ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

15. Vše k dobrému

Kniha - Ježíš a jeho svatyně


Rejstřík - na začátek na začátek

15. Vše k dobrému

Když Mojžíš vystavěl na zemi kopii nebeské svatyně, ozdobil ji obrazy andělů. Postavy cherubů byly vyšity na nádherném závěsu, který tvořil strop, dále na oponě, při vchodu do prvního oddělení svatyně a také na druhé vnitřní oponě mezi svatyní a svatyní svatých. Nad slitovnicí rovněž zářily dvě zlaté postavy andělů se skloněnými hlavami. V kterékoliv části svatyně, kde konal kněz služby, všude byl obklopen anděly.

Když apoštol Jan ve vidění spatřil nebeskou svatyni, viděl: „jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů, bylo jich na tisíce a statisíce a slyšel je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ (Zj. 5:11). Když Daniel viděl zasedání soudního tribunálu v nebi, spatřil „tisíce tisíců a desetitisíce desetitisíců přisluhujících andělů“ (Dan. 7:10). Příslušná stať epištoly k židům popisuje je jako nespočetné množství andělů. „Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?“ (žid. 1:14).

Tento zvláštní výraz „pro ně“, či „pro nás“ se velmi často nachází v epištole k židům (viz. 6:20, 7:25, 9:12, 10:20).

Láska Otcova, dar Syna a služba Ducha, to vše je dáno pro nás proto, abychom byli zachráněni. Ježíšovo narození v těle, Jeho oběť na kříži, smírčí služba v nebeské svatyni, to vše je pro nás. Nyní vidíme, že i zástup Božích andělů pracuje a slouží nám. Andělé jsou vyslanci „departmentu komunikace“ mezi nebem a zemí. Pamatuješ na sen – vizi z Bétel, kdy Jákob viděl nebeský žebřík s Božími anděly vystupujícími vzhůru a sestupujícími po ní dolů? Tento žebřík symbolizoval Ježíše, který spojil nebesa se zemí. Pod Jeho nynějším vedením andělé bez přestání slouží a přinášejí nám požehnání z „horního světa.“

V čele Své armády andělů, Bůh umístil dva zvlášť vybrané vůdce, kteří stojí po obou stranách Jeho trůnu. Ve starověké svatyni je reprezentovali dva zlatí cherubínové, nalézající se nad slitovnicí. Gabriel stojí po pravé straně a zaujímá pozici, kterou před mnoha staletími pozbyl Lucifer. Kristus jej nazývá svým andělem (srovnej Zj. 1:1). Jako znamení své zvláštní milosti, Bůh vybral Gabriele za vyslance přinášejícího nebeská poselství Božímu lidu. „Já, Ježíš, poslal jsem anděla Svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích.“ (Zj. 22:16). Zjevil-li by se náš Spasitel dnes osobně na naší zemi takovým způsobem, jak tomu bylo před dvěma tisíci lety, Jeho slova by pro nás byla neobyčejně drahocenná. Písmo svaté naprosto rozhodně potvrzuje, že to, co přinesl Gabriel, je svědectvím Ježíšovým.

Někdy je toto poselství nazváno „Duchem proroctví,“ protože anděl se proroku zjeví ve vidění a prorok pak zapíše či oznámí dané poselství církvi. Obraťme nyní zřetel na úžasné fungování komunikace. „Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát, naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl.“ (Zj. 1:1-2).

Když apoštol Jan spatřil tuto nádhernou vizi, upadl k nohám Gabriele. Anděl mu však připomenul, že on stejně jako Jan jsou spoluslužebníky, kteří přinášejí „svědectví Ježíšovo“, kterým jest „Duch proroctví“. (Zj. 19:10). Gabriel sloužil i předešlým prorokům a nyní přináší Janovi zvláštní poselství pro církev. (viz. Zj. 22:8-9).

„Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem“ (Ef. 4:8). Když se po svém nanebevstoupení Kristus posadil na trůně ve svatyni jako Kněz a Král, seslal církvi na zem dar Ducha svatého, který inspiroval písaře Nového zákona. Tentýž anděl, který přinesl poselství proroku Izajáši a Danielovi, se také zjevil před Petrem, Pavlem i Janem, aby jim předal poselství Ježíšovo. Zde jasně vidíme, že stejnou měrou Nový zákon jako i Starý zákon jsou Slovem Božím, svědectvím Ježíšovým a duchem proroctví.

Oba zákony, Starý i Nový, zaslibují zvláštní mimořádnou manifestaci daru prorockého v posledních dnech (viz. Joel 2:28-32, Skut. 2:17-18, Zj. 12:17, 19:10). Bůh sešle tento prorocký dar ve velkém adventním probuzení, aby v plnosti připravil lidi, kteří očekávají příchod svého Pána. Tito lidé zůstanou svatými dokonce v době, kdy se už Kristus nebude přimlouvat, kdy již svatyně bude uzavřena.

„Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně, kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal.“ (Zj. 22:11-12).

Toto poselství nám oznamuje, že doba milosti bude ukončena a každý případ bude důkladně přešetřen a uzavřen, dřív než Pán přijde s odplatou. A to je tak jisté, jak jistá je Jeho kněžská služba na trůně Otcově, jež musí být ukončena před příchodem Jeho království. Nikdo by však nemohl být spasen, kdyby prostřednictví Kristovo a Jeho smírčí služba byla ukončena dříve, dokud rozhodnutí Božího soudu nevyzní kladně pro ospravedlněné svaté.

„Jaká to myšlenka! Doba milosti je uzavřena, kněžská prostřednická služba Kristova je navždy ukončena a doba soužení pominula! Mnoho lidí si myslí, že je-li člověk připraven na svou vlastní smrt, je tím připraven i na příchod Páně. Neberou však v úvahu rozdíl mezi smrtí a životem v době soužení až do příchodu Páně. „Zemřít v Kristu,“ svěřit Mu svého ducha tehdy, kdy za nás prosí před trůnem Otce, to je jedna věc, zcela jiná věc je vítězně přetrvat dobu soužení, po ukončení přímluvného prostřednictví Ježíšova, po skončení Jeho Velekněžské služby. Ježíš je připraven, aby přišel a vykoupil svůj lid a vynesl rozsudek nad neposlušnými a bezbožnými.

Ti, kdož tyto věci pochopí budou požehnáni nebesy, neboť pochopili to, co jim Bůh ve své milosti zjevil. Oni budou cele ospravedlněni a dojdou dokonalosti. Byla nám poskytnuta pomoc shůry a my jsme mohli dokonat to, co bylo před námi.“ (Life Schetches od James and Ellen White 430).

Nyní bych chtěl obrátit pozornost čtenáře na vztah daru Ducha prorockého k Písmu svatému a deseti Božím přikázáním.

V předchozích kapitolách jsme uvažovali o zaslíbení nové Boží smlouvy, jež mluví o vepsání Jeho zákona do našich myslí a do našich srdcí proto, že v něm jsou obsaženy všechny povinnosti člověka, vše to, co Bůh od nás vyžaduje. Starý i Nový zákon je párem skel v brýlích,“ jež výborně soustřeďují a zvětšují Boží Právo – zákon – takovým způsobem, že můžeme Boží vůli porozumět v její širokém působení i použití při řešení problémů lidského života.

Viděl jsi někdy člověka čtoucího knihu, který používal nejen brýle, ale i lupu? Jeho oči potřebovaly mimořádnou pomoc. Podobně je tomu i nyní v posledních dnech, kdy nahromaděné hříchy celých šesti tisíc let oslabily naší pozorovací i rozeznávací schopnost a kdy nám byla nebesy seslána neobyčejná pomoc – spisy Ellen G. Whiteové. Její knihy usnadňují porozumění Bible, která jakoby rozšiřovala a vyjasňovala 10 přikázání.

Zeptá-li se někdo: „Proč potřebuji ducha proroctví, vždyť mám přece Bibli?“ Chtěl bych připomenout, že kdyby každý přesně zachovával požadavky deseti přikázání, pak by směrnic Starého i Nového zákona nebylo zapotřebí. Zabloudím-li však na poušti a někdo by mi mohl nabídnout průvodce, jenž zná cestu domů, nemyslím si, že bych mu odpověděl: „Jen co naleznu patřičnou stezku, pak už nebudu potřebovat žádného průvodce.“ A prostě jej neuposlechnu! Potřebujeme pomoc, abychom mohli přijít ke Kristu sloužícímu při slitovnici. Byl to On, kdo nám poslal tuto zvláštní pomoc proto, že ji bezpodmínečně potřebujeme.

Krátce po svém příchodu do svatyně svatých v nebesích, Ježíš poslal svého anděla do města Portlandu ve státě Maine, kde v roce 1844 předal mladému děvčeti – Ellen G. Harmonové vizi o malém stádci věřícího lidu putujícím do Božího města.

Toto poselství dalo prvním adventistům jistotu i naději. V následujících viděních Bůh Ellen zjevil, že bude dostávat Jeho poselství a bude je předávat lidu. Tato zpráva ji zarmoutila. Jakým způsobem by mohla ona, slaboučká, sedmnáctiletá dívčina, s minimálním vzděláním a slabým zdravím, vzít na sebe takovýto úkol? Ježíš ji však ubezpečil: „Já budu s tebou.“

Poslušná Jeho pověření, vzala do ruky pero a přes sedmdesát let zapisovala poselství přinášené z nebes andělem Gabrielem. Tato poselství rozhodně nezastupují Bibli. Spíš rozšiřují zorné pole na Boží slovo. Všichni ti, kteří znají knihy Ellen G. Whiteové, nemají ani stín pochybnosti k jejímu postoji k Bibli. Ze všech stran jejích knih promlouvá Ježíš láskyplnými slovy, napomenutími, udělováním směrnic, potěšením a povzbuzením.

Náš svět je ovíván různými větry nových doktrín, objevují se nejrůznější myšlenky týkající se toho, jakým způsobem je možno získat spasení. Ve spisech Ellen G. Whiteové nalézáme vyvážené, velmi vzácné rady, které nás vedou bezpečně a dosti daleko od studeného legalizmu ze strany jedné i od extrémního zdůrazňování víry bez ovoce a bez skutků, ze strany druhé.

Malá knížečka pod názvem „Cesta ke Kristu“ pomohla milionům lidí porozumět a prožít ospravedlnění z víry. Všechny knihy E. Whiteové vrhají paprsky světla na problémy našeho života a pomáhají nám je v praxi překonávat.

„Velký spor věků“ (VLB) zeširoka popisuje Ježíšovy služby v nebeské svatyni a zvláště Jeho služby v místě nejsvětějším – svatyni svatých. Jeho anděl chce naši mysl nasměrovat právě v tato místa.

Dalším velkým požehnáním, jež jsme obdrželi skrze ducha proroctví je zdravotní reforma. Mnoho z jejích rad a osnov jež vyšly z jejího pera více než před sto lety, jsou nyní plně potvrzovány vědeckými výzkumy. Významné osobnosti ze světa vědy, po přečtení knih „Ve šlépějích Velkého Lékaře“ a „Rady o výživě a pokrmech“ byly velmi udiveny jejich vysokou úrovní. Odborné výzkumy poslední doby prokázaly, že adventisté sedmého dne mají mnohem lepší zdraví a žijí déle než-li ti, kteří neznají a neuplatňují zdravotní rady Ellen G. Whiteové.

Stáváme se vskutku bohatými lidmi, přijímáme-li a uplatňujeme-li tento vzácný dar v našem životě – jsme-li plně přesvědčeni o jeho autoritě a s radostí přijímáme jeho vzácné rady. Je naší povinností využívat této vzácné pomoci, jakou nám Ježíš zajistil tím, že seslal tato zvláštní vzácná poselství do své církve ostatků. „Takže nemáte nedostatku v žádném daru milosti a očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista.“ (1. Kor. 1:7).

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - 15. Vše k dobrému - Kniha - Ježíš a jeho svatyně