ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Změny v překladech Bible

Falešná učení

512_zmeny_v_prekladech_bible.jpg

Změny v překladech Bible

Aktualizováno: 16.11.2011
Vloženo: 16.11.2011
Zhlédnuto: 266918x
Témata: Falešná učení
PrintTisk

V českém jazyce v poslední době přibývá mnoho překladů Bible. Kromě Ekumenického překladu je k dispozici nejen kompletní Český studijní překlad a Bible21, ale také bible Jeruzalémská, či bible svědků Jehovových. Američané mají také mnoho biblických překladů do angličtiny, například New International Version (NIV).

Jsou ale tyto překlady správně přeložené podle originálních textů?

V dobách středověku Církev nechtěla, aby lid Bibli četl, protože by zjistil, jak daleko je Církev vzdálená od pravdy. Bible byla pronásledována, pálena, ale přesto Bůh nedopustil, aby byla úplně zničena a zapomenuta. Vždy měl Bůh svůj lid, který jí ochraňoval. Již tenkrát se snažila Církev Boží slovo také měnit a byl vytvořen falešný překlad do latiny - Vulgáta. Pravý Biblický překlad se ale přesto uchoval díky věrnému lidu Valdenských v Italských horách. A tak již tenkrát byly dvě verze Bible.

Když přišla reformace pravý překlad Bible se začal šířit. Martin Luther přeložil Písmo právě z pravých řeckých rukopisů a ne z latinské Vulgáty. Bible byla najednou překládána do všech evropských jazyků a nebylo možné to zastavit. Když přišla reformace poznali vůdci Katolické církve, že jedinou knihou, která způsobovala u lidí ztrátu katolické víry byla Bible. Proto jí tak nenáviděli.

Jezuité byli chytří a  vytvořili proto další svůj překlad a doufali že se rozšíří mezi lidi. Nejdříve se to nedařilo, ale ve dvacátých letech devatenáctého století se to začalo dařit v anglikánské církvi. Vznikl Kodex Vatikanus a Kodex Sinaitikus, který například vůbec neobsahuje knihu Zjevení Jana,  a tyto kodexy jsou plné chyb, a mají vypuštěno mnoho pasáží. Od té doby je na světě více než 100 různých biblických překladů, různých verzí.

Zjevení 22,18-19 - Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných.

V angličtině je ale jen jedna verze ta správná „ King James Bible“ - (Bible krále Jakuba) -  protestantský překlad z roku 1611.  V češtině je to Bible Kralická z roku 1613. Ostatní verze Biblí jsou překládané převážně z již překroucených rukopisů.

Například Bible Ekumenická ČEP a Bible 21.století - B21 (V angličtině například  New International Version (NIV) byla zpracována podle  různých podkladů tak, aby vyhovovala všem odpadlým církvím.  Nalézá se v ní hodně míst, kde je vypuštěna celá pasáž, jinde chybí slova, prostě mnoho chyb.

Mnozí říkají že tyto nové překlady jsou zde pro to, aby pomohly především mladým lidem, protože jsou snadno čitelné v jazyku dnešní doby. Většina mladých lidí se ale učí cizím jazykům, což je mnohem těžší než porozumět asi dvěma stům slov uvedených v bibli Kralické v jazyce staročeštiny.

Snahou obránců Bible Ekumenické je tvrzení, že chybějící slova, či verše, jsou umístěné pod čarou dole. Jako by byly málo důležité, nebo nepatřily do skutečné Bible. Většina čtenářů Bible však sdělení pod čarou dole nečte, protože jsou zde uvedena malým písmem, a tak přijímají pozměněné poselství z překroucených řeckých rukopisů Katolické církve.

V žádné z 39 knih Starého zákona nenaleznete v Ekumenickém překladu odpověď na otázku, který to je ten sedmý den, uvedený jako „Den sváteční“. Mnozí protestanté i katolíci budou přesvědčeni, že se jedná o den nedělní. Dokonce ani v desateru není v Ekumenickém překladu uvedeno, že se jedná o den sobotní! Den, který ustanovil Hospodin při stvoření světa, jako památku svého stvořitelského díla, a který podle Bible je stále znamením mezi Bohem a jeho lidem.

Pozorný čtenář brzy zjistí, že změny provedené v Ekumenickém překladu, Bibli 21.století a dalších, na mnoha místech vedou také k likvidaci víry ohledně významu a jedinečnosti Pána Ježíše Krista, jako jediné cesty ke spasení a jako hlavy církve Boží.

Proč se najednou objevilo tolik nových různých překladů? Důvodů bude mnoho, ale jistě mezi ně budou patřit i tyto:

Snaha zlikvidovat důvěru v Bibli, jako Boží poselství, protože když je každý překlad velmi rozdílný od předešlého, čemu má potom čtenář věřit?

Snaha pokusit se novými překlady překlenout a podpořit různou věrouku všech církví.

V době sílícího tlaku nového celosvětového náboženství New Age vést lidi k víře, že ke spasení vede mnoho různých cest.

Je zde jasný záměr vést lidi k tomu, že není potřeba brát vážně všechno, co je v Bibli psáno. Lidi, kteří věří všemu co je v Bibli psáno jsou často s posměškem označeni, jako takzvaní Fundamentlalisté. Je zde záměr vést lidi k volnomyšlenkářství ohledně spasení a tak je vést k věčnému zahynutí. Vždyť celé ekumenické hnutí je založeno na citaci poloviny biblického verše z Jan 17,21: „Aby všichni jedno byli,....“. Tento verš je velmi často používaný při bohoslužbách, ale druhá část tohoto verše však upřesňuje, jakou jednotu měl Kristus na mysli. Že to má být taková jednota, jakou měl se svým Otcem. Pokud budou mít křesťané takovou jednotu s Kristem, potom i zde na zemi bude naprostá jednota v celé boží církvi. Pak bude naprosto zbytečné  hovořit  o ekumenickém sjednocení církví, potom bude celá Boží církev jednotná, bude zde jednomyslnost v pravdě a lásce. Takovou jednotu měl Kristus na mysli.

Malá ukázka změn provedených v Ekumenickém překladu a překladu Bible21 oproti Bibli Kralické:

 • Ekumenický překlad - Genesis 20,13 - Když mě bohové po odchodu z otcova domu nechali bloudit, řekl jsem jí:

Kralický překlad - Genesis 20,13 - Když pak vyvedl mne Bůh z domu otce mého, abych pohostinu bydlil, tedy  řekl jsem jí:

 • Kralický překlad - Exodus 20, 8- Pomni na den sobotní, abys jej světil.

Ekumenický překlad - Exodus 20, 8- Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

 • Kralický překlad - Římanům 8,1 - A protož neníť již žádného potupení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podlé těla, ale podlé Ducha.

Ekumenický překlad - Římanům 8,1 -  Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši

 • Kralický překlad - Jan 6,47 - Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, máť život věčný.

B21 - Jan 6,47 -Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, má věčný život.

Ekumenický překlad - Jan 6,47 - Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.

Jezuitský profesor a kněz Tomáš Halík v jednom rozhovoru u příležitosti ekumenického setkání Forum 2000 řekl, že 2. Vatikánským koncil chápe jednotlivá náboženství (i pohanská) jako cesty, které mohou vést ke spáse člověka, který po ní kráčí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vynecháním slov ve mne(Ježíše Krista) u J 6,47 je spasitelné věření v Ježíše Krista změněno na věření v cokoli.

 • Kralický překlad – 1Korintským 6,20 - Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou.

Ekumenický překlad - 1Korintským 6,20 - Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

 • Kralický překlad – Koloským 1,14 - V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů,

Ekumenický překlad - Koloským 1,14 - V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů

 • Kralický překlad – Zjevení 22, 14 - Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázaní jeho, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města.

B21 - Zjevení 22, 14 - Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města.

Ekumenický překlad – Zjevení 22, 14 - Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.

 • Kralický překlad – Žalm 8,6 - Nebo učinil jsi ho  málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej. (člověka – poznámka autora)

B21 - Žalm 8,6 - O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej,

Ekumenický překlad – Žalm 8,6 - Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.

 • Kralický překlad: Lukáš 2,22 - „A když se naplnili dnové očišťování Marie podlé zákona Mojžíšova, přinesli je do Jeruzaléma, aby ho postavili Pánu.“


B21: Lukáš 2,22 -„Když pak přišel čas jejich očišťování podlé Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem.“

Ekumenický překlad: Lukáš 2,22 -Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina –

B 21 i Ekumenický překlad mluví o jejich očišťování a nikoli o očišťování Marie.  Ze souvislosti textu B 21 se dá usoudit, že mluví o očištění Josefa a Marie. Mojžíšův zákon však jasně nařizuje očišťování matky po narození dítěte a nikoli očišťování rodičů dítěte!  Leviticus 12,1-4, 6,7 

Když Marie porodila Ježíše, byla nečistá a musela být očištěna. K jejímu očištění bylo třeba přinést oběť za hřích v podobě hrdličky, nebo holoubátka. Proč tedy kritické texty neuvádějí jméno Marie, že to Marie byla očištěna od nečistoty krve?

 • Kralický překlad: 1Korintským 11,24 - „A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, tj. tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku.“

B21: 1Korintským 11,24 -  „vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“


Ekumenický překlad: 1Korintským 11,24 - vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“

V B21 i Ekumenickém překladu  jsou vynechána velmi důležitá slova, vezměte a jezte. Apoštolové vzali podaný chléb do ruky, dali ho do úst a snědli ho. Výsledkem dnešní  praxe v kostelích je to, že pokud by „laik“ vzal oplatek do ruky a sám si ho dal do úst, bylo by to pohoršením a bylo by to považováno za znesvěcení posvátného chleba!

 • Kralický překlad: 1Korintským 11,29 - „Nebo kdož jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Páně.“


B21: 1Korintským 11,29 - „Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije vlastní odsouzení.“

Ekumenický překlad: 1Korintským 11,29 - Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.

Slovo „nehodně“ má úplně jiný význam než slovo „uvědomovat si“. Kolik lidí si v kostelích uvědomuje, že v případě chleba u večeře Páně jde o tělo Páně a přece tento chléb jedí nehodně a pijí si odsouzení! Samotné uvědomování si, že v případě chleba u večeře Páně jde o tělo páně, ještě totiž nikoho k účasti na tomto chlebě neopravňuje. V Božím slově je totiž psáno: „Kalich dobrořečení, kterémuž dobrořečíme, zdaliž není společnost krve Kristovy? A chléb, kterýž lámeme, zdaliž není společnost těla Kristova? Poněvadž jeden chléb, jedno tělo mnozí jsme; všickni zajisté jednoho chleba účastni jsme.“ (1K 10,16.17) K účasti na chlebu u večeře páně je nutná společnost na těle Krista! Být ukřižován s Kristem a být pokřtěný do jeho smrti! (Ř 6,3.6). Zůstávat v Kristu, jenž je chlebem z nebe a žít jak žil On. (J 6,35). Je totiž psáno: „Kdo praví, že v něm zůstává, tenť má, jakž on chodil, choditi.“

 • Kralický překlad: Skutky 8,37 -  „I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží.“


B21: Skutky 8,37 - V B 21 chybí celý tento verš!

Jde o klíčový verš, který potvrzuje, že křtu ve vodě má předcházet uvěření toho, kdo je křtěn a tím vyvrací křest novorozeňat.

 • Kralický překlad: 1Janova 5,7 - „Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch svatý, a ti tři jedno jsou.“


V B21 chybí celý tento verš!

 • Kralický překlad: Marek 6,11 - „A kdož by koli vás nepřijali, ani vás slyšeli, vyjdouce odtud, vyrazte prach z noh vašich na svědectví jim. Amen pravím vám: Lehčeji bude Sodomským a Gomorským v den soudný než městu tomu.


B 21: Marek 6,11 - „Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim."

V B21 na tomto místě chybí polovina biblického verše, mluvicího o budoucím soudu a rozdílné intenzitě potrestání v pekle!

 • Kralický překlad – Daniel 9,26 – 27 - Po téhodnech pak těch šedesáti a dvou zabit bude Mesiáš, však jemu to nic neuškodí; nýbrž to město i tu svatyni zkazí, i lid ten svůj budoucí, tak že skončení jeho bude hrozné, ano i do vykonání boje bude boj stálý všelijak do vyplénění. Utvrdí však smlouvu mnohým v téhodni posledním, u prostřed pak toho téhodne učiní konec oběti zápalné i oběti suché; a skrze vojsko ohavné, až do posledního a uloženého poplénění hubící, na popléněné vylito bude zpuštění.

Ekumenický překlad – Daniel 9,26 – 27 - Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již . Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“

 • Kralický překlad – Matouš 17, 21 - Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.

B21 - Matouš 17, 21- chybí celý verš

Ekumenický překlad – Matouš 17, 21 -  Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.

 • Kralický překlad – Matouš 18,11- Přišel zajisté Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo.

B21 - Matouš 18,11 - chybí celý verš

Ekumenický překlad – Matouš 18,11- Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo.

 • Kralický překlad – 1Korintským 9,27- Ale podmaňuji tělo své, a v službu podrobuji, abych snad jiným káže, sám nebyl nešlechetný.

Ekumenický překlad – 1Korintským 9,27 - Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

 

V našich článcích jsme z technických důvodů (automatických překladů do ostatních jazyků) nuceni používat  nový překlad Bibli21, který je psán srozumitelnějším jazykem, žel také často s nepřesným překladem. V každém případě doporučujeme vše porovnávat s nejlepším, nejpřesnějším překladem Bible v Českém jazyce, takzvaným Národním pokladem, Biblí Kralickou.


Související články z kategorie - Falešná učení

Klinická smrt - co na to říká Bible?

159_tunel_klinicka_smrt.jpg Jak vypadá klinická smrt, jaké prožitky lidé mají ? Mnoho lidí po celém světě, kteří prožili klinickou smrt vyprávějí své zážitky. Během klinické smrti mají různé zážitky, jako je cesta tmavým tunelem, ...
Vloženo: 01.10.2010
Zhlédnuto: 352436x

Marie požehnaná matka Ježíšova a Bible

572_socha_panna_maria.jpg Marie Ježíšova matka byla velmi požehnanou a vzácnou ženou. Její čistotě a plné odevzdanosti Bohu vděčíme za to, že mohla porodit našeho Spasitele a Krále. Bible o ní hovoří málo, ale ...
Vloženo: 17.07.2012
Zhlédnuto: 12052x

Konec světa prosinec 2012, příchod antikrista, co na to Bible?

600_konec_sveta_2012.jpg Blíží se mnohými očekávané datum, datum které hýbe poslední dobou všemi médii. Na mail nám chodí různé dotazy ohledně tohoto data. Datum 21.12.2012, ke kterému končí Mayský kalendář. Bude apokalyptický konec ...
Vloženo: 09.12.2012
Zhlédnuto: 229434x

Buďme opatrní - jméno Ježíš se stále více zneužívá!

609_jesus_christ_superstar.jpg Jméno Ježíše Krista je v dnešní době stále více a více zneužíváno. Nebudu zde teď vypočítávat všechny podivíny, kteří chodí po světě a říkají o sobě, že jsou Ježíš Kristus, ani ...
Vloženo: 17.01.2013
Zhlédnuto: 10678x

Falešný Nový věk a mesiáš Maitrea

280_jezis_vs_lucifer_1.jpg „New Age – Nový věk“ s těmito slovy se od roku 1984 stále více setkáváme ve všech novinách a zpravodajstvích. Lidstvo touží po změně, protože takto to již dál země s ...
Vloženo: 26.11.2010
Zhlédnuto: 203352x
Doporučujeme

ZnameniCasu.cz - Změny v překladech Bible