ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Jak poznat co je pravda?

Biblická fakta

616_whiteova.jpg

Jak poznat co je pravda?

Vloženo: 25.03.2013
Zhlédnuto: 9556x
Témata: Biblická fakta
PrintTisk

Milí čtenáři, nedávno jsme dostali jeden dotaz s otázkou proč si myslíme, že hlásáme biblické pravdy a jaká je záruka, že to tak je. Toto je odpověď pro všechny, kteří si kladou podobné otázky.

V historii když chtěli reformátoři napravovat bludy v církvi, které se za staletí do církve vloudily, tak nespoléhali na svůj rozum, pocity ani moudrost, ale jedině na modlitbu, pokoru a intenzivní studium Bible - Písma svatého. Duch svatý je tak mohl vést k poznávání důležitých pravd.

Jak porozumět Bibli?

Jan 17,17- Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.

V Bibli se dočteme, že jen Duch svatý může dát moudrost a porozumění pravdám, které sám vnukl pisatelům Bible. Studium Bible, aby bylo správně pochopeno, musí být také Duchem Svatým vedeno. Prosme tedy Ducha Svatého, aby nás uvedl do všech pravd svého slova. Není v našich lidských silách správně Bibli porozumět, v tom jsme plně závislí na Duchu svatém.

1. Korintským 2,4-5,13-14- Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání Ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci....Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.

2. Petr 1,20-21-Toto především vězte, že žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu. Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha.

Ježíš řekl svým současníkům:

Matouš 22,29- Ježíš jim odpověděl: „Bloudíte, protože neznáte Písma ani Boží moc.

Nechceme-li žít v duchovní temnotě, musíme uchopit svíci, která by osvítila temnoty, to znamená musíme číst Bibli.

Žalm 119,105- Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce.

Písmu také může porozumět jen ten, kdo je ochoten konat vůli Boží. Ten, kdo má pokorné srdce a je ochoten to, co nastudoval v Bibli, také uvést ve svém životě do praxe.

Jan 14,23- Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal.“

Jan 7,17-18- Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe. Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti.

Ve studiu Bible musíme být pilní a porovnávat jedno místo s druhým tak, jak to dělali Berojští křesťané, o kterých hovořil apoštol Pavel. Je velmi důležité nepřijmout jenom to, co tvrdí druzí, ale sami se ubezpečit pod vedením Ducha Svatého z Písma, jestli je to skutečně tak.  Naše víra musí stát pevně na Ježíši Kristu, ne pouze na lidech.

Ve studiu Bible vám velmi pomůže Biblická konkordance, vyhledávač Biblických veršů, kde si zadáte hledaný text a zjistíte, co o hledaném tématu hovoří Bible i na jiných místech. (Bible Kralická,  Český studijní překlad,  Bible Ekumenická )

Skutky, 17,11- 12- Bratři hned v noci vyslali Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. A tamější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice: přijali Slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali Písma, zdali je tomu tak. Tak mnozí z nich uvěřili, také nemálo vznešených řeckých žen i mužů.

Ve světle těchto veršů  můžeme  vyznat, že se s pokorou před Bohem snažíme předat to, co jsme pod vedením Ducha Svatého nastudovali. Snažíme se předat pravdy, které nastudovali a předávali naši průkopníci adventisté již v 19 století, kteří studovali Bibli s velkou intenzitou, které jsme si také i naším studiem ověřili. A i když se vám to může zdát troufalé, pevně věříme, že právě to je tou Biblickou pravdou. Nemůžeme o tom nikoho ujistit, ale můžeme vás pozvat, abyste sami s Biblí a Duchem svatým tyto myšlenky prověřili.

Bůh nás o tom neustále přesvědčuje. Veškerá proroctví Bible i doplňující předpovědi E.G.Whiteové se přesně naplňují, spiritismus nabývá velké intenzity a často právě pod pláštíkem církve. Svět se sjednocuje k závěrečné zkoušce, nedělní zákon se skutečně ve skrytosti, tak jak je předpovězeno, připravuje a velká část Božího lidu skutečně spí, jako v podobenství o družičkách a v době, kdy bychom měli nejvíce hlásat a volat Kristus přichází, připravte se aby jste nepřijali znamení šelmy a Božích ran, se o nic se nezajímá. I Boží působení a vedení v našich misijních snahách a v osobním životě,  nám dodává jistotu, že máme pokračovat v tom co děláme a věříme, a  že to je tou správnou cestou.

To, jestli je to ale skutečně pravdou, vám musí dát poznat a ujistit vás Duch svatý. To nedokáže žádný člověk. Když budete prosit před Bohem v naprosté upřímnosti a touze to poznat, Bůh modlitby vyslyší a ujistí vás o tom, jestli jste na správné cestě. Vyžaduje to ale pokoru, vyznání svých hříchů před Bohem, aby nic nenarušovalo váš vztah s Ježíšem Kristem a studium Bible s porovnáváním našeho výkladu právě s Biblí. Jedině Ježíš Kristus je ta skála, na které musí víra stát, ne žádný člověk.

Židům 4,12-13- Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není před ním skryté; před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté.

Žalm 119, 104-105- Díky tvým přikázáním jsem mnohému porozuměl, proto nenávidím každou stezku klamu. Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce.

Židům 13,18- Modlete se za nás, neboť jsme přesvědčeni, že máme dobré svědomí, když si ve všem chceme počínat správně.

V čem je naše víra jiná?

V porovnání od jiných protestantských církví i církve katolické jste si jistě mohli všimnout mimo jiné dvou podstatných rozdílů v učení Adventistů sedmého dne.

1. Je to učení o stálé platnosti Božího zákona - desatera včetně čtvrtého přikázání o sobotě, která byla ustanovena již v ráji.

Věříme, že Bible hovoří o tom, že spasení jsme pouze a jedině Kristovou milostí, ne díky našim skutkům, ale jako důsledek vaší živé víry se projeví naše láska ke Kristu tím, že Kristus vepíše svůj zákon do našich srdcí svým Duchem svatým a uschopňuje nás ho dodržovat a  podobat se tak Kristu. Protože jak píše Bible, víra bez skutků je mrtvá.

Stálou platnost zákona mocně potvrzuje i poznání o pravém významu svatyně v nebesích, kde Kristus vykonává službu našeho nebeského velekněze, jak o tom hovoří kniha Židům a před obrazně služba v Izraelské pozemské svatyni. Nebeská svatyně také poukazuje na před adventní soud, který rozhoduje o každém z nás. Ve chvíli, kdy Kristus přijde na naší zemi rozdělí lidstvo na dvě strany podle to, jak bylo již o každém rozhodnuto.

Učení o platnosti desatera poukazuje na lásku i oddanost k Bohu a  věrnost a poslušnost jeho všem nařízením, což je také oním znamením Božího lidu. Opakem je změna Božího zákona lidským zásahem, přesně jak předpovídají proroctví u Daniele a Zjevení Jana. Ježíš vyzývá v Matouši 24 kapitole 15 verši v souvislosti s dobou konce, že je důležité porozumět proroctví proroka Daniele. Právě dodržování celého Božího přikázání, jak říká kniha Zjevení ve varovném poselství tří andělů před koncem světa, je znakem Božího lidu.

Zjevení 14,12- Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Židům 8,10- Protože toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraele po oněch dnech, praví Pán: Dám jim své zákony do mysli a napíši jim je na srdce; a budu jim Bohem a oni mi budou lidem.

2. Druhým neméně důležitým bodem učení je to, že naší duší Bible nazývá samotného člověka, náš život, naše emoce a  je smrtelná.

Svědectví o tom podává mnoho veršů Bible. Člověk spí až do druhého příchodu, kdy očekáváme slavné vzkříšení Ježíšem Kristem a proměnu našeho těla v duchovní. Právě učení o vzkříšení Ježíše Krista a naděje na vzkříšení lidí při druhém příchodu Krista, dalo sílu a moc tehdejším křesťanům šířit s radostí tuto naději a pokládat za ní vlastní životy. Bylo to tím nejmocnějším evangeliem, které zasáhlo celý svět a které je dnes naukou o nesmrtelnosti duše tolik popíráno a pošlapáváno. Učení o tom, že duše je smrtelná a člověk po smrti spí, zamezuje šíření spiritismu, který se právě díky učení o nesmrtelnosti duše mohl obludně rozvinout po celém světě, včetně uvnitř církví a který sehraje v době konce velikou roli. Satanští duchové převlečení za mrtvé budou vést ke změně Božího zákona a tak k uctívání šelmy a jejího znamení.  Bible ale hovoří jasně i o tomto důležitém tématu.

Pojďte tedy s námi zbudovat dávné zbořeniny a upevnit základy, pokud odvrátíte svou nohu od pošlapávání soboty, jak je předpověděno u proroka Izaiáše. Pojďte prostudovat tato dvě důležitá témata Bible a proste Boha, aby vás sám vedl po cestě poznání a nedovolil z ní sejít.

Izaiáš 58, 12-14- Ti, kteří z tebe vyjdou, vybudují odvěké trosky, upevníš základy, které trvaly z generace na generaci. A nazvou tě tím, kdo zazdívá trhliny a obnovuje stezky k obydlím. Jestliže odvrátíš svou nohu od pošlapávání soboty, od konání svých zálib v můj svatý den, a nazveš sobotu rozkošnou a svatý den Hospodinův ctihodným a budeš ho ctít tak, že nebudeš konat své cesty, nebudeš hledat své záliby a mluvit planá slova, potom budeš mít rozkoš v Hospodinu

Žalm 139,23-24- Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti!

Prorocké spisy Ellen Gould Whiteové

Jsou-li snad pro vás překážkou prorocké spisy Ellen Gould Whiteové, položte si sami otázku. Nechal by Bůh svou církev přes 2000 let, těsně před svým druhým příchodem a tak převratnými dějinnými zvraty a zkouškami, skutečně bez dalšího závažného poselství pro svůj lid, který má být před druhým příchodem navíc ve vlažném laodicejském stavu, jak popisuje mimo jiné i podobenství o deseti pannách? Je psáno:

Ámos 3,7- Vždyť Panovník Hospodin nebude činit nic, pokud neodhalil své důvěrné sdělení svým otrokům prorokům.

Text ve Zjevení, který se týká doby konce, jasně popisuje znaky Božího lidu. Jsou to ti, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. Zjevení dále vysvětluje v 19 kapitole, že Ježíšovo svědectví je duchem proroctví - je to tedy svědectví, které Ježíš posílá svému lidu prostřednictvím Ducha proroctví. Je zde tedy přímá souvislost mezi dodržováním Božích přikázání a Duchem proroctví.

Zjevení 12,17 - Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

Zjevení 19,9-10 - (vysvětluje co je Ježíšovo svědectví) - Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.

Po tom, co první adventisté studovali Biblické pravdy o svatyni a mylně pochopili, že svatyní je naše země, byli zklamáni, že Kristus ještě nepřišel. Studovali ale dále a pochopili, že svatyně se přesně podle starozákonního předobrazu nachází v nebesích a potvrzuje tak stálou platnost Božího zákona. Bylo to pro ně převratné a šokující zjištění, že sobota jako čtvrté přikázání je vlastně lidmi pošlapáváno a zrušeno. Bůh prostřednictvím spisů Ellen Gould Whiteové ujistil první průkopníky a potvrdil správnost toho, co nastudovali z Bible a dále sesílal množství poselství, která mají vést například k očištění Božího lidu a správnému životu křesťana, navázání vztahu ke Kristu, lepší výchově dětí, zdravější životosprávě, ale také k přípravě na dobu konce a druhý příchod Krista. Spisy Whiteové neobsahovaly žádnou prorockou chybu, jak se často lživě tvrdí a všechna její poselství jak potvrzují mnozí teologové i samy historicky se naplňující události jsou v souladu s Biblí.
Můžeme vás opět jen pozvat k tomu, abyste tato poselství prostudovali a nechali se při tom vést Duchem svatým. Rádi vám k tomu zašleme knihu „Velký spor věků“ zdarma.

Pán vám v hledání pravdy žehnej


Související články z kategorie - Biblická fakta

Není pokání jako pokání - postavíš se před Boží tvář?

725_vystriz-kriz.jpg Pokud sledujete světové dění, vážný stav v Americe, rozdmýchávání konfliktů přivádějících svět na pokraj války, lidskou zlobu a bezbožnost, stoupající vliv okultismu, nabývání na moci papežství i trestající vypuštěné kobylky v ...
Vloženo: 06.01.2017
Zhlédnuto: 5382x

Krev Božího Syna jako jediná možnost záchrany lidstva

587_krev_boziho_syna.jpg Celá nebesa byla naplněna smutkem, když došla zpráva, že člověk zhřešil a je ztracen. Že svět, který Bůh stvořil, byl poskvrněn kletbou hříchu a bytosti, které jej obývají, jsou odsouzeny k ...
Vloženo: 05.09.2012
Zhlédnuto: 8461x

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.

374_jezis_kristus_1.jpg Všechny tyto verše nás mají vést k poznání, že Bůh, Stvořitel celého vesmíru a veškerého života, přišel osobně na tuto zem, aby v těle člověka Ježíše Krista zemřel za náš hřích. ...
Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 209453x

Jaký je sedmý den v týdnu Sobota nebo Neděle ?

278_kalendar.jpg Jaký je v kalendáři sedmý den Sobota nebo neděle? Byla učiněna nějaká změna? Mnoho zemí ve svém součastném kalendáři mají sedmý den neděli. Mnoho lidí ani netuší, že právě Sobota je od ...
Vloženo: 29.11.2010
Zhlédnuto: 667261x

Válka v nebi, původ hříchu

744_valka_v_nebi.jpg Pád Lucifera Lucifer před vzbouřením byl velkým a nádherným andělem, blízkým Božímu Synu, plný vznešenosti a majestátu. Výraz jeho tváře, podobně jako i jiných andělů, byl laskavý a přejícný. ...
Vloženo: 13.12.2017
Zhlédnuto: 5602x

ZnameniCasu.cz - Jak poznat co je pravda?