ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

3. Návrat Ježíše Krista

Odhalte svět Bible - přednášky na důležitá životní témata


Rejstřík - na začátek na začátek

3. Návrat Ježíše Krista

Přednáška ke stažení: PDF formát, Video přednáška: online odhalte.cz

Přijde Král králů znovu?

Radim Passer

Milost vám a pokoj od Boha našeho a Pána Ježíše Krista. V první přednášce jsme mohli pochopit, že Pán Bůh je Pánem nad dějinami, že Pán Bůh na 26 století dopředu nám oznámil, jaké světové říše budou na vzestupu a pak jak budou upadat. Na závěr té první přednášky jsme mohli vidět, že ke konci, bez zásahu lidských rukou přijde kámen, přijde Boží království, které nakonec naplní celou zemi.

Druhá přednáška navazovala v tom, že jsme se mohli dozvědět, jaká jsou znamení Kristova 2. příchodu. I ta dnešní přednáška bude navazovat na tu minulou. Dnešní přednáška je na téma „Návrat Ježíše Krista. Přijde Král králů znovu?“ Tak tedy i dnes, když chceme otevírat Bibli, Boží slovo, tak se nejprve pomodlíme.

Modlitba:

Náš nebeský Otče, já bych ti chtěl ze srdce poděkovat za to, že jsme se tu mohli setkat, abychom studovali tvé slovo. Děkujeme ti za to krásné a nadějné téma, které můžeme studovat dnes a chci tě prosit, abys skrze Ducha svatého jsi působil na naši mysl a na naše srdce a dej, abychom dokázali správně porozumět tomu, co nám skrze Bibli chceš říci. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

Takže přijde Král králů znovu? I dnešní přednášku zahájíme krátkým příběhem na úvod.

Příběh:

Je o jedné ženě, která se jmenovala Marie. Měla za sebou nabytý týden a byla hodně unavená. Její život se zdál být jedním velkým koloběhem. Při návratu domů odbočila z dálnice na úzkou, venkovskou cestu. Ta cesta vedla k jejímu malému domku. Náhle se však na obloze zjevil déšť meteoritů. Padající hvězdy nádherně ozářily oblohu. A jelikož to pro ni bylo něco nevídaného, tak úzkostlivě šlápla na plyn. Okamžitě ji napadlo: „To je konec světa, Kristus přichází a vše, co nyní chci je být se svým synem doma.“ Později se k této zkušenosti vyjádřila následujícím způsobem: „Když jsem viděla tak rozzářenou oblohu, myslela jsem, že právě přichází Ježíš.“ Otázkou je: Už jste se sami sebe někdy ptali, jestli svět skončí? A pokud ano, tak vás nejspíš zajímalo jak. A bude konec signalizovat nějaká obrovská sprcha meteoritů?

Otázkou je: Už jste se sami sebe někdy ptali, jestli svět skončí? A pokud ano, tak vás nejspíš zajímalo jak. A bude konec signalizovat nějaká obrovská sprcha meteoritů? Jsou lidé, kteří se domnívají, že svět skončí nukleární válkou, a že lidé zničí sami sebe a všechno na zemi. Jiní se domnívají, že světová populace bude růst až do bodu, kdy už země nebude schopná uživit tolik lidí a neodvratně dojde k určitému vymírání populace hlady. Další se zase obávají, že jednoho dne se země střetne s nějakým asteroidem nebo s kometou, a že tak dojde k zániku této planety.

Už jste někdy slyšeli o tom, že Bible přesně předpověděla, jak svět skončí? Přátelé, dobrou zprávou je, že lidé nevymřou kvůli válce, svět neskončí ani kvůli hladu nebo kvůli střetu s nějakým vesmírným tělesem. Naopak. Bible říká, že svět skončí triumfálním návratem Ježíše Krista na tuto zemi. On se vrátí na tutéž zemi, kterou před 2000 lety opustil. A přijde zpět, aby ukončil dobu, kterou známe, a aby nastolil věčnost.

Když se zeptáte lidí, jak podle nich bude vypadat návrat Ježíše Krista, odpovědi mohou být různé. Ježíš sám řekl, že se brzy vrátí. A tak není pochyb, že vyřešení problémů tohoto světa se nachází za hranicí lidských možností, že pouze Kristus a jeho Otec jsou schopni dát vše znovu do pořádku. Návrat Ježíše Krista přinese velikou úlevu.

Když se vrátíme do biblických novozákonních dob, když apoštol Pavel byl v temném vězení a čekal už jen na popravu, tak napsal v listu Titovi, že očekává blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Tit. 2:13. Pavel napsal tento povzbuzující dopis Titovi, jako svému pravému synovi ve víře, aby mu připomněl slavný příchod Ježíše.

Když v životě prožíváme chvíle zklamání, chvíle beznaděje, bolesti a zoufalství, můžeme pohledět nahoru a pomyslet na tu krásnou naději, na 2. příchod Pána Ježíše Krista na tuto zem. Na příchod Pána Ježíše Krista, který dá věci do pořádku. Události, o kterých pojednává Nový zákon nejvíce, je 2. příchod Ježíše Krista. Přibližně každý 25. verš se týká této události. Ježíš věnoval více času tomuto tématu než jakémukoliv jinému tématu Nového zákona.

V Novém zákoně jsou přinejmenším dva texty, které by měl znát každý, kdo důvěřuje Bibli. Snad nejznámější biblický text je tento: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3:16. A druhým textem, je krásný slib, který nám dal Ježíš krátce před svým ukřižováním a na nebevstoupením. „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ Jan 14:1-3.

Kdykoliv v historii prožívali Kristovi následovníci zklamání, těžkosti nebo smrt, tak vždycky tato jiskra naděje, tento slib, že Ježíš Kristus se vrátí, jim dodávala naději a sílu vydržet. Ježíšovi stoupenci se vždy v této v naději a pevné víře upínali k naplnění tohoto slibu.

Bylo to v posledních dnech Pavlova života, který s nezlomnou vírou jen několik kroků od kata prohlásil: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi v onen den dá Pán, jako spravedlivý soudce.“ A Pavel dodává: „A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ 2. Tim. 4:7-8.Tehdy mohl Pavel statečně čelit meči kata, protože pevně věřil Kristovu slibu, že se vrátí. A když se učedníci ptali, jaká budou znamení jeho příchodu a konce světa, tak Ježíš jim líčil detailní způsob událostí, které se stanou těsně před jeho příchodem.

To první, co Ježíš řekl svým učedníkům, když je chtěl varovat bylo: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.“ Mat. 24:4. Protože Ježíš věděl, že svody v náboženské oblasti budou těmi nejnebezpečnějšími. A dodává: „Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: „Já jsem Mesiáš.“ A svedou mnohé.“ Mat. 24:5. Ve 24. verši té stejné kapitoly Ježíš tuto problematiku rozebírá dále a říká: „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Mat. 24:24. Tady můžeme vidět, že dokonce i veliká znamení a zázraky ještě nejsou zárukou toho, že pocházejí od našeho nebeského Otce. Takže lžimesiášové a lžiproroci budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.

V této chvíli bych se rád zeptal, zda víte, kdo to jsou povolaní a vyvolení? Povolaní jsou vlastně úplně všichni lidé na naší zemi, protože Boží nabídka milosti se vztahuje na každého člověka. Nikdo z tohoto daru spasení a věčného života není vyloučen. A vyvolení mohou být všichni, kdo toto povolání přijímají.

Pokud tedy nevíme, jak rozlišit a odhalit podvrh, může se nám přihodit, že přilneme k podvodníkovi s přesvědčením, že je to Kristus. Ježíš varoval, že se to bude stávat. A to nemluvil o pouhých zanedbatelných podvodech. Zjevně hovořil o neuvěřitelných imitacích, které budou velmi pečlivě připraveny a provedeny. A zajde to tak daleko, že bude podveden téměř celý svět. Říká, že budou dělat zázraky, budou uzdravovat nemocné a svá tvrzení potvrdí nadpřirozenými důkazy. Ale skutečný Kristův návrat si nemůžeme splést. Mohli bychom však podlehnout podvrženému Kristu a nechat se podvést dříve, než se objeví pravý Kristus. Bible říká, že ďábel použije falešné Kristy a falešné proroky, aby se pokusili zmást lidi ohledně 2. Kristova příchodu. V Bibli máme tento text: „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla.“ 2. Kor. 11:13-14. Můžeme číst, že ďábel se dokonce sám promění, že ďábel sám nainscenuje 2. příchod Kristův. Tu a tam se někdo objeví na scéně a bude o sobě tvrdit, že je Kristus. Takoví lidé mohou nosit oblečení, o kterém se domnívají, že mohl nosit Ježíš. Mohou hovořit klidným a melodickým hlasem. Mohou citovat Bibli. Mohou předstírat, že jsou velmi moudří. Někteří z nich budou přitahovat zástupy, mohou mít mnoho následovníků, kteří budou věřit, že Ježíš Kristus znovu vrátil na naši zemi, ale nikdo z těch lidí nebude Kristus. To můžeme říci s naprostou jistotou. A proč? Takový člověk by mohl vypadat přesně podle toho, jak by podle obvyklých představ mohl vypadat Ježíš. Možná by tak i mohl mluvit. Možná uzdraví lidi, možná bude předvádět různá znamení a divy. A objeví se velké pokušení pochybovat o tom, co říká Bible. Ale pokud opravdově důvěřujeme Bohu, potom je velmi důležité nespoléhat se naivně pouze na naše smysly, jenom na to, co vidíme, co slyšíme nebo to, co cítíme.

Existuje totiž jediný spolehlivý průvodce, který může rozlišit, jestli je někdo pravý nebo falešný. A tím průvodcem je Boží slovo-Bible. Pokud budeme stát pevně na základech Božího slova, pak máme jistotu, že nepodlehneme falešným Kristům.

Zvažme nyní několik znamení, které charakterizují Kristův skutečný příchod.

Bude viditelný. Sám Ježíš říká u Matouše: „Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“ Mat. 24:27. A ve Zjevení zase můžeme číst: „Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko.“ Zj. 1:7. Každý člověk bude vidět Ježíšův příchod, každý člověk, který se toho dožije. Napodobeniny se tu a tam mohou objevit, ale žádný rádoby Kristus nemůže přijít na oblacích z nebe tak, aby ho mohlo vidět každé oko. Poté, co Ježíš dokončil poslání na této zemi, tak se chystal vystoupit do nebe. Vzal své blízké následovníky na Olivovou horu, a když předal pokyny svým učedníkům a rozloučil se, byl náhle vzat do nebe. Všimněme si, co o této události říká Bible. „Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Sk. 1:9-11. Takže dva Boží andělé přišli ujistit Ježíšovi následovníky, že slib, který jim dal Ježíš bude splněn. Ježíš řekl otevřeně co uvidí: „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“ Luk. 21:27. Nikdo nebude muset oznamovat Ježíšův příchod. Všichni ho budeme vidět přicházet na oblacích. Ale jsou ještě další znamení, která ani ďábel nemůže napodobit. Kristus se neobjeví náhle na nějakém odlehlém místě, kde by ho nikdo neviděl. Ani nevystoupí z nějaké kosmické lodi. Ani se neobjeví v nějakém celosvětovém televizním vysílání. Nikdo nemůže také předem říci, kdy se Ježíš vrátí.

A Ježíš se nebude vracet sám. Bude doprovázen nevídanou slávou. U Matouše je psáno: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy.“ Mat. 25:31. Přátelé, to nebude pět nebo deset andělů. Celé nebe, které budeme vidět bude ozářeno Boží slávou a Božími anděly. Matouš 25:31 odpovídá na to, proč přijde s Ježíšem tolik andělů. Ježíš sám odpovídá: „On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice, a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“ Mat. 24:31. Ježíš bude doprovázen všemi anděly, jak jsme mohli číst a nebesa budou naplněna nepopsatelnou slávou. Nyní již víme, proč tito lidé, kteří si hrají na Krista jím ve skutečnosti nemohou být. Bylo by pro ně totiž naprosto nemožné napodobit Ježíšův návrat. A s příchodem Krista je spojeno ještě mnoho dalších událostí.

Ježíšův příchod bude slyšet a spravedliví mrtví opět ožijí. Můžeme číst. „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“ 1. Tes. 4:16. Kristův příchod bude tedy nejen viditelný, ale také slyšitelný. Bude slyšitelný pro každého. A Boží volání a hlas trumpet budou tak pronikavé, že se mrtví, kteří zesnuli v Kristu probudí a vstanou ze svých hrobů. Jaká nádherná radost, když se hroby otevřou a rodiny se znovu setkají. Pro satana je totiž naprosto nemožné napodobit skutečný příchod Krista, protože jenom Pán Ježíš je dárcem i udržovatelem života. A ještě přichází další dobrá zpráva. Všimněme si, co se stane s živými věřícími během 2. Kristova příchodu.

Živí budou uchváceni vstříc Pánu. „Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“ 1. Tes. 4:17. Věrní následovníci Ježíše jsou proměněni a vzati v oblacích vzhůru vstříc Pánu spolu s těmi, kteří jsou vzkříšeni z mrtvých, aby se společně setkali s Kristem v zemské atmosféře. Pro mnoho rodin to bude šťastné shledání. Pavel poskytuje více detailů o tom, co se ještě stane, až se Ježíš vrátí. V Bibli můžeme číst: „Hle, odhalím vám tajemství: všichni budeme proměněni naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“ 1. Kor. 15:51- 53. Nemůžeme s naším tělem, které podléhá nemocem a zkáze žít věčný život. Proto Pán Bůh oblékne našim smrtelným tělům nepomíjitelnost.

Bůh dá každému, kdo následuje Ježíše dar lásky, věčný život. Všechny ostatní dary bez tohoto daru nesmrtelnosti vlastně ztrácí na hodnotě.

V dalším textu Bůh zaslibuje, že dá svým lidem ještě něco jiného. Říká: „Očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, která má moc si všechno podmanit.“ Fil. 3:20-21. Tělo tedy, jako je Kristovo, zdravé, bez bolesti, bez zranění, bez nemocí. Dokážete si představit nějakou lepší zprávu?

Avšak je tu i skupina lidí, pro které nebude Ježíšův návrat dobrou zprávou. Poslouchejte, jak Bible popisuje poslední události z historie země, které naposledy otřesou tímto světem. „Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. Králové země i velmoži, boháči a mocní všichni prchali do hor, aby se skryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu. Neboť přišel veliký den jeho hněvu, kdo bude moci obstát?“ Zj. 6:14-17. A o stejné události mluví i Zj. na jiném místě. „A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrotné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi, tak silné bylo to zemětřesení. Zj. 16:18. Je logické, že toto zemětřesení zničí města na naší zemi. Nebude před ním úniku, protože bude spojeno s příchodem Ježíše Krista. A Ježíš upozorňoval na to, že jeho příchod nastane v době, kdy to lidé nebudou čekat. Také řekl, že lidé budou zaneprázdněni pošetilou zábavou. U Matouše se dozvídáme, že až se Ježíš vrátí, budou lomit rukama všechny čeledi země. Mat. 24:30. To se má podle Ježíše stát lidem, kteří na ten den nebudou připraveni. Budou ztraceni a sami to budou vědět. Jak smutný obraz, protože všechno mohlo být úplně jinak. Ten den ale bude skutečný. Nebude následovat další probuzení a zjištění, že to byl jenom sen. Na zemi není nic důležitějšího než to, abychom byli připraveni na setkání s Ježíšem až přijde. Jsme připraveni se potkat se svým Pánem? Jak křehké je pozemské bohatství, na kterém si mnozí tolik zakládají. Jedno zemětřesení a vše bude pryč. Ježíš říká: „Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít a mohli stanout před Synem člověka.“ Luk. 21:36. Takže Ježíš nás vyzývá k tomu, abychom byli bdělí.
Shrňme teď stručně to, co jsme se dozvěděli při společném studiu Bible. Jaké jsou očekávané události spojené s 2. příchodem Ježíše Krista.

1. Falešní proroci a Kristové se pokusí každého oklamat.
2. Ďábel se objeví jako anděl světla.
3. Druhý příchod Ježíše nebude tajný.
4. Každé oko uvidí přicházet Ježíše.
5. S Ježíšem přijdou všichni andělé.
6. Ježíš přijde, až zazní trumpety.
7. Přijde za zvučného hlasu archanděla.
8. Mrtví věřící při jeho 2. příchodu budou vzkříšeni.
9. Živí věřící budou proměněni, aniž by zakusili ve svém životě smrt.
10. Všem věřícím bude dána nesmrtelnost.
11. Bezbožní lidé budou naříkat, až uvidí příchod Ježíše.
12. Velké zemětřesení zničí zemi.
13. Všichni bezbožní zemřou, protože pokud není člověk oblečen do Kristovy spravedlnosti, tak nemůže vidět Boha a zůstat naživu.

Lidským jazykem nelze vylíčit ani jen část toho, co vše se bude dít. Ani lidská mysl si nedokáže představit tu nádhernou slávu Kristova vznešeného 2. příchodu. Proto buďte shovívaví ke všem těm grafikám, které vidíte, protože ať už to byli jacíkoliv umělci, tak se snažili svým nedokonalým lidským způsobem vyjádřit to, co možná někteří proroci viděli ve vidění. Takže zde alespoň malé panoramatické ztvárnění toho, jak se pokusili ilustrovat i Ježíšův příchod. V čase, kdy to nikdo nebude čekat, jak říká Bible, se Ježíš vrátí. Boží hlas se ozve, jako hřmění hromu a oznámí den a hodinu příchodu svého Syna.
Bible nás učí, že nebe se vine jako svitky, země se před ním chvěje a každá hora a ostrov se pohne ze svého místa. A brzy poté se na východě objeví malý černý oblak, přibližně o velikosti půlky lidské dlaně. A když se oblak bude přibližovat k zemi, bude stále světlejší a světlejší, dokud z něj nebude obrovský oblak, nad nímž se klene duha. A Boží děti budou v tichosti a beze slov hledět na tuto scénu. Bude to něco ohromujícího. Obloha bude plná záře. Milióny andělů budou obklopovat Ježíše na jeho trůnu. Nádhera celého výjevu pokryje nebesa. A až se budou blížit k zemi, každé oko uvidí přicházejícího Krále. Jeho hlavu už nebude zohyzďovat trnová koruna. Naopak, jeho čelo bude ozdobeno nádhernou zářivou korunou. Na jeho oděvu bude napsáno jméno – Král králů a Pán pánů. Králové země, velmoži, bohatí, vojevůdcové a mocní lidé, otroci a svobodní, jak jsme mohli číst, volali na skály a hory, aby na ně padly a skryly je před přítomností pravého Božího beránka.

Před Ježíše budou postaveni ti, kdo pronásledovali a zabíjeli Boží lid, kdo se vysmívali a zavrhli Krista, jako Božího syna. Kdo křičeli: „Ukřižuj ho! Ukřižuj ho!“ Budou mít srdce v krku, kolena rozechvělá v děsivé a zoufalé hrůze. Budou volat: „On je Boží syn. On je pravý Mesiáš.“ Spatří ho ve vší slávě a uvidí, jak sedí po mocné pravici Všemohoucího. Ti, kdo se vysmívali jeho výrokům, že je Božím synem, ztratí řeč. Bude tam nadutý Herodes, který se šklebil Ježíšovu královskému titulu a přikázal uštěpačným vojákům, aby korunovali Ježíše za krále. Budou tam ti samí lidé, kteří mu oblékli purpurové roucho, narazili na jeho hlavu trnovou korunu a do jeho bezbranných rukou dali hůl a klaněli se mu s rouhavým výsměchem. Ti, kdo ho bili a plivali po dárci života, se nyní budou odvracet od jeho pronikavého pohledu a budou hledat únik z podmanivé slávy jeho přítomnosti. Ti, kdo tloukli hřeby do jeho nohou a rukou, vojáci, kteří mu probodli bok, uvidí tyto věci s hrůzou a výčitkami. S děsivou jasností si kněží a politici vybaví události Golgoty. S hrůzou si vzpomenou, jak vítězoslavně pokyvovali hlavami a s jakousi až ďábelskou radostí prohlašovali: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho! Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj.“ Mat. 27:42-43.

Ti, kteří by Krista a jeho věrné zahubili, budou nyní svědky slávy. Slávy, která je obklopí. Uprostřed svého zděšení uslyší hlasy věrných Božích lidí, kteří v radosti zvolají: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil.“ Iz. 25:9. Uprostřed chvějící se země, úderu blesku a hřmění hromů zavolá hlas Božího syna spící věrné. Podívá se na hroby věřících a pak s pozdviženou rukou zvolá k nebi: „Probuďte se, probuďte se, prohlédněte vy, kdo spíte v prachu a vstaňte.“ Po celé zemi bude znít jeho hlas a ti, kdo uslyší, budou žít. A celá země se rozechvěje při pochodu nesčetné armády lidí z různých národů, kmenů, jazyků, ze všech generací, které kdy žily na zemi. A oděni do slávy nesmrtelnosti, vysvobozeni z vězení smrti zvolají: „Smrti, kde je tvá síla? Kde je tvé vítězství, hrobe? Živí věřící a zmrtvýchvstalí spojí své hlasy v radostný a dlouhý vítězný pokřik. Všechny vady a deformace zůstaly v hrobě. Jak nádherné vykoupení, přátelé, připravil Bůh každému člověku, kdo v něho skládá svoji důvěru. Dlouho se o tom hovořilo, dlouho v něj lidé doufali, přemýšleli o něm v očekávání, ale nikdy plně nechápali. A andělé shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, z jednoho konce nebe ke druhému. Malé děti jsou neseny na rukách andělů vstříc svým rodičům.

I moje zkušenost je taková, i já patřím k těm lidem, kteří na této zemi ztratili svoje jediné dítě. A tak musím říct, že se obrovsky těším na tento okamžik. Přátelé, kteří byli dlouho odděleni se znovu setkají. Setkají se již navždy a se zpěvem a radostí budou vystupovat do Božího města. Když vystoupí do nebe, tak zástup andělů bude chválit Hospodina. A až se budou vykoupení lidé blížit ke svatému městu, tak zvolají: „Aleluja.“ Před vstupem do svatého města Spasitel udělí svým následovníkům jakýsi odznak vítězství, dá jim odznak jejich královského postavení. Všichni vykoupení lidé se stanou součástí Boží rodiny. Uprostřed nesčíslného davu vykoupených je každý pohled upřen na něj. Každé oko hledí na zář toho, jehož vzhled byl zohyzděn více, než kohokoliv z lidí. Pro každého vykoupeného je připravena koruna, nesoucí jeho nové jméno a nápis SVATOST PÁNU. Nevýslovná radost naplňuje každé srdce a každý hlas je povznesen k vděčným chválám. Před vykoupeným zástupem je Svaté město. Ježíš otevírá jeho brány a Boží lid vstupuje dovnitř. A tam spatří Boží ráj. Domov Adama předtím, než padl do hříchu. A pak se ozve ten hlas zvučnější než jakákoliv hudba, kterou kdy zaslechlo lidské ucho. A řekne: „Bitva je u konce.“ A zazní to nejkrásnější ze všech požehnání: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je pro vás připraveno od stvoření světa.“ Mat. 25:34. To je naše nádherná naděje. Je to naděje, o kterou nás nemůže připravit ani ďábel. Je to naděje, o kterou nás nechce připravit milující Bůh, který je samotným dárcem této naděje. Je to naděje, o kterou se můžeme připravit pouze my sami. Můžeme žít s Kristem navždy v nebi. A pokud nám věčnost unikne, tak nám uniklo všechno a náš život byl pouhou marností. Laskavý Ježíš říká: „Pojď, přijmi, přijmi mé odpuštění, přijmi mé milosrdenství, přijmi ode mne moc nad svými hříchy, přijmi dar věčného života. Tak bych se chtěl dnes zeptat: „Jak my se rozhodneme dnes? Kdo z vás přikývne na Boží výzvu?“

Modlitba:

Náš nebeský Otče, já bych ti chtěl za nás za všechny poděkovat za to nádherné zaslíbení, které máme ve tvém slově. Zaslíbení toho, že smrt, nemoci, hřbitovy, nemocnice, žal, smutek a bolest nebudou věčně vítězit v tomto světě. Že ty máš pro nás připraven svět, kde už nic z tohoto zlého nebude. Děkujeme ti za to, že ty jsi nám v Bibli jasně zjevil, jakým způsobem se odehraje příchod tvého syna, Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že nikdo z nás nemusí být sveden ani zmaten. Děkujeme ti za to, že ty toužíš po tom, aby tam nikdo z nás nechyběl. Tak já tě teď za každého z nás prosím, aby tam pokud možno nikdo z nás nechyběl. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - 3. Návrat Ježíše Krista - Odhalte svět Bible - přednášky na důležitá životní témata