ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Jsou čipy znamením šelmy 666, nebo jen prostředkem její moci?

Je Biblický konec světa?

542_cipy.jpg

Jsou čipy znamením šelmy 666, nebo jen prostředkem její moci?

Vloženo: 27.02.2012
Zhlédnuto: 17810x
Témata: Je Biblický konec světa?
PrintTisk

Naprostá většina věřících lidí věří, že právě computerový systém s těmito třemi šesti místními čísly, nutný pro celosvětovou vládu je onou Biblickou šelmou a čipy nesou jméno šelmy - číslo 666. Je to ale skutečně podle Biblických proroctví?

Zjevení 13. kapitola popisuje Šelmu z moře,  která byla smrtelně raněná a uzdravila se (Papežský systém), a potom Šelmu ze země (USA), která má velkou moc a vytvoří obraz té první šelmy (Spojení protestantismu s papežstvím a tím uznání moci Papeže) a nařizuje  uctívání obrazu té první šelmy tím, že musí mít každý její znamení pod hrozbou toho, že nebude moci nakupovat ani prodávat.  Nejedná se tedy o jednu šelmu a historie první šelmy z moře poukazuje, že již dávno všecka země šla v obdivu za ní a klaněli se jí všichni obyvatelé, kteří nejsou zapsáni v knize života.

Pokud chceme vykládat Biblická proroctví, musí souhlasit všechna znamení šelmy, ne pouze číslo 666, které se dá napasovat  na mnoho dalších jmen lidí a možná i institucí. Studujme proto důkladně prorockou knihu Zjevení Jana o tom, kdo je dravá šelma z mořešelma ze země v souvislosti s malým rohem v prorocké knize Daniel.

Zjevení 13,16-18 - Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.

Jak je to tedy s čipy?

„Kontrolováním energie můžeme kontrolovat národy, kontrolováním potravin můžeme kontrolovat jednotlivce.“

To je heslo těch, kteří připravili Nový světový řád a přivádějí jej na veřejnost - výrok je připisovaný Henry Kissingerovi, přednímu mluvčímu vlády Nového světového řádu.

Určitě jste si všimli, že již byly "privatizovány" společnosti, které vlastní elektrickou energii, ropné rafinerie, uhelné doly, plynové rozvody i zdroje pitné vody. Dnes jsou již všechny majetkem Vlády světa, aby mohla určovat podmínky každému národu.

Začátkem roku 1973, New York Times potvrdily přicházející "cashless" (bezhotovostní) systém:

"Federální Reservní systém schválil vývoj velké celonárodní sítě computerů transferovat peníze od jedné osoby ke druhé... elektronická komunikační síť bude použita transferovat fondy okamžitě... z účtu osoby nakupující v obchodním domě nebo z účtu společnosti používající mzdový šek nebo k účtu služby zprostředkovávající měsíční placení účtů.

Tento systém je označený jako EFTPOS t.j. - Electronic Funds Transfers at the Point Of Sale - transferování elektronických fondů na místě prodeje. Někdy se používají i kratší verze - EFT nebo POS.

Plány IMF označit každého jednotlivce, předpokládají 18ti místné číslo (6+6+6), které bude obsahovat nejen číslo účtu, ale i další související informace o osobě - datum narození, národnost, náboženství, postavení, atd. Dokonce největší computer na světě, v Bruselu, který byl designován pro computerizování celosvětového obchodního styku - byl pojmenovaný "the Beast" bestie. Toto bylo popisováno v reportážích mnoha magazinů po celém světě. Samozřejmě, hlavní štáb Společného Trhu to popřel.

rodné číslo ----------------390616 - 6 čísel
lokalita t,j, adresa----------081235 - 6 čísel
osobní daňové číslo--------558423 - 6 čísel

Mnoho měst v každé ekonomicky vyvinuté společnosti západní civilizace vyzkoušelo během devadesátých let 'pilotní program' bezhotovostní finanční politiky, neboť na celém světě bude zaveden systém elektronických peněz.   Dnes je již systém elektronických karet velmi rozšířen a postupně vytlačuje placení hotovostí. Brzy bude lidstvo pod totální kontrolou.

Čipový systém je pouze prostředkem!

Ano, před očima se nám zavádí čipový systém a sílí kontrola nad obyvatelstvem. Tento čipový systém nesoucí také jméno 666 je  pouze prostředkem k tomu, aby bylo lidem, kteří nepřijmou znamení šelmy zakázáno kupovat a prodávat. Právě USA použije tento systém kontroly a přivede lidstvo zpět k uctívání obrazu první šelmy tím, že nařídí, aby každý uznal znamení její autority. A co je tedy oním znamením? Znamením její autority je změna čtvrtého přikázání Božího desatera na svěcení neděle jako dne odpočinku. Již je připravován zákon, který bude toto nařizovat. USA   stále více ztrácí statut svobodné země a není daleko doba, kdy se toto vše naplní. Ti, kteří nebudou věrní jedinému Bohu v dodržování zákona přijmou znamení šelmy tím, že budou uctívat vynucovaný nedělní odpočinek a díky tomu obdrží i čip, který jim zajistí možnost prodávat a nakupovat. Ti, kteří zůstanou věrní a nedělnímu odpočinku se nepodřídí čip nedostanou, a tak jim bude znemožněno cokoli koupit, prodat, zařídit, cestovat...

Nedělní zákony

V USA schválili revoluční zákon: Armáda bude moct lidi věznit i zabít!

Elity ovládají svět

Mnoho lidí si klade otázku co znamená ono číslo 666 a podle toho se snaží identifikovat šelmu. Jak jsme již ale psali, musí souhlasit všechny identifikační znaky, které jsou v Bibli uvedené a číslo 666 je  pouze jedním ze znaků – číslo šelmy.  Prostudujete-li si v uvedených článcích znaky šelmy z moře, zjistíte, že všechny sedí právě na Papežský systém. Nikoli na jednotlivé věřící, ale systém, který vede k falešnému uctívání.

Jeden z titulů papeže je „Vicarius filii dei“, což přeloženo znamená „Zástupce syna Božího“.

Na základě jedné dotazovací akce u čtenářů odpověděl katolický časopis „Our Sunday Visitor“ z 18.4.1915 toto: „ Na papežské mitře (správněji tiaře) jsou vyryta písmena „Vicarius Filii Dei“.

Toto označení, které již samotné je rouháním, je jménem šelmy.  (Když církev zjistila tuto pravdu nápis byl z tiáry odstraněn)

Jelikož v latině písmena mají současně číselnou hodnotu, stačí je pouze sečíst.

"Vicarius Filii Dei"

5+1+100+0+0+1+5+0+  0+1+50+1+1+  500+0+1  =  666

(„U a V má v latině stejný číselný význam“)

Ne, tento nápis není zdaleka jediným. Jména v církvi byla často vybírána tak, aby se součet vyrovnal číslu 666 a celá církev je prostoupena touto pohanskou symbolikou.

Například názvy:

"DUX CLERI" což znamená "Vůdce důchovenstva"

= 500+5+10+100+50+0+0+1=666

"LUDOVICUS LATEINOS" což znamená "Náměstek dvora"

= 50+5+500+0+5+1+100+5+0=666

"ITALIKA EKKLESIA" znamená "Italská církev"

= 10+300+1+30+10+20+1+5+20+20+30+5+200+10+1= 666

Také i všechny erby papežů mají v sobě umístěny symboly čísla 666.

Tyto symboly přijala církev od pohanství a toto je ta pravá šelma z moře, jejíž číslo a znamení se bude snažit šelma ze země (USA) právě pomocí čipového systému prosadit. Satanovi šlo vždy o uctívání, a proto jak napsal prorok Daniel změnil  doby a zákon a tím vytvořil své znamení. Znamení svého lidu. A toto znamení bude vyžadovat od celého světa. Těm, kdo se odmítnou podřídit a uznat neděli, jako zasvěcený den, bude pomocí čipů znemožněno nakupovat a prodávat. Budou živořit, ale s nadějí a radostí očekávat návrat Ježíše Krista a s ním nesrovnatelně větší odměnu.

„Neděle je znamením naší autority… ...církev je nad Biblí a tento přesun zachovávání soboty (na neděli) je důkazem tohoto faktu.“ (Catholic Record of London, Ontario, září 1923)

Znamení šelmy

V Bibli jsou popisováni ti, kteří toto znamení šelmy nepřijmou. Jsou to ti, kteří dodržují Boží přikázání. Jsou to ti, kdo přijali znamení Boží, pečeť Boží a oni zvítězili nad znamením šelmy.

Zjevení 14,12 - Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

Zjevení 7,3-4 - „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele.

Zjevení 15,2 - Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména.

Znamení šelmy je v přímém protikladu s Boží pečetí, protože obojí musí být umístěno na lidské čelo. Porozuměním Boží pečeti odhalíme podstatu znamení šelmy.

Ezechiel 9,4 - „Projdi to město, projdi Jeruzalém,“ řekl mu Hospodin, „a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají.“

Deuteronomium 6,6,8 - Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo.

Podle Bible jsou Božím znamením označena čela těch, kteří se odmítají zúčastnit ohavností a činů, namířených proti Boží vůli. Když předal Desatero přikázání Mojžíšovi, Bůh jasně naznačil, že tato přikázání musí být znakem na ruce a na čele, tj. abychom je nosili v mysli (znamení na čele) a praktikovali je (znamení na ruce). Ale šelma chce také umístit své znamení na naše ruce a čela: z toho plyne, že znamení šelmy je v rozporu s Božími přikázáními.

Exodus 13,9 - A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin tě vyvedl z Egypta mocnou rukou.

Znamení šelmy je tedy protiklad Božího znamení - znamená tedy přestoupení Božích přikázání, protože pečeť Boží - znamení Jeho smlouvy najdeme v deseti Božích přikázáních. Které z přikázání je ale onou Boží pečetí? A které přikázání šelma zneužije pro své znamení?

Pečeť boží

Aby byl oficiální právní dokument, musí nést pečeť zákonodárce. Ta musí obsahovat tři údaje:

1. jméno zákonodárce; 2. titul zákonodárce; 3. území, na které se zákon vztahuje.

V Desateru přikázání najdeme čtvrté, vyžadující svěcení sedmého dne soboty, jako dne odpočinku a které nese tři údaje pečetě:

1. jméno zákonodárce: „Hospodin“
2. Jeho titul: Stvořitel, „Hospodin učinil“
3. území, na které se zákon vztahuje: „nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich“.

Exodus 20,8-11 - Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

Exodus 31,13,17 - „Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech.“

Ezechiel 20,12,20 - Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svěťte mé soboty, ať jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.

Ano, sobota je skutečně znamením mezi Bohem a Jeho lidmi! Znamení šelmy znamená tedy přestoupení čtvrtého přikázání o sobotě, protože to je znamením a pečetí Jeho smlouvy.

Boží varování jasně potvrzuje náš závěr: dodržováním Božích přikázání - včetně čtvrtého, týkajícího se soboty - se vyhneme obdržení znamení šelmy.

Zjevení 14,9,12 - Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

Již Daniel psal, že malý roh v Daniel 7 kapitole, symbolizující papežství, se bude snažit změnit doby a zákon.

Daniel 7,25 - Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. (ČEP - Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon.)

A skutečně, formálním označením neděle jako nového dne odpočinku, na rozdíl od soboty, se papežství dotklo jediného přikázání, jehož obsahem je doba: čtvrtého přikázání, pečetě Božího zákona. Znamením šelmy bude proto svěcení neděle jako dne odpočinku, namísto soboty čtvrtého Božího přikázání. Znamení šelmy bude přijato na čelo nebo na ruku. Čelo symbolizuje rozhodování, myšlení, ruka symbolizuje jednání člověka.

Sama Katolická církev připouští, že změna čtvrtého přikázání je pouze její činností a znamením její mocí. Citáty:

Samozřejmě, že katolická církev prohlašuje, že tato změna ze soboty na neděli byl její akt (...). A tento akt je znamením její církevní moci a autority v náboženských záležitostech. (Odpověď kancléře C.F. Thomase na dopis z 28. října 1894, adresovaná kardinálu Gibbonsovi.)

„Zastáváme na této zemi místo Boha Všemohoucího.“ (Velké encyklické listy papeže Lva XII, červen 1894)

„Papež není pouhým představitelem Ježíše Krista, on je Ježíš Kristus sám, ukrytý pod pláštěm těla.“ (The Catholic National, červen 1895)

„Papež má tak velikou důstojnost a je tak vyvýšen, že není pouhým člověkem, ale je jako Bůh, zástupce Boží... Je rovněž božským vladařem a nejvyšším vládcem, králem králů... Kdyby to bylo možné a andělé by mohli chybovat ve své víře, nebo by mohli myslet v rozporu s vírou, mohli by být souzeni a exkomunikováni papežem.“ (Výňatky z Ferrariho Církevního slovníku, článek o papeži)

„Ne, (katolická) církev nesestoupí do hrobu. Přežije Impérium… Povstane druhé impérium a vládcem tohoto impéria bude Papež – více než to, bude vládcem Evropy. Bude diktovat svá nařízení králům a oni ho budou poslouchat…“ (Andrea Lagarde, Římská církev ve středověku, 1915)

Ellen Whiteová o znamení šelmy napsala

„Jan byl vyzván, aby pohlédl na lid, lišící se od těch, kdo uctívají šelmu nebo její obraz tím, že zachovávají první den týdne. Zachovávání tohoto dne je znamením šelmy.“ TM 133.

„Znamení, nebo pečeť Boží se projevuje zachováváním sedmého dne soboty, památníku Božího stvoření. … Znamení šelmy je protiklad toho - zachovávání prvního dne týdne.“ 8T 117.

„Když přijde zkouška, bude jasně ukázáno, co je znamením šelmy. Je to zachovávání neděle.“ 7BC 980.

„Zachovávání neděle ještě není znamením šelmy a nebude jím, dokud nevyjde výnos nutící lidi, aby zachovávali modlářskou sobotu. Přijde doba, kdy tento den bude zkouškou, ale tento čas ještě nenastal.“ 7BC 977 (1899).

„Čas zkoušky ještě nenastal. V každé církvi jsou opravdoví křesťané, nevyjímaje katolické společenství. Nikdo není zavržen, dokud nezíská světlo a neuvidí povinnost čtvrtého přikázání. Ale když vyjde výnos vynucující falešnou sobotu a hlasité volání třetího anděla bude lidi varovat před uctíváním šelmy a jejího obrazu, mezi klamem a pravdou se vytvoří jasná dělicí čára. Potom ti, kdo stále pokračují v přestupování přijmou znamení šelmy.“ Ev 234,235.

„Pokud vám bylo představeno světlo pravdy, zjevující sobotu čtvrtého přikázání a ukazující, že pro zachovávání neděle není v Slově Božím žádný podklad, a vy přesto stále lpíte na falešné sobotě a odmítáte zachovávat sobotu, kterou Bůh nazývá „Den svatý můj“, přijmete znamení šelmy. Kdy se to stane? Když uposlechnete výnos, který vám přikáže, abyste přestali pracovat v neděli a uctívali Boha, zatímco budete vědět, že v Bibli není ani jedno slovo poukazující na neděli jako na den, který by se nějak lišil od běžného pracovního dne, dáte souhlas k přijetí znamení šelmy a odmítnete pečeť Boží.

Když přijmeme toto znamení na svá čela nebo své ruce, soudy vyřknuté nad neposlušnými musí dopadnout i na nás. Ale pečeť živého Boha je vložena na ty, kdo vědomě zachovávají sobotu Páně.“ RH 7-13-1897; 7BC 980 (Viz také Ev 235).

Doporučené knihy:

Neděle přichází - G. Edward Reid

Jak přežít konec světa - Věra Vesecká

Útěk k Bohu - Jim Hohenberger

 


Související články z kategorie - Je Biblický konec světa?

Test pravého proroka - Jak poznáme pravého proroka od falešného?

293_jak_se_pozna_prorok.jpg TEST ČÍSLO 1. Deuteronomium 18,21-22 - Můžeš si říci: „Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?“ Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen ...
Vloženo: 09.12.2010
Zhlédnuto: 233747x
Doporučujeme

Můžeme určit datum konce světa a příchodu Ježíše Krista?

492_may-21-judgment-day-protest.jpg V poslední době stále stoupá počet lidí, kteří si uvědomují, že příchod našeho Vykupitele Ježíše Krista se velmi přiblížil. Lidé přemýšlejí, studují proroctví a snaží se rozeznat různá znamení, ať biblická ...
Vloženo: 09.10.2011
Zhlédnuto: 228511x

Potvrzují média přípravu na Nový světový řád?

527_one_dolar_usa.jpg Mnoho lidí nevěří tomu, že by bylo možné vytvořit Nový světový řád a změnit dnešní podobu světa. Konspirační teorie se jim zdají málo pravděpodobné až absurdní, přestože v mnohém uvádějí  informace ...
Vloženo: 01.01.2012
Zhlédnuto: 19027x

Komu sloužili Mayové, určili konec světa roku 2012?

311_mayan_pyramid_and_calendar.jpg Tato otázka napadla určitě každého, kdo se o toto téma zajímá. Musíme si uvědomit jaké síly jsou na tomto světě. Je to Bůh – láska, vládce celého vesmíru, ale také Lucifer, ...
Vloženo: 12.01.2011
Zhlédnuto: 174928x

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán ...
Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 156489x

ZnameniCasu.cz - Jsou čipy znamením šelmy 666, nebo jen prostředkem její moci?