ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 2.

Hledání Boha

375_jezis_kristus_2.jpg

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 2.

Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 137637x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

V předchozím díle jsme si napsali verše, které dokazují Božství a Stvořitelskou moc Ježíše Krista. Tyto verše dokazují, že Ježíš byl ještě před stvořením světa a že skrze Něj vše povstalo. Dokazují, že je roven Bohu a přesto se stal člověkem aby nás vysvobodil a spasil.

Židům 1, 1-3 - Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

Je mnoho dalších veršů dokazujících Kristovo Božství.

Bůh Otec i Ježíš Kristus je jediná skála

Izaiáš 44,8 - Je snad nějaký Bůh kromě mě? Ne, jiná Skála není, já o žádné nevím!

1. Korintským 10,1-4 - Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus.

Oslovení „První i poslední“ se vztahuje na Boha Otce i Syna

Hospodin je ve Starém zákoně představován jako Stvořitel, který sám nese titul „první a poslední“. V Novém zákoně se s titulem „první a poslední“ setkáváme v knize Zjevení Jana na několika místech jako o Ježíši Kristu.

Izaiáš 41, 4 - Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? Já Hospodin (JHVH), ten první, já budu tentýž i na konci!

Zjevení 2,8 -  „Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil:

Zjevení 1,17 - Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem Ten první i poslední (JHVH), ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků.

Zjevení 1,8 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. „Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.

Zjevení 22,13 - „Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“

Ježíš Kristus  je synem Boha  - Otec i Syn jsou od věčnosti

Židům 10,1-10 - Tento Syn o tolik převyšuje anděly, oč vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým“? A znovu: „Já jemu budu otcem a on mi bude Synem.“ A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká „Klanějte se mu všichni Boží andělé!“ O andělech sice říká: „Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny,“ale o Synu říká: „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.

Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé.“ A dále: „Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž – tvá léta neskončí!“ A kterému z andělů kdy řekl: „Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím“?

Jan 10,38 - Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je ve mně a já v něm.“

Původ Syna - Micheáš 5,2 - „Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“

Původ Otce - Žalm 93,2 - tvůj trůn byl založen dříve než čas – od věčnosti jsi ty sám!

Otec je nad Synem, ale přesto je Syn podstatou stále Bůh – Duch Boží je i duchem Krista

Syn spolu s Otcem tvoří dokonalý celek, jakoby „jedno tělo“. Všechna plnost Božství přebývá stejnou mírou v Otci i v Synu. Božství není něco, co je možné získat, nebo o to přijít. Je to dáno podstatou bytí.

V pozemském příkladu otce a syna existuje určitá hierarchie. Otec je nad synem a syn je otci podřízen. Tím ale nepřichází o svojí podstatu člověka. V nebi je tomu také tak. Syn Ježíš Kristus je podřízen Otci. Tím ale nepřichází o svojí podstatu Boha.

1. Korintským 11,3 - Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.

Římanům 8,9 - Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.

Sláva Kristova = sláva Hospodinova

Po Kristově nanebevstoupení mu navrátil Otec stejnou slávu, jakou měl dříve, než-li byl svět a než měl před svým ponížením v člověka.  Jan podává svědectví, že prorok  Izaiáš tuto Kristovu  (psáno Hospodinovu JHVH) slávu viděl a o něm také mluvil.

Jan 17,5 - Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.

Jan 12,37-41 - Ačkoli před nimi udělal tolik zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: „Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?“......To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil o něm.

Izaiáš 6,5 - Tehdy jsem zvolal: „Běda mi – teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!“

Exodus 33,18 - Mojžíš řekl: „Ukaž mi prosím svou slávu!“ Potom dodal: „Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk mě nemůže spatřit a zůstat naživu.“

Všechny tyto verše nás mají vést k poznání, že Bůh, Stvořitel celého vesmíru a veškerého života, přišel osobně na tuto zem, aby v těle člověka Ježíše Krista zemřel za náš hřích. ON, který je Pánem celého vesmíru, si nás zamiloval a vydal sebe samého za mne i tebe.  Když přemýšlím nad tou neskutečně velkou láskou, toužím po jediném. Být v  přítomnosti svého Stvořitele a Vykupitele, padnout k Jeho nohám a děkovat.  A vy?

Galatským 2,20 - Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.


Kam dál? - související k tomuto tématu

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.

374_jezis_kristus_1.jpg Všechny tyto verše nás mají vést k poznání, že Bůh, Stvořitel celého vesmíru a veškerého života, přišel osobně na tuto zem, aby v těle člověka Ježíše Krista zemřel za náš hřích. ...
Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 172020x

Související články z kategorie - Hledání Boha

Sobota jako památka stvoření, daná ke vztahu s Bohem

417_sobota_pamatnik_stvoreni.jpg Pojďme se podívat na samotný začátek Bible, do knihy Genesis. Zde je psáno o stvoření našeho světa. Dozvíme se, že Bůh stvořil tento svět v šesti po sobě jdoucích dnech a ...
Vloženo: 28.04.2011
Zhlédnuto: 156161x

Video - Dopis od Boha

538_dopis_od_boha.jpg Dopis od Boha a našeho Otce, který nás miluje tak, že obětoval svého jediného syna Ježíše za naše hříchy a naše životy. Děkujeme Pane. Jan 3,16 - Neboť Bůh tak miloval svět, ...
Vloženo: 14.02.2012
Zhlédnuto: 8609x

Video - Kázání a zkušenosti bratra Milana Moskaly

496_moskala_kazani.jpg Zde si poslechněte bohoslužbu, uslyšíte burcující kázání misionáře Milana Moskaly. Nechte se nadchnout pro Boha od člověka, který má živé zkušenosti a prožívá v Bangladéši velké Boží činy. Milan Moskala nám předává ...
Vloženo: 14.10.2011
Zhlédnuto: 11223x

4. vyznání - Cesta ke Kristu

167_cesta_ke_kristu.jpg Vyznání "Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování" (Přísloví 28,13). Podmínky, za nichž lze získat odpuštění Boží, jsou prosté, spravedlivé a rozumné. Pán od nás ...
Vloženo: 07.10.2010
Zhlédnuto: 116864x

Jak ohodnotíš rok tvého života, křesťane?

642_jak_ohodnotis_rok_tveho_zivota_krestane.jpg Uzavírá se další rok tvého života. Jak jej můžeš ohodnotit, když pohlížíš zpět? Udělal jsi nějaký pokrok ve svém duchovním životě? Porostl jsi na duchu? Ukřižoval jsi své vlastní já spolu ...
Vloženo: 29.12.2013
Zhlédnuto: 4312x

ZnameniCasu.cz - Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 2.