ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Jediný pravý Bůh!

Hledání Boha

439_izraelite.jpg

Jediný pravý Bůh!

Vloženo: 01.06.2011
Zhlédnuto: 296795x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Izaiáš 44,6 - Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh.

Bůh je jen jeden! Jeden Stvořitel země i vesmíru, jeden Vládce a Zákonodárce, jeden Spasitel a Vykupitel, jen jeden náš milující Otec.  Proč je tedy tolik druhů náboženství, tolik bůžků a směrů? Proč je tolik různého uctívání a napodobování?

Celé lidstvo je vtaženo do velkého sporu mezi Kristem a satanem, v němž jde o Boží charakter lásky, Boží zákon a Boží svrchovanou vládu nad vesmírem.

Tento spor začal v nebi, když jedna ze stvořených bytostí, která byla vznešeným andělem a obdařená možností volby, se začala povyšovat. Stala se satanem, Božím odpůrcem, který do odboje strhl část andělů. Kdyby Bůh hned zasáhl, bytosti, které až dosud zlo neznali, by se začali bát a poslouchali by Boha jen ze strachu. Proto Bůh nechal satana aby ukázal pravou podstatu zla a vzpoury proti Němu. Bůh musel přemoci zlo svou láskou.

Satan svedl Adama a Evu do hříchu, a tím uvedl ducha vzpoury na naši zemi. Hřích znetvořil Boží obraz v lidech, narušil pořádek ve stvořeném světě a zapříčinil zkázu celé země potopou. Člověk se hříchem od Boha odcizil, ale Bůh  měl pro lidi plán vykoupení. Bůh poslal svého Syna, aby nás z hříchu vykoupil a podstoupil utrpení na zemi  za naše viny.

Stvořitel zemřel za své stvoření, větší důkaz lásky ke všem  bytostem Bůh nemohl dát.

Zjevení Jana 12,7-9 - V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Jan 3,16 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

Satan zde na zemi začal  vládnout a postavil se na místo Boha.  Sám sebe nechává uctívat, sám si volí své služebníky, věštce a falešné proroky a touží po úctě a obdivu, který náleží jen jedinému pravému Bohu.

V celé historii měl satan obrovské množství lidí a národů, kteří šli v obdivu za ním. On jim dával znalosti a svou moudrost výměnou za to, že ho uctívali jako svého boha. Přinášeli mu i mnoho obětí včetně obětí lidských a věřili, že jen on jim ve všem pomůže.

V celém vesmíru je ale jen jediný pravý Bůh! Bůh, který nás  tolik miluje, že pro naší záchranu obětoval i svého vlastního Syna.

Bůh měl vždy  svoje věrné lidi, kteří toužili po spojení se svým pravým nebeským Otcem. Ať to bylo před potopou, nebo i po potopě, vždy žili lidé,  kteří dodržovali Boží zásady a Boží vůli.

V poměru k velkému množství lidí na celém světě jich ale vždy bylo málo.

Připomeňme si kolik lidí se zachránilo v arše Noemově při potopě světa. Bylo to 8 lidí, kteří věřili a sloužili  pravému Bohu Stvořiteli a Vládci nebes. V té době mohlo být i několik miliard lidí a přesto se zachránilo jen 8 z nich. Ti kteří byli v nejistotě si možná  mysleli, že není možné, aby taková většina lidí uctívala a věřila něčemu falešnému, něčemu, co není pravda. Satan ale dokázal všechny tyto lidi oklamat a všichni při potopě světa zahynuli.  Je to varování pro nás!

Bible hovoří jasně o tom, že Bůh je jen jeden. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův!

Tak jako satan ovládá národy světa, pravý Bůh si vyvolil svůj lid, na kterém zjevil svou velkou moc ve svých činech, svou nesmírnou  lásku, svou velkou trpělivost, ale i své požadavky a přísnost.  Boží činy byly velkolepé, takové, které satan v celé historii ukázat nedovedl. Svou velkou mocí vyvedl svůj vyvolený  národ z Egyptského zajetí a i potom mocně dokazoval svou jedinečnost. Archeologické nálezy již dnes jasně dokazují, že se ony mocné činy skutečně udály a že Bible popisuje pravdu.

Povšimněte si, že Bůh vyvedl svůj vyvolený lid z Egyptského zajetí. Egypt byl národem, který sloužil modlám a klaněl se tím satanu. Stejně jako před potopou byl věrný pouze Noe se svou rodinou, v době Starozákonních patriarchů byl pouze národ Izraelský, který sloužil pravému Bohu.  Okolní národy byly stejně jako Egypt zaprodáni falešným bohům – Satanu.

Izaiáš 43,20-21 -  abych napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali.

Exodus 3,6 - Potom řekl: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval: „Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti.

Izaiáš 44,7-8 - Kdo je jako já? Ať to ohlásí! Ať mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucí? Neděste se, nezoufejte – vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste mí svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě mě? Ne, jiná Skála není, já o žádné nevím!

Izaiáš 44,10 - Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny jeho stoupence . . .

Izaiáš 45, 14-18 - Toto praví Hospodin: Egyptské bohatství, habešské zboží i s urostlými Sabejci přijdou k tobě a budou tví. Za tebou půjdou se svými řetězy, tobě se pokloní a pokorně vyznají: „Bůh je jen u tebe a není boha kromě něj! Vskutku, ty jsi Bůh, který skrývá se, Bůh Izraele, Spasitel!“ Výrobci model odejdou s ostudou, všichni společně, s hanbou a potupou. Izraele však Hospodin zachrání věčným spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni už nikdy, navěky!

V určený čas Hospodin seslal ke svému vyvolenému národu Mesiáše – svého Syna, který měl vykoupit lidstvo z hříchů a zaplatit tak vysokou cenu za naší záchranu.

Ježíš Kristus je Božím Synem, který jediný vytvořil padlému lidstvu cestu zpátky k Bohu Otci a zjevil plněji Boží povahu lásky a dobroty. Izraelský národ ale Mesiáše - Ježíše Krista  nepoznal a ukřižoval Ho. Ježíš Kristus svým životem zjevil jaký Bůh je, ale také co po nás Bůh chce.

Bůh chce, abychom mu byli věrní a uctívali pouze Jeho. Abychom otevřeli svá srdce Duchu svatému, který svůj svatý zákon vepíše do našich srdcí. Boží zákon  pak  zachováváme ne svou silou, jako Izraelité, ale láskou a vírou v Ježíši Kristu, kterou nám Duch svatý dává. Toto Ježíš nazývá znovuzrozením. V Bibli  Bůh zaslibuje, že každý kdo v něj uvěří, obdrží stejné zaslíbení a vyvolení, jako obdržel Abraham.

Galatským 3,27-29 - Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.

Genesis 13,14-15 – (zaslíbení Abrahamovi) „Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až navěky.

1. Janova 5,2-3 - To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká.

Římanům 3,31 - Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Matouš 5,17-19 - „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího.

A jak vše souvisí s dnešní dobou?

Po celém světě je mnoho náboženství – Buddhismus, Hinduismus, Islám, mnoho forem pozměněného křesťanství, mnoho různých sektářských učení a další. Mnoho z těchto směrů vykazují i nadpřirozené zjevení, zázraky podobně jako faraónovi kněží ve starém Egyptě.  Hnutí New age hlásá propojení těchto směrů a Papež veřejně hlásá, že vše je vlastně v pořádku a že pravý Bůh je v každém náboženství ať je jakékoli. To je lež!

Celá historie ukazuje, že cesta k pravému Bohu je úzká, a že jen ten kdo se řídí Božímy pokyny, které nám předal skrze své proroky a Svého Syna Ježíše Krista, dojde až do Božího království. Vše ostatní je modloslužba určená Satanovi, který zde na zemi sedí na místě Pravého Boha!

Povšimněte si kolik existuje model, ať dřevěných, zlatých či jiných. Dříve to byl Moloch, Baal  – dnes Buddha, panenka Marie, svatí, ale také naprosto vše, čemu dáme před Bohem přednost. To je přehnané jídlo, zábava, sport. Vše čemu dáme přednost před živým Bohem je nám modlou, kterou Bůh nenávidí. Je to dílo nepřítele, který nás již od stvoření světa nenávidí a snaží se zahubit.

Blíží se druhý příchod Ježíše Krista a tím i naplnění zaslíbení, které nám dal. Bible ale varuje, že dříve než Ježíš přijde, bude jeho příchod satanem napodoben. Proto se celý svět propojuje do jednoho společného bodu. Proto dnes slyšíme že Bůh je stejný v islámu v křesťanství  v hinduismu i  v buddhismu. Protože satan, dočasný vládce naší země chystá triumfální napodobení druhého příchodu Ježíše Krista.

Obraťte se proto k jedinému živému Bohu, který jediný je naším Stvořitelem, naším Otcem a který jediný nás nesmírně miluje. Dal se nám poznat v Izraelském národě a v Synu Ježíši Kristu.  Ježíš je tou jedinou cestou k Otci a proto když přijmete víru v Ježíše Krista do svého srdce, prožijete znovuzrození Duchem svatým – naleznete svého nebeského Otce.

Jan 14,6-7 - „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“

1. Jan 4,10 - V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

Filipenským 2,6-11 - Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Izaiáš 44,24-26 - Toto praví Hospodin, který tě vykoupil, který tě v lůnu zformoval: Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje zemi zcela sám, který maří lživá znamení a věštce v blázny obrací, který mudrce vrhá v zmatek a jejich vědění obrací vniveč, který potvrdí, co říká jeho služebník, a předpověď svých poslů naplní.

Izaiáš 45,18 - Nuže, toto praví Stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval zemi, který ji učinil a upevnil, který ji nestvořil, aby prázdná zůstala, ale k bydlení ji zformoval: Já jsem Hospodin a žádný jiný není.

Izaiáš 46,9-10 - Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne. Já od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: „Má vůle stane se, udělám vše, co se mi chce.“

Izaiáš 45,20 - Shromážděte se a přijďte, uprchlíci z národů, spolu přistupte ! Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlí k bohu, který nespasí.

Izaiáš 42,10 - Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej – námořníci, moře i všechno v něm, ostrovy i jejich obyvatelé!

Doporučujeme přečíst knížku Velký spor věků od E. G. Whiteové


Související články z kategorie - Hledání Boha

Není pokání jako pokání - postavíš se před Boží tvář?

725_vystriz-kriz.jpg Pokud sledujete světové dění, vážný stav v Americe, rozdmýchávání konfliktů přivádějících svět na pokraj války, lidskou zlobu a bezbožnost, stoupající vliv okultismu, nabývání na moci papežství i trestající vypuštěné kobylky v ...
Vloženo: 06.01.2017
Zhlédnuto: 5388x

Sobota jako památka stvoření, daná ke vztahu s Bohem

417_sobota_pamatnik_stvoreni.jpg Pojďme se podívat na samotný začátek Bible, do knihy Genesis. Zde je psáno o stvoření našeho světa. Dozvíme se, že Bůh stvořil tento svět v šesti po sobě jdoucích dnech a ...
Vloženo: 28.04.2011
Zhlédnuto: 190321x

Video - Dopis od Spasitele

626_dopis_od_spasitele.jpg 1. DOPIS OD TVÉHO SPASITELE 2. Mé milé dítě, když jsem se svým Otcem zatoužil tě stvořit, chtěli jsme někoho blízkého, chtěli jsme někoho, kdo by nám byl podobný. (1Mojžíšova 1,26) 3. Dříve ...
Vloženo: 22.08.2013
Zhlédnuto: 6748x

Chceš být připraven na blížící se příchod Ježíše Krista?

668_vystrizek4.jpg „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Matouš 7,21 - Uvěř v Boha a dar milosti v ...
Vloženo: 03.05.2014
Zhlédnuto: 8074x

Jak poznat co je pravda?

616_whiteova.jpg Milí čtenáři, nedávno jsme dostali jeden dotaz s otázkou proč si myslíme, že hlásáme biblické pravdy a jaká je záruka, že to tak je. Toto je odpověď pro všechny, kteří si ...
Vloženo: 25.03.2013
Zhlédnuto: 9572x

ZnameniCasu.cz - Jediný pravý Bůh!