ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Marie požehnaná matka Ježíšova a Bible

Falešná učení

572_socha_panna_maria.jpg

Marie požehnaná matka Ježíšova a Bible

Vloženo: 17.07.2012
Zhlédnuto: 12099x
Témata: Falešná učení
PrintTisk

Marie Ježíšova matka byla velmi požehnanou a vzácnou ženou. Její čistotě a plné odevzdanosti Bohu vděčíme za to, že mohla porodit našeho Spasitele a Krále. Bible o ní hovoří málo, ale i z toho můžeme porozumět mnoha faktům.

1. Radovala se ze svého Spasitele. Marie byla úžasnou a nesmírně pokornou ženou. V tomto verši si uvědomuje, že díky ní přijde na svět Spasitel a všechna pokolení jí za to budou vděčná, ale zároveň se raduje, že i pro ni samotnou přijde Spasitel a Vysvoboditel z hříchů.

Lukáš 1,46-48 - (Bible Kralická) Tedy řekla Maria: Velebí duše má Hospodina, A veselí se duch můj v Bohu, spasiteli svém, že vzezřel na ponížení děvky své; neb aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.

Lukáš 1, 46-48 - (Bible Ekumenická) Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení

Římanům 3,23- všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.

2. Boží Syn Ježíš Kristus se narodil z panny (Izaiáš 7,14: Matouš 1,20-21), o tom jestli Marie zůstala pannou i po narození Ježíše, Bible informace nedává. Marie řekla andělu, „jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ V tu chvíli nebyla vdaná, a proto je jen logické, že se diví a říká, že muže nepoznává.  Dále  se píše, že jí Josef nepoznal dokud neporodila.

Lukáš 1,34 - (Bible Kralická) I řekla Maria andělu: Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám?

Lukáš 1,34  - (Bible Ekumenická) Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“

Matouš 1,25 - (Bible Kralická) Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.

Matouš 1,25 - (Bible Ekumenická) Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

3. Bible hovoří o tom, že Marie porodila svého prvorozeného syna.  O tom jestli měla další vlastní děti Bible opět nehovoří. Uvádí se zde, že měl Ježíš bratry a sestry,  ale je také možné, že jsou z Josefova prvního manželství.

Matouš 13, 55-56 - (Bible Kralická) Zdaliž tento není syn tesařův? Zdaliž matka jeho neslove Maria, a bratří jeho Jakub a Jozes a Šimon a Judas?A sestry jeho zdaliž všecky u nás nejsou?

Matouš 1,25 - (Bible Kralická) Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.

4. Když Marie porodila Ježíše , byla nečistá a musela být očištěna. K jejímu očištění bylo potřeba přinést oběť za hřích v podobě hrdličky nebo holoubátka, tak jak je uvedeno v Leviticus dvanácté kapitole. Bible tedy hovoří o tom, že i Marie byla hříšná neboť potřebovala přinést oběť za hřích. Bible kralická uvádí že konkrétně Marie musela být (logicky po porodu) očištěna, Bible novější například Ekumenická a B21 má již verše pozměněny a hovoří o očišťování jejich.

Lukáš 2,22 - (Bible Kralická) A když se naplnili dnové očišťování Marie podlé zákona Mojžíšova, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili Pánu,(Jakož psáno jest v zákoně Páně, že každý pacholík, otvíraje život, svatý Pánu slouti bude), A aby dali oběť, jakož povědíno jest v zákoně Páně, dvě hrdličky aneb dvé holoubátek.

Lukáš 2,22 - (Bible Ekumenická) až uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina.

Jak zní zákon Mojžíšův ohledně očišťování matky po porodu?

Leviticus 12, 1-4,6-8 -Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Promluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude nečistá sedm dní; bude nečistá jako po dobu své menstruační nečistoty. Osmého dne bude obřezáno maso jeho předkožky. Třicet tři dní zůstane v očišťování od krve. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně, dokud se nenaplní dny jejího očišťování. 5Pokud porodí děvče, bude nečistá dva týdny jako při menstruaci a šedesát šest dní zůstane v očišťování od krve. 6Když se naplní dny jejího očišťování za syna či dceru, přinese knězi ke vchodu do stanu setkávání ročního beránka jako zápalnou oběť a holoubě či hrdličku jako oběť za hřích. Kněz to přinese před Hospodina, vykoná za ni obřad smíření a bude čistá od svého krvetoku. Toto je zákon o rodičce chlapce či děvčete. Jestliže její prostředky nestačí na ovci, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno jako zápalnou oběť a druhé jako oběť za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření a bude čistá“.

5. Marie vedla k poslušnosti Ježíše. Své tzv. "kázání" pronesla na svatbě v Káni Galilejské, když služebníkům řekla: "Udělejte, cokoli vám řekne!" (Jan 2,5) Jsou to jediná slova Marie zaznamenaná v Bibli. Z nich vyplývá, že respektovala slovo Pána Ježíše a vedla k poslušnosti i jiné. Slovo Pána Ježíše můžeme právem vztáhnout na celé Písmo. To je autorita, kterou máme respektovat.

Jan 2,5 -Jeho matka řekla služebníkům: „Cokoli vám řekne, učiňte.“

6. Domněnku, že Marie je v nebi a že se za nás přimlouvá, není čím podložit. Proto tomu nevěříme. Zvláště, když nám Boží slovo jasně říká, že jediným prostředníkem a naším přímluvcem je sám Pán Ježíš. (1.Tim 2,5; Ř 8,34; 1.Jan 2,1) V Biblické teologii není místa pro učení o nanebevzetí Marie a o jejím údajném "úřadu" přímluvce v nebi. Proto je tak aktuální jediné Mariino kázání, ve kterém nás nabádá: Poslouchejte Boží slovo, slovo Kristovo. Božím slovem jsme povinní poměřovat každé učení a nemusíme se bát říci NE na všechno, co Písmo neučí. Když Jan padnul před nebeským poslem na kolena a chtěl se mu klanět, anděl ho rázně napomenul a řekl mu: "Bohu se klaněj". (Zjevení 19,10)

1. Timoteova 2,5 - Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.

Římanům 8,34 - Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

1. Jan 2,1 - Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.

7.Ježíš hovoří o důležitém postavení každého věřícího člověka

Marek 3,31-35-Tu přichází jeho matka a jeho bratři a stojíce venku dali ho zavolat. Kolem něho seděl zástup. Říkají mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ A rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, má matka a moji bratři. Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka.“

8. Modlila se s učedníky a byla účastná seslání Ducha svatého. Když Ježíš Kristus byl vzat do nebe, všichni učedníci i s Ježíšovou matkou a jeho bratry byli shromážděli v Jeruzalémě a očekávali naplnění zaslíbení o seslání Ducha svatého. Všichni se pokorně modlili a očišťovali od hříchů, aby je Duch svatý mohl naplnit. Také i  Marie mohla být účasta tohoto úžasného a mocného díla Ducha svatého.

Skutky 3,19 - (Bible Kralická) Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně.

Skutky 1,14 - (Bible Kralická) Ti všickni trvali jednomyslně na modlitbě a pokorné prosbě s ženami a s Marií, matkou Ježíšovou, i s bratřími jeho.

Skutky 1,14 - (Bible Ekumenická) Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Marie byla pokornou a bohabojnou ženou, z které by si všechny matky měly brát příklad, přesto ale v Bibli není žádná zmínka o tom, že by byla již za svého života vzata do nebe a již dnes byla s Ježíšem. Jako například Eliáš, či Enoch. Můžeme proto říci, jak pravil Ježíš Kristus „Náš přítel Lazar usnul“ (Jan 11,11-14), že i Marie dnes spí a čeká na druhý příchod svého Spasitele Ježíše Krista. Jaké postavení Marii potom Ježíš v nebesích udělí, necháme na Kristu, ale věřím, že velmi vážené a hodné toho, co pro lidstvo vykonala.

Odpovězme si ještě na dvě důležité otázky

Hovoří se v Bibli o královně nebes? Ano, ale vždy v souvislosti se satanem. Dokonce v Knize Zjevení Jana je dávána „Královna“ do souvislostí s padlým Babylonem, který symbolizuje padlou církev.

Jeremiáš 7,18 - (Bible Ekumenická) Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi.

Zjevení Janovo 18,7 - (Bible Ekumenická) kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku.

Zjevení Janovo 18,7 - (Bible Kralická) Jakž se mnoho chlubil a zbůjněl byl, tak mnoho dejte jemu muk a pláče. Neboť v srdci svém praví: Sedím královna, a nejsemť vdovou, a pláče neuzřím.

Co symbolizuje Žena v Knize Zjevení Jana 12? Žena symbolizuje čistou a pravou Kristovu církev, Kristovu nevěstu, všechny věrné a vykoupené lidi, kteří budou s Ježíšem bydlet v nebesích.

Jeremiáš 6,2 - (Bible Kralická) Panně krásné a rozkošné připodobnil jsem byl dceru Sionskou.

2. Korintským 11,2 - (Bible Kralická) Neboť miluji vás Božím milováním. Zasnoubilť jsem zajisté vás čistou pannu oddati jednomu muži, Kristu.

Zjevení 14,4 - To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.

V protikladu k tomu je nečistá žena, která smilní s cizími bohy a krály světa, což symbolizuje padlou církev, padlý lid.

Ezechiel 16,15-58 - (Bible Kralická) Ale úfalas v krásu svou, a smilnilas přičinou pověstí své; nebo jsi páchala smilství s každým mimo tebe jdoucím.... Protož ó nevěstko, slyš slovo Hospodinovo: ….

Ezechiel 23,2-31 - (Bible Kralická) Ty smilnily v Egyptě, v mladosti své smilnily. ...Což vše učiní tobě proto, že jsi smilnila, následujíc pohanů, proto že jsi poškvrnila se ukydanými bohy jejich. Cestou sestry své chodila jsi, protož dám kalich její v ruku tvou....

Zjevení 17,1-2-6... Tu přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek, a promluvil se mnou: „Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země.“ A odnesl mne v Duchu do pustiny. Tu jsem uviděl ženu, sedící na šelmě šarlatové barvy, plné rouhavých jmen, mající sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva 5a na svém čele měla napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností země.‘ Uviděl jsem tu ženu zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji uviděl.

Zjevení 18,3 -neboť z vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu.

(Není-li uvedeno jinak jsou verše z Českého studijního překladu)


Související články z kategorie - Falešná učení

Nadpřirozené zážitky

66_nadprirozene_zazitky.jpg Máte nadpřirozené zážitky? Hýbe se vám doma obraz, fotka zesnulého příbuzného? Máte pocit, že s Vámi chce mluvit a navázat kontakt člověk, který už není mezi živými? Nevíte, co si o tom ...
Vloženo: 11.08.2010
Zhlédnuto: 178000x

Video - Zprávy z nebes, zjevení panny Marie

90_zjeveni_panny_marie_2.jpg V dnešní době v katolické církvi je fenomén zjevení panny Marie. Nemůžeme tento fakt popřít, jelikož toto zjevení bylo prokázáno na mnoha místech po celém světě. Jaký je původ Mariánských zjevení? Seslal ...
Vloženo: 08.09.2010
Zhlédnuto: 220046x

Video - Lze sjednotit všechna světová náboženství?

510_lze_sjednotit_nabozenstvi.jpg Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority před celým světem zveřejňuje bolestnou realitu: Křesťanské církve, které veřejně schvalují homosexualitu, popírají Boží zákony a samy na sebe uvrhly Boží anathemu. ...
Vloženo: 02.11.2011
Zhlédnuto: 204007x

Buďme opatrní - jméno Ježíš se stále více zneužívá!

609_jesus_christ_superstar.jpg Jméno Ježíše Krista je v dnešní době stále více a více zneužíváno. Nebudu zde teď vypočítávat všechny podivíny, kteří chodí po světě a říkají o sobě, že jsou Ježíš Kristus, ani ...
Vloženo: 17.01.2013
Zhlédnuto: 10701x

Opravdu znáte Bohem zakázané okultní praktiky?

589_bohem_zakazane_okultni_praktiky.jpg Setkali jste se již s těmito pojmy? Kouzlení, Čarodějnictví, Jasnovidectví, Věštění, Vyvolávání duchů, Astrologie,vyhánění démonů? A nebo je dnes znáte pod některými moderními a dnes běžnými pojmy jako je Jóga, Reiky, ...
Vloženo: 22.09.2012
Zhlédnuto: 15112x

ZnameniCasu.cz - Marie požehnaná matka Ježíšova a Bible