ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Marie požehnaná matka Ježíšova a Bible

Falešná učení

572_socha_panna_maria.jpg

Marie požehnaná matka Ježíšova a Bible

Vloženo: 17.07.2012
Zhlédnuto: 11744x
Témata: Falešná učení
PrintTisk

Marie Ježíšova matka byla velmi požehnanou a vzácnou ženou. Její čistotě a plné odevzdanosti Bohu vděčíme za to, že mohla porodit našeho Spasitele a Krále. Bible o ní hovoří málo, ale i z toho můžeme porozumět mnoha faktům.

1. Radovala se ze svého Spasitele. Marie byla úžasnou a nesmírně pokornou ženou. V tomto verši si uvědomuje, že díky ní přijde na svět Spasitel a všechna pokolení jí za to budou vděčná, ale zároveň se raduje, že i pro ni samotnou přijde Spasitel a Vysvoboditel z hříchů.

Lukáš 1,46-48 - (Bible Kralická) Tedy řekla Maria: Velebí duše má Hospodina, A veselí se duch můj v Bohu, spasiteli svém, že vzezřel na ponížení děvky své; neb aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.

Lukáš 1, 46-48 - (Bible Ekumenická) Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení

Římanům 3,23- všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.

2. Boží Syn Ježíš Kristus se narodil z panny (Izaiáš 7,14: Matouš 1,20-21), o tom jestli Marie zůstala pannou i po narození Ježíše, Bible informace nedává. Marie řekla andělu, „jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ V tu chvíli nebyla vdaná, a proto je jen logické, že se diví a říká, že muže nepoznává.  Dále  se píše, že jí Josef nepoznal dokud neporodila.

Lukáš 1,34 - (Bible Kralická) I řekla Maria andělu: Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám?

Lukáš 1,34  - (Bible Ekumenická) Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“

Matouš 1,25 - (Bible Kralická) Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.

Matouš 1,25 - (Bible Ekumenická) Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

3. Bible hovoří o tom, že Marie porodila svého prvorozeného syna.  O tom jestli měla další vlastní děti Bible opět nehovoří. Uvádí se zde, že měl Ježíš bratry a sestry,  ale je také možné, že jsou z Josefova prvního manželství.

Matouš 13, 55-56 - (Bible Kralická) Zdaliž tento není syn tesařův? Zdaliž matka jeho neslove Maria, a bratří jeho Jakub a Jozes a Šimon a Judas?A sestry jeho zdaliž všecky u nás nejsou?

Matouš 1,25 - (Bible Kralická) Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.

4. Když Marie porodila Ježíše , byla nečistá a musela být očištěna. K jejímu očištění bylo potřeba přinést oběť za hřích v podobě hrdličky nebo holoubátka, tak jak je uvedeno v Leviticus dvanácté kapitole. Bible tedy hovoří o tom, že i Marie byla hříšná neboť potřebovala přinést oběť za hřích. Bible kralická uvádí že konkrétně Marie musela být (logicky po porodu) očištěna, Bible novější například Ekumenická a B21 má již verše pozměněny a hovoří o očišťování jejich.

Lukáš 2,22 - (Bible Kralická) A když se naplnili dnové očišťování Marie podlé zákona Mojžíšova, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili Pánu,(Jakož psáno jest v zákoně Páně, že každý pacholík, otvíraje život, svatý Pánu slouti bude), A aby dali oběť, jakož povědíno jest v zákoně Páně, dvě hrdličky aneb dvé holoubátek.

Lukáš 2,22 - (Bible Ekumenická) až uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina.

Jak zní zákon Mojžíšův ohledně očišťování matky po porodu?

Leviticus 12, 1-4,6-8 -Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Promluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude nečistá sedm dní; bude nečistá jako po dobu své menstruační nečistoty. Osmého dne bude obřezáno maso jeho předkožky. Třicet tři dní zůstane v očišťování od krve. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně, dokud se nenaplní dny jejího očišťování. 5Pokud porodí děvče, bude nečistá dva týdny jako při menstruaci a šedesát šest dní zůstane v očišťování od krve. 6Když se naplní dny jejího očišťování za syna či dceru, přinese knězi ke vchodu do stanu setkávání ročního beránka jako zápalnou oběť a holoubě či hrdličku jako oběť za hřích. Kněz to přinese před Hospodina, vykoná za ni obřad smíření a bude čistá od svého krvetoku. Toto je zákon o rodičce chlapce či děvčete. Jestliže její prostředky nestačí na ovci, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno jako zápalnou oběť a druhé jako oběť za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření a bude čistá“.

5. Marie vedla k poslušnosti Ježíše. Své tzv. "kázání" pronesla na svatbě v Káni Galilejské, když služebníkům řekla: "Udělejte, cokoli vám řekne!" (Jan 2,5) Jsou to jediná slova Marie zaznamenaná v Bibli. Z nich vyplývá, že respektovala slovo Pána Ježíše a vedla k poslušnosti i jiné. Slovo Pána Ježíše můžeme právem vztáhnout na celé Písmo. To je autorita, kterou máme respektovat.

Jan 2,5 -Jeho matka řekla služebníkům: „Cokoli vám řekne, učiňte.“

6. Domněnku, že Marie je v nebi a že se za nás přimlouvá, není čím podložit. Proto tomu nevěříme. Zvláště, když nám Boží slovo jasně říká, že jediným prostředníkem a naším přímluvcem je sám Pán Ježíš. (1.Tim 2,5; Ř 8,34; 1.Jan 2,1) V Biblické teologii není místa pro učení o nanebevzetí Marie a o jejím údajném "úřadu" přímluvce v nebi. Proto je tak aktuální jediné Mariino kázání, ve kterém nás nabádá: Poslouchejte Boží slovo, slovo Kristovo. Božím slovem jsme povinní poměřovat každé učení a nemusíme se bát říci NE na všechno, co Písmo neučí. Když Jan padnul před nebeským poslem na kolena a chtěl se mu klanět, anděl ho rázně napomenul a řekl mu: "Bohu se klaněj". (Zjevení 19,10)

1. Timoteova 2,5 - Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.

Římanům 8,34 - Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

1. Jan 2,1 - Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.

7.Ježíš hovoří o důležitém postavení každého věřícího člověka

Marek 3,31-35-Tu přichází jeho matka a jeho bratři a stojíce venku dali ho zavolat. Kolem něho seděl zástup. Říkají mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ A rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, má matka a moji bratři. Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka.“

8. Modlila se s učedníky a byla účastná seslání Ducha svatého. Když Ježíš Kristus byl vzat do nebe, všichni učedníci i s Ježíšovou matkou a jeho bratry byli shromážděli v Jeruzalémě a očekávali naplnění zaslíbení o seslání Ducha svatého. Všichni se pokorně modlili a očišťovali od hříchů, aby je Duch svatý mohl naplnit. Také i  Marie mohla být účasta tohoto úžasného a mocného díla Ducha svatého.

Skutky 3,19 - (Bible Kralická) Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně.

Skutky 1,14 - (Bible Kralická) Ti všickni trvali jednomyslně na modlitbě a pokorné prosbě s ženami a s Marií, matkou Ježíšovou, i s bratřími jeho.

Skutky 1,14 - (Bible Ekumenická) Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Marie byla pokornou a bohabojnou ženou, z které by si všechny matky měly brát příklad, přesto ale v Bibli není žádná zmínka o tom, že by byla již za svého života vzata do nebe a již dnes byla s Ježíšem. Jako například Eliáš, či Enoch. Můžeme proto říci, jak pravil Ježíš Kristus „Náš přítel Lazar usnul“ (Jan 11,11-14), že i Marie dnes spí a čeká na druhý příchod svého Spasitele Ježíše Krista. Jaké postavení Marii potom Ježíš v nebesích udělí, necháme na Kristu, ale věřím, že velmi vážené a hodné toho, co pro lidstvo vykonala.

Odpovězme si ještě na dvě důležité otázky

Hovoří se v Bibli o královně nebes? Ano, ale vždy v souvislosti se satanem. Dokonce v Knize Zjevení Jana je dávána „Královna“ do souvislostí s padlým Babylonem, který symbolizuje padlou církev.

Jeremiáš 7,18 - (Bible Ekumenická) Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi.

Zjevení Janovo 18,7 - (Bible Ekumenická) kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku.

Zjevení Janovo 18,7 - (Bible Kralická) Jakž se mnoho chlubil a zbůjněl byl, tak mnoho dejte jemu muk a pláče. Neboť v srdci svém praví: Sedím královna, a nejsemť vdovou, a pláče neuzřím.

Co symbolizuje Žena v Knize Zjevení Jana 12? Žena symbolizuje čistou a pravou Kristovu církev, Kristovu nevěstu, všechny věrné a vykoupené lidi, kteří budou s Ježíšem bydlet v nebesích.

Jeremiáš 6,2 - (Bible Kralická) Panně krásné a rozkošné připodobnil jsem byl dceru Sionskou.

2. Korintským 11,2 - (Bible Kralická) Neboť miluji vás Božím milováním. Zasnoubilť jsem zajisté vás čistou pannu oddati jednomu muži, Kristu.

Zjevení 14,4 - To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.

V protikladu k tomu je nečistá žena, která smilní s cizími bohy a krály světa, což symbolizuje padlou církev, padlý lid.

Ezechiel 16,15-58 - (Bible Kralická) Ale úfalas v krásu svou, a smilnilas přičinou pověstí své; nebo jsi páchala smilství s každým mimo tebe jdoucím.... Protož ó nevěstko, slyš slovo Hospodinovo: ….

Ezechiel 23,2-31 - (Bible Kralická) Ty smilnily v Egyptě, v mladosti své smilnily. ...Což vše učiní tobě proto, že jsi smilnila, následujíc pohanů, proto že jsi poškvrnila se ukydanými bohy jejich. Cestou sestry své chodila jsi, protož dám kalich její v ruku tvou....

Zjevení 17,1-2-6... Tu přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek, a promluvil se mnou: „Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země.“ A odnesl mne v Duchu do pustiny. Tu jsem uviděl ženu, sedící na šelmě šarlatové barvy, plné rouhavých jmen, mající sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva 5a na svém čele měla napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností země.‘ Uviděl jsem tu ženu zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji uviděl.

Zjevení 18,3 -neboť z vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu.

(Není-li uvedeno jinak jsou verše z Českého studijního překladu)


Související články z kategorie - Falešná učení

Jan Hus a církev - v historii i dnes

592_vystrizek222.jpg Mistr Jan Hus hluboce zasáhl dějiny našeho národa a celé Evropy. Jan Hus (narozen kolem r. 1370  a zemřel 6. července 1415 v Kostnici) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, ...
Vloženo: 15.10.2012
Zhlédnuto: 17874x

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán ...
Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 179032x

Bývalý Papež Jan Pavel II. bude prohlášen za svatého - Co na to Bible?

316_vatikan.jpg Současný papež Benedikt XVI. schválil dekret, ve kterém svému předchůdci Janu Pavlu II. přiznává vykonání zázraku. Tak může být bývalý papež oficiálně blahořečen. Uznání zázraku je pro blahořečení zesnulého nezbytné. Janu ...
Vloženo: 18.01.2011
Zhlédnuto: 173775x

Buďme opatrní - jméno Ježíš se stále více zneužívá!

609_jesus_christ_superstar.jpg Jméno Ježíše Krista je v dnešní době stále více a více zneužíváno. Nebudu zde teď vypočítávat všechny podivíny, kteří chodí po světě a říkají o sobě, že jsou Ježíš Kristus, ani ...
Vloženo: 17.01.2013
Zhlédnuto: 10408x

Nový den odpočinku - Falešná lunární Sobota

302_lunar_sabbath.jpg Na světě vedle Soboty a falešné neděle se objevil další den odpočinku. Mnozí po urputném studiu Bible dospěli k podivnému závěru. Pravý den odpočinku, který světili Izraelité není ta sobota, která ...
Vloženo: 28.12.2010
Zhlédnuto: 173285x

ZnameniCasu.cz - Marie požehnaná matka Ježíšova a Bible