ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Proč se stupňují nadpřirozené zjevení po celém světě?

Aktuální světové dění

355_ufo_china.jpg

Proč se stupňují nadpřirozené zjevení po celém světě?

Vloženo: 15.02.2011
Zhlédnuto: 237374x
Témata: Aktuální světové dění
PrintTisk

Na  celém světě se stupňují různé nadpřirozené zážitky, jevy a spiritismus. Není pochyb že to nejsou výmysly, ale skutečnosti, které nedovedou lidé vysvětlit. Některá z nich proběhla i médii a tiskem, o mnohých se raději média nezmiňují.

Miliony lidí na celém světě vidělo nedávno v televizi a na internetu dva zázračné úkazy: zářící UFO vznášející se na Jeruzalémským Skalním dómem a éterickou postavu v bílém jedoucí na bílem koni skrze davy shromážděné na náměstí Tahrír v egyptské Káhiře zachycené na video. Mnozí lidé létají ve vzduchu a mnohým se zjevují různé náboženské duchovní symboly.

Podle Benjamina Creme jsou tyto  znamení a zázraky znamením, které zvěstují vystoupení Maitréji, Světového učitele, na veřejnou scénu. Více ve článku - Maitréja - napodobení příchodu Ježíše Krista. 14. ledna 2010 pan Creme oznámil, že se Maitréja poprvé objevil (inkognito) v televizi. Od té doby se 29- krát objevil v televizi v USA a další rozhovory se dají brzy očekávat v Severní i Jižní Americe, Japonsku, Evropě a ve zbytku světa.

Co tyto úkazy znamenají? Kdo je vytváří? Jaký je jejich význam?

Zjevení Jana 16,14 - Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.

Chceme-li tedy porozumět působení sil na tomto světě, musíme studovat Bibli a číst, co o tom říká Ježíš Kristus. Bible říká že Ježíš Kristus je Božím synem, Vykupitelem, ale i soudcem země.

Pozor, na mnohé církve a jejich tradice. Bible totiž mluví o něčem jiném, než roky pozměněná tradice katolické církve a dokonce i mnoha protestantských církví. Tím, že do křesťanství vložili nauku o nesmrtelnosti duše, o které se v Bibli nikde nedočtete, umožnili rozšíření spiritismu a působení Satanových zázraků.

Kazatel 9,5-6 - Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.

2. Korintským 11,14 - A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.

Leviticus 19,31 - Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Za  nadpřirozenými jevy, kruhy v obilí, Ufo, či dokonce zjevení se duchů, včetně panenky Marie je spiritismus = Satan původce zla.

Již v ráji o podstatě života a smrti satan lidem lhal a nyní, kdy má již málo času svou lež stupňuje. Snaží se lidi odvést od Boha a šokovat je nadpřirozenými jevy. Spiritismus nedělá rozdíl mezi dobrým a zlým, zjevují se duchové všech povah a mluví proti Bibli. Často ale pod pláštíkem křesťanství, které nedodržuje pravý Boží zákon podle Bible. Když lidé uvidí tu nadpřirozenou moc, kterou Satan jako mocný anděl má, půjdou za ním a budou věřit, že Bůh svůj neměnný zákon změnil, ale pozor, je to stále jen lež.

A proč se tyto jevy nyní tak stupňují?

Je to proto, že příchod Ježíše Krista – pravého Vykupitele a vládce světa i celého vesmíru se blíží. Je to jedno ze znamení, které je v Bibli zapsáno a které se již naplňuje.  Celý svět se propojuje do takzvaného hnutí New Age, které má umožnit svými zázraky a nadpřirozenými zážitky napodobení příchodu pravého Vykupitele. Satan má obrovskou moc a jeho napodobenina příchodu Vykupitele bude celosvětová a velmi působivá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha.

Kdo nebude dobře znát slova Bible – Božího slova, bude sveden! - Bůh nás varuje - „ Hle, řekl jsem vám to předem.“

Matouš 24,11 - A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.

Matouš 24,23-25 - Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli, kdyby to bylo možné i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.

2. Tesalonickým 2,3-4 - Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

Když by se vám stal některý z nadpřirozených zážitků a zjevení modlete se k Ježíši Kristu, našemu Pánu, milostivému Vykupiteli a našemu Soudci, kterému Bůh otec předal veškerou moc. On jediný má moc zasáhnout a vysvobodit nás z rukou démonů!

Skutky 4, 10-12 - Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. To je ten‚ kámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.‘ V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

K tomuto tématu moc doporučujeme dvě vzácné knihy "Válka stejně skutečná jako vítězství" a "Kouzlo pověry"

Videa - nadpřirozené jevy - Tahrír v egyptské Káhiře a JeruzalémSouvisející články z kategorie - Aktuální světové dění

Prosby za oživení a vylití Ducha Svatého - 777

424_777prayer.jpg Novozákonní církev mocně ovlivnila svět s dobrou zprávou evangelia v jediné generaci. Naplněni Duchem svatým tito novozákonní věřící sdíleli  přítomnou pravdu o poselství o ukřižovaném a vzkříšeném Pánu  se stovkami tisíců ...
Vloženo: 08.05.2011
Zhlédnuto: 239629x

Světový čas, kolik lidí je na tomto světě ?

157_world_clock.jpg Zajímá vás kolik lidí je na tomto světě ? Chcete se dozvědět kolik lidí se narodí, kolik lidí zemře za rok nebo v danou chvíli ? Chcete se dozvědět jaká je ...
Vloženo: 30.09.2010
Zhlédnuto: 334451x

Bývalý Papež Jan Pavel II. bude prohlášen za svatého - Co na to Bible?

316_vatikan.jpg Současný papež Benedikt XVI. schválil dekret, ve kterém svému předchůdci Janu Pavlu II. přiznává vykonání zázraku. Tak může být bývalý papež oficiálně blahořečen. Uznání zázraku je pro blahořečení zesnulého nezbytné. Janu ...
Vloženo: 18.01.2011
Zhlédnuto: 181084x

Po celém světě trpí mnoho lidí pro Ježíše Krista

619_mapa_sveta.jpg Uvědomujeme si to? Žijeme v zemi, kde je náboženská svoboda. Nemusíme se trápit tím jestli budeme smět hlásat naše poselství o Ježíši Kristu ani tím, jestli se budeme moci v sobotu ...
Vloženo: 29.05.2013
Zhlédnuto: 7902x

USA stále více pošlapávají svou ústavu a sbírají moc k vynucování znamení šelmy

546_usa_ustava_obama.jpg Naplní se již brzy Biblická proroctví o šelmě z moře a šelmě ze země? Někteří lidé tvrdí, že největší hrozbou pro lidstvo je islám který se stále více rozšiřuje do celého ...
Vloženo: 31.03.2012
Zhlédnuto: 12784x

ZnameniCasu.cz - Proč se stupňují nadpřirozené zjevení po celém světě?