ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Příprava na dobu konce

Hledání Boha

514_egw-country_living.jpg

Příprava na dobu konce

Vloženo: 23.11.2011
Zhlédnuto: 204592x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

„Až přijde doba zkoušek, ukáže se, kdo se v životě řídí Božím slovem. V létě není rozdíl mezi stále zelenými a ostatními stromy tak zřejmý. Když však nastanou zimní bouře, zůstanou stále zelené stromy beze změny, ostatní o svou zeleň přijdou. Ani formální křesťan není dnes k rozeznání od pravého, blíží se však doba, kdy se rozdíl ukáže. Jen co se projeví nepřátelství, zavládne fanatismus a nesnášenlivost, začne pronásledování. Malověrní a pokrytci zakolísají a vzdají se své víry. Praví křesťané však odolají a zůstanou pevní, jako skála, jejich víra bude silnější a naděje jasnější než v době pohody.“ (Velké drama věků = Velký spor věků , strana 378)  (Náš překlad „Velký spor věků“ má jiné stránkování)

V době soužení nás povede vpřed jedině Boží moc, nyní se však můžeme připravit podle rad, které nám Bůh dal.

Studium Božího slova

Bible obsahuje spoustu zaslíbení, k nimž bychom se měli upnout, vtisknout si je do paměti a osobně je hlásat. Nejoblíbenější jsou v Žalmech, v Izaiáši, Evangeliích a epištole Filipenským. Také 37.kapitola Velkého dramatu věků (Naše jediná jistota) nám nabízí dobré rady. Dva krátké úryvky mnohé napovídají. „Pouze lidé, kteří opevní svou mysl pravdami Bible, obstojí v posledním velkém boji.“ (strana373)„První a největší povinností každé rozumné bytosti je naučit se z písma, co je pravda, pak podle toho žít a povzbuzovat druhé, aby to dělali také.“ (strana 376)

Trávení času na modlitbách s Bohem

Pravidelné společenství s Bohem umožní udržovat s ním důvěrný vztah. Kapitola o modlitbě v knize Cesta ke Kristu nám může hodně pomoci. „Jakou sílu museli mít ti, kteří v minulosti byli pronásledováni pro Krista? Byla to jednota s Bohem, jednota s Duchem svatým, jednota s Kristem. Tento důvěrný vztah se Spasitelem umožní lidu Božímu vytrvat v době konce. (The Faith I Live By strana 330.)

Být přátelský ke druhým

Měli bychom poznat své sousedy a ty, kteří jsou ve společnosti vlivní. Poznají, že jsme upřímní a slušní lidé, že nejsme členy žádné sekty nebo extrémističtí podivíni. Je také velmi dobré říci jim vše na rovinu. Dobrá rada: „Podobně by měli také Kristovi následovníci nyní, když se blíží doba soužení, vynaložit všechno své úsilí, aby se lidem představili ve správném světle a rozptýlili předsudky i odvrátili nebezpečí, které hrozí svobodě svědomí.“ (Velké drama věků strana 387)

Pomáhat k šíření Božího díla

Víme že to, co nedokončíme v době poměrného klidu, budeme muset dokončit ve velmi obtížné době. Neměli bychom zahálet, neboť přichází noc.

Poznání zdravotních zásad pro pomoc nemocným

„Jelikož náboženská agrese podkopává svobodu našeho státu, ti, kteří se zasazují o svobodu svědomí, budou postaveni do nepříznivé situace. Pokud mají možnost, měli by už kvůli sobě získat znalosti o nemocích, jejích příčinách, prevenci a léčbě. Komu se to podaří, najde pro svou práci široké pole působnosti. Bude spousta trpících, kteří budou potřebovat pomoc, a to nejen mezi členy naší církve, ale převážně mezi těmi, kteří dosud nepoznali pravdu.“ (Medical Ministry strana 321)

Rozvíjení jednoty a přátelství se spoluvěřícími

Židům 10,25 nám radí, abychom se více a často setkávali při společných shromážděních a povzbuzovali se navzájem, čím více vidíme, že se přibližuje den Kristův. Stále je nám připomínáno, abychom se „semkli“. Po nanebevstoupení Krista bylo  na jeho učednících vidět, že se vzájemně milovali.

Učte se být soběstační

Ve Washington Post bylo nedávno zveřejněno, že 95% Američanů je úplně závislých na stravě zakoupené v obchodě. Naše rada je být více nezávislými. „Nouze může postihnout každého, kdo nyní věří a jedná podle pravdy. Kristus řekl, že nás budou hanobit. Až dojde k pronásledování pro pravdu, bude důležité, abychom ovládali každou lidskou činnost a netrpěli se svými rodinami kvůli nedostatku znalostí. Měli bychom se vyznat v obchodování, stavebnictví, pěstování i osévání. Znalost, jak obdělávat půdu, by nám tuto práci v těžkých podmínkách usnadnila. Takové znalosti se stanou velkým požehnáním i u našich nepřátel. (Manuscript Releases, svazek 19, str.26)

Vyjděte z měst

Tuto radu známe již mnoho let. Není pro nás žádným tajemstvím, proč jsme tuto radu dostali. Poznali jsme zločinnost, přelidněnost, násilí, nemocnost, chudobu, hlučnost i stres života ve městech. O tomto tématu se dovíme více v brožuře Country living (Život na venkově)

Zdroj: knížka „Neděle přichází“ G.Edward Reid

E. G. Whiteová uvádí: „Není daleko doba, v níž budeme nuceni uprchnout na odlehlá a opuštěná místa, jako kdysi učinili učedníci. Podobně jako obležení Jeruzaléma římskými vojsky bylo signálem pro židovské křesťany, tak i uchopení moci nad částí našeho národa (Spojených států) vydáním dekretu, kterým se bude vynucovat papežský den odpočinku neděle, bude pro nás varováním. Tehdy nastane čas opustit velká města a bude přípravou pro opuštění i menších měst do odlehlých domovů na osamocených místech v horách “ (5T 464,465)

Jinými slovy, až bude v USA vydán zákon o tom, že je povinné dodržovat den odpočinku v neděli, je to pro nás znamením k odchodu z měst a další přípravě.

Americký kazatel Jim Buller na svých stránkách http://www.preparingtostand.org/ uvádí:

Když armády obklíčily Jeruzalém, Ježíšovi následovníci opustili město! Ať byli připraveni, nebo ne. Ať měli místo, kam by šli, nebo ne. Prostě odešli! Možná budeme muset udělat to samé.

Emaily, které dostávám, hovoří o zapečeťování měst (uzavření k okolnímu světu) a já vím, že v mé oblasti mají plány, aby to vykonali již mnoho let. Zní to úplně stejně, jako to co jsme mohli číst v brožuře Život na venkově strana 11 (také 2SM 142). „Ale zanedlouho bude takový svár a zmatek ve městech, že ti, kteří by si přáli město opustit, nebudou moci. Musíme se připravovat na tyto události. Toto je světlo, které mi bylo dáno.“

I když máme místo na venkově, měli bychom mít evakuační plán. Měli bychom mít připraven osobní balíček se základními potřebami k přežití, základní potraviny, kempovací potřeby, vše připraveno tak, abychom to jen chytli a mohli odejít do nějakého typu bydlení, kde se používá obyčejné dřevo z lesa na topení i vaření. Také mít naplánované cesty a zastávky, kudy se tam dostaneme.

„Pamatujte na Lotovu ženu“ Lukáš 17,32. Také se musíme připravit duševně a emocionálně, abychom byli schopní to vše nechat za námi – ať s námi naše rodina a přátelé půjdou nebo ne.

Uvědomte si také, že jsou dvě části Doby soužení. Národní nedělní zákon vyznačuje počátek první části. Tříbení neskončí dříve, než bude konec první části.  Druhá část doby soužení je po ukončení tříbení, když bude vylito sedm posledních ran.  Během druhého období máme jít na „naprosto opuštěná a osamělá místa“ (Velký spor věků strana 626).

Takže během první části doby soužení budeme stále muset být schopni konat „misijní dílo“. Nebudeme se jenom skrývat v kopcích a snažit se přežít. To musíme mít na paměti, když opouštíme města. Potřebujeme se také připravovat na toto poslední velké evangelizační pověření. „V těchto posledních hodinách tříbení pro syny lidské, kdy osud každé duše bude již brzy navždy rozhodnut, očekává Pán nebes a země od své církve, aby se probrala k aktivitě tak, jak nikdy před tím.“ (Proroci a králové strana 716)

Pravděpodobně budeme muset spoléhat na jiné evangelizační metody, než které jsme schopni používat v dnešní době. Už nebude mnoho „veřejného evangelizování“. Místo toho může být mnoho „Bohem vedených schůzek“. Modlete se k Bohu, aby vás vedl k těm, kteří chtějí, aby jste se s nimi podělili. Učte se, jak to funguje již nyní.

Také je nutné abychom se jako Boží lid semkli dohromady. „Ach, kolikrát, když jsem cítila, že jsem v přítomnosti Boží a jeho svatých andělů, jsem slyšela andělův hlas, který pravil: Semkněte se, semkněte se, semkněte se. Nenechte satana, aby vrhl pekelný stín mezi bratry. Semkněte se, v jednotě je síla. Božím plánem pro jeho lid bylo vždy, aby pracovali společně.

Usadit se na venkovském pozemku je hodně práce a vezme to hodně času. Ale my potřebujeme být obráceni na to, abychom rozhlásili poslední poselství lidem, kteří ho přijmou, ne jen na naše vlastní přežití. Proto jediný způsob je žít dobrovolný velmi jednoduchý životní styl, jako žil Ježíš Kristus kvůli dokončení své mise, a pracovat společně jako skupina.

I když cítíme urgentnost fyzické přípravy, duchovní příprava musí být na prvním místě. Nyní je  čas hluboce se spojit s Bohem. Přebývat v Ježíši. Dát sami sebe Jemu, aby nás naplnil Duchem svatým a Duchem nás vedl. V následujících verších nám Bůh zaslibuje, že nás připraví na dobu konce a svůj příchod. Když spolupracujeme s tím, co se snaží udělat v nás a skrze nás, pronese nás skrze tuto dobu. Vše je o důvěře k Bohu a naprostém odevzdání se Mu na každou chvíli.

Filipenským 1,6 - Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.

1. Tesalonickým 5,23-24 - Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo
zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.

Juda 24 - Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy
neposkvrněné a šťastné...

PDF ke stažení - Country living - E. G. Whiteová

PDF ke stažení - Celé pojednání Jima Bullera - příprava na nedělní zákon


Související články z kategorie - Hledání Boha

Ježíš Kristus je Bůh nebo stvořená bytost? - část 1.

374_jezis_kristus_1.jpg Všechny tyto verše nás mají vést k poznání, že Bůh, Stvořitel celého vesmíru a veškerého života, přišel osobně na tuto zem, aby v těle člověka Ježíše Krista zemřel za náš hřích. ...
Vloženo: 10.03.2011
Zhlédnuto: 209452x

Brzy budeš před soudem, máš již Obhájce?

606_soud_desatero.jpg Byl jsi obviněn, víš to? Byl jsi obviněn ty, já i my všichni z přestoupení Božího zákona. Každý stát na světě má své zákony podle kterých vládne a když člověk tyto zákony ...
Vloženo: 01.01.2013
Zhlédnuto: 7736x

Odhalte svět Bible - přednášky na důležitá životní témata

477_odhalte_svet_bible.jpg Jistě se každý z nás již někdy zamyslel nad tím proč tu vlastně jsme, proč je tolik utrpení, jak je to vlastně s křesťanstvím, co je po smrti nebo jestli bude ...
Vloženo: 13.09.2011
Zhlédnuto: 11349x

Chcete prožívat neuvěřitelné vyslyšení modliteb?

540_neuveritelne_vyslyseni_modliteb.jpg Máte spoustu starostí a trápení a zdá se vám, že vaše modlitby Bůh nevyslýchá? Přečtěte si úryvky z knížky „Když potřebuješ neuvěřitelné vyslyšení modliteb“ Rogera J.Morneaua. Tohoto muže, který byl dříve ...
Vloženo: 19.02.2012
Zhlédnuto: 13305x

5. posvěcení - Cesta ke Kristu

188_cesta_ke_kristu.jpg 5. Posvěcení Zaslíbení Boží zní: "Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým srdcem" (Jeremiáš 29,13). Bohu se musí odevzdat celé srdce, jinak nemůže nastat změna, která by nás ...
Vloženo: 20.10.2010
Zhlédnuto: 157280x

ZnameniCasu.cz - Příprava na dobu konce