ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.

Hledání Boha

374_jezis_kristus_1.jpg

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.

Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 208609x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Všechny tyto verše nás mají vést k poznání, že Bůh, Stvořitel celého vesmíru a veškerého života, přišel osobně na tuto zem, aby v těle člověka Ježíše Krista zemřel za náš hřích. ON, který je Pánem celého vesmíru, si nás zamiloval a vydal sebe samého za mne i tebe.  Když přemýšlím nad tou neskutečně velkou láskou, toužím po jediném. Být v  přítomnosti svého Stvořitele a Vykupitele, padnout k Jeho nohám a děkovat.  A vy?

Společné jméno Otce i Syna – JHVH, dokazuje Ježíšovo Božství

Bůh v Bibli v knize Židům hovoří k Ježíši Kristu jako ke Stvořiteli všeho. Podle předchozích veršů je jasné, že JHVH se vztahuje na Ježíše jako Stvořitele, neboť tvoří s Otcem jednotu.

Židům 1,8-10 - ale o Synu říká: „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé.“ A dále: „Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa.

Matouš hovoří o Ježíši jako o Hospodinu – JHVH. I další texty vztahují apoštolé na Ježíše Krista jako  Hospodina. To je možné pouze proto, že inspirovaní pisatelé Nového zákona věřili, že Ježíš Kristus je stejným Bohem jako JHVH – v překladu Hospodin.

Matouš 3,3 – To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: „Hlas volajícího na poušti Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!“ (Izaiáš 40,3 Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! )

Skutky 4,12 -  V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“ (Izaiáš 43,11 Já, já sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. )

Efezkým 4,8 – Písmo přece říká: „Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že „vystoupil“, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno (Žalm 68,19 - Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří,že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! )

Filipenským 2,10 - Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. (Izaiáš 45, 23 Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat. „Jen v Hospodinu,“ budou o mně říkat, „je spravedlnost a síla!“ )

Ježíš Kristus je Stvořitelem člověka

V Bibli se píše, že člověk je stvořen k obrazu a podobenství Božímu. Všimněte si že mluví v množném čísle k podobenství našemu. Písmo se několikrát zmiňuje, že Ježíš byl vždy, že tvořil a vztahuje na něj stejná slova jako ve Starém zákoně na Boha Otce.

Genesis 1,26 - Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!

Genesis 9,6 -  neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.

Filipenským 2,7-8 - Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!

Židům 1,2-3 - ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

Jan 8,58 - Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.“

Matouš 16,27 - Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.

Vše bylo stvořeno „skrze Něho“.

Pán Ježíš je nejen původcem spasení, ale také všeho na nebi a na zemi. Všechno povstalo skrze něj a pro něj.

Římanům 11,36 - Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.

Koloským 1,16-17 - Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí.

Římanům 11,34-36 - „Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?“ „Kdo mu co dal jako první, aby mu za to Bůh zaplatil?“ Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.

Jan 1,10-11 - Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

Máme vzývat Kristovo jméno.

V těchto verších je jednoznačné vysvětlení jména, ve kterém máme nejprve uvěřit a potom jej také vzývat. Zvláště v knize Římanům 10, apoštol Pavel dokazuje Kristovo Božství zajímavým způsobem. Přenáší starozákonní text Joel 2, 32 (27) na Krista.

1. Korintským 1,2 - církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista:

Skutky 9,14 - A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!“

Římanům 10,11, 13-14 -  Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“ Vždyť „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“ Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele?

Skutky 4,12 -  V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

Koloským 3,17 - Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.

Modlitba ke Kristu.

Když kamenovali Štěpána modlil se ke Kristu. Vyznává, že Ježíš jako Stvořitel mu dal jeho ducha a nyní si ho bere k sobě. Modlí se aby odpustil hříchy těm, co ho kamenovali, protože Ježíš má moc odpustit.

Skutky 7,59 - Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“

Zjevení Jana 2,23 - Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.

Skutky 1,24 -  Potom se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil... (Ve starém zákoně titulem „zpytatel ledví a srdce“ byl označen Hospodin – JHVH)

Ježíš Kristus je roven Bohu, ale vzdal se svých práv a stal se člověkem a jediným prostředníkem mezi lidmi a Bohem. V člověku Ježíši Kristu přebývala „plnost Božství“.

1. Timoteova 2,5 - Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.

Filipenským 2,6-7 - Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Koloským 2,8-9 - Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství.

Římanům 1,20 - Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle.

Další verše dokazující Božství Ježíše Krista v 2 díle článku.


Kam dál? - související k tomuto tématu

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 2.

375_jezis_kristus_2.jpg V předchozím díle jsme si napsali verše, které dokazují Božství a Stvořitelskou moc Ježíše Krista. Tyto verše dokazují, že Ježíš byl ještě před stvořením světa a že skrze Něj vše povstalo. ...
Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 169046x

Související články z kategorie - Hledání Boha

Peklo teprve bude - jaký bude konec bezbožných lidí?

371_existuje_peklo.jpg Mnoho lidí se bojí pekla a věčného utrpení. Ale je peklo? Bible mluví o tom že peklo teprve bude, až přijde konečný den odplaty. Až Ježíš Kristus vzkřísí bezbožné a vynese ...
Vloženo: 02.03.2011
Zhlédnuto: 219529x

JEŽÍŠ - TVÁ NADĚJE - série přednášek

679_vystrizek.jpg Přemýšleli jste někdy o otázkách typu: Jaký je smysl života? Jaký je Bůh? Má Bůh dění tohoto světa ve své moci? Proč je tolik zla? Co čeká tento svět? ...
Vloženo: 01.10.2014
Zhlédnuto: 9056x

Bible Kralická - Národní poklad

625_bible_kralicka.jpg foto: www.bible-kralicka.czKralická Bible byla přeložená převážně z řečtiny a hebrejštiny, vytištěná v Kralicích nad Oslavou v českobratrské tiskárně. V letech 1579 – 1594 byla rozdělená do šesti dílů a jako jednodílná ...
Vloženo: 25.07.2013
Zhlédnuto: 77058x

Video - Dopis od Boha

538_dopis_od_boha.jpg Dopis od Boha a našeho Otce, který nás miluje tak, že obětoval svého jediného syna Ježíše za naše hříchy a naše životy. Děkujeme Pane. Jan 3,16 - Neboť Bůh tak miloval svět, ...
Vloženo: 14.02.2012
Zhlédnuto: 10397x

6. Věř a přijímej - Cesta ke Kristu

194_cesta_ke_kristu.jpg Jakmile Duch svatý probudil tvé svědomí, poznal jsi do určité míry zlo hříchu, jeho moc, jeho vinu a jeho bídu a pohlížíš na něho s nelibostí. Cítíš, že hřích tě odděluje ...
Vloženo: 29.10.2010
Zhlédnuto: 6194x

ZnameniCasu.cz - Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.