ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Prorocký dar - Ellen Gould Whiteová

Prorokové Bible a dneška

161_ellen_gould_white.jpg

Prorocký dar - Ellen Gould Whiteová

Vloženo: 05.10.2010
Zhlédnuto: 312595x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk

Dar proroctví se projevil ve službě Ellen G. Whiteové, která patřila mezi zakladatele Církve adventistů sedmého dne. Obdržela inspirované rady pro Boží lid poslední doby. Svět na začátku devatenáctého století, kdy začala přinášet Boží poselství, byl světem mužů. Její prorocké povolání ji vystavilo kritickému zkoumání. Splnila biblická kritéria a svým prorockým darem sloužila po celých sedmdesát let. Od roku 1844, kdy jí bylo sedmnáct až do své smrti v roce 1915, obdržela více než dva tisíce vidění. Během svého života žila a pracovala v Americe, Evropě a Austrálii, kde radila, organizovala novou práci, kázala a psala.

Ellen Whiteová si nikdy nečinila nárok na to, aby byla označena za prorokyni, ale nic nenamítala proti tomu, když ji tak ostatní nazývali. Vysvětluje: „V mládí mi byla položena otázka: Jsi prorok? Odpověděla jsem: Já jsem posel Páně.

Uplatnění prorockých kritérií. Do jaké míry se služba Ellen Whiteové shoduje s biblickými kritérii proroka?

1. Souhlas s Písmem. Její rozsáhlé literární dílo zahrnuje desetitisíce biblických textů, které jsou často doplněny podrobným výkladem. Pečlivé studium prokázalo, že její spisy jsou důsledné, přesné a v plné shodě s Písmem.

2. Přesnost předpovědí. Spisy Ellen Whiteové obsahují poměrně malé množství předpovědí. Některé z nich se plní, jiné na své splnění ještě čekají. Ty, které již můžeme zkoumat, se naplnily s obdivuhodnou přesností. Následují dva příklady, které ukazují její prorocký pohled:

Vzestup moderního spiritismu.

V roce 1850, kdy byl spiritismus  na počátku svého rozvoje, jej Ellen Whiteová označuje za podvod poslední doby a předpověděla jeho rozmach. I když v té době bylo toto hnutí zcela proti křesťanské, předvídala, že se jeho nepřátelský postoj ke křesťanství změní a že mezi křesťany začne vzbuzovat úctu.  Od té doby se spiritismus rozšířil do celého světa a získal miliony stoupenců. Změnil se i jeho proti křesťanský postoj; mnozí se nazývají křesťanští spiritisté.

Úzká spolupráce mezi protestanty a katolíky.

Během života Ellen Whiteové existovala mezi protestanty a katolíky velká propast, která mezi nimi vylučovala jakoukoli spolupráci. Mezi protestanty vládly protikatolické nálady. Ellen Whiteová prorokovala, že výsledkem velkých změn uvnitř protestantismu bude odklon od reformační víry. V důsledku toho se zmenší rozdíly mezi protestanty a katolíky a to povede k překlenutí propasti, jež je oddělovala. V letech, které následovaly po její smrti, došlo k vzestupu ekumenického hnutí, založení Světové rady církví a katolickému Druhému vatikánskému koncilu. Protestanté jako by si přestali být vědomi nebo snad dokonce zcela odmítli reformační pohled na výklad proroctví.  Tyto velké změny odstranily překážky mezi protestanty a katolíky a vedly ke stále těsnější spolupráci.

3. Uznání Kristova vtělení. Ellen Whiteová mnoho psala o Kristově životě - o jeho úloze Pána a Spasitele, o smírné oběti na kříži, o jeho současné přímluvné službě; to jsou témata, která v jejích spisech převažují. Její kniha Touha věků se považuje za jednu z nejduchovnějších knih, která kdy byla napsána o Kristově životě. Kniha Cesta ke Kristu, jenž je její nejrozšířenější knihou, vedla miliony lidí k hlubšímu vztahu s Kristem.

Její spisy zřetelně představují Krista jako pravého Boha i pravého člověka. Její vyvážené výklady jsou v plném souladu s Biblí, snaží se vyhnout přílišnému zdůrazňování jedné nebo druhé přirozenosti, což byl problém, který způsobil v dějinách křesťanství tak mnoho rozporů.

4. Vliv její služby. Již uplynulo více než století od chvíle, kdy Ellen Whiteová obdržela dar proroctví. Její církev a životy těch, kteří dbali na její rady, ukazují, jaký vliv měl její život i poselství.   Její literární dílo obsahuje více než 80 knih, 200 traktátů a brožur a 4600 článků do časopisu. Kázání, deníky, zvláštní svědectví a dopisy tvoří dohromady dalších 60000 stran rukopisného materiálu.

Rozsah tohoto díla je ohromující. Odborné znalosti Ellen Whiteové se neomezovaly na několik málo oblastí. Pán jí dával rady v otázkách zdraví, vzdělání, rodinného života, střídmosti, evangelizace, publikačního díla, řádné stravy, lékařského díla i v mnoha jiných oblastech. Možná, že nejvíce překvapují její spisy z oblasti zdraví, protože to, co hlásala před více než sto lety, potvrzuje moderní věda.  Její spisy se zaměřují na Ježíše Krista a podporují vysoké morální a etické hodnoty židovsko-křesťanské tradice.

Dar proroctví a Bible. Spisy Ellen Whiteové nemají nahradit Bibli ani je nelze stavět na stejnou úroveň s Písmem.

Jedině Bible je jedinečným měřítkem, kterým musí být posuzovány její spisy a ostatní literatura a kterému se musí podřídit.

1. Bible je nejvyšším měřítkem. Adventisté sedmého dne plně podporují reformační princip sola scriptura. Bible je svým vlastním vykladačem a jedině Bible je také základem veškerého učení. Zakladatelé církve formulovali věroučné zásady na základě studia Bible. K tomuto učení nedošli prostřednictvím vidění Ellen Whiteové. Jejím hlavním úkolem během rozvoje tohoto učení bylo vést je k pochopení Bible a potvrdit jejich závěry, ke kterým došli na základě studia Písma.

Ellen Whiteová sama věřila a také učila, že Bible je nejvyšší normou pro církev. V její první knize vydané v roce 1851 napsala: „Doporučuji ti, milý čtenáři, Slovo Boží jako pravidlo tvé víry a života. Tímto slovem budeme souzeni. Tento názor nikdy nezměnila.

2. Průvodce Biblí. Ellen Whiteová poznala, že jejím posláním je vést lidi zpět k Bibli. „Jen málo se dbá na Bibli, řekla; proto „dal Pán menší světlo, které má lidi vést k většímu světlu.

3. Rádce při porozumění Bible. Ellen Whiteová chápala své spisy jako průvodce k lepšímu porozumění Bible. „Nejedná se o dodatečnou pravdu. Bůh skrze Svědectví zjednodušil velké pravdy, které již byly dány a jím zvoleným způsobem je předal lidem, aby jejich prostřednictvím probudil a zapůsobil na mysl lidí, aby byli všichni bez výmluvy. „Psaná svědectví nebyla dána proto, aby přinesla nové světlo, ale aby pronikavě zapůsobila na srdce již zjevenými inspirovanými pravdami.

4. Rádce pro uplatnění biblických principů. V mnoha jejích spisech se aplikují biblické rady v každodenním životě. Ellen Whiteová napsala, že byla vedena k tomu, aby „slovem i perem objasňovala obecné principy a zároveň upozorňovala na nebezpečí, chyby a hříchy některých věřících, aby byli všichni varováni, pokáráni a obdrželi radu.

Výzva věřícím

Proroctví ze Zjevení Jana, které říká, že „Ježíšovo svědectví se projeví skrze „ducha proroctví v posledních dnech pozemských dějin vyzývá každého k tomu, aby nebyl lhostejný nebo nedůvěřivý, ale aby „všecko zkoumal a aby se „držel dobrého . Můžeme mnoho získat nebo ztratit zkoumáním tohoto prorockého daru. Jóšafat řekl: „Věřte v Hospodina, svého Boha a budete nepohnutelní; věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. (2. Paralipomenon 20,20) Jeho slova jsou stejně pravdivá i dnes.

zdroj: www.casd.cz

Online spisy Ellen Gould Whiteové


Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Návrat kobylek - Steve Wohlberg

715_navrat-kobylek-steve-wohlberg.jpg (Webinar: White Horse Media, 2. prosince 2015) Předtím, než začneme, bych chtěl přečíst zprávu o události, která nastala před pouhými dvěma hodinami – ne v Paříži, nebo jiných evropských městech – ale ...
Vloženo: 24.07.2016
Zhlédnuto: 6468x

Šelma ze země a Obraz šelmy - Zjevení 13,11

444_selma_ze_zeme_a_obraz_selmy.jpg Zjevení 13,11-17 - Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří ...
Vloženo: 21.06.2011
Zhlédnuto: 270292x

Výzva k Božímu lidu - studujte prorocká písma

419_studujte_prorocka_pisma.jpg Zjevení 1,1-3 - Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ...
Vloženo: 04.05.2011
Zhlédnuto: 173429x

Trojandělské poselství - (soubor ke stažení)

463_trojandelske_poselstvi.jpg Války a nepokoje, násilí a vraždy, hlad a bída, tornáda, záplavy, zemětřesení…to není nic nového. Přesto dnešní generace čelí novým a složitým problémům; problémy se životním prostředím, genetické inženýrství, klimatické změny, ...
Vloženo: 10.08.2011
Zhlédnuto: 10251x

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán ...
Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 185398x

ZnameniCasu.cz - Prorocký dar - Ellen Gould Whiteová