ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Blíží se návrat Ježíše Krista, připravme se!

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

402_druhy_prichod_jezise_krista_2.jpg

Blíží se návrat Ježíše Krista, připravme se!

Vloženo: 25.03.2011
Zhlédnuto: 256849x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Mnozí lidé si určitě všimnou, že s naší planetou není něco v pořádku. Ve všech médiích slyšíme zprávy o přírodních katastrofách. Rozsáhlé zemětřesení, povodně, sopky, požáry, sněhové kalamity, hurikány a tornáda jsou na denním pořádku. Všude slyšíme o válkách, krvavých nepokojích a stávkách. Člověk už ani nestíhá vnímat, co se kde všude ve světě děje.

Jednou hoří velký kus Ruska a zároveň je Čína a další Asijské státy pod vodou. Na Islandu soptí sopka, v Jižní Americe rozsáhlé zemětřesení, povodně a sesuvy půdy. Austrálie se najednou ocitla pod vodou a na Novém Zélandu silné zemětřesení. Další zemětřesení, povodně a sesuvy půdy v Jižní Americe, Číně a gigantické zemětřesení v Japonsku. Masivní úhyn ptactva a ryb po celém světě. Svět je poset nesmyslnými válkami proti terorismu, arabskými státy hýbou nepokoje gigantických rozměrů. Denně umírá hlady a na zhoubné nemoci nespočetné množství lidí. Toto je jen malý výběr toho, co se dalo najít v médiích za posledních pár měsíců.

Také jste si jistě všimli, že je velký nárůst okultních zjevení, spiritistických úkazů jak ve světě, tak v církvích. Zvyšuje se počet pozorování Ufo  nad mnoha velkými městy v různých zemích. Mohli jste vidět nevysvětlitelné úkazy na obloze ve tvaru spirály a světelných znamení, které mají předcházet zjevení falešného mesiáše Maitrey. Mnoho lidí získává nevysvětlitelné schopnosti, jako třeba létání, nebo uzdravování na dálku.

Ježíš Kristus svým učedníkům podrobně sdělil jaká znamení budou těsně před druhým jeho příchodem. Učedníci vše zaznamenali a můžeme si toto poselství pro závěr dějin tohoto světa přečíst v Bibli.

Matouš 24,4-8 - Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.

Lukáš 21,9-11 - Až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec.“ Tehdy jim řekl: „Národ povstane proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.

To co se děje po celém světě není normální a nebylo to vždy v tak velkém měřítku. Stačí si prostudovat nějaké ty statistiky a zjistíme, že přírodní katastrofy rostou strmě nahoru. Po celém světě jsou nepokoje, hlad a nemoci. Svět je přelidněn, poblázněn a zmítá se v bolestech.

To, co se děje ve všech koutech světa, je počátek porodních bolestí jak je uvedeno v Matouši ve 24. kapitole.

Mnoho věřících lidí s kterými jsem se dostal do kontaktu říkají, že v brzký příchod Ježíše Krista věřili už jejich otcové, dědové, či pradědové. Panikařili z každé přírodní katastrofy a čekali brzký konec světa. Léta plynou a svět je stále stejný, Ježíš nikde. Není prý důvod panikařit, Ježíš jednou přijde, ale není to naše starost.

Zkusme se trochu zamyslet, co je potřeba, aby byla naše víra živá? Musíme očekávat brzký příchod našeho pána Ježíš Krista. Už první učedníci, věřili, že se Ježíš Kristus vrátí za jejich života. Horlili a šířili evangelium celému světu. Tak naši otcové horlili a jejich víra byla živá a upřímná. Byli lovci lidí pro Krista, evangelium se rychle šířilo.

V dnešní době Ježíše nikdo neočekává, všichni se smějí, kde je ten Ježíš, svět je stále stejný a půjde dál. Říkají mír a bezpečí, nic se neděje, katastrofy a nepokoje byly vždy. Všichni se zajímáme jen o svou práci, o své záliby, koníčky, radovánky, o svůj vzhled. Střídmost se vytratila, holdujeme obžerství a požitkářství. Nezajímají nás naši bližní, stydíme se za svou vírů, nezvěstujeme světu naději v Ježíši, jen jednou týdně jdeme stereotypně do shromáždění. Sbory se proměnily v klubovny, kam lidé chodí pokecat se svými přáteli, dohodnout kšefty a podívat se mnohdy na divadelní představení, které je nám naservírováno.

Bible nám říká, že v posledních dnech přijdou posměvači. Přesně tak jak je psáno se děje, víra našich otců vychladla a my se jen posmíváme a naše srdce chladnou. Myslíme si, že máme vyhráno, přece věříme a to stačí ke spasení.

2. Petr 3,3-4 - Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“

1. Tesalonickým 5,1-3 - O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.

Noe než vešel do archy 120 let hlásal, že na svět přijde pohroma v podobě potopy. Všichni se mu smáli a brali ho za blázna a blouznivce. Jejich malá víra a posměvačství je stálo život. Tak jako bylo za dnů Noe, tak je i v současné době. Nevěříme, že Ježíš Kristus brzy přijde, posmíváme se a malomyslníme se navzájem. Holdujeme jen svým zálibám, věnujeme se jen sami sobě.

Lukáš 17,26-30 - Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.

Tak jak je v Bibli psáno, tak se děje v dnešní době. Naše víra se vytrácí a my se plně odevzdáváme tomuto světu. Děláme kompromis za kompromisem, utápíme se do ohavností a neřestí tohoto světa. Přesně tento morální stav je v Bibli popsán, lidi se budou věnovat jen sami sobě.

2. Timoteus 3,1-5 - Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.

Zkusme se rozhlédnout kolem sebe, svět se zmítá v bolestech, příroda se hroutí. Povstalo mnoho falešných mesiášů, proroků, věštců. Svět a náboženství je propojeno se spiritismem a okultismem. Vznikají různá hnutí, která hlásají příchod Ježíše Krista, určují brzký datum a hádají se. Je mnoho falešných proroctví o brzkém konci světa roku 2012, internet a média jsou doslova protkány tímto fenoménem a citliví lidé začínají panikařit.

Určitě není toto vše náhodné, satan ví že mu zbývá málo času. Chystá si svůj poslední klam, aby nás všechny podvedl a oklamal. Chystá se aby napodobil, příchod Ježíše Krista. Vše má perfektně připraveno, je jen na Bohu, kdy mu dovolí aby naplno mohl působit.

Matouš 24,4 - Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.

2. Tesalonickým 2,3-12 - Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Nenechme se oklamat, neurčujme data konce světa, neděsme se světového dění a  toho co nás čeká. Není náš úkol zběsile sedět u novin, televize, internetu, upínat se ke světovému dění a říkat běda co nás čeká. Z Bible víme, že se to musí stát, tak jak je předpovězeno. Naším úkolem je se připravit, očistit se od zábavy a požitkářství, zaměřit se na Ježíše Krista a  pokořit se před Bohem tak jako nikdy jindy před tím.

Dějiny tohoto světa jsou již u svého konce a příchod našeho pána Ježíše Krista je velice blízko. Nesmíme dále zahálet, musíme se připravit a zvěstovat toto poselství celému světu. Musíme se očistit od všech neřestí a špatností, připravit se aby v nás mohl Ježíš Kristus přebývat. Čiňme pokání, pokořme se, snažme se najít a prosit o odpuštění každého hříchu i toho nejskrytějšího. Jedině tak můžeme být účastni pozdního deště, vylití ducha svatého, tak jako byly letnice za dnů učedníků.

Připravme se nyní, dokud je čas. Čas se velice rychle krátí!

Ozeáš 14,2-3 - Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: „Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ať ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů.

E.G.Whiteová - Příprava na pozdní déšť

Velký boj mezi Satanem a Kristem se chýlí ke konci: Satan seřazuje své síly k poslednímu jednání v dramatu dějin lidstva. Ve  zjevení 12,12 čteme: Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.  Petrova 5,8 Střízliví buďte, bděte, neboť protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.

Co mám říci, abych probudila ostatky Božího lidu? Viděla jsem, že nás čekají hrozné věci: Satan a jeho andělé sbírají veškeré síly proti lidu Božímu. Ví, že budou-li ještě chvíli spát, že je má v hrsti a jejich záhuba je jistá.

Satan jim bude chtít zabránit v tom, aby se připravili pro onen den. Zařídí vše tak, aby jim zatarasil cestu, zatíží je pozemskými poklady, aby měli mnoho velkých starostí a aby jejich srdce byla přetížena starostmi tohoto života, a den zkoušky aby je překvapil jako zloděj.

Satanovi síly se snaží odvrátit mysl lidí od věčných hodnot. Nepřítel usměrňuje vše podle svých cílů. Mysl mužů a žen se zaměstnává světským podnikáním, sportem a módou. Nesmíme věnovat pozornost tisícerým zájmům. Některé věci vyžadují čas a budí zvědavost, ale nemají smysl. Musíme věnovat veškerou pozornost a energii nejvyšším zájmům, ačkoli je často věnujeme poměrně bezvýznamným věcem. Musíme cítit zodpovědnost za to, zda dáme své duši pokrm, který udrží duchovní život a povzbudí jej.

Člověk má od přirozenosti sklon řídit se satanovým našeptáváním a nemůže úspěšně odolávat tak strašnému nepříteli. Může získat sílu jedině od Krista, mocného vítěze, bude-li v něm přebývat a řídit se Jeho sklony. Satan chystá své svody, aby ho lid Boží v posledním útoku nepoznal.

„Satan se ničeho neobává tak, jako toho, že lid Boží odstraní z cesty všechny překážky, aby Pán mohl vylít svého Ducha.“

Stáhnout - PDF dokument - Příprava na pozdní déšť - E.G.Whiteová


Kam dál? - související k tomuto tématu

Blíží se doba, kdy Bůh zatřese zemí!

405_blizi_se_katastrofa_kdy_buh_zatrese_zemi.jpg Bible jasně varuje, že jedno z posledních znamení před příchodem Ježíše Krista bude to, že Bůh zatřese naší zemí. V dnešní době je  většina znamení druhého příchodu již  naplněna nebo se ...
Aktualizováno: 18.02.2013
Vloženo: 02.04.2011
Zhlédnuto: 327800x

Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Výzva k deseti dnům modliteb za očištění “Živé svatyně”

723_svatyne_veleknez.jpg Přijměte pozvání k 10 dnům modliteb za očištění a vylití Ducha Svatého, které pořádá od 11. do 21. ledna 2017 církev adventistů po celém světě. Tématem těchto deseti dnů bude „Živá ...
Vloženo: 05.01.2017
Zhlédnuto: 5942x

Video - Hledání pravdy - S Bohem pod stanem

523_hledani_pravdy_s_bohem_pod_stanem.jpg Svatyně – předobrazem plánu spasení. Mojžíš dostal od Boha přesné plány jak postavit svatyni. Jaký měla smysl? Bůh vesmíru chtěl být uprostřed svého lidu, aby se lidé o něm mnoho naučili. ...
Vloženo: 20.12.2011
Zhlédnuto: 12948x

Video - Pápežská encyklika a znamenie šelmy - Steve Wohlberg, Tim Saxton

690_papezska-encyklika-a-znamenie-selmy-steve-wohlberg-tim-saxton.jpg Steve Wohlberg a Tim Saxton vysvětlují jak papežova encyklika z 18. června 2015 ohledně změny klimatu připravuje cestu k naplnění proroctví ze Zjevení 13:11-17 o znamení šelmy. Doporučené knihy: Neděle přichází - G. ...
Vloženo: 25.07.2015
Zhlédnuto: 20685x

Čína evangelizuje zbytek světa - hnutí (Zpět do Jeruzaléma)

284_china_globus_vlajka.jpg Pro vizi Zpět do Jeruzaléma jsou tisíce Číňanů ochotny zemřít. Přinejmenším bychom měli zjistit proč. Napoleon jednou řekl:"Když se Čína pohne, změní tvář celého světa."Dnes se tato slova stávají realitou díky ...
Vloženo: 06.12.2010
Zhlédnuto: 185248x

Hladomor ve světě

158_hladomor_ve_svete.jpg OSN: Počet hladových na světě přesáhl miliardu, i kvůli ekonomické krizi Kombinace potravinové a ekonomické krize způsobila, že počet hladových ve světě přesáhl miliardu. Oproti loňsku se číslo zvýšilo o 100 milionů ...
Vloženo: 01.10.2010
Zhlédnuto: 357562x

ZnameniCasu.cz - Blíží se návrat Ježíše Krista, připravme se!