ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

První kroky, na cestě věřícího člověka

Hledání Boha

467_prvni_kroky_vericiho_cloveka.jpg

První kroky, na cestě věřícího člověka

Vloženo: 20.08.2010
Zhlédnuto: 130952x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Neboj se  vyznat svou víru v  Krista.

Římanům 10, 9-11 - Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.

Lukáš 9,23-26 - Všem pak řekl: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů. 

Odvrať se od každého poznaného hříchu. Vyznej své hříchy Bohu a pros o sílu je opustit. Není v lidských silách být bez hříchu, jedině upřímným vyznáním v modlitbě nás může Ježíš svou krví očistit abychom mohli být před Bohem čistí.

1. Jan 1, 9-10, 2,1-2 - Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.

Nech k sobě každý den promlouvat Bibli – Boží Slovo.

2. Timoteova 3,16-17 - Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.

Římanům 15,4 - Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.

Žalm 119,105 - Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

Rozvíjej modlitební život. Modlitba je rozhovor s Bohem, který nám chce být přítelem. Netouží po naučených frázích, ale po upřímném vztahu a rozhovoru.

Lukáš 11, 9-10 - A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

Jan 16,23-24 - Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.

Jan 14,13 - O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“

Jeremiáš 33, 2-3 - Tak praví Hospodin, který učinil zemi, Hospodin, který ji zformoval a upevnil – ten, který má jméno Hospodin: Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.

Marek 11,25 - Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.

Filipským 4,6 - O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

1. Tesalonickým 5,16-22 - Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha ne uhasit. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.

Matouš 6,7-8 - Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. 

Následuj Krista ve křtu ve vodě.

Skutky 2, 38-39 - Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“  „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“

Římanům 6,3-9 -  Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.

Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a už nikdy nezemře – smrt nad ním už nemá moc.

Marek 16,16 - Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. 

Dovol Duchu Svatému, aby tě naplňoval a vedl. On dělá změnu v lidském srdci, člověk sám nezmůže nic. Pros o Ducha Svatého a On Ti pomůže všemu porozumět a naplní Tvé srdce láskou.

Jan 14,15 -17 - Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.

Římanůn 8,26-27 - Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.

Efezkým 5,15-20  - Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Jan 14,26 - Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.

Jan 16,13-15 - Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě.

Lukáš 11,13 - Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?“

Připoj se k místnímu sboru, kde se káže evangelium podle Bible a dodržuje pravé desatero.

Židům 10, 24-25 - Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.

Matouš 18,20 - Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.

Polož pevné základy víry. Nech Ježíše vejít do svého srdce a s Ním lásku, radost i poslušnost.

Koloským 2, 6-8 - Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.

Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.

1. Korintským 3,11 - Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus.

Žalm 119,10-12 - Celým svým srdcem hledám tě, od tvých příkazů zbloudit nenech mě! V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil. Požehnaný jsi, Hospodine, svým zákonům prosím nauč mě!

Petrova 5,8-11 - Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá  kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen.

1. Korintským 15,58 - Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.

Svědči o Ježíši druhým. Když si uvědomíš, co vytrpěl náš Bůh Stvořitel za nás, své stvoření a darem nám nabízí věčný život,  nejde mlčet.

Skutky 1,8 - Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“

Žalm 71,15 - Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení – ač nevím ani, jak je vypočíst!

2. Timoteovi 1,8-9 - Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.

2. Timoteovi 1,12 - Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

Důvěřuj Božím zaslíbením. Bůh je věrný, vždy dodržel to, co slíbil a své slovo nemění. Je jen na tobě, jestli vytrváš do konce, abys Boží zaslíbení mohl přijmout.

Jan 14,1-3 - Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho místa. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

Židům 10,23 - Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.

2. Petrova 3,9 - Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.

2. Korintským 7,1 - Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží.

Galatským 3,8 - Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: „V tobě dojdou požehnání všechny národy.“

1. Petrova 1,4 - Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.

Židům 6,10-12 - Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval až do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení.


Související články z kategorie - Hledání Boha

Operation Global Rain - Celosvětový týden modliteb

524_global_rain.jpg Celosvětový týden modliteb  4. - 14. ledna 2012. Přidejte se spolu s námi k celosvětovému týdnu modliteb za naše očištění a seslání moci Ducha Svatého. Inspirační materiál k tomuto týdnu připravil Mark ...
Vloženo: 20.12.2011
Zhlédnuto: 5545x

Video - film Ježíš

199_film_jezis.jpg Film Ježíš Johna Heymana je nejsledovanějším a zároveň nejpřekládanějším filmem v historii kinematografie. Tento film je historicky nejpřesnějí film o životě Ježíše Krista. Kdo je Ježíš? Na tuto otázku se snaží dát odpověď ...
Vloženo: 03.11.2010
Zhlédnuto: 252184x

Video - mocná modlitba - Mark Finley

645_modlitba_mark_finley.jpg Prožíváme živě moc modlitby? Modlitba může být mocnější než si můžeme představit a Pán Ježíš nám svým životem dal vzor, jak modlitby prožívat. Nechme se inspirovat a přibližme se tak Nebeskému ...
Vloženo: 03.02.2014
Zhlédnuto: 19820x

6. Věř a přijímej - Cesta ke Kristu

194_cesta_ke_kristu.jpg Jakmile Duch svatý probudil tvé svědomí, poznal jsi do určité míry zlo hříchu, jeho moc, jeho vinu a jeho bídu a pohlížíš na něho s nelibostí. Cítíš, že hřích tě odděluje ...
Vloženo: 29.10.2010
Zhlédnuto: 5648x

„Otčenáš“ - co jste o modlitbě Páně možná nevěděli

516_modlitba.jpg "Vy se modlete takto" (Matouš 6,9). O modlitbě Páně hovořil náš Spasitel dvakrát. Prvně zástupu v kázání na hoře a po několika měsících znovu pouze učedníkům. Tehdy se totiž učedníci po nějaké ...
Vloženo: 26.11.2011
Zhlédnuto: 18195x

ZnameniCasu.cz - První kroky, na cestě věřícího člověka