ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Svědectví o adventní naději - úvod

SAMOSTUDIUM BIBLE - Svědectví o adventní naději


Rejstřík - na začátek na začátek

Svědectví o adventní naději - úvod

Toto je  tzv. "přítomná pravda" (2 Petr 1,12) nazvaná „Cesta spasení“, v níž kromě základních prvků křesťanského vyznání víry je podáno aktuální adventní poselství. Celé studium biblických pravd má být cestou, která má svůj začátek, několik etap a cíl. Nejdříve se učíme o poznání Boha skrze Písmo a dílo stvoření. V další části jsou stručné dějiny spasení - od ráje ztraceného do ráje znovu získaného. Pak následuje výklad Desatera se zvláštním znamením věrnosti Bohu - svěcením dne sobotního. Dějiny spasení znovu vynikají v učení o pozemské a nebeské svatyni v prorockém světle knihy Daniela a Zjevení. Vrcholem je ospravedlnění z víry v Krista a posvěcený život v Boží církvi, která má připravit "Pánu lid hotový“. Luk 1,17

Cestou spasení je Pán Ježíš sám.  On je živým Slovem Božím. Kdo vidí jej, vidí Otce; k němu směřují všechna proroctví, on je očekávaný Mesiáš Izraele. Jeho druhý, advent je touhou všech pravých křesťanů. On bude na nové zemi se svým lidem. Na temném pozadí satanova díla tím jasněji září obraz Immanuele. Kristus je cíl celého zákona, on je jeho vydavatel, on je Pán soboty a v něm má sobota svůj smysl. Je veleknězem v nebeské svatyni. V knize Daniela je ústřední postavou Syn člověka, ve Zjevení Jana se všechno obrací k Beránkovi. Ospravedlnění se děje pouze vírou v Krista a posvěcený život je možný jen v Kristu. V církvi je skálou, vinným kmenem, my jsme jeho ratolesti. V jeho jméno jsme pokřtěni, ve večeři Páně slavíme jeho smrt. Duch proroctví - to je svědectví Ježíše Krista. Zj 19.10 On je Alfa i Omega. Naším úkolem je kázat Krista vtěleného, ukřižovaného, zmrtvýchvstalého, na nebevstoupivšího a přicházejícího jako Král králů a Pán pánů. Ježíšovo dílo je vloženo do rámce velkého boje mezi Kristem a satanem, kde Ježíš zůstává velkým vítězem.

1 Petr 3,15 - Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest, i vy svatí ve všem obcování buďte.

Rejstřík - na začátek na začátek

ZnameniCasu.cz - Svědectví o adventní naději - úvod - SAMOSTUDIUM BIBLE - Svědectví o adventní naději