ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Návrat kobylek - Steve Wohlberg

Aktuální světové dění

715_navrat-kobylek-steve-wohlberg.jpg

Návrat kobylek - Steve Wohlberg

Vloženo: 24.07.2016
Zhlédnuto: 6512x
Témata: Aktuální světové dění
PrintTisk

(Webinar: White Horse Media, 2. prosince 2015)

Předtím, než začneme, bych chtěl přečíst zprávu o události, která nastala před pouhými dvěma hodinami – ne v Paříži, nebo jiných evropských městech – ale v mém domovském státě Kalifornii. Ve městě San Bernardino došlo k hromadné vraždě, kdy několik ozbrojených lidí zavraždilo asi 14 lidí. Stalo se to uvnitř zařízení, které pomáhá zdravotně postiženým lidem. Zůstává z toho rozum stát, že něco takového je vůbec možné. Některé z obětí byli lidé na invalidním vozíku. Pachatelé uprchli v tmavém autě. Je po nich vyhlášeno pátrání. Prozatím se neví, jestli tento zločin je v souvislosti s ISIS. Ve mně to vyvolává podivný pocit, pro- tože za nějakých 16 dnů budu v těchto místech projíždět autem na cestě do jednoho shromá- ždění v Loma Lindě.

V  těchto  dnech  slyšíme  podobné  zprávy  prakticky  denně.  Otázky Islámu se zdají být hlavním tématem všech médií. A já bych chtěl o tomto předmětu hovořit asi půl hodiny a poté bychom otevřeli prostor pro otázky a odpovědi.

Abych pravdu řekl, je to téma, které jsem studoval v minulosti, ale v  poslední době ho studuji s novým zájmem. Za poslední týden jsem přečetl několik knih a stále o tom přemýšlím v souvislosti s proroctvími z  knihy Zjevení, především s kapitolou 9. Probouzím se ve dvě, ve tři hodiny ráno, a bez přestání o těch věcech uvažuji. Věřím, že mne Duch Boží ponouká k tomu, abych se těmito věcmi zabýval zevrubně. Píši na to téma knihu, ale ještě není dokončena. Nyní mám před sebou několik knih, které rozebírají otázky ISIS, Islámu a terorismu.

Hnutí ISIS (Islámský stát) vzniklo před několika lety jako odnož hnutí Al Qaeda. Jeho cílem je vytvořit islámský stát, a to nejen v oblastech Iráku a Sýrie, ale chce postupně proniknout celý svět jako náboženství všech lidí. Usiluje o realizaci zákona zvaného Sharia, který je postaven na islámu osmého století, čímž se chce vrátit do pouštního náboženství Mohameda. Tito protagonisté chtějí vrátit svět zpátky do středověké Saúdské Arábie. Provádějí hromadné, veřejné popravy lidí, křižování a  jiné  zvrácenosti,  o  kterých  se  těžko  hovoří.  Využívají  sociální média k    vyprovokování politiky reakce a jejich formy náboženského fundamentalismu.

Moje otázka je: Je tohle součástí biblického proroctví? Hovoří Boží Kniha o islámu? Zjevení, kap. 8 a 9 hovoří o sedmi troubeních. První čtyři troubení jsou popsána v kapitole 8, páté troubení v kapitole 9. Šesté troubení je také součástí deváté kapitoly.  Páté a šesté troubení jsou popsána jako „první a druhé běda“.

V kapitole 8:13 čteme o třech „běda,“ která bych chtěl přečíst: „I viděl jsem a slyšel anděla jednoho, an letí po prostředku nebe, a praví hlasem velikým: Běda, běda, běda těm, kteří přebývají na zemi, pro jiné hlasy trub tří andělů, kteříž mají troubiti.“ Páté a šesté troubení představují první a druhé „běda“. O posledním „běda“ budeme také hovořit.

Skutečností je, že nesčíslná spousta biblických vykladačů všech dob interpretují páté a šesté troubení jako vzestup islámu. Tento výklad však je v poslední době zapomenut, protože povstává mnoho pastorů a teologů, kteří mají nové výklady. Ale původní výklady jsou nepopiratelné. Podívejme se na některé příklady:

John Foxe ve své knize Foxe’s Book of Martyrs (Foxeova kniha mučedníků), která je klasickým dílem křesťanské historie, autor říká: „Je nad slunce jasnou pravdou, že tohle je proroctví o islámském dobyvatelství.“

Komentátor Albert  Barnes , jeden z předních biblických komentátorů, napsal: „S překvapivou jednomyslností vztahují komentátoři tuto věc na impérium Saracénů (arabských Muslimů), založené Mohamedem.“

Adam  Clark ,  další  známý  komentátor  proroctví,  píše:  „Janův  popis armády kobylek s jistotou lépe souhlasí se Saracény, než s jakýmkoliv jiným národem, a je v souladu s Mohamedovými vojsky. Matthew Henry , pravděpodobně nejznámější a nejuznávanější biblický komentátor na světě, říká, že „kapitola 9 a její armády kobylek je popisem mohamedánského impéria.“

John Wesley ,  zakladatel  Metodistické  církve:  „Tohle  všechno  je v souladu s jatkami, kterých se Saraceni dopouštěli dlouhou dobu po Mohamedově smrti.

A existuje spousta dalších komentátorů na toto téma. Mám zde knihu E. B. Eliota , která je částí čtyřdílného cyklu jeho komentáře.

Z  novějších komentátorů bych jmenoval A. T. Jonese, T. M. Maxwella, a také knihu Uriáše Smitha Daniel and Revelation , kterou lze ještě snadno nalézt na stránkách Amazon.com.

V  Knize  Soudců,  kap.  6:1-5  nacházíme  jednu  důležitou  informaci v  pozadí předmětu kobylek. Chci to citovat, než se vrátíme do Knihy Zjevení. V prvním verši nacházíme výrok, že Izraelci činili zlo. Stavěli se proti Boží vůli. A tak je Bůh vydal do rukou Madiánských na dobu sedmi let. Hlavní myšlenkou je zde, že když lidé od Boha odcházejí, Bůh je nemůže ochraňovat před ďáblem a před silami zla. Bůh je vydá silám nepřítele, aby je ukáznil a ztrestal v úsilí přivést je k pokání. A pak ve třetím verši se dovídáme, že je napadali Madianští, Amalechité a lid z    východu. A v pátém verši čteme, že přišli v tak velkém množství jako kobylky, že jich a jejich velbloudů byl bezpočet, a že vstoupili do země, aby ji zničili. Takže zde vidíme, že když Izraelci ztratili svou cestu s  Bohem, bylo dovoleno, aby nepřítel napadl zemi a přišel v takovém množství, že to je zde přirovnáno ke kobylkám.

V  Knize Zjevení, v kapitole 9, nacházíme tentýž scénář. Dnes nemáme tolik času, abychom mohli projít každou podrobností, ale doporučuji znovu knihu Uriáše Smitha Daniel  and  Revelation (Daniel a Zjevení) k podrobnému studiu.

Zjevení 9:1 říká: „A anděl pátý zatroubil, i viděl jsem, že hvězda s nebe spadla na zem, a dán jest jí klíč od studnice propasti.“ Mnoho komentátorů vykládá tuto „studnici propasti“ z řeckého slova abyssos , jako opuštěné místo  a  vyprahlost.  Mnozí  z nich  to  aplikují  na  Saudskou  Arábii. Verš 2: „Kterážto otevřela studnici propasti, i vyšel dým z té studnice, jako dým z pece veliké, i zatmělo se slunce i povětří od dýmu té studnice.“ V  některých detailech se vykladači liší, ale v hlavní myšlence je mezi nimi shoda. V tomto dýmu vidí temnotu islámského náboženství. Dým zastínil slunce a povětří. Slunce je mnohokrát symbolem Krista. A když se podíváme na Korán, Mohamed nevěřil, že Ježíš je Synem Božím, nevěřil, že  měl  preexistenci  před tím,  než  přišel  na  tento svět, nevěřil, že je Bohem a že Jeho smrt na kříži mohla očistit od hříchu. Islámské náboženství skutečně zate- mňuje pohled na Krista.

Verš 3 dále říká: „A z toho dýmu  vyšly  kobylky  na zemi, jimž dána jest moc, jakouž moc mají štírové zemští.“ Tohle je zajímavé. Mám zde knihu E.  B.  Eliota s komentářem, který vám mohu přečíst. Kniha pojednává o proroctvích Knihy Zjevení. Eliot zde poukazuje na symboly z Knihy Daniel, kap. 7, kde lev byl symbolem Babylona, medvěd symbolem Médo-Perské říše, a leopard symbolem Řecka. On říká, že lev byl původním obyvatelem Babylona, domovem medvěda byly hory Médo-Perské říše, a že leopard byl velmi dobře znám v Řecku. Jeho myšlenkou tedy je, že Bůh používá symboly zvířat, která jsou domovem v těch národech, které mají představovat. Odtud pak jde ke kobylkám a štírům. Říká, že již samotné slovo „kobylka“ pro hebrejské ucho naznačuje Araba, protože kobylka v hebrejštině je arbe – velmi podobné slovu Arab (hebrejsky Arbi – pozn. překladatele). A pak Eliot dodává, že toto slovo označuje invazi arabské hordy. Podobně jako kobylky, i štíři mají svůj lokální domov, který Židovská mysl musí umístit do Arabské pouště.

Pro mne je významné, že Bůh používá symboly takových živočichů, kteří jsou typičtí pro určité země, a použití těchto kobylek a štírů ukazuje přímo na pouště rozprostírající se na východ od Izraele. I když se podíváte na Exodus, kapitolu 10, která popisuje oblak kobylek, čtete tam, že je přinesl východní vítr . Na východ od Egypta je samozřejmě Arábie.

Když budeme pokračovat v Knize Zjevení, čteme dále, že jim bylo „řečeno, aby  neškodily  trávě  zemské,  ani  čemu  zelenému,  ani  kterémukoli stromoví, než toliko lidem, kteří nemají znamení Boží na čelích svých.“ Zde je učiněn rozdíl – tak jako v dávných dnech doby Mojžíše, kobylky měly napadnout jen určitou třídu lidí. Neměly uškodit těm, kteří byli následovníky Boha.

Verš 5 pokračuje: „Dáno jest pak jim, ne aby je zabíjely, ale trápily za pět měsíců, a aby trápení jejich bylo jako trápení od štíra, když by uštkl člověka.“ Prorockých pět měsíců se rovná 150 letům. A my můžeme sledovat, že to je přibližně období, kdy následovníci Mohameda usilovali dobýt Konstantinopol, hlavní město Východořímské říše. Vytrvale na něj útočili, ale podařilo se jim to až v období „šestého troubení.“

Verš 7 říká: „Způsob pak těch kobylek podobný byl koňům připraveným k  boji, a na hlavách byly jako koruny podobné zlatu, a tváři jejich jako tváři lidské.“ Arabští nájezdníci  nosili žluté   turbany. „A  měly  vlasy jako vlasy ženské, a  zubové  jejich byli  jako  lvů.“  Tito bojovníci měli dlou- hé vlasy. „Měli také pancíře jako pancíře železné, a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů, když množství koní běží k  boji.“ Tohle byl také způsob jejich nájezdů. „Měly pak nad sebou krále, anděla propasti, jemuž jméno židovsky Abaddon, a řecky Apollyon.“ Obě tato slova znamenají buď zničení, nebo ničitele. Tohle je také typické pro to, co tito Saracéni dělali. Zabrali území, na kterých dnes nacházíme Turecko, Persii (Irák a Irán, včetně Sýrie) a dále některé Asijské země. Vstoupili také do Afriky, vpadli do velkých oblastí kolem Izraele, činili nájezdy do evropských zemí, a byli zastaveni teprve v r. 732 na hranicích Francie.

Toto proroctví velmi zapadá do historické skutečnosti. Verš 12 říká: „Bída jedna pominula, a aj, přijdou ještě dvě bídy potom.“ Když pak dojdeme do šestého troubení, nacházíme tam, že čtyři andělé, kteří drželi mocnosti zla kolem řeky Eufrates, byli uvolněni. Verš 15 říká, že třetina lidí byla zmordována. Jejich armády byly bezpočetné. Také to hovoří o jejich barvách – červené, modré a žluté, což jsou arabské barvy. Dále tam vidíme, že z jejich úst vycházel oheň, dým a síra. Interpreti v tom vidí odhodlanost k dobývání světa.

V  posledních dvou verších čteme: „Jiní pak lidé, kteří nejsou zmordováni těmi ranami, nečinili pokání ze skutků rukou svých, aby se neklaněli ďáblům a modlám zlatým a stříbrným, i kamenným i dřevěným, kteříž ani hleděti nemohou, ani slyšeti, ani choditi. Aniž činili pokání z vražd svých, ani z   trávení (vražd) svých, ani ze smilstva svého, ani z krádeží svých.“ Je to podobné, jako kobylky v Knize Exodus nebo Knize Soudců, které se staly metlou proti lidem přímo od Boha. Božím záměrem pro tyto soudy, přicházející na lid, bylo, aby je přivedl k lítosti nad svými hříchy. Oni však neposlechli, odmítli činit pokání – a to je to, co nám je řečeno ve zbytku této kapitoly.

Je velmi jasné z historie i z výroků biblických komentátorů, že v deváté kapitole Knihy Zjevení, tj. páté a šesté troubení, se důsledně jedná o první a druhou fázi islámské dobyvačnosti.

V  kapitole 8:13 však vidíme, že hovoří o třech „běda“, které mají přijít na zemi. V  kapitole 11:14 říká, že druhá bída pominula a třetí bída přijde rychle. Text zde nespecifikuje, co tato bída znamená. Zdravý rozum nám však napovídá, že jestli první fáze znamenala arabský islám, druhá fáze otomanský (turecký) islám, a že tyto kobylky a štíři způsobily hrůzostrašné škody, pak třetí bída bude pravděpodobně podobná těm prvním dvěma.

A zde je jeden kritický bod: Proroctví o 1260 letech u Daniele 7, Daniel 12, Zjevení 11, 12 a 13. Historikové, kteří chápou páté a šesté troubení jako  boje  islámských  dobývání,  také  vykládají  toto  proroctví  (1260 let) ve vztahu k povstání a vládě římského katolicismu – papežského Říma. Jeho vzestup k politické moci nastal v roce 538. A toto datum je  také  počátkem  tohoto  prorockého  období.  Mohamed  se  narodil v  r. 570 a zemřel v r. 632. Islám se po jeho smrti zmocnil Arábie během následujícího  století.  Ovládl  většinu  severní  Afriky,  Persii,  rozsáhlé části Asie, většinu území, které dnes nazýváme moderním Tureckem, a postupoval také do Evropy. Hlavním bodem zde je, že na začátku vzestupu římského katolicismu to byl také islám, který nabýval na moci jako Boží metla. Obě tyto mocnosti vyrůstaly ve stejnou dobu. V r. 1798 bylo papežství smrtelně zraněno (na konci období 1260 roků). V roce 1840 také Osmánská říše ztratila svou moc. A to byl konec šestého troubení. Při pátém troubení obě mocnosti vyrostly do velkých rozměrů, a při šestém troubení se obě zhroutily.

Papež František nedávno navštívil Ameriku. Jak vidíme, není pochyb o tom, že smrtelná rána se uzdravuje. Studium třinácté kapitoly nás poučuje o úspěšném uzdravování této rány, a o celém světě jdoucím za touto šelmou.

Římská rána se uzdravuje, a zde je kritický bod, kterému se nemohu vyhnout. Islám je zpět s pomstou. Cíl Islámského státu je uvést moderní svět do stavu středověkého islámu. A zde vidíme něco, co je rozdílné dokonce i od Al Qaedy. ISIS chce kalifát, velké území, kde chtějí vládnout podle zákona Sharia, a chtějí to rozmnožit do celého světa tak, aby vláda ISIS byla v podstatě vládou této planety. Klima, které takto vytvářejí, způsobuje, aby se vytlačila z lidstva svoboda náboženství. Ve světě politiky se hovoří o sledování muslimů v Americe, co se dá udělat k ochraně našich hranic, abychom ochránili naše obyvatelstvo, jaké zákony máme v  tomto směru vytvořit, co máme udělat s mešitami, jak se máme postavit k  hrozbě, která je reálná v Evropě a snaží se rozšířit i k nám do Ameriky. Toto klima způsobuje, že se vzdalujeme od náboženské svobody a od autority naší Ústavy. Lidé jsou vystrašeni a chtějí být ochráněni. Nikdo nechce být zastřelen. A tak naše svoboda víry a svědomí je v sázce, když se rozhodujeme, jak odpovíme na vzestup ISIS.

A nejen to. Vzhledem k tomu, že ISIS je tak kruté, extrémní a divoké, vznikají politické strategie k potírání extremismu, které mohou snadno být použity také proti těm, kteří kážou pravdu – těm, kteří nejsou „politicky vhodní.“ A tak zákony o oddělení státu a církve, autorita Ústavy, náboženská svoboda, svoboda projevu – všechny tyto zásady se postupně oslabují kvůli hrozbě ISIS a terorismu. To všechno nás posunuje k naplnění Zjevení 13, které nám říká, že nikdo nebude schopen kupovat nebo prodávat, pokud nepodléhá znamení šelmy a neklaní se jí. Já vidím nový nápor papežství a nový nápor islámu jako naplnění těchto proroctví.

V těchto posledních hodinách vidíme mohutné vzkříšení papežství i  islámu.  Nový  nápor  islámu  v současné  době  umožňuje  papežství ustavit  nedělní  zákon,  jak  jsme  o  tom  hovořili  při  jiné  příležitosti. Je to pokus působit proti změnám klimatu, pokus pomoci lidstvu proti terorismu, proti ISIS. Agitace ve směru nedělního zákona se v denních zprávách zesiluje, jak to v současné době vidíme. Všechny tyto věci k nám přicházejí ve stejnou dobu.

Než otevřeme diskusi, dovolte, abych se ještě zmínil o několika věcech. Dne 13. listopadu 2015 jsme byli v Paříži svědky něčeho, co by se dalo nazvat „lidské jatky“ ve velkém. Jedním z míst, kde nastalo toto vraždění, byl koncertní sál. Vystupujícím souborem byla rocková skupina z  Kalifornie.  Nemohu se ubránit pomyšlení, že to, co se dnes stalo v  Kalifornii, má  nějakou souvislost s  koncertem této skupiny. Tito teroristé mají velmi  převrácené myšlení. Je možné, že to je součástí útoku na Kalifornii.

Poslechněte si tohle: „Stalo se to v  9:40 večer, tři ozbrojení muži vrazili do  této koncertní haly, když kalifornská rocková skupina začala hrát jednu ze  svých oblíbených skladeb. Skladba je jmenuje  Kiss the Devil  – Dej polibek  ďáblu.“ (z článku v časopisu  Daily Mail  v Anglii). Viděl jsem některé  fotografie toho, co se tam dělo těsně předtím, než začalo vraždění. Je to  šokující. Skupina právě začíná hrát skladbu „Dej polibek ďáblu“ a v  té  chvíli teroristé začnou střílet a vraždit návštěvníky koncertu jednoho po  druhém. Není v  tom pro nás poučení? Já jsem přesvědčen, že ano. Lekce,  kterou nám to dává, je, že jestliže si lidstvo zvolí znovu a znovu opouštět  Boha a připojit se k  ďáblu, pak Bůh není schopen je ochránit od takových  situací.

Když si Izrael ve starých dobách volil převrácené cesty zla, tehdy na ně  dopadly hordy z  východu jako metla, řádící právě tak jako madiánské  kobylky. Nepřehlédněte tento detail – když si Izraelité zvolili zlo, tehdy  na ně dopadla „metla kobylek.“ Ve Zjevení kap. 9 říká, že nad nimi byl  král  .  Toto slovo bylo přeloženo z hebrejského a řeckého slova  ničitel.

V knize Vítězství lásky Boží, na straně 437/GC 614 čteme: „Až Ježíš  opustí svatyni, na zemi se rozprostře temnota. Omezení, která byla  na bezbožných, jsou odstraněna a satan má naprostou nadvládu nad  těmi, kteří se s  konečnou platností postavili na stranu nekajícnosti.  Boží trpělivost skončila. Svět odmítl Jeho milosrdenství, pohrdli Jeho  láskou a pošlapali Jeho zákon. Bezbožní překročili hranici své zkoušky  a Duch Boží, kterému bylo vytrvale odpíráno, jim byl nakonec odňat.  Zůstali nechráněni Boží dobrotou.“ Tohle jsme viděli v  miniaturní  podobě v  Paříži. Tato skupina a posluchači neměli ochranu před tím  zlým. „A potom je satan uvrhne do posledního velkého konfliktu. Když  Boží andělé přestanou držet divoké vášně lidí pod svou kontrolou,  všechny prvky lidského sváru budou uvolněny. Celý svět bude uvržen  ve zkázu, která je hroznější než ta, která postihla kdysi Jeruzalém.“

A tohle přichází. A Bůh nám posílá jedno varování za druhým. Aktivita a krutost ISIS je nám dostatečným svědectvím.

Čtěte knihu Joel. V kapitole 1 přišly kobylky. V kapitole 2 a 3 nacházíme velké ničení, a nakonec výzvy k pokání před Bohem a k přípravě na velký Den Páně. Aktivita ISIS je pro nás naléhavou výzvou k pokání a přípravě na příchod Ježíšův. Jestliže si zvolíme satana a zavrhneme Krista, zvolili jsme si stav bez Boží ochrany, kdy všechny větry lidského sváru a nenávisti jsou uvolněny.

Ve čtvrtém verši deváté kapitoly knihy Zjevení je napsáno, že bylo kobylkám řečeno, „aby neškodily trávě zemské, ani čemu zelenému, ani  kterémukoli  stromoví,  než  toliko  lidem,  kteří  nemají  znamení Božího na čelích svých.“ Uvedl jsem sice tento verš v úvodu pátého troubení, ale jeho aplikace je pro nás platná i dnes. Na začátku sedmé kapitoly je napsáno, že když Bůh tyto větry „rozváže,“ všechny nízké vášně lidí, které vidíme v ďábelských aktivitách ISIS, dovolí, aby svět cele  padl  do  rukou  ďábla.  Pouze  ti,  kteří  mají  Boží  pečeť  zapsánu za svých čelích, budou v tom konečném období pod Boží ochranou. A tohle je naše povolání.

Vidíme velké vzkříšení papežství a islámu. Já to nemohu říct s naprostou jistotou, že toto je ono třetí „běda,“ ale důkazy toho nám svědčí velmi jasně, že tyto události zapadají do daného proroctví...

Události v San Bernardinu, v Paříži i jinde naznačují, že Bůh je připraven k „rozvázání čtyř větrů.“ My musíme jít ke Kristu, přestat pohrdat Jeho láskou, přestat odmítat Jeho milost. Pak můžeme být ochráněni samotným Kristem a Jeho anděly, kteří nás provedou dobou soužení, a nakonec, při Jeho příchodu nás vyprostí ze světa, který se zbláznil. Zbláznil se a rozpadl následkem hříchu, tělesnosti a působení ďábla.

Ale teď už je čas na otázky, které se objevují na mé obrazovce...

Otázky z webináře naleznete zde v časopisu Z ráje do ráje číslo 3/2016 - Návrat kobylek

Doporučujeme povzbuzující knížku z islámského prostředí "Za oponu říše temnot". Je to důvěrné vyprávění o zápasech, odporu a odvážném triumfu mladé křesťanské ženy, která se pevně držela své víry v Ježíše Krista i přes fyzické a duševní zneužívání muslimským mužem. Na stránkách této knihy se dočtete o únosu jejích tří synů do cizí země a o jejím letu do Saúdské Arábie, aby svou rodinu znovu sjednotila. Skrze její slova zažijete útisk a izolaci, která na ni v této zvláštní zemi, kde otevřená oddanost křesťanství může skončit smrtí, čekala. A budete se radovat z triumfu její víry, která přinesla zázračné zásahy a vysvobození, které se podobá vysvobození Daniela.


Související články z kategorie - Aktuální světové dění

Mesiánští Židé

164_izrael_vlajka.jpg   Mesiánští Židé – splňující se proroctví Kromě řady křesťanských denominací existuje v Izraeli i hnutí tzv. „mesiánských židů“. Tito lidé většinou pocházejí z židovských rodin, avšak uvěřili v Ježíše jako Mesiáše a ...
Vloženo: 06.10.2010
Zhlédnuto: 262787x

Krize nedělního zákona - Program 1: Zjevení 13 vysvětleno - Steve Wohlberg

700_krize-nedelniho-zakona_2.jpg Část 1 "Krize nedělního zákona: Co potřebujete vědět". Tato 5ti dílná série odhaluje Boží proroctví o přicházejícím "znamení" šelmy (viz Zjevení 13:16,17), roli Římsko-katolické církve. Spor o sobotu vs. neděli a ...
Vloženo: 10.11.2015
Zhlédnuto: 5734x

Ben Carson kandidát Amerických voleb a jeho životní příběh

688_220px-ben_carson_at_cpac_2015.jpg „Ucházím se o prezidentskou nominaci Republikánské strany v Amerických volbách v roce 2016, oznámil známý neurochirurg a autor knížky „Zlaté ruce" Ben Carson dne 4.5.2015. Informovala o tom agentura Reuters. Co je ...
Vloženo: 13.07.2015
Zhlédnuto: 10655x

Po celém světě trpí mnoho lidí pro Ježíše Krista

619_mapa_sveta.jpg Uvědomujeme si to? Žijeme v zemi, kde je náboženská svoboda. Nemusíme se trápit tím jestli budeme smět hlásat naše poselství o Ježíši Kristu ani tím, jestli se budeme moci v sobotu ...
Vloženo: 29.05.2013
Zhlédnuto: 7889x

Program NSA masového sledování elektronické komunikace

677_zc.jpg Berlín - Americká Národní agentura pro bezpečnost zahájila svůj program masového sledování elektronické komunikace už několik týdnů po teroristických útocích z 11. září 2001. Od té doby se snaží získat co ...
Vloženo: 21.07.2014
Zhlédnuto: 5727x

ZnameniCasu.cz - Návrat kobylek - Steve Wohlberg