ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.

Hledání Boha

374_jezis_kristus_1.jpg

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.

Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 191311x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Všechny tyto verše nás mají vést k poznání, že Bůh, Stvořitel celého vesmíru a veškerého života, přišel osobně na tuto zem, aby v těle člověka Ježíše Krista zemřel za náš hřích. ON, který je Pánem celého vesmíru, si nás zamiloval a vydal sebe samého za mne i tebe.  Když přemýšlím nad tou neskutečně velkou láskou, toužím po jediném. Být v  přítomnosti svého Stvořitele a Vykupitele, padnout k Jeho nohám a děkovat.  A vy?

Společné jméno Otce i Syna – JHVH, dokazuje Ježíšovo Božství

Bůh v Bibli v knize Židům hovoří k Ježíši Kristu jako ke Stvořiteli všeho. Podle předchozích veršů je jasné, že JHVH se vztahuje na Ježíše jako Stvořitele, neboť tvoří s Otcem jednotu.

Židům 1,8-10 - ale o Synu říká: „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé.“ A dále: „Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa.

Matouš hovoří o Ježíši jako o Hospodinu – JHVH. I další texty vztahují apoštolé na Ježíše Krista jako  Hospodina. To je možné pouze proto, že inspirovaní pisatelé Nového zákona věřili, že Ježíš Kristus je stejným Bohem jako JHVH – v překladu Hospodin.

Matouš 3,3 – To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: „Hlas volajícího na poušti Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!“ (Izaiáš 40,3 Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! )

Skutky 4,12 -  V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“ (Izaiáš 43,11 Já, já sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. )

Efezkým 4,8 – Písmo přece říká: „Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že „vystoupil“, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno (Žalm 68,19 - Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří,že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! )

Filipenským 2,10 - Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. (Izaiáš 45, 23 Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat. „Jen v Hospodinu,“ budou o mně říkat, „je spravedlnost a síla!“ )

Ježíš Kristus je Stvořitelem člověka

V Bibli se píše, že člověk je stvořen k obrazu a podobenství Božímu. Všimněte si že mluví v množném čísle k podobenství našemu. Písmo se několikrát zmiňuje, že Ježíš byl vždy, že tvořil a vztahuje na něj stejná slova jako ve Starém zákoně na Boha Otce.

Genesis 1,26 - Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!

Genesis 9,6 -  neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.

Filipenským 2,7-8 - Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!

Židům 1,2-3 - ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

Jan 8,58 - Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.“

Matouš 16,27 - Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.

Vše bylo stvořeno „skrze Něho“.

Pán Ježíš je nejen původcem spasení, ale také všeho na nebi a na zemi. Všechno povstalo skrze něj a pro něj.

Římanům 11,36 - Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.

Koloským 1,16-17 - Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí.

Římanům 11,34-36 - „Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?“ „Kdo mu co dal jako první, aby mu za to Bůh zaplatil?“ Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.

Jan 1,10-11 - Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

Máme vzývat Kristovo jméno.

V těchto verších je jednoznačné vysvětlení jména, ve kterém máme nejprve uvěřit a potom jej také vzývat. Zvláště v knize Římanům 10, apoštol Pavel dokazuje Kristovo Božství zajímavým způsobem. Přenáší starozákonní text Joel 2, 32 (27) na Krista.

1. Korintským 1,2 - církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista:

Skutky 9,14 - A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!“

Římanům 10,11, 13-14 -  Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“ Vždyť „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“ Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele?

Skutky 4,12 -  V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

Koloským 3,17 - Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.

Modlitba ke Kristu.

Když kamenovali Štěpána modlil se ke Kristu. Vyznává, že Ježíš jako Stvořitel mu dal jeho ducha a nyní si ho bere k sobě. Modlí se aby odpustil hříchy těm, co ho kamenovali, protože Ježíš má moc odpustit.

Skutky 7,59 - Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“

Zjevení Jana 2,23 - Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.

Skutky 1,24 -  Potom se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil... (Ve starém zákoně titulem „zpytatel ledví a srdce“ byl označen Hospodin – JHVH)

Ježíš Kristus je roven Bohu, ale vzdal se svých práv a stal se člověkem a jediným prostředníkem mezi lidmi a Bohem. V člověku Ježíši Kristu přebývala „plnost Božství“.

1. Timoteova 2,5 - Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.

Filipenským 2,6-7 - Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Koloským 2,8-9 - Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství.

Římanům 1,20 - Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle.

Další verše dokazující Božství Ježíše Krista v 2 díle článku.


Kam dál? - související k tomuto tématu

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 2.

375_jezis_kristus_2.jpg V předchozím díle jsme si napsali verše, které dokazují Božství a Stvořitelskou moc Ježíše Krista. Tyto verše dokazují, že Ježíš byl ještě před stvořením světa a že skrze Něj vše povstalo. ...
Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 152878x

Související články z kategorie - Hledání Boha

Probuzení v Číně a šíření evangelia

298_cina.jpg Asie je největším divadlem dvacátého století. Žádný jiný kontinent světa nesvědčí tolik o těch nejsilnějších hnutích - politických, sociálních, vzdělávacích i duchovních. Je otázkou, zda se na některém jiném kontinentu v ...
Vloženo: 19.12.2010
Zhlédnuto: 163528x

Modlitba jako rozhovor s Bohem

418_modlitba_rozhovor_s_bohem.jpg Lukáš 11,1 - „Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky.“ Lukáš 18,1 - Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: Co je to ...
Vloženo: 03.05.2011
Zhlédnuto: 275693x

Video - mocná modlitba - Mark Finley

645_modlitba_mark_finley.jpg Prožíváme živě moc modlitby? Modlitba může být mocnější než si můžeme představit a Pán Ježíš nám svým životem dal vzor, jak modlitby prožívat. Nechme se inspirovat a přibližme se tak Nebeskému ...
Vloženo: 03.02.2014
Zhlédnuto: 19820x

2. Jak života dosáhneme?

84_cesta_ke_kristu.jpg Člověku byli při stvoření dány ušlechtilé vlastnosti a dary. Byl moudrou a dobrou bytostí a žil ve shodě s Bohem. Jeho myšlenky byli čisté a svaté. Až přestoupením zákona a neposlušností, ...
Vloženo: 07.09.2010
Zhlédnuto: 110613x

Bible, Boží slovo - proč jí můžeme důvěřovat ?

285_bible.jpg Bible je knihou, která vznikala celých 16 dlouhých století a na jejím napsání se podílelo 40 pisatelů zcela rozdílného věku, povolání, vzdělání, životního zařazení a pohledu na svět. A přece jako ...
Vloženo: 07.12.2010
Zhlédnuto: 202887x

ZnameniCasu.cz - Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.