících znovu pouze učedníkům. Tehdy se totiž učedníci po nějaké ...
Vloženo: 26.11.2011
Zhlédnuto: 18985x

Jediná cesta do nebe

295_jedina_cesta_do_nebe.jpg Ježíš Kristus žil, trpěl a umřel proto, aby nás vykoupil. Bůh dopustil, aby Jeho milovaný Syn přišel ze světa slávy na tento hříchem zkažený svět, opustil pocty i slávu a zakoušel ...
Vloženo: 13.12.2010
Zhlédnuto: 172717x
Doporučujeme

CoJePoSmrti.cz - existuje život po smrti?

591_co_je_po_smrti.jpg Navštivte nový web CoJePoSmrti.cz, který Vám odpoví na mnohé otázky - co se děje s člověkem po smrti, co je peklo, kdo jsou duchové. Zajímají vás důležitá fakta o smrti? Tušíte, ...
Vloženo: 05.10.2012
Zhlédnuto: 13130x

Není pokání jako pokání - postavíš se před Boží tvář?

725_vystriz-kriz.jpg Pokud sledujete světové dění, vážný stav v Americe, rozdmýchávání konfliktů přivádějících svět na pokraj války, lidskou zlobu a bezbožnost, stoupající vliv okultismu, nabývání na moci papežství i trestající vypuštěné kobylky v ...
Vloženo: 06.01.2017
Zhlédnuto: 5382x

Dobrá zpráva pro Vás!

549_souhvezdi_orion.jpg Na naší zemi, která je zachvácená zlem vládne bolest, bída a nesmírné utrpení. Nejhorší ze všeho je ale beznaděj, kterou mnozí lidé prožívají, životní nejistota, nezodpovězené otázky, které sužují mnohá srdce. ...
Vloženo: 09.04.2012
Zhlédnuto: 9426x
Doporučujeme

ZnameniCasu.cz - Drahý Otče, zapiš prosím zákon do mého srdce