ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 2.

Hledání Boha

375_jezis_kristus_2.jpg

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 2.

Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 169944x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

V předchozím díle jsme si napsali verše, které dokazují Božství a Stvořitelskou moc Ježíše Krista. Tyto verše dokazují, že Ježíš byl ještě před stvořením světa a že skrze Něj vše povstalo. Dokazují, že je roven Bohu a přesto se stal člověkem aby nás vysvobodil a spasil.

Židům 1, 1-3 - Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

Je mnoho dalších veršů dokazujících Kristovo Božství.

Bůh Otec i Ježíš Kristus je jediná skála

Izaiáš 44,8 - Je snad nějaký Bůh kromě mě? Ne, jiná Skála není, já o žádné nevím!

1. Korintským 10,1-4 - Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus.

Oslovení „První i poslední“ se vztahuje na Boha Otce i Syna

Hospodin je ve Starém zákoně představován jako Stvořitel, který sám nese titul „první a poslední“. V Novém zákoně se s titulem „první a poslední“ setkáváme v knize Zjevení Jana na několika místech jako o Ježíši Kristu.

Izaiáš 41, 4 - Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? Já Hospodin (JHVH), ten první, já budu tentýž i na konci!

Zjevení 2,8 -  „Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil:

Zjevení 1,17 - Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem Ten první i poslední (JHVH), ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků.

Zjevení 1,8 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. „Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.

Zjevení 22,13 - „Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“

Ježíš Kristus  je synem Boha  - Otec i Syn jsou od věčnosti

Židům 10,1-10 - Tento Syn o tolik převyšuje anděly, oč vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým“? A znovu: „Já jemu budu otcem a on mi bude Synem.“ A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká „Klanějte se mu všichni Boží andělé!“ O andělech sice říká: „Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny,“ale o Synu říká: „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.

Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé.“ A dále: „Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž – tvá léta neskončí!“ A kterému z andělů kdy řekl: „Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím“?

Jan 10,38 - Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je ve mně a já v něm.“

Původ Syna - Micheáš 5,2 - „Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“

Původ Otce - Žalm 93,2 - tvůj trůn byl založen dříve než čas – od věčnosti jsi ty sám!

Otec je nad Synem, ale přesto je Syn podstatou stále Bůh – Duch Boží je i duchem Krista

Syn spolu s Otcem tvoří dokonalý celek, jakoby „jedno tělo“. Všechna plnost Božství přebývá stejnou mírou v Otci i v Synu. Božství není něco, co je možné získat, nebo o to přijít. Je to dáno podstatou bytí.

V pozemském příkladu otce a syna existuje určitá hierarchie. Otec je nad synem a syn je otci podřízen. Tím ale nepřichází o svojí podstatu člověka. V nebi je tomu také tak. Syn Ježíš Kristus je podřízen Otci. Tím ale nepřichází o svojí podstatu Boha.

1. Korintským 11,3 - Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.

Římanům 8,9 - Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.

Sláva Kristova = sláva Hospodinova

Po Kristově nanebevstoupení mu navrátil Otec stejnou slávu, jakou měl dříve, než-li byl svět a než měl před svým ponížením v člověka.  Jan podává svědectví, že prorok  Izaiáš tuto Kristovu  (psáno Hospodinovu JHVH) slávu viděl a o něm také mluvil.

Jan 17,5 - Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.

Jan 12,37-41 - Ačkoli před nimi udělal tolik zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: „Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?“......To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil o něm.

Izaiáš 6,5 - Tehdy jsem zvolal: „Běda mi – teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!“

Exodus 33,18 - Mojžíš řekl: „Ukaž mi prosím svou slávu!“ Potom dodal: „Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk mě nemůže spatřit a zůstat naživu.“

Všechny tyto verše nás mají vést k poznání, že Bůh, Stvořitel celého vesmíru a veškerého života, přišel osobně na tuto zem, aby v těle člověka Ježíše Krista zemřel za náš hřích. ON, který je Pánem celého vesmíru, si nás zamiloval a vydal sebe samého za mne i tebe.  Když přemýšlím nad tou neskutečně velkou láskou, toužím po jediném. Být v  přítomnosti svého Stvořitele a Vykupitele, padnout k Jeho nohám a děkovat.  A vy?

Galatským 2,20 - Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.


Kam dál? - související k tomuto tématu

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.

374_jezis_kristus_1.jpg Všechny tyto verše nás mají vést k poznání, že Bůh, Stvořitel celého vesmíru a veškerého života, přišel osobně na tuto zem, aby v těle člověka Ježíše Krista zemřel za náš hřích. ...
Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 209645x

Související články z kategorie - Hledání Boha

Biblická proroctví - Daniel 2 - Přehled dějin světa

182_socha_bible_daniel.jpg Biblická proroctví - Danielova socha, přehled dějin světa Pán Bůh má dějiny naší planety pevně ve svých rukou, má s  naší zemí velké plány. Vše nechal zaznamenat ve dvou prorockých knihách Bible ...
Vloženo: 18.10.2010
Zhlédnuto: 327363x

4. vyznání - Cesta ke Kristu

167_cesta_ke_kristu.jpg Vyznání "Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování" (Přísloví 28,13). Podmínky, za nichž lze získat odpuštění Boží, jsou prosté, spravedlivé a rozumné. Pán od nás ...
Vloženo: 07.10.2010
Zhlédnuto: 154333x

Proč existuje zlo?

59_snake.jpg Určitě dáte všichni za pravdu, že na naší zemi je zlo. Existuje a působí velmi silně. Kde se vzalo? Proč? Bible nám dává odpověď na to, jak vše začalo. Mluví o vzpouře proti ...
Vloženo: 02.08.2010
Zhlédnuto: 179805x

5. posvěcení - Cesta ke Kristu

188_cesta_ke_kristu.jpg 5. Posvěcení Zaslíbení Boží zní: "Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým srdcem" (Jeremiáš 29,13). Bohu se musí odevzdat celé srdce, jinak nemůže nastat změna, která by nás ...
Vloženo: 20.10.2010
Zhlédnuto: 157436x

Bůh a nespravedlnost na světě

314_ukrizovani.jpg Proč je tolik zla a utrpení? Proč Bůh nezasáhne a něco neudělá? Mnoho lidí si říká, kdyby byl Bůh tak už by dávno něco udělal. To jsou velmi časté otázky, díky ...
Vloženo: 17.01.2011
Zhlédnuto: 200842x

ZnameniCasu.cz - Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 2.