ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

25. Existuje spravedlnost?

Odhalte svět Bible - přednášky na důležitá životní témata


Rejstřík - na začátek na začátek

25. Existuje spravedlnost?

Přednáška ke stažení: PDF formát, Video přednáška: online odhalte.cz

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě

Radim Passer

Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj od našeho nebeského Otce a Pána Ježíše Krista, bych vám rád popřál z celého svého srdce. Dnes ráno jsem měl možnost navštívit jednu mezinárodní konferenci o nemovitostech, která se odehrává v těchto dnech v Praze. A jedna z takových zajímavostí, která v této době krize, která už trvá v podstatě tři roky, a při které se lidé ptají, jak se tato situace bude dále vyvíjet, byla odpověď, kterou jsme dostali: Kdo ví? Nicméně, když tady můžeme společně odhalovat Boží slovo, tak Pán Bůh nás nenechává při té odpovědi: Kdo ví? Ale Pán Bůh nám jasně odhaluje jaká bude budoucnost a co je také důležité pro nás, abychom se na to mohli připravit. Aby ta radostná budoucnost se mohla týkat také nás osobně. Ve včerejší přednášce jsme se zabývali posledními sedmi ranami. Tedy tématem, které může vyvolávat strach a obavy. Ale z Božího slova jsme mohli pochopit, že Pán Bůh úžasným způsobem provede svůj lid, tedy svoji církev touto dobou, kterou Bible nazývá dobou soužení. Ze Zjevení 8. a 9. kapitoly lze pochopit, že tyto rány a jejich důsledky nebudou úplně všude. Bible mluví o třetině, což je symbolem podstatné části. I mnoho věrných Božích lidí bude ušetřeno právě před posledními ranami např. i tím, že Pán Bůh ve svém milosrdenství a lásce ty lidi povolá dříve tím, že usnou spánkem smrti dřív, než bude vylito závěrečných sedm ran. Protože jak zaslibuje Bible „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ 1. Kor. 10:13. Takže Pán Bůh na nikoho z lidí, kteří svoji důvěru skládají v něho, nedopustí více, než jsou schopni unést. A to, co jsme schopni unést kolikrát ví Pán Bůh lépe než to víme my sami.
Dnes budeme hovořit o tématu ukončení zla. Tedy o tom definitivním Božím soudu. I dnes budeme studovat Bibli, a tak i dnes vás poprosím, abychom sklonili naše hlavy k úvodní modlitbě.

Modlitba:

Náš nebeský Otče, já bych ti chtěl s velikou vděčností a pokorou ve svém srdci poděkovat za to, že se můžeme scházet ve svobodné zemi k tomu, abychom svobodně mohli studovat tvé Slovo. Já bych tě chtěl i dnes večer poprosit, abys skrze Ducha svatého nám dával moudrost, abychom od tebe dokázali správně pochopit, co ty nám k dnešnímu tématu chceš sdělit. Děkujeme ti za to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

Na úvod i dnes krátký příběh.

Příběh:

Skupina průzkumníků Arktidy uvázla na pustém, kamenném ostrově. Docházely jim zásoby. Snědli poslední zbytky jídla. A docházelo jim také palivo. Teplota rychle klesala a oni začali mrznout. Připravovali se na poslední chvíle svého života. Bylo jim jasné, že přijde smrt. A právě, když se vzdávali naděje, tak jeden z umírajících průzkumníků si všiml oblaku dýmu na horizontu. Někdo zachytil signál jejich krátkovlnného rádia a pomoc byla na cestě. Přišlo vysvobození. Stačil oblak dýmu na horizontu a získali povzbudivou sílu vydržet ještě o trochu déle. A tak brzy měla skončit nekonečná noční můra jejich hrozného zážitku. Budou v bezpečí domova, kam je doveze záchranné plavidlo. A pak konečně i ve svých vlastních domovech.

Poslední kniha Bible – Zjevení, vlastně také sděluje to, že pomoc je na cestě. Také my budeme brzy vysvobozeni. Dlouhé noční můře hříchu bude konec. My budeme zachráněni a satan bude uvězněn. My budeme volní, ale satan bude svázán. Budeme vyzvednuti vstříc k Ježíši a ďábel bude svázán okolnostmi k této zemi. My přijmeme rozsudek věčného života, ale satan a jeho následovníci přijmou rozsudek věčné záhuby. Tu a tam někde na světě je někdo odsouzen na neskutečně dlouhou dobu. A rozsudek je projevem a nesouhlasem s kriminálním činem. Odsouzení ke třem nebo čtyřem doživotí za sebou, nebo dokonce na 99 let, když ten odsouzený je v pokročilém věku, je vyneseno bez reálného očekávání, že trest bude plně odpykán. Prostřednictvím soudu ovšem rozsudek vyjadřuje rozhořčení společnosti za obzvláště hrozné činy. Otázkou tedy je: Jsme si vědomi, že brzy přijde čas, kdy Soudce všeho vesmíru vynese rozsudek 1000 let a odsouzený si odpyká každý den tohoto trestu?

Dnes budeme studovat především knihu Zjevení a její 20. kapitolu. Naslouchejme slovům Božího slova: „Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.“ Zj. 20:1-3. Zde zjišťujeme, že Bůh má plán, jak jednat s tím největším zločincem, kterého kdy vesmír poznal. Zločincem, který byl přímo zapojen do každého hříchu, do každého zločinu, jaký byl kdy spáchán na této zemi. Brzy má přijít chvíle, kdy bude uvězněn na tisíc let. Bude to dlouhých tisíc let v tom nejubožejším a nejzdevastovanějším místě ve vesmíru. Toto období se také někdy nazývá miléniem. A otázkou tedy je: Co je to milénium? Je to tisícileté období času. Původně latinské slovo je složeno ze dvou původních slov. Slovo mile znamená tisíc a annum znamená rok.

Proroctví také říká, že satan bude uvězněn. Bude uvězněn tisíc let a pak ještě na krátko propuštěn, aby dokázal světu, že se nezměnil ani po tisíci letech. Bude pořád stejným ďáblem, což znamená Božím protivníkem. Abychom mohli rozumět tomuto proroctví a plně chápat jeho význam, podívejme se, jak vlastně začíná a končí a co se bude během této doby dít.

Milénium je ohraničeno dvěmi vzkříšeními.

1. Vzkříšení k životu na začátku tohoto období, tedy 1. vzkříšení.

2. Vzkříšení k odsouzení na konci této doby, tedy 2. vzkříšení.

Jednoho dne učil Pán Ježíš Kristus své učedníky právě o tématu života a smrti. „Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.“ Jan 5:25. Tady to máme mrtví uslyší jeho hlas a budou žít. To znamená, že všichni mrtví budou vzkříšeni. Pro některé je to možná překvapení, protože bychom se mohli domnívat, že budou vzkříšeni pouze spravedliví mrtví. Všimněme si, jak o tom pojednává Kristus v téže kapitole o pár veršů dále: „Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“ Jan 5:28-29. Tolik říká Bible. Mohli jsme si povšimnout dvou vzkříšení. První je vzkříšení těch, kdo činili dobře a druhé je vzkříšení k odsouzení.

Poslouchejme, co Boží slovo říká o tom prvním vzkříšení. „To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.“ Zj. 20:6. Druhá smrt je ta definitivní, ze které už žádné další vzkříšení není. Možná v tuto chvíli bych se mohl zeptat: Jaký je nejmenší a jaký je naopak největší možný počet úmrtí, které my, jako smrtelní lidé můžeme zažít?

Nejmenší počet úmrtí je žádné. Známe nějaký příklad člověka z Bible, který už žije v nebi a neokusil smrt? Víme, že před potopou to byl Henoch a ve starozákonní době to byl Eliáš. A potom je to ještě nespecifikovaná skupina lidí, kteří se ve víře v Ježíše Krista dočkají živí jeho příchodu.

A jaký je největší počet úmrtí? Tři. Protože víme, že byli lidé vzkříšeni, ale zatím ještě ne k životu věčnému, jako např. Lazar. Lazar tedy musel umřít podruhé. Ale také Bible mluví o tom, kteří zemřeli a kteří třeba bičovali Pána Ježíše, kteří probodli jeho bok, tak o nich hovoří kniha Daniel, že oni budou vzkříšeni před Ježíšovým příchodem, aby ho viděli přicházet v jeho slávě, ale protože oni neoblékli pomyslně tu Kristovu spravedlnost, tak při Ježíšově příchodu znovu zahynou. A pak budou vzkříšeni ještě na konci milénia, aby vzali trest za hřích.
Je to v souladu s tím, co apoštol Pavel řekl Tesalonickým. Všimněme si, jak Pavel popisuje druhý Kristův příchod. „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve, potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“ 1. Tes. 4:16-17. Nádherné biblické zaslíbení. Nádherný popis vzkříšení. Nejdříve budou vzkříšeni mrtví v Kristu a pak živí následovníci Pána Ježíše Krista budou uchváceni s nimi vzhůru vstříc Pánu v oblacích. V onom dni bude naplněn slib, který dal Ježíš Kristus svým následovníkům. „Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ Jan 11.25. Takže spravedliví mrtví budou vzkříšeni ze svých hrobů, když se Kristus vrátí. Možná bych se ještě zeptal: Byl už někdo vzkříšen? Už jsme mluvili o tom, že někteří lidé byli vzkříšeni, ale pouze k tomu životu, který je dočasný. Byl už někdo vzkříšen k životu věčnému? Správná odpověď je Mojžíš. V Novém zákoně máme potvrzeno, že Mojžíš byl vzkříšen. Ve Starém zákoně máme napsáno, že se nenašel jeho hrob. Ale máme ještě další blíže nespecifikovanou skupinu lidí. Když Pán Ježíš Kristus zemřel na golgotském kříži, tak můžeme číst: „A hle, chrámová opona se roztrhala v půli, od shora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.“ Mat. 27:51-53.

Vzkříšení bude ta nejradostnější událost, které se můžeme dočkat, jako lidé, kteří věří v Ježíše Krista a chtějí ho následovat. Matky se setkají se svými dětmi, které zemřely. Víte, přátelé, já se nemůžu dočkat na setkání se svým prvním synem. Na to radostné setkání, až jednoho dne bude vzkříšen a povyroste a budu mu moci vysvětlit, že i díky tomu, co Pán Bůh dopustil, tak mnozí další mohli poznat Pána Boha a Ježíše Krista. Také manželé, které smrt rozdělila se znovu uvidí. Synové a dcery se setkají se svými rodiči. Asi jen těžko si dokážeme představit krásnější okamžik, než když bude 2. příchod Pána Ježíše Krista a vzkříšení spravedlivých. Pak se naplní onen krásný slib, který dal Kristus před dlouhou dobou. Těsně před tím, než byl Pán Ježíš ukřižován, dal slib svým učedníkům. „Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsme já.“ Jan 14:2-3. Přesně tam budou zachránění, tedy vykoupení lidé trávit tisíc let.

Co budeme dělat? Apoštol Jan nám říká ve Zjevení. „Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.“ Zj. 20:6. Kromě nevýslovné radosti ze společenství s Kristem a jeho následovníky, se Jan zmiňuje také o tom, co budeme dělat během tisíciletí. „Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud.“ Zj. 20:4. Tak tedy Všemohoucí a Vševědoucí Bůh, Bůh celého vesmíru, zahrnul slabé muže a ženy do slavného úkolu, soudit padlé anděly a bezbožné lidi. Podívejme se, co k tomu říká Boží slovo. Apoštol Pavel říká: „Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Nevíte, že budeme soudit anděly?“ 1. Kor. 6:2-3. Pochopitelně ty padlé anděly. Jednou provždy bude jasné, že Bůh je spravedlivý a dobrý. Tisíce let satan tvrdil a obviňoval Boha, že je nespravedlivý, že je příliš přísný a že je bez lásky. Doba milénia toto obvinění definitivně odstraní. Boží charakter bude ospravedlněn před celým vesmírem. Možná se ptáte: Ale proč bychom potřebovali soudit padlé anděly a bezbožné hříšníky, nebyli už odsouzeni před Ježíšovým příchodem? Určitě ano. Ale napadlo nás, jaká by byla naše reakce, kdybychom zjistili, že někdo na koho jsme se těšili, je navždy ztracen? Mohli bychom pak pochybovat o Boží spravedlnosti? Samozřejmě, že bychom o ní mohli pochybovat. Bůh je však zcela transparentní a otevřený. Během milénia budou záznamy bezbožných lidí otevřeny. Ta nejutajovanější tajemství a záměry každé mysli se dostanou na povrch. Boží láska a spravedlnost tak budou potvrzeny. Každý z nás může podvést svého bližního, člověka, i toho nejbližšího, ale nikdo z nás nemůže podvést Pána Boha, protože Pán Bůh zná každou naši myšlenku, každý záměr našeho srdce. A proto, až bude to tisíciletí, tak bude všechno odhaleno. A každý bude moci uznat, že Boží soudy jsou navýsost spravedlivé. Ti, kdo budou nakonec prověřovat záznamy, tak řeknou: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“ Zj. 16:7.

Možná si budeme říkat, co se stane s těmi, kteří budou žít během Kristova příchodu, ale nepřijali spasení. Zjevení popisuje druhý příchod Pána Ježíše Krista a zkázu bezbožných lidí těmito slovy: „Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce.“ Zj. 19:21. Není totiž možné, aby bezbožní lidé byli schopni stát a obstát před slávou přicházející ho Krista se všemi svatými anděly. Hříšný člověk, který není oblečen do té Kristovy spravedlnosti, nemůže spatřit Boha a zůstat naživu. Jeden anděl přišel ke hrobu Ježíše a římští vojáci leželi jako mrtví. Bible říká u proroka Jeremiáše o této době, o které hovoříme toto: „Ti, které Hospodin v onen den skolí, zůstanou ležet od jednoho konce země ke druhému. Nebude se nad nimi naříkat, nebudou sebráni, nebudou pohřbeni, budou jako hnůj na povrchu země.“ Jer. 25:33. To nejsou příjemná slova a po pravdě řečeno, ani ďábel si po dobu milénia neotevře pohřební službu, aby toto vykonal. Nebude tedy, kdo by je pohřbil.

Během druhého příchodu Krista budou spravedliví vzkříšeni a proměněni, aby se mohli setkat s Kristem ve vzduchu. Bezbožní, jak jsme si řekli, budou zahubeni jasem Ježíšovy slávy. Někdo se může zeptat: Ale co ta poslední skupina, o které jsme ještě nehovořili? Co bezbožní lidé, kteří jsou v hrobech? I zde nacházíme biblickou odpověď. „Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší.“ Zj. 20:5. Takže mozaika začíná do sebe zapadat. Začínáme vidět velký obraz toho, co se stane, když se Kristus vrátí. Můžeme si zrekapitulovat události, které se odehrají během Kristova příchodu.

1. Ježíš se vrátí se všemi svatými anděly.

2. Mrtví v Kristu vstanou nejdříve

3. Živí v Kristu budou proměněni. Protože naše tělo, které podléhá nemocem a zkáze by nemohlo takhle žít na věčnosti.

4. Zachránění půjdou s Ježíšem domů, do své pravé a dlouho očekávané vlasti a budou s Kristem kralovat tisíc let.

5. Živí bezbožní zemřou jasem přicházejícího Krista.

6. Mrtví bezbožní zůstanou mrtví, dokud se neskončí těch 1000 let.

7. Satan je na zemi sám 1000 let.

Když to zrekapitulujeme celé jednou větou, tak spravedliví jsou v nebi a všichni bezbožní jsou mrtví. Na zemi není nikdo! Všude jsou trosky.

Tato země se stane pomyslným vězením ďábla. Bible říká, že satan byl uvržen do propasti na tisíc let. Otázkou tedy je: Jak je svázán? Je svázán řetězem okolností, které mu znemožní, aby kohokoliv pokoušel, sváděl a ničil po celých tisíc let. Ti, kdo následovali satana během svého života na této zemi nebo svými životními postoji, zemřou během Kristova příchodu nebo zůstanou v hrobě, dokud se nenaplní těch tisíc let. Všichni zachránění jsou s Kristem, celé to milénium, v nebi. Ďábel bude mít kolem sebe na svádění a pokoušení pouze zlé anděly, kteří na tom budou po pravdě stejně jako on po těch šesti tisících letech ničení a vzpoury. Země se stane jejich vězením. Ďábel chtěl celému vesmíru ukázat, jak vládne světu. Vzal tedy vládu od Adama a Evy tím, že je svedl a podvedl. Nyní ale každý bude moci vidět, jakým vládcem on ve skutečnosti je.

„Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.“ Zj. 20:3. Ďábel, který všechny své síly vycvičil k boji proti Pánu Bohu, k boji proti nám lidem, tak poprvé nyní nastane situace, kdy nebude mít co dělat. To slovo propast, které je použito v řeckém originále, je použito i v proroctví Jeremiáše. „Viděl jsem zemi a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla.“ Jer. 4:23. Slovo abusus znamená propast. Země bude temným místem. Můžeme si všimnout, co ještě říká prorok Jeremiáš o tomto období: „Viděl jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem, a hle, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo.“ Jer. 4:24-25. Můžeme si povšimnout vyjádření – nikde žádný člověk. „Viděl jsem, a hle, sad je pouští, všechna města v něm jsou podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem.“ Jer.4:26. To všechno zní tak, že tato země nebude zrovna příjemným místem na tisíciletou dovolenou. Satan a padlí andělé nebudou mít co na práci a budou se potulovat po temné, zdevastované a osamělé planetě. Budou moci přemýšlet o tom, co všechno přinesla jejich rebelie proti Bohu. A také budou moci přemýšlet o tom, odkud a z jakého místa padli. Jaká nenapravitelná škoda. Mohli jsme odhalovat v Bibli v té přednášce „Proč se špatné věci stávají dobrým lidem, kde se vzalo zlo,“ že satan byl tou nejvyšší možnou stvořenou bytostí. Byl tím krásným Luciferem, nežli se z něho stal satan a ďábel. Teď bude mít možnost přemýšlet opravdu dlouhou dobu o tom, kam až ho zavedla jeho vzpoura.

Shrňme si nyní události, které se stanou během milénia.

1. Země je zdemolovaná a zničená.

2. Všichni bezbožní jsou mrtví, usmrceni jasem Ježíšova příchodu.

3. Všichni věrní jsou v nebi, vládnou s Kristem.

4. Satan je svázán na této temné zničené planetě, aby přemýšlel o své vzpouře.

Otázkou tedy je: Když má tolik času na přemýšlení, změní se satan? Myslíte, že bude činit pokání? Nebo změní se andělé, které svedl ke vzpouře? Budou ho znovu následovat nebo nyní už budou následovat Krista? Pán Bůh se rozhodl pro období jednoho tisíce let kromě jiného také i proto, aby ukázal před celým vesmírem, že kdyby měl ďábel a jeho andělé spolu s těmi, kteří se svými postoji rozhodli je následovat, novou možnost, novou příležitost, rozhodli by se znovu stejně a vybrali by si opět stejného vůdce. Odmítli by plán spasení, přestože měli tisíc možností jej přijmout. Co říká Bible o jejich volbě? Odpověď nacházíme v knize Zjevení. „Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa.“ Zj. 20:7. Vidíme, že bude mít opět příležitost někoho oklamat. Znovu bude mít příležitost svádět. „Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.“ Zj. 20:8. Logická otázka je: Odkud se objeví všichni ti lidé, kteří se zapojí do této bitvy? Vzpomeneme si ještě, co jsme četli ve Zjevení? Tam je psáno: „Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší.“ Zj. 20:5. Zbylí mrtví či bezbožní budou vzkříšeni k odsouzení na konci milénia. Víte, bude to naprosto unikátní obraz. Všichni bezbožní lidé ze všech generací budou naživu. Obrovské množství. Od dnů Adama až do druhého příchodu Ježíše Krista. Bude to jeden jediný okamžik historie této planety, kdy všichni lidé ze všech generací budou v jeden čas naživu. V Bibli je napsáno: „Bude jich jako písku v moři.“ Zj. 20:8.

V té době sestoupí na zem svaté město, nový Jeruzalém, město s Kristem a spasenými lidmi. Toto město se stane cílem satanova hněvu. „Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa. Shromáždí je k boji.“ Zj. 20:7-8. A tak satan a jeho zlí andělé znovu vyjdou, aby svedlibezbožné lidi. Satan nepřizná, že je ďáblem. Ani trochu se nezměnil. A bezbožní si jej znovu zvolí za svého vůdce. Ďábel je seřadí do jedné obrovské armády, aby násilím dobyli nový Jeruzalém. To bude jejich poslední bitva v celé historii konfliktu mezi dobrem a zlem. Mocná armáda pod vedením vzbouřeného anděla se vydá kupředu. Cítíte z toho textu tu iracionalitu toho zla a hříchu? Ďábel už tolikrát se střetl s Kristem, jenom z Bible bychom nedokázali na prstech spočítat ty zásadní události během celých dějin, kdy ďábel se střetl s Kristem a vždycky prohrál. A přesto to zkouší znovu a znovu.

Ale přečtěme si, co říká Bible o událostech, které se potom stanou. „Vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.“ Zj. 20:9. Je po bitvě. Vítězství je završeno. Ale přátelé, smutek je v tom také, protože všechno mohlo být jinak. Tolik navždy zmařených životů. Kolik slz prolijí vykoupení za ty, kteří odmítli spasení a navždy ztratili věčný život. Věčný život, který je tou nejvyšší hodnotou v celém vesmíru. Otázka, která nás teď může napadnout: A co se stane ďáblovi? Bible říká: „Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt. Hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“ Zj. 20:10.14-15. Druhá smrt je tedy definitivní smrt, definitivní zánik. Apoštol Petr viděl tento oheň ve vidění a napsal o něm: „Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.“ 2. Petr 3:10. Takže satan, jeho zlí andělé a lidé, kteří nepřijali dar spasení a věčného života, zaniknou navždy. Už nikdy více nebudou existovat. Možná máme přátele, příbuzné, známé, které máme rádi. A protože každý z nás má svobodnou volbu, tak lidé se mohou svobodně rozhodnout pro Krista, ale také proti němu. Tam bude spousta lidí, kteří budou ztraceni. Jak jsme si už mnohokrát říkali, široká je ta cesta, která vede do záhuby. Zdá se pohodlná a mnozí ji nacházejí. Ale úzká je cesta, která vede k životu věčnému a málokdo ji nalézá. Takže nám to bude líto, budeme se trápit, budeme plakat. Samozřejmě největší bolest přitom prožívá Pán Bůh, protože každý z lidí je jeho dítětem. Za každého člověka on poslal svého Syna, aby za něho položil svůj život.

Ale dobrá zpráva je, když pokračujeme v knize Zjevení. „Bůh jim setře každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Zj. 21:4. Pán Bůh zaslibuje vesmír bez hříchu. Vesmír, kde už bude jenom pokoj, radost a štěstí, protože už tam nebude zlo ani hřích. A tak jakou úžasnou věčnost Bůh slibuje zachráněným. Lidská mysl nemůže pochopit slávu a krásu ráje, kterou Bůh připravuje pro ty, kdo ho milují a jsou ochotní jej následovat. 1. list Korintským nejlépe popisuje to, jak si můžeme představit Boží království. „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 1. Kor. 2:9. Asi pomyslíme na to, z čeho všeho se mohli radovat ti bezbožní. Ale cena se pro ně zdála být příliš vysoká. Nebyli ochotni zvolit si Krista za svého Spasitele a Pána. A tak, milí přátelé, v jaké skupině lidí byste chtěli být ten den vy? Protože když ten den přijde, už bude příliš pozdě na to měnit strany. Dokonce na začátku milénia, když Ježíš přijde, tak už také bude příliš pozdě. A bylo by pozdě i nyní, kdyby se něco stalo a my jsme zemřeli a nikdo nás předem nevaroval. Bible říká: Dnešek je váš, zítřek být nemusí.
A tak jediný způsob, jak si být jist, že jsme mezi spravedlivými, že jsme mezi těmi, kteří dostanou ten nezasloužený dar věčného života od Pána Boha je cele odevzdat své srdce a život Ježíši Kristu tady a teď. Pokud i dnes, v tuto chvíli chcete odevzdat svůj život, své srdce Ježíši, tak bych vás k tomu chtěl pozvat, že tak můžete učinit. Pokud chcete, aby Pán Ježíš byl Pánem vašeho života, tak se tak můžete v tuto chvíli rozhodnout, protože Pán Bůh zná vaše myšlenky i pocity vašeho srdce. Možná každý z nás zápasí s něčím ve svém životě, s nějakým problémem či zlozvykem, nad kterými toužíme zvítězit. Ale i to můžeme na modlitbě odevzdat Bohu, protože on zaslíbil, že má veškerou moc na nebi i na zemi. On nám může dát schopnosti zvítězit nad každým hříchem, nad každým zlozvykem. Takže kdo se chce zúčastnit závěrečné modlitby, tak vás k ní právě v tuto chvíli zvu.

Modlitba:

Náš nebeský Otče, náš milující Bože, já ti chci poděkovat za to, že tvá nabídka věčného života se týká každého člověka na této zemi. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že ty jsi udělal úplně všechno, co se dalo udělat, aby každý z nás mohl být zachráněn pro věčný život. Děkujeme ti za tvé slovo, za tvůj dopis lásky, skrze který k nám promlouváš. Děkujeme ti také za všechna tvá varování, že jsi k nám čestný a upřímný, že nic před námi nezamlčuješ, aby každý z nás měl dostatek možností a dostatek informací k tomu, rozhodnout se a zaujmout postoj v našem životě. A tak tě chci prosit, abys nás vedl a chránil, každého z nás. Aby, pokud to sami chceme v našem srdci jsme šli bezpečně, tebou chráněni po té úzké cestě, která vede k životu věčnému. Prosím tě, požehnej nás, abychom i my mohli být požehnáním pro další lidi. Abychom se mohli těšit a radovat z toho, když o tobě se sdílíme s lidmi okolo nás, s našimi přáteli, s našimi sousedy, protože, Pane Ježíši, ty chceš, aby pokud možno, nikdo zbytečně nezahynul, ale aby každý člověk dospěl k pokání a mohl s tebou žít život věčný. A tak tě prosím, pokud možno, až ty znovu přijdeš, aby tam nikdo z nás, jak tady před tebou jsme, nikdo zbytečně nechyběl. Modlíme se za to v Ježíšovu jménu. Amen.

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - 25. Existuje spravedlnost? - Odhalte svět Bible - přednášky na důležitá životní témata