ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Dvě nová přikázání lásky, nebo starých deset?

Pravé desatero

682_brezenduben-2007-115.jpg

Dvě nová přikázání lásky, nebo starých deset?

Vloženo: 21.03.2015
Zhlédnuto: 8363x
Témata: Pravé desatero
PrintTisk

Dnešní křesťanský svět omlouvá svou neposlušnost všem deseti přikázáním Božího zákona tím, že uvádí texty o dvou nových přikázáních lásky. „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚"Miluj svého bližního jako sebe samého." To jsou nová přikázání, která, jak tvrdí, máme dodržovat a desatero již není třeba. To je ale velký omyl, Bible hovoří jinak!

Podíváme-li se do evangelií, kde jsou uvedená slova zapsána, zjistíme nejprve, že když pokládal zákoník Ježíši otázku „které přikázání je největší" chtěl tím Ježíše zkoušet. Ježíš odpověděl podle své zásady „Psáno jest" a proto neřekl nic nového, ale citoval: 5Mojžíšova 6,4-6. „Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ a budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly". Také citoval: 3Mojžíšova 19,18 Druhé je toto: „Budeš milovat svého bližního jako sebe samého." Není jiné přikázání větší než tato. Zákoník musel Pána Ježíše pochválit, protože mluvil správně a nenachytal ho na ničem, co by nebylo zapsáno již ve Starém zákoně. Sám Ježíš Kristus to u Matouše potvrdil slovy: „Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci."

U Lukáše v 10 kapitole se zákoník ptá „Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?" Ježíš se snaží přivést zákoníka na odpověď a odkazuje ho opět do písem Starého zákona. „Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" „ Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého. " Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ."

Často se zdá, že Starý zákon je plný nařízení, příkazů a zákazů, ale nesmíme nikdy zapomenout, že v něm nechybí láska. Bůh je stejný a nemění se, a již tenkrát chtěl, aby Izrael dodržoval deset Božích přikázání s láskou v srdci. První 4 přikázání s láskou k Bohu, dalších 6 přikázání s láskou k bližnímu.

Proč tedy řekl Ježíš Kristus: „Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali."?(Jan 13,34)

Izraelité té doby na lásku zcela zapomněli. Tolik se snažili aby dělali vše správně a nedělali chyby, že vůdcové národa zavedli mnoho dalších, lidských nařízení, a nutili je zachovávat celý národ. Žel na lásku ve svém srdci při tom zapomněli. Proto vyčítali Ježíši Kristu, že uzdravuje ochrnutého v sobotní den. Ale Bůh nezakázal projevovat v sobotní den milosrdenství a soucit, to lidé! Proto slova o lásce pro ně byla „nová".

A když Ježíš Kristus zemřel na kříži za naše viny a dokázal tak celému lidstvu i vesmíru, že On je tím jediným milujícím Bohem. Naplnil tak zákon, který lidstvo přestoupilo svou velkou láskou k padlému lidstvu. Proto mohl apoštol Pavel napsat „naplněním Zákona je tedy láska." To Kristova smrt probudila také hlubokou lásku v Jeho následovnících. Kristova smrt pomohla pochopit celý plán spasení, který byl do té doby jen obrazně znázorňován smrtí beránků a proměnila lidské kamenné srdce v srdce plné lásky a vděčnosti. Když přemýšlíme nad tím, co pro nás Kristus udělal, nemůžeme zůstat chladnými, ale naše obrácené srdce touží vzdávat chválu Spasiteli světa a poslušností vyjádřit svou pokoru a vděčnost. „To je totiž láska k Bohu. že zachováváme jeho přikázání." (1Jan 5,3)

A jestliže tedy LÁSKA K BLIŽNÍMU V PRAXI se dá vyjádřit slovy Božího desatera „ Nesesmilníš, nezabiješ, neukradneš, nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš, cti otce svého i matku svou" ...

Římanům 13,9-10 (kral.) - Poněvadž to přikázaní: Nesesmilníš, nezabiješ, neukradneš, nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš, a jestli které jiné přikázaní, v tomto slovu se zavírá: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Láska bližnímu zle neučiní, a protož plnost zákona jest láska.

... pak LÁSKA KE SVÉMU BOHU V PRAXI se dá vyjádřit slovy: Nebudeš mít jiného Boha, nebudeš se klanět modlám, nebudeš brát jméno Boha nadarmo, pamatuj na svatý sobotní den.

A pozor, historie se opakuje. Není desatero, jako desatero. Bůh má svých deset přikázání, ale lidé mají opět své nauky! Je důležité se zamyslet nad tím, koho budeme poslouchat!

Skutky 5,29 - Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat více než lidi.

5Mojžíšova 11,13-18- I stane se, jestliže budete opravdu poslouchat mé příkazy, které vám dnes přikazuji, budete milovat Hospodina, svého Boha, a sloužit mu celým svým srdcem a celou svou duší, že dám vaší zemi ve svůj čas déšť podzimní i jarní a sklidíš své obilí, nové víno i svůj olej... Vložte tato má slova do svého srdce a do své duše. Přivažte si je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi vašima očima.

Znamení na ruce a na čele? To je jako z apokalipsy...

Zjevení 14,9 - A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení.

Ne náhodou Bible říká, abychom Boží příkazy spolu s láskou a poslušností k svému Bohu měli jako znamení na své ruce a na svém čele. Budeme-li na těchto místech, tedy na ruce a čele mít znamení lásky projevující se poslušností všech 10 Božích přikázání včetně sobotního dne odpočinku, nebudeme moci dostat znamení šelmy ze Zjevení Jana.

Nemůžeme se tedy ptát, zda poslouchat dvě přikázání lásky, nebo 10 přikázání desatera.

Dvě přikázání lásky vyjádříme v praxi svou poslušností desatera, a praktická poslušnost desatera nemůže být správná bez dvou přikázání lásky!

Marek 12, 28-33 - Tu přistoupil jeden z učitelů Zákona, který je uslyšel, jak se spolu dohadují. Když uviděl, že jim Ježíš dobře odpověděl, zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ a ‚budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly‘. Druhé je toto: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ Není jiné přikázání větší než tato." I řekl mu ten učitel Zákona: „Dobře, Učiteli, pravdivě jsi řekl, že je jediný a není jiného mimo něho a milovat ho z celého srdce, z celého porozumění, z celé síly a milovat bližního jako sebe je větší než všechny celopaly a oběti."

5Mojžíšova 6,4-6 - Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazuji, ve tvém srdci.

3Mojžíšova 19,18 - miluj svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Matouš 22, 35-40 - jeden z nich, zákoník. ho chtěl zkoušet a zeptal se: „Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší? " On mu řekl: „‚ Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚ Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci."

Jozue 22,5 (kral.) - Toliko hleďte pilně zachovávati a plniti přikázaní a zákon, kterýž přikázal vám Mojžíš, služebník Hospodinův, a milovati Hospodina Boha svého a choditi po všech cestách jeho, a zachovávajíce přikázaní jeho, přídržeti se ho, a sloužiti jemu celým srdcem svým a celou duší svou.

Lukáš 10,25-28 - A hle, jeden zákoník povstal a zkoušel ho: „Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?" On mu řekl: „Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" On odpověděl: „ Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého. " Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ."

1Jan 2,4-5 - Kdo říká: ‚ Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou.

1Jan 2,7-8 - Milovaní, nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To staré přikázání je slovo, které jste už dávno slyšeli. A opět vám píšu přikázání nové, a to je pravdivé v něm i ve vás, že tma pomíjí a to pravé světlo již svítí.

2Jan 1,4-6 - Velice jsem se zaradoval, že jsem mezi tvými dětmi nalezl takové, které chodí v pravdě podle přikázání, které jsme dostali od Otce. A nyní tě prosím, paní - ne že bych ti psal nové přikázání, nýbrž to, které jsme měli od počátku -, abychom milovali jedni druhé. A to je ta láska: abychom chodili podle jeho přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že v něm máte chodit.

Matouš 19,16-21 - A hle, přistoupil k němu jeden člověk a řekl: „Učiteli, co dobrého mám učinit. abych obdržel věčný život?" On mu řekl: „ Proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý : Bůh. Chceš-li vstoupit do života, zachovej přikázání!" Řekl mu: „Která?" Ježíš řekl: „ Nezavraždíš, nezcizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, cti otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe. " Mladík mu řekl: „To všechno zachovávám od svého mládí. Co mi ještě schází?" Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a dej chudým, a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne."

Doporučené knihy:

Téměř zapomenutý den - Mark A. Finley


Související články z kategorie - Pravé desatero

Ruší se milostí Boží zákon?

325_rusi_se_milosti_bozi_zakon.jpg Je nutné zachovávat Boží desatero včetně soboty, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Apoštol Pavel jednoznačně vysvětluje, že křesťan není „pod zákonem“, ale „pod milostí“. Co tím však Pavel myslel? Římanům ...
Vloženo: 02.02.2011
Zhlédnuto: 183331x

DesetPrikazani.cz - je stále platný Boží zákon?

560_desetprikazani_cz.jpg Navštivte nový web DesetPrikazani.cz, který pojednává o Božím zákonu. Je stále platný Boží zákon ? Každá vláda potřebuje k své existenci zákon, podle kterého udržuje pořádek v zemi. Bůh má ...
Vloženo: 02.06.2012
Zhlédnuto: 16032x

Jsme pod Novou smlouvou, je tedy nutné Boží zákon dodržovat?

553_jsme_pod_novou_smlouvou.jpg „Nová smlouva“ je ve skutečnosti starší než „smlouva stará“. Bůh ji uzavřel s lidmi v zahradě Eden, kdy zaslíbil, že Mesiáš vysvobodí lidstvo z ďáblovy nadvlády a smrti. V Nové smlouvě ...
Vloženo: 04.05.2012
Zhlédnuto: 9946x

Co napsali protestanté o adventistech?

363_reforma-protestante.jpg Co jsme dlužni adventistům? - Evangelický týdeník – Kostnické jiskry 19. září 2007 – č. 25/2007 – ročník 92. Adventismus sám sebe definuje jako pokračování reformačního hnutí, o které v Evropě usilovali ...
Vloženo: 20.02.2011
Zhlédnuto: 157178x

Který je sedmý den - sobota, lunární sobota nebo neděle?

403_kalendar.jpg Dovedeme přesně určit, který den je sedmý?  Mělo by nějaký smysl, aby Bůh ustanovil určitý den jako památník své stvořitelské moci – zvláštní den, kdy ho mají všichni uctívat a kdy ...
Vloženo: 28.03.2011
Zhlédnuto: 204589x

ZnameniCasu.cz - Dvě nová přikázání lásky, nebo starých deset?