ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Peklo teprve bude - jaký bude konec bezbožných lidí?

Co je po smrti ?

371_existuje_peklo.jpg

Peklo teprve bude - jaký bude konec bezbožných lidí?

Vloženo: 02.03.2011
Zhlédnuto: 214980x
Témata: Co je po smrti ?
PrintTisk

Mnoho lidí se bojí pekla a věčného utrpení. Ale je peklo? Bible mluví o tom že peklo teprve bude, až přijde konečný den odplaty. Až Ježíš Kristus vzkřísí bezbožné a vynese rozsudek nad všemi, pak nastane peklo, které očistí naši zemi od hříchu věčným a neuhasitelným ohněm a zahubí všechny hříšníky. To bude druhá, konečná a věčná smrt. Pak Bůh obnoví a stvoří novou zemi.

Teorie o očistci a nesmrtelnosti duše jsou výplodem filozofie, jejíž základy položil Platón. V celé Bibli nenajdete verše mluvící, že by byla duše nesmrtelná, nebo že by existoval nějaký očistec!

V Bibli je mnoho naprosto jasných veršů, které mluví o tom, že mrtví spí a nevědí nic až do druhého příchodu Ježíše Krista. Pak Ježíš Kristus mrtvé vzkřísí a odplatí podle jejich skutků.

Těch veršů je tolik, že kdybychom vykládali několik sporných veršů jako je podobenství o Boháči a Lazarovi, nebo lotr na kříži tak, že věčné peklo již je,  museli bychom popřít celý zbytek Bible, včetně učení o vzkříšení a druhém příchodu Ježíše Krista.

Celá teorie o očistci, věčném utrpení v peklu naprosto popírá to nejdůležitější – vzkříšení z mrtvých při  druhém příchodu Ježíše Krista na naši zem!

Necháme mluvit Bibli. Posuďte sami, co o tom  říká.

Kde spí mrtví?

Daniel 12,2 - Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu.

Kazatel 3,20 - Všichni směřují k témuž místu – všichni jsou z prachu, všichni se do prachu zase vracejí. Kdo ví, že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? (Duch=Boží dechnutí, které jsme dostali při stvoření,  ne nějaká nesmrtelná duše.)

Kazatel 12,7 - než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.

Kazatel 9,10 -  Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!

Kdy vstanou mrtví a nastane vzkříšení?

1. Tesalonickým 4,16 - Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.

Jan 5,28 - Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.

1. Korintským 15,52 - Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.

1. Korintským 15,42 -  Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. (u věrných věřících).

Zjevení 20,6 - Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc.

Co říká Bible o odplatě za hřích?

Římanům 6,23 - Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ezechiel 18,4 - Hle – mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší.

Jakého druhu bude tato smrt?

2. Tesalonickým 1,8-9 - Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.

Týká se konečný oheň celého člověka?

Matouš 10,28 - Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

Ezechiel 18,20 - Duše, která hřeší, ta umře; syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu.

K čemu je konec  bezbožných připodobněn?

Žalm 37,20 - Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým.

Jak popisuje Jan Křtitel zničení bezbožných?

Matouš 3,12 - Už má lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!“

Bude nějaká část bezbožných zanechána?

Malachiáš 3,19 -  Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest!

Jdou bezbožní lidé přímo k trestu - hned po smrti a nebo čekají na den soudu?

2. Petrova 2,9 - Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu.

Kde bude potom místo bezbožných?

Žalm 37,10 - Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a už tu nebude.

2. Petrova 3,12 - kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.

2. Petrova 3,7 - Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.

2. Petrova 3,10 - Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.

Odkud přijde oheň, který je zničí?

Zjevení Jana 20,9 -  Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.

Izaiáš 28,21 -  Hospodin povstane jako na hoře Peracim, rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí, aby vykonal své dílo – své neobyčejné dílo, aby vyplnil svůj úkol – svůj neobvyklý úkol.

Zjevení 20,13-14 - Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt.

Co tento oheň udělá s bezbožnými lidmi?

Malachiáš 4,3 - Tehdy podupete ničemné – budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.

Jak je nazváno konečné zničení bezbožných lidí?

Zjevení 20, 14 - Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt.

Jaký příběh varuje před trestem věčného ohně?

Juda 1, 7 - Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.

Genesis 19,24-25 - A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.

Co se zjeví po tomto konečném hořícím peklu?

2. Petr 3,13 - my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.


Související články z kategorie - Co je po smrti ?

Video - Končí život smrtí?

195_konci_zivot_smrti.jpg Končí život smrtí ? Podívejte se na toto zajímavé video, které Vám odpoví na tuto otázku. Více na www.otaznikyZivota.sk ...
Vloženo: 01.11.2010
Zhlédnuto: 32602x

Falešné učení o nesmrtelnosti duše

58_duch.jpg Je opravdu duše nesmrtelná, nebo je to klam? Co nám říká na tento fakt Bible? Mnohé církve převzaly pohanské učení o smrti. Věří, že po smrti je hned další život, že duše ...
Vloženo: 30.07.2010
Zhlédnuto: 192376x

Pravda o setkání s duchy zemřelých lidí

640_pravda_o_setkani_s_duchy_zemrelych.jpg 1Jan 4,1 - Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Matouš 24,24-25 -  Povstanou totiž falešní mesiášové a ...
Vloženo: 09.11.2013
Zhlédnuto: 16177x

Co se děje s člověkem po smrti

57_hrbitov.jpg Smrt, není to opravdu moc příjemné slovo, o kterém by bylo lidem do řeči. Je obklopeno velkým tajemstvím. Pro mnoho lidí je to velká záhada, velký otazník. Chtěl bych Vám v tomto ...
Vloženo: 29.07.2010
Zhlédnuto: 364541x

CoJePoSmrti.cz - existuje život po smrti?

591_co_je_po_smrti.jpg Navštivte nový web CoJePoSmrti.cz, který Vám odpoví na mnohé otázky - co se děje s člověkem po smrti, co je peklo, kdo jsou duchové. Zajímají vás důležitá fakta o smrti? Tušíte, ...
Vloženo: 05.10.2012
Zhlédnuto: 12582x

ZnameniCasu.cz - Peklo teprve bude - jaký bude konec bezbožných lidí?