ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Zjevení panny Marie - pravdy o Mariánském zjevení

Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?

270_soska-panny-marie.jpg

Zjevení panny Marie - pravdy o Mariánském zjevení

Vloženo: 16.11.2010
Zhlédnuto: 238712x
Témata: Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?
PrintTisk
267_pope_virgin_marie.jpg268_marie_jan_pavel_ii.jpg269_maria_papez.jpg270_soska-panny-marie.jpg271_modlosluzba_virgin_maria.jpg

V dnešní době v katolické církvi je fenomén zjevení panny Marie, plačící sochy, léčivé prameny. Tyto místa se stávají poutními místy a navštěvují je miliony věřících lidí po celém světě. Nemůžeme tento fakt popřít, jelikož tyto zjevení vidělo mnoho lidí po celém světě. S postupem doby jsou tyto zjevení a zázraky čím dále více intenzivnější a vyplouvají na světlo celému světu.

Zkusíme si v tomto článku osvětlit, jaký je původ Mariánských zjevení, jestli opravdu seslal Bůh Marii abychom jí uctívali místo Boha našeho stvořitele. Zkusíme se podívat do Bible, co nám Bůh říká o uctívání soch, obrazů a modloslužbě. Zkusíme zjistit, jestli Bible potvrzuje přítomnost panny Marie mezi námi, nebo naopak tento fakt jasně vyvrátí.

Pojďme se podívat do Bible do starého zákona, co nám říká druhé Boží přikázání.

Exodus 20,4-6 - Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.

Když si pozorně přečteme druhé přikázání zjistíme, že nás jasně varuje před klaněním se obrazům a sochám. Nemáme si vytvářet modly v podobě čehokoliv.

Toto přikázání Vatikán ze své verze raději vyřadil a doplnil svým vlastním. Je Boží zákon lásky stále platný? Má snad moc člověk, církev měnit Boží zákon?

Bible nám v Novém zákoně jasně říká, že Boží zákon je stále platný a nikdo nemá právo vypustit ani přidat jediné písmenko.

Lukáš 16,17 - Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Matouš 5,17-19 - „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Římsko-katolická církev záměrně změnila Boží zákon, aby tak mohla ospravedlňovat své nebiblické učení.

V Bibli není jediný verš, který by poukazoval, že by se měla uctívat panna Marie. V Bibli není jediná zmínka, že by byla panna Marie prostředníkem člověka mezi Bohem naším stvořitelem. Naopak v Bibli se jasně píše, že jediným prostředníkem je vždy a jen Ježíš Kristus.

1. Timoteus 2,5 - Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.

Jan 14,6 - „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Skutky 4,12 - V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

Nyní víme podle Biblického vysvětlení, že jediný prostředník mezi lidmi a Bohem je Ježíš Kristus. Jak je tedy možné, že miliony věřících se modlí k panně Marii, klaní se jejím sochám a prosí jí o odpuštění hříchů pro sebe, dokonce i pro zemřelé, kteří se svíjí bolestí v takzvaném církví smyšleném očistci?

Přátelé po smrti není zhola nic, matka Ježíše Krista Marie spí a čeká jako všichni zemřelí na druhý příchod Pána Ježíše Krista. V Bibli není ani jediná zmínka, že by Marie byla vzata do nebe a byla prostředník mezi člověkem a Bohem.

Job 7,9-10 - Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se už nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí.

Modlitby k Marii, různým svatým, uctívání jejich soch či obrazů jsou modloslužbou. Je to dokonalý satanův svod, kterým klame miliony věřících lidí po celém světě. Je to jeden z posledních klamů na závěr dějin tohoto světa.

Ještě bych chtěl uvést jednu věc, která stojí za povšimnutí. Slyšeli jste jak si nechává říkat hlava Římsko-katolické církve papež? Papež si nechává říkat svatý otec, vaše svátosti. Papež dokonce o sobě tvrdí, že je zástupce Boha na zemi. Bible nám říká, kdo má právo na oslovení Otec. Žádný člověk na této zemi nemá právo si nechat říkat svatý Otec. Bible nám říká, že máme jediného otce, který je v nebi.

Matouš 23,8-12 - Vy si ale nenechte říkat ‚rabbi‘, protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkat ‚vůdcové‘, protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“

Učení Římsko-katolické církve je velice vzdálena jasným pravdám Božího slova. Asi Vás to bude šokovat, ale papežský systém je ta šelma, reprezentována číslicí 666, o které se hovoří ve Zjevení Jana. Tyto fakta si podrobně přiblížíme v dalších článcích.

Ježíš za svého života na mnoha místech nám jasně sdělil, koho jediného máme uctívat, sloužit mu a vzdávat mu chválu.

Lukáš 4,8 - Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“

Na závěr si podíváme znovu do starého zákona na horu Sinaj, kde obdržel Mojžíš desatero Božích přikázání.

Znáte příběh, kdy Mojžíš vystoupil na horu Sinaj, kde obdržel desatero Božích přikázání? Pojďme si lehce připomenout tento příběh, ve kterém si nastíníme čeho špatného se izraelský lid dopustil.

Mojžíš odešel na horu Sinaj, kde Bůh vlastní rukou napsal desatero přikázání. Zatímco byl Mojžíš pryč, izraelský lid reptal a donutil Árona aby jim sestrojil boha v podobě sochy. Izraeliti žili dlouhé léta v Egyptě v otroctví, dobře tedy znali Egyptské modlářské bohy.

Exodus 32,4 - Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali: „Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta!“

Exodus 32,7-8 - Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali:, Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta!‘“

Hospodin poslal Mojžíše zpět, když viděl Mojžíš tu zvrácenost, zvrhlost, jak izraelský lid tančí a křepčí kolem zlaté sošky, vzplanul hněvem a rozbil kamenné desky, které mu Bůh svěřil.

Exodus 32,19-21 - Jakmile se přiblížil k táboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: „Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?“

Již ve starém zákoně, se můžeme jasně ponaučit z chování izraelského lidu, který se klaněl sochám, smyšleným bohům. Propadl modloslužbě, která je Bohu ohavná. Můžeme se tak poučit z tohoto příběhu jak se Bůh staví k modloslužbě, bůžkům v podobě soch a obrazů.

Kouzlo pověry - Kurt Hasel


Související články z kategorie - Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?

Video - Hledání života ve vesmíru

111_hledani_zivota_ve_vesmiru.jpg Zamysleme se nad otázkou kdo jsou mimozemské bytosti a odkud pocházejí. Co k tomu říká Bible. Jsou skutečně z jiných světů, nebo obývají planetu Zemi s náma? Bible k tomu zaujímá ...
Vloženo: 23.09.2010
Zhlédnuto: 15803x

O co jde satanovi - místnost vzývání bohů

580_rozhodnuti.jpg V mládí se Roger Morneau téměř připojil k tajnému řádu uctívání duchů. Tito lidé tvrdili, že patří mezi "elitu" a nazývali se Luciferovými služebníky. Než však došlo jeho definitivnímu zapečetění, začal ...
Vloženo: 27.07.2012
Zhlédnuto: 10247x

Video - Zprávy z nebes, zjevení panny Marie

90_zjeveni_panny_marie_2.jpg V dnešní době v katolické církvi je fenomén zjevení panny Marie. Nemůžeme tento fakt popřít, jelikož toto zjevení bylo prokázáno na mnoha místech po celém světě. Jaký je původ Mariánských zjevení? Seslal ...
Vloženo: 08.09.2010
Zhlédnuto: 192642x

Opravdu znáte Bohem zakázané okultní praktiky?

589_bohem_zakazane_okultni_praktiky.jpg Setkali jste se již s těmito pojmy? Kouzlení, Čarodějnictví, Jasnovidectví, Věštění, Vyvolávání duchů, Astrologie,vyhánění démonů? A nebo je dnes znáte pod některými moderními a dnes běžnými pojmy jako je Jóga, Reiky, ...
Vloženo: 22.09.2012
Zhlédnuto: 13406x

Falešný Nový věk a mesiáš Maitrea

280_jezis_vs_lucifer_1.jpg „New Age – Nový věk“ s těmito slovy se od roku 1984 stále více setkáváme ve všech novinách a zpravodajstvích. Lidstvo touží po změně, protože takto to již dál země s ...
Vloženo: 26.11.2010
Zhlédnuto: 168365x
Doporučujeme

ZnameniCasu.cz - Zjevení panny Marie - pravdy o Mariánském zjevení