ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Kam se ztrácí láska, co se to děje s dětmi?

Biblická fakta

647_p7290712.jpg

Kam se ztrácí láska, co se to děje s dětmi?

Vloženo: 08.10.2014
Zhlédnuto: 9832x
Témata: Biblická fakta
PrintTisk

Všimli jste si, že dnešní děti a mladí lidé žijí úplně v jiném světě než předchozí generace po celá staletí a tisíciletí? Vzpurné děti byly vždy a všude, ale stále platila pravidla, která byla obecně zachovávána. Platila úcta ke starším, poslušnost k rodičům, zdrženlivost a zásady v oblasti tělesnosti.  Slova, která jsou dnes „normální“ byly hodné opovržení a místo k zábavě byly děti vedeny k práci. Přestože ne všichni lidé byli věřící, jméno „Bůh a Ježíš Kristus“ bylo vedeno alespoň v nějaké v úctě. Tyto zásady se předávaly z generace na generaci, ale tak jako se vytrácela víra v Boha, vytrácely se i ostatní zásady pro šťastný život.

Ze života dětí

Vaše dítko, které bylo právě s jinými dětmi venku se vrátí a začne  vám vyprávět: „Mami představ si, že ten Franta z první třídy mi říkal, že jsi p..... a taky nadával Soně do k…..  a Soňa nám říkala že ty holky, který šly před námi po poli asi nebudou holky ale zombíci a že to viděla ve filmu krvavá Mary.“ Dalšího syna nachytáte, jak si pustí do sluchátek hudbu a na obrazovce je zpěvák, který drží v ruce opravdové srdce. „Vždyť to poslouchají všichni“ dovíte se. Od počítačových her ho jen těžko odtrháváte, protože jiné aktivity nemůžou konkurovat a kluci prý hrajou mnohem horší hry. A když mažete svačinu do školy dovíte se, že všichni nosí k svačině samý brambůrky a čokoládové tyčinky, a že jeho svačina prý podle nich vypadá jako h...

Příště přinese dítko z první třídy nabídku knižního katalogu známých vydavatelství třeba Albatros či Fragment, který ve škole pravidelně dostávají  a čtete co dětem mimo jiné nabízejí (vnucují): „Syn pekel – v moci démonů“, „Klub záhad – neviditelná bestie + démon ticha“, „Útok z vesmíru“ - přistání mimozemšťanů, „Tajemství duchů-Přízrak beze jména“, Ostrov zasvěcení“, Ztraceni v čase“, Čarodějka z Turlinghamu“, „Monster High“- neživé kámošky, „Winx“, „Kuchařka pro kluky a holky“- ovšem čarodějnická.

No možná je zbytečné se divit, že ve škole vytvářejí při výtvarné výchově děsivé obrázky na halloveena,  strašidelné čerty na Mikuláše, dlabou dýně jako duchy a milovaný Král a Spasitel Ježíš Kristus už figuruje jen jako legrační miminko na vánoce.

Tak to je drsná a naprosto šílená realita světa dnešních dětí! Je vám z toho úzko a snažíte se přemýšlet, jak své dítě od takového návalu zla ochránit. Co se to s dětmi stalo?

2Timoteova 3,1-4 - Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha.

Matouš 24,12(kral.)- A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých.

Bible předpověděla, že před příchodem Pána Ježíše vychladne láska mnohých a mezi lidskými vlastnostmi budou převládat hlavně ty špatné. Děti jsou budoucností společnosti a pokud jejich charakter není utvářen na Božích principech lásky, nelze se divit, že generace za generací společnost hrubne. To, co dříve bylo nemyslitelné je dnes jako normální. Jak daleko to ale může zajít? Kolik by ještě mohlo být vychováno (či vlastně nevychováno)generací, aby lidstvo vůbec dokázalo žít? Nezřídka se ve zprávách objevují zprávy o tom, jak některý z dětí povraždí své spolužáky a učitele, mnohdy i své rodiče. To je stále častějším jevem. Ne náhodou píše Bible, že toto vše se bude dít v „posledních dnech“! A situace se bude stále zhoršovat.

Matouš 10,21 - Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a usmrtí je.

Jak se to mohlo stát?

Základ této zkázy je vyjádřen ve verši: „Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří království Nebes.“(Matouš 19,14) Kdo za tuto zkázu v dětských charakterech  tedy může?

- Společnost, protože ta vnucuje dětem své hodnoty?

- Televize, protože se vysílají stále agresívnější pořady, které dětem zasévají myšlenky na zlo?

- Počítače, protože bez počítačů se dnes děti neumějí zabavit?

- Výrobci, protože obchody jsou plné hraček podporujících agresivitu?

- Výrobci potravin, protože dnes téměř nelze nakoupit zdravé jídlo a vyhnout se záplavě sladkostí?

Ne! Jsme to my rodiče, protože jsme dětem vzali víru v Boha a odtrhli jsme je od zdroje lásky!

Neučíme je dostatečně, jak mají rozlišit dobro a zlo, neučíme je, k čemu se mohou přidat a k čemu ne. Neznají, jaká je Boží vůle, a co je dílo nepřítele satana. Nedáváme jim do života žádnou, nebo jen velmi slabou výzbroj k tomu, aby věděli jak žít v tomto nepřátelském světě. Aby věděli, jak zůstat dobrými a čistými a mít víru a lásku v srdci. Naše děti jsou tak našimi oběťmi, které nepříteli sami přinášíme!

Nejspíš řeknete nemůžeme děti úplně izolovat. Možná opravdu ne, ale můžeme je chránit a učit, aby si zamilovaly Ježíše Krista a tak děti sami v sobě dokázaly vybojovat boj mezi dobrem a zlem a k tomu zlému se nechtěly přidávat. Ne proto, že mají něco zakázáno, ale proto, že milý Pán Ježíš by to nedělal a je smutný, když to děláme my. Je potřeba věci správně pojmenovat aby děti znaly to, co má Bůh rád a rozlišily, co je nepřítelovo území.

Boží slovo  říká:

Deuteronomium 6,1-9 - Toto jsou příkazy, ustanovení a nařízení, která mi Hospodin, váš Bůh, přikázal vás učit, abyste je plnili v zemi, do které procházíte Jordánem, abyste ji obsadili. Aby ses bál Hospodina, svého Boha, a po všechny dny svého života zachovával všechna jeho ustanovení a jeho příkazy, které ti přikazuji, ty i tvůj syn i tvůj vnuk, aby se prodloužily tvé dny. Poslouchej je, Izraeli, zachovávej a plň je, aby se ti vedlo dobře a velmi jste se rozmnožili v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti řekl Hospodin, Bůh tvých otců.  Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazuji, ve tvém srdci. Opakuj je svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš. Přivaž je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány.

Protože věřící křesťané, kteří přijali milost Boží a zachovávají Boží přikázání jsou duchovním Izraelem, můžeme se poučit ze slov která patřila nejen starému Izraeli před vstupem do zaslíbené země. Stejně tak i my dnes, pokud chceme zvítězit a být na straně lásky, musíme si zamilovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou a poslouchat Jeho nařízení z lásky k Němu. Bůh nám k tomu zaslíbil svou milost a sílu Ducha svatého, který nám pomůže zbavit se hříchů. Toto vše pak musíme každý den a v každou chvíli učit své děti! To je jediná cesta, jak své děti uchráníme od přívalu zla!

Pokud tedy chcete, aby vaše dítě bylo jiné a dokázalo se nepřipojovat ke zlému je potřeba ho přivést ke zdroji lásky, dovolit mu přijít blíže k Ježíši Kristu…..

- Je potřeba obrátit se celým srdcem zpátky k Bohu a upřímně vyznat své chyby. Každý den se modlit k Bohu ve jménu Ježíše Krista, protože modlitba je jako dýchání. Říci Bohu vše co máme na srdci a s pokorou a vytrvalostí  prosit za své děti. Každý den se modlit i s dítětem, nejdříve krátce vy, a pak vaše dítko, kterému pomůžete, nebo již samo vyjádří modlitbu vlastními slovy.

- Prosit o změnu svého srdce, myšlení a vnímání reality okolo nás. Prosit o schopnost rozlišit dobré od zlého. Bůh zaslíbil, že kdo hledá najde a kdo tluče, bude mu otevřeno. Pokud se vy změníte, vaše děti to uvidí a začnou se s Boží pomocí měnit také. Pro děti jste vzorem a ony opakují vaše chování. Často se stává, že jsou děti pro dospělého zrcadlem jeho duše.

- Každý den číst Boží slovo v Bibli a hledat tak Boží vůli nejen pro sebe, ale i své děti. Každý den číst s dětmi ráno i večer! Pokud je to nezajímá začněte s příběhy, kterým porozumí a neztrácejte hned trpělivost. V dnešní době lze pustit i nahrávky Bible k poslouchání, děti si mohou hrát a u toho poslouchat místo pohádek hodnotné Boží slovo. Je potřeba si dát velký pozor na to, co děti čtou a na co se dívají. Romány a dětské časopisy neutvářejí v myslích dětí dobré myšlenky, a často podsouvají nebezpečné hodnoty. Existují křesťanské příběhy plné ponaučení, zkušeností nad kterými by se měly děti zamýšlet. To, že čtení Bible zvyšuje inteligenci a posiluje funkce mozku, bylo již dokázáno a je to svědectvím o Boží moci.

- Nestydět se s dětmi o Bohu hovořit a společně Ho hledat. K tomu poslouží nádherně hvězdná obloha, vycházející slunce, rozkvétající květina, malí broučci a berušky, motýli a ptáčci, vznešené stromy a lesy, lesknoucí se kapky vody a překrásné rozmanité hvězdičky sněhu. Je potřeba hledat v přírodě a učit se z této učebnice. K tomu poslouží i atlasy a videa z přírody se kterými se můžeme společně zamýšlet nad Stvořitelem a Jeho dílem.  Také je dobré učit se Biblické verše nazpaměť, děti se rády učí a když to podáte zábavnou formou a budete jednou zkoušet vy je a podruhé ony vás, uvidíte, jak je to bude bavit.

- Učte děti v praxi rozlišit dobré od zlého a vést je k vlastnímu rozhodnutí. Například holčička bude chtít koupit Zombí panenku protože ji mají téměř všichni.  Říci Ne, je jednoduché, ale holčička to nepochopí a příště opět nebude vědět, čeho se vyvarovat. Zkuste s ní o tom promluvit....“podívej ta panenka představuje mrtvou holčičku. Jsme šťastní když někdo zemře? Jsi u toho veselá? Chtěla by sis doopravdy hrát třeba s mrtvým pejskem?  A myslíš, že když by sis hrála s takovou panenkou bude Pán Ježíš mít radost nebo bude smutný? Ale my mu chceme dělat radost, vždyť On nás má tolik rád.“  V první řadě se pokuste, aby se dítko samo rozhodlo a špatnou věc si koupit nechtělo, až pokud by to nešlo musí zaznít rozhodné nejde to, to je zlé!

- V neposlední řadě nepřehlížet a neomlouvat poklesky, špatné činy a vzdorovitost. Je potřeba naučit děti Božím přikázáním zapsaných v Bibli 2Mojžíšově 20 kapitole, shrnutých do slov miluj bližního svého a miluj Boha svého. Pokud dítě zalže, něco ukradne je potřeba abychom hned nevzplanuli hněvem, ale promluvit s ním, aby porozumělo tomu, proč to udělat nemělo a vysvětlit, jaké má ten čin obrovské následky. I za tento čin musel Ježíš Kristus zemřít, i tato lež ho přibila na kříž. Učte tak od malinka děti nenávidět hřích a uvědomovat si obrovskou hodnotu Kristovi oběti. Bible definuje co je to hřích: „hřích jest přestoupení zákona.“(1Jan 3,4 kral.) Důležité je  vést dítě, aby se omluvilo a nejen nám, ale hlavně na kolenou Pánu Bohu. Někdy se to neobejde ani bez trestu, protože ne všechny děti dojdou k pokoře jen díky slovům. Židům 12,5-8 - A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům: ‚Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu, ani neochabuj, když jsi od něho kárán; neboť koho Pán miluje, toho vychovává, a švihá každého, koho přijímá za syna.‘ Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával?

- Musíme vést děti k práci! Dítě které nemá co dělat se nudí a hledá zábavu. Zprvu jen hry, ale s chutí na zábavu stoupají i nároky a tak to končí u závislosti na počítači nebo adrenalinových sportech v lepším případě, a u drog a protizákonných aktivit v případě horším. Osvědčilo se mi udělat pro děti seznam prací, rozepsaný na celý týden, ten je povinný (ustlat postel, utřít nádobí, zamést atd.) Když to dítě udělá tak si to odškrtne. K tomu ještě vedle seznam prací – dobrovolný, z kterého si dítě může, ale nemusí vybrat. Ovšem pokud vidím snahu a dobrovolnou práci, přijde na konci týdne také odměna. Dříve mi děti pomoc a práci odmítaly, dnes o ni sami prosí!

- A nakonec vést děti k pomoci druhým. „Podívej ta paní má ale těžké tašky, pojď pomůžeme jí“, a nebo „co kdybys probral své hračky se kterými si již nehraješ a odneseme je do dětského domova?“, nebo „mohli bychom mít kasičku pro chudé v Bangladéši co říkáš?“  , nebo „ta paní je moc hodná dáme jí knížku o Pánu Bohu, určitě bude mít radost“.  Uvidíte, že brzy překonáte ostych, a takovéto drobné pomoci budou potěšením nejen pro vás a vaše dítko, ale i pro vaše bližní a našeho milujícího Spasitele.

U všech těchto bodů platí jedno pravidlo: čím dříve své děti povedete k Bohu, tím méně budete muset překonávat špatných návyků a tím snadnější to bude pro vás i vaše dítka. Dejte dětem to nejcennější co můžete, pomozte vložit do jejich srdcí dar víry a tím se jejich srdce naplní láskou. Jen Bůh je zdrojem lásky, a pokud budou děti odtrženi od Boha, láska v nich vychladne a stanou se jen další generací, která spěje ke stále většímu morálnímu úpadku.

Efeským 6,1-4 Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože to je spravedlivé. ‚Cti svého otce a matku,‘ to je první přikázání se zaslíbením, „aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi.“A vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí.

Doporučené knihy:

Jak vyléčit srdce a domov, I. díl - Watersovi, Hohnbergerovi

Rodičem v moci Ducha - Sally Hohnbergerová

Našim dětem vypráví strýček Kim I. - J. Hurta

Výchova dětí od E.G.Whiteové - online


Související články z kategorie - Biblická fakta

Boháč a ubohý Lazar - Lukáš 16, 19-31

162_bible_lukas_16_19_31.jpg Nad touto kapitolou si lámalo hlavu mnoho lidí – protože zapomínali, že se jedná o podobenství. Stejně jako v jiných podobenstvích vycházel Kristus při vylíčení života boháče a chudého Lazara ze ...
Vloženo: 05.10.2010
Zhlédnuto: 302541x

Adventisté sedmého dne, jako poslední z reformátorů církve nesou světu významné varování

454_adventiste.jpg O církvi adventistů se píše mnoho lží a polopravd, zvláště na křesťanských internetových portálech. Možná proto, že poukazujeme na základní věroučné body, které učil Ježíš Kristus a první apoštolé a také ...
Vloženo: 29.07.2011
Zhlédnuto: 261771x

Modlitba jako rozhovor s Bohem

418_modlitba_rozhovor_s_bohem.jpg Lukáš 11,1 - „Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky.“ Lukáš 18,1 - Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: Co je to ...
Vloženo: 03.05.2011
Zhlédnuto: 292246x

Ježíš byl vzkříšen z mrtvých - šest důvodů, které to potvrzují

287_nas_veleknez_jezis_kristus.jpg Ježíš Kristus z Nazareta byl ukřižován, pohřben a o tři dny později vstal z mrtvých. Žádné jiné náboženství neprohlašuje, že jeho zakladatel byl vzkříšen. V tomto je křesťanství unikátní. Jakýkoli argument ...
Vloženo: 08.12.2010
Zhlédnuto: 320826x

Haleluja Ježíš Kristus přichází jako Král králů a Pán pánů!

562_jezis_prichazi_jako_kral_kralu.jpg A jak to bude vypadat? Mnoho lidí dnes čeká Mesiáše, čeká vysvobození ale jsme opravdu pevně zakotveni v Božím slově? Dokážeme rozeznat padělek? Známe Bibli natolik, abychom dokázali stát sami za ...
Vloženo: 14.06.2012
Zhlédnuto: 14361x

ZnameniCasu.cz - Kam se ztrácí láska, co se to děje s dětmi?