ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Operation Global Rain - Celosvětový týden modliteb

Hledání Boha

524_global_rain.jpg

Operation Global Rain - Celosvětový týden modliteb

Vloženo: 20.12.2011
Zhlédnuto: 6032x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Celosvětový týden modliteb  4. - 14. ledna 2012. Přidejte se spolu s námi k celosvětovému týdnu modliteb za naše očištění a seslání moci Ducha Svatého.

Inspirační materiál k tomuto týdnu připravil Mark Finley – „10 dnů v horní místnosti“ a máte možnost si ho přečíst zde . Můžete si také stáhnout materiály "Pomůcka pro vedoucího modlitebního setkání" a "Jak vést modlitební skupinku"

Bible i spisy Ellen Whiteové jasně potvrzují, že zaslíbení Ducha svatého patří také každému z nás. Bůh touží i dnes seslat moc Ducha svatého na svoji církev. To, že Duch svatý nebyl dosud seslán v plné míře a dílo nebylo dokončeno, není kvůli omezení ze strany Pána Boha. Celé nebe čeká na boží lid, kdy podnikne potřebné kroky, aby obdržel sílu Ducha svatého a dokončil kázání evangelia.

Ellen Gould Whiteová napsala:

"V určité míře můžeme mít Božího Ducha, ale prostřednictvím modlitby a víry musíme požadovat stále více. Naše úsilí v tomto směru nesmí nikdy ustat. Když nežijeme očekáváním raného a pozdního deště, neděláme-li žádné pokroky, pak nebudeme spaseni vlastní vinou…

Velká shromáždění ve sborech i mimo ně a všechny ostatní příležitosti, kdy konáme práci pro spasení druhých, jsou příležitostí obdržet od Boha raný a pozdní déšť."(TM 508, 1897)

"Duch svatý chce být přítomen v srdci každého člověka. Je-li zván jako vážený host, pak ti, kteří jej přijmou, budou dokonalými v Kristu. Započaté dílo bude dokončeno. Čisté myšlenky, Boží láska a podobnost Kristu v jednání nahradí nečisté myšlenky, hříšné sklony a odbojné chování." (Ch 561, 1896

Operation Global Rain (akce „Celosvětový déšť“) - jak to začalo

Modlitební iniciativa řadových členů zaplavuje svět Název kázání zní: „Proč nejsme připraveni na letnice“ „To bude dokonalá výtka těm církevním členům, kteří jsou duchovně líní“, říkala si Atonte Myers, manželka církevního kazatele Ivora Myerse. Ještě při poslechu kázání si Atonte začala uvědomovat svoji vlastní potřebu oživení. Byla usvědčena ze svého hříšného stavu, a když její manžel vyzval shromáždění zavázat se k 10 po sobě jdoucím dnům modliteb za vylití Ducha svatého, společně s mnoha dalšími členy církve toho dne povstala. Výzva se týkala nikoli 10 dnů hlásání,ale dnů modliteb a s Bohem spojeného naléhavého hledání požehnání jeho svatým Duchem.

Každý večer se více než 70 členů sboru Myers´ California modlilo za konkrétní předmět, jako například opravdové pokání, odpuštění, svědectví a rodinná témata. „Modlili jsme se v krátkých větách, místo aby každý člověk pronášel dlouhé modlitby“, říká Atonte. „Díky tomu čas rychle ubíhal a každý zůstal zaměřený na modlitbu.“

Společná bohoslužba konaná poslední večer vedla k usmíření a „umožnila tolik potřebné uzdravení našemu sboru,“ říká Atonte. „Lidé, kteří spolu léta nemluvili, plakali, objímali se a omlouvali se za svůj hněv a svoji hořkost.“ „Následující sobotu byl náš sbor přeplněný,“ dodává. „Někteří lidé prostě přišli z ulice, zatímco jiní cítili nutkání vrátit se do sboru po mnoha letech. Radovali jsme se a věděli jsme, že Bůh vyslyšel naše modlitby.“

Tato zkušenost vedla Myersovi k myšlence: Co kdyby se ostatní sbory v  okolí spojili s námi v 10 dnech modliteb? Co kdyby se celá konference modlila společně? Nebo celá světová církev? Pastor Myers rychle získal podporu Jerryho Page, současného prezidenta Centrální kalifornské konference, a tak se zrodilo modlitební hnutí řadových členů „Operation Global Rain (OGR)“.

Usnadněné oživení

Nikdo nečekal, co se dělo dál. Nápad se rychle rozšířil a brzy více než 1.800 kostelů v 80 zemích podepsalo účast na prvním celosvětovém OGR, která se konala v lednu 2007. Později byla svědectví zaplavena vyprávěními o oživených kostelech, obrácených životech, obnoveném nadšením pro hlásání evangelia a uzdravených vztazích.

Tipy pro 10 dní modliteb  (Janet Page)

Proste Boha, aby na tuto desetidenní zkušenost připravil vaše srdce.

Poproste jednoho nebo více lidí, aby se k vám připojili, nebo požádejte svého kazatele, aby z této akce udělal celosborovou událost.

Vyberte si vhodný čas ke společnému modlení. Stanovte si jednu hodinu denně ke společné modlitbě.

Svůj skupinový modlitební čas začínejte a končete chválou a vzdáváním díků Bohu. Vyberte si vhodný žalm, s jehož pomocí se budete modlit.

Modlete se v krátkých větách, aby se každý člověk mohl modlit více než jednou a aby Duch svatý mohl působit a při modlitbě vás vést.

Společný čas učiníte mocnějším, věnujete-li se raději modlitbám než diskusím.

Vedle času společných modliteb si stanovte osobní, soukromý čas s Bohem.

Zvažte nějaký typ půstu, např. půst od televize, sekulární hudby, filmů, internetu nebo dezertů.

Takto získaný čas využijte k modlitbám a čtení Bible. Poproste Boha, aby se vám dal poznat.

Požádejte svého kazatele, aby 10 dní modliteb ve vašem sboru propagoval sdílením svědectví toho, jak Bůh skrze společné modlitby působil. Během obou sobot v průběhu 10 modlitebních dnů stanovte ústřední modlitební zaměření.

Poproste Boha, aby vám ukázal pět lidí, za které byste se měli 10 dní modlit.

Více myšlenek najdete na www.revivalandreformation.org. „Pán mi ukázal, že pouze skrze pokorná srdce, opravdové pokání a společné modlitby stejně jako apoštolové zažijeme oživení a dostaneme vylití svatého Ducha, které potřebujeme k rozšíření poselství po světě“, říká Atonte. Od té doby se každý leden stovky sborů po celém světě účastní této modlitební iniciativy.

Operace Globální Rein se prolíná s oživením a reformací

Světový církevní výkonný výbor na výroční radě r. 2010 konané v Silver Spring, Maryland, Spojené státy, odhlasoval, aby se 10 denní OGR modlitby staly každoroční globální událostí každý leden jako součást iniciativy k oživení a reformaci při Generální konferenci. Následující celosvětová OGR je stanovena na 4. – 14. ledna 2012 a bude zaměřena na denní modlitební setkání. Poslední den, sobota, bude obsahovat speciální slavnost. Pacific Press Publishing Association vydala jako zdrojový materiál knihu Marka Finleyho s názvem 10 dní v horní místnosti. Je možné ho získat vmístních adventistických knižních centrech nebo online na www.adventistbookcenter.com.

Sborová shromáždění, malé skupinky nebo individuální zájemci o účast na OGR 2012 mohou navštívit www.revivalandreformation.org a k registraci na události kliknout na „Operation Global Rain“. Každodenní tematické listy budou brzy dostupné na webu, takže každý místní člen, modlitební vedoucí a kazatel bude moci společný modlitební čas efektivně vést. Každá skupinka je povzbuzována, aby si stanovila jednu hodinu denně ke společné modlitbě. Jednotlivci jsou vyzýváni k osobním modlitbám nebo k modlitbám s několika přáteli, pokud nejsou blízko zapojeného sboru. Účastníci by měli mít na paměti Ježíšova slova ze Skutků 1:8: „dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky“.

Během každodenní hodiny modliteb jsou modlitebníci vybízeni ke krátkým větám, aby se každý mohl modlit více než jednou. To pomůže udržet setkání soustředěné a vyhnout se potenciálním únavným modlitbám. Ellen Whiteová říká: „(Mnohé) modlitby jsou dlouhé a mechanické. Vyčerpávají anděly a lidi, kteří jim naslouchají. Naše modlitby by měly být krátké a k věci. Dlouhé, únavné žádosti si nechejme do soukromí, pokud někdo takovou potřebuje. Vpusťme Božího Ducha do svých srdcí a ten vyžene pryč všechnu suchou formálnost.“

Modlitební chvíle má být založena na Božím Slovu. Mohou začínat chválou a modlitbou skrze žalm nebo jinou biblickou pasáž chvály. Když se modlíme za individuální spasení, pomáhají nám zaslíbení jako Jeremiáš 24:7.

„Naše modlitby by měly být naplněny Slovem Božím“, říká Page, současný tajemník vládního sdružení Generální konference. „Chceme si být jisti, že se modlíme podle Boží vůle.“ Dodává: „Doufáme a modlíme se, aby se každý sbor, sborové oddělení, malá skupinka a jednotlivec spojili ve společném modlitebním úsilí o svatého Ducha. Víme, že pouze skrze přítomnost a sílu vylití svatého Ducha budeme zmocněni obsáhnout tento svět Ježíšovou láskou, takže bude moci velmi brzy přijít.“

Ellen Whiteová zdůrazňovala tutéž potřebu: „Řetěz upřímných modlících se věřících by měl obklopit svět. Všichni se v pokoře modleme. Několik sousedů se může setkat a společně modlit za Ducha svatého. Ať ti, kteří nemohou opustit domov, shromáždí svoje děti a spojí se v učení se společným modlitbám. Mohou se dovolávat zaslíbení Spasitele: „kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“ (Matouš 18,20).“

Záležitosti každé modlitby

Světový církevní předseda Ted N. C. Wilson, který vede celosvětovou iniciativu za oživení a reformaci, popisuje nebe jako „s úzkostí čekající na to, až se boží lid probudí a bude usilovat o dar Božího Ducha. Boží zaslíbení „Proste a dostanete“, je jisté“ říká Wilson. „Bůh vyslyší modlitby za vylití svého Ducha. Závěr Božího díla nepřijde pouze díky většímu úsilí nebo díky různým metodám. Je to síla Božího Ducha, která pracuje v životech Jeho lidí a která účinně osvítí svět Boží slávou, takže se Ježíš bude moci vrátit.“

Každá  modlitba každého člena je pro tuto důležitou práci potřeba. Každá upřímná modlitba za Svatého Ducha bude s mocí vyslyšena, protože Bůh nečeká na to, až se světová situace zhorší, ale na to, až ho Jeho lid bude společně hledat.

Přednášky: 10 dnů v horní místnosti - Mark A. Finley

Dále si prostudujte brožuru od E. G. Whiteové: Příprava na pozdní déšť


Související články z kategorie - Hledání Boha

Krev Božího Syna jako jediná možnost záchrany lidstva

587_krev_boziho_syna.jpg Celá nebesa byla naplněna smutkem, když došla zpráva, že člověk zhřešil a je ztracen. Že svět, který Bůh stvořil, byl poskvrněn kletbou hříchu a bytosti, které jej obývají, jsou odsouzeny k ...
Vloženo: 05.09.2012
Zhlédnuto: 8441x

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.

374_jezis_kristus_1.jpg Všechny tyto verše nás mají vést k poznání, že Bůh, Stvořitel celého vesmíru a veškerého života, přišel osobně na tuto zem, aby v těle člověka Ježíše Krista zemřel za náš hřích. ...
Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 209017x

Video - Dopis od Boha

538_dopis_od_boha.jpg Dopis od Boha a našeho Otce, který nás miluje tak, že obětoval svého jediného syna Ježíše za naše hříchy a naše životy. Děkujeme Pane. Jan 3,16 - Neboť Bůh tak miloval svět, ...
Vloženo: 14.02.2012
Zhlédnuto: 10407x

Biblická proroctví - Daniel 2 - Přehled dějin světa

182_socha_bible_daniel.jpg Biblická proroctví - Danielova socha, přehled dějin světa Pán Bůh má dějiny naší planety pevně ve svých rukou, má s  naší zemí velké plány. Vše nechal zaznamenat ve dvou prorockých knihách Bible ...
Vloženo: 18.10.2010
Zhlédnuto: 326574x

Kdo je Ježíš Kristus?

77_jezis_kristus.jpg Středem celé Bible je život a smrt největšího muže světových dějin Ježíše Krista. Od Jeho narození se počítá nový letopočet, přestože sám se narodil v chlévě a ovlivnil dějiny celého světa, ...
Vloženo: 30.08.2010
Zhlédnuto: 192602x

ZnameniCasu.cz - Operation Global Rain - Celosvětový týden modliteb