ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

USA stále více pošlapávají svou ústavu a sbírají moc k vynucování znamení šelmy

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

546_usa_ustava_obama.jpg

USA stále více pošlapávají svou ústavu a sbírají moc k vynucování znamení šelmy

Vloženo: 31.03.2012
Zhlédnuto: 12784x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Naplní se již brzy Biblická proroctví o šelmě z moře a šelmě ze země? Někteří lidé tvrdí, že největší hrozbou pro lidstvo je islám který se stále více rozšiřuje do celého světa. Ano, je to vážný problém, ale  bude mít islám moc kterou použije k tomu, aby na celém světě zabránil věrnému lidu nakupovat a prodávat a přikáže klanět se obrazu šelmy? Biblická proroctví hovoří velmi jasně a dává podrobná znamení, která poukazují, že onou šelmou ze země jsou právě Spojené státy americké, které seberou veškerou moc a budou rozkazovat, aby všichni dostali na ruku nebo na čelo znamení šelmy.

To, co ještě nedávno bylo v USA jako svobodné zemi zakládající si na lidských právech, na svobodě svědomí, projevu i svobodě náboženství nemožné, dnes se velmi rychle mění.

Preambule ústavy USA hovoří o tom, že tato ústava zabezpečující lidská práva je vytvořena proto, aby se zabezpečila obrana země, spravedlnost a domácí klid. Nyní se  ale nově přijímají zákony, které právě pro obranu země, klid a spravedlnost tuto ústavu tvrdě pošlapávají a soustřeďují veškerou moc do rukou několika jedinců, kteří si se svobodou lidí, s jejich majetkem i životem mohou pod záminkou ohrožení svobody terorismem (což může být cokoli) dělat co chtějí. Nejprve měla tato země statut svobodné – „tvář beránka“, kam se utíkali protestanté před útlakem a měli zajištěnou svobodu a postupně dostávají USA „tvář draka“, kdy svobodu lidí stále více pošlapávají.

Zjevení 13,11 - Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak.

ÚSTAVA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH – My, lid Spojených států, abychom vytvořili dokonalejší jednotu, nastolili spravedlnost, upevnili domácí klid a zabezpečili obranu země, podporovali růst všeobecného blahobytu a zabezpečili dobrodiní svobody sobě i svému potomstvu, dáváme si tuto Ústavu Spojených států amerických.   - Platí to ještě?

Jsou tedy položeny  podklady pro to, aby USA svou mocí  schválilo poslední nejdůležitější zákon na světě, který bude oním znamením šelmy – zákon vynucující svěcení NEDĚLE, jako dne odpočinku, přestože Bible nařizuje SOBOTU?

Z citátů E.G.Whiteové (19.století)

„Pár mužů se spojí, aby se chopili všech prostředků, které se dají získat v obchodě určitými plány. Budou se vytvářet odborové svazy a ti, kdo se odmítnou připojit k těmto odborovým svazům, budou poznamenáni.“ 2SM 142.

Až USA tak daleko opustí směrnice své ústavy, že vydají nedělní zákon, protestantismus podá ruku papežství. ( 5 Testimonies for the Churche 712, 1889).

„Pokud lidé budou dovedeni k tomu, aby podporovali nedělní zákon, potom duchovenstvo použije svůj spojený vliv, aby získalo náboženský dodatek k Ústavě, a dožene národ k tomu, aby zachovával neděli.“ RH Extra 12-24-1889, p. 2.

„Představitelé církví a státu se spojí, aby přemlouvali, přesvědčovali nebo donutili všechny lidi uctívat neděli. Nedostatek Boží moci nahradí restriktivní opatření. Politická korupce podkopává lásku k spravedlnosti a úctu k pravdě. I ve svobodné Americe se vláda a zákonodárci podrobí žádosti a vydají zákon, který bude vynucovat svěcení neděle, aby si zachovali přízeň lidu.“ GC 592 (Viz také 4SP 410).

Až náš národ ve svých zákonodárných radách ustanoví zákony, aby spoutal svědomí lidí, pokud jde o jejich náboženské výsady, vynucuje si tak zachovávání neděle a používaje utiskující moci proti těm, kteří zachovávají Sobotu sedmého dne, bude Zákon Boží v naší zemi prakticky zrušen. A za celonárodním odpadnutím bude následovat celonárodní zkáza. (7BC 977)

Bible ve Zjevení 13. kapitole popisuje Šelmu z moře, která byla smrtelně raněná a uzdravila se (Papežský systém), a potom Šelmu ze země (USA), která má velkou moc a vytvoří obraz té první šelmy (Spojení protestantismu s papežstvím a tím uznání moci Papeže) a nařizuje uctívání obrazu té první šelmy tím, že musí mít každý její znamení pod hrozbou toho, že nebude moci nakupovat ani prodávat. Právě připravovaný Nový světový řád vytváří svou globalizací světa a shromažďováním finančních prostředků a moci do rukou jednotlivců podklad pro naplnění tohoto Biblického proroctví.  V současné době bylo v USA přijato pod rouškou obrany proti terorismu několik důležitých zákonů, které shromažďují moc do rukou několika lidí a činí v podstatě z běžných obyvatel možné otroky. I když se vám to nyní zdá málo pravděpodobné USA shromažďuje moc, aby jí předala papežství tím, že podpoří a vynutí uznání NEDĚLE, jako jeho znamení moci a autority.

NOVÉ PROTIÚSTAVNÍ ZÁKONY USA

OBAMOVO PROTIÚSTAVNÍ EXEKUTIVNÍ NAŘÍZENÍ: Pro účely „národní bezpečnosti“ mám absolutní moc nad všemi a vším.

V pátek, 16. března Obama vydal další ze série protiústavních exekutivních nařízení. Exekutivní nařízení ‘Národní obrana a připravenost zdrojů’ dovoluje vládě zabavit majetek bez spravedlivého procesu pod řízením Janet Napolitano a Oddělení národní bezpečnosti. Obamovo exekutivní nařízení dovoluje prezidentovi „provést akce nezbytné k zajištění dostupnosti adekvátních zdrojů a produkčních možností, včetně služeb a kritických technologií, pro požadavky národní obrany“ v případě „potenciální hrozby pro bezpečnost Spojených států.“

Jakýkoliv zákon vydaný exekutivou je přitom dle Ústavy vytvořený mimo jurisdikci a je dle definice vlastizradou, neboť Ústava Spojených států jasně a nezpochybnitelně říká „Veškerá legislativní moc bude dána Kongresu Spojených států, který se bude skládat ze Senátu a Sněmovny reprezentantů“, nikoliv tedy prezidentovi. Jedná se v podstatě o stanné právo, avšak v tomto případě je možné ho aplikovat i bez vyhlášení války (které už tak jako tak není v módě), například při ekonomickém stavu nouze, známého také jako ekonomický kolaps.

Co přesně toto protiústavní nařízení umožňuje? Dává prezidentovi moc na konfiskaci a alokaci v podstatě čehokoliv, od vodních zdrojů, potravin, zařízení na produkci potravin, hospodářských zvířat, farmářského vybavení, hnojiv, veškerých forem energie, přepravy, služeb a továren včetně potřebných materiálů kdykoliv to uzná za vhodné. Umožňuje také vymáhat brannou povinnost a vágně zmiňuje organizování amerických občanů do pracovních táborů k naplnění „pracovních požadavků“ pro účely „národní obrany.“ Nutno dodat, že interpretace „národní obrany“ je plně v kompetenci prezidenta Spojených států. Jedná se o absolutní moc nad všemi zdroji USA, včetně těch lidských.     www.dobakonce.cz

OBAMA PODEPSAL ZÁKON UMOŽŇUJÍCÍ ZADRŽOVÁNÍ OBČANŮ BEZ OBVINĚNÍ

31 . 12. 2011 prezident Barack Obama podepsal v době své dovolené na Havaji zákon „National Defense Authorization Act“ NDAA – Zmocňovací zákon národní obrany.

Zákon umožnil, aby americké vojenské složky mohly zatýkat a zadržovat civilní obyvatele! Dokonce bez obvinění, či soudního rozhodnutí. Navíc kdekoliv na světě.

Jinými slovy, jakýkoliv Američan může být zadržen a uvězněn armádou bez toho, aniž by byl policií obviněn, případně odsouzen.  „Řádný proces bude minulostí,“ napsal Charles C. Gens Krulak a Joseph P. Hoar. „Současný zákon umožňuje armádě zadržet osoby zachycené na bitevním poli. Tento zákon však definuje území USA jako bitevní pole.

Celá zpráva na: abc News

Citát Abrahama Lincolna i Baracka Obamy mluví za vše:

„Nezasahujte žádným způsobem do ústavy republiky. Musí být zachována taková, jaká je. Je to jediná záchrana, jak si udržet svobodu.“ - Abraham Lincoln

„Myslím si, že původní text ústavy je nedokonalý, myslím si že tento dokument zrcadlí velké nedostatky v americké kultuře z dob kultury kolonizace jejího vzniku. Myslím, že můžeme říct, že ústava odráží obrovská slepá místa v naší kultuře a tvůrci a tvůrci vepsali tato slepá místa do tohoto dokumentu a tak se odráží tento fundamentální nedostatek ve společnosti až do dnešních dnů.“ - Barack Obama

PŘIPRAVUJÍ SE PROTIPIRÁTSKÉ ZÁKONY SOPA  A PIPA, V EVROPĚ  ACTA ZAMEZUJÍCÍ SVOBODĚ SLOVA

Pokud by byl schválen v původním znění, museli by všichni provozovatelé internetu v USA blokovat přístupy ke stránkám, které šíří nelegální obsah. Odpůrci obou zákonů se obávali, že by jejich schválení mohlo odříznout uživatele žijící na území USA od významné části internetu.

Právnička sdružení Iuridicum Remedium Petra Kubálková www.aktuálně.cz: Co považujete na dohodě ACTA za největší nebezpečí? ACTA překlasifikovala důležitost svobody slova a projevu a postavila toto primární demokratické právo pod autorská práva. To je obecně špatně. Navíc díky nepřesnému vymezení může dojít až k extrémním kontrolám osobních počítačů, mobilů, přehrávačů na hranicích, zabavování těchto věcí, prohlížení a skenování obsahu. Jedním z nejzávažnějších prvků je, že ACTA dává možnost soukromým objektům zasahovat do vašeho nezcizitelného práva na svobodu slova a projevu.

Znamená podle vás podepsání ACTA zavedení cenzury na internetu? Více méně ano. Nebudete moci použít hudbu k prezentaci fotek z dovolené, sdílet fotky, které se vám líbí a nejste autorem, některé služby budou nelegální.

NEJVYŠŠÍ SOUD USA JE NYNÍ POPRVÉ V HISTORII BEZ ZÁSTUPCŮ PROTESTANTSKÝCH CÍRKVÍ

Za historickou událost lze označit skutečnost, že Nejvyšší soud USA je od srpna 2010 poprvé v historii bez zástupců protestantských církví. Jinak řečeno dochází k oslabení vlivu protestantských církví v zemi, která byla založena právě na protestantských základech jako místo, kam v době středověkého katolického útisku za svobodou utíkala velká část obyvatel Evropy.

BLÍŽÍCÍ SE NEDĚLNÍ ZÁKON BUDE ZNAMENÍM ŠELMY A ZNAMENÍM K ÚTĚKU

Exodus 31,13,17 - „Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul. (Vírou v Ježíše Krista jsme i my syny duchovního Izraele, neboť na věřící v Krista přešlo zaslíbení dané Abrahamovi)

Tak, jako bylo obležení Jeruzaléma římskými armádami židovským křesťanům signálem k útěku, tak pro nás bude výstrahou, když si část USA přisvojí moc vynucovat zákonem svěcení papežského dne odpočinku. Pak bude čas k opuštění velkých měst, k přípravě na opuštění těch menších do odlehlých domovů na vzdálených místech mezi horami. (E.G.Whiteová 5 Testimonies for the Churche 464, 465 , 1885)

Nikdo dosud nepřijal znamení šelmy. Čas zkoušky ještě nepřišel. V každé církvi se nacházejí opravdoví křesťané, římskokatolické společenství nevyjímaje. Nikdo není odsouzen, dokud neobdržel světlo a nepoznal závaznost čtvrtého přikázání. Ale když bude vydáno nařízení, vynucující falešný den odpočinku, a hlasité volání třetího anděla bude varovat lidi před klaněním se šelmě a jejímu obrazu, bude zřetelně tažena dělicí čára mezi bludem a pravdou. Potom ti, kteří i nadále setrvají v přestoupení, přijmou znamení šelmy. (Ev 234,235)

Jestliže vám bylo předloženo světlo pravdy, zjevující Sobotu čtvrtého přikázání a ukazující, že ve Slově Božím není žádného podkladu pro zachovávání neděle, a přesto stále lpíte na falešném dni odpočinku, odmítajíce zachovávat svatou Sobotu, kterou Bůh nazval „den svatý můj,“ přijímáte znamení šelmy. Kdy se tak stane? Když uposlechnete nařízení, které vám bude přikazovat, abyste ustali od práce v neděli a uctívali Boha, zatímco víte, že v Bibli není jediného slova, které by ukazovalo, že neděle je jiným než jen běžným pracovním dnem, dáte souhlas k přijetí znamení šelmy a odmítnete pečeť Boží. (Ev 235)

Zajímavý sen...

Někdy po roku 1980, bratr Jack Darnall, známý adventistický kazatel z konzervativních kruhů, vedoucí školícího střediska End-time Training Center, zaměřeného na přípravu lidí pro události doby konce. Ve svém domě měl modlitební setkání a když lidé odcházeli, zavolal jednoho muže stranou a řekl mu, že má nutkání říci mu svůj působivý sen.

Měl sen o příchodu Pána Ježíše, když se vrátil v moci a slávě veliké. V té době měla Amerika černošského prezidenta (něco takového bylo před 30 lety nemyslitelné). Byl vysoký a hubený, měl krátké vlasy a velké uši. Když byl zvolen, nejdřív se těšil mezi lidmi velké oblibě, ale později se z něj stal hrozný diktátor.

Byl to ovšem jenom sen, ale zvláštní. Povahu věcí vystihuje tak, že se podobá současnosti. Tím nechceme říci, že zmíněný kazatel byl prorok. A vůbec, nemluví Pán, že v poslední době, „starci budou mít sny?“ Čas ukáže, zda tento sen zapadá do této kategorie. Uložte si jej proto do přihrádky vašeho mozku a vzpomeňte si na něj, když budete vidět první dění „velice oblíbeného“. (Převzato z „Cherith Chronicle“ November – December,2008 - V české verzi převzato z časopisu Zrajedoraje.cz)

Komentář:

Každý musí uznat, že sen, který měl Jack Darnall více jak před 30 lety se naplňuje. Popis věrohodně odpovídá současnému prezidentu USA. Na počátku velmi oblíbený nyní začíná být všemi nenáviděný diktátor.

Každý ať si posoudí a udělá z tohoto snu závěr sám. V každém případě svět je v pohybu a všechna Biblická proroctví se nám odehrávají přímo před očima. Věřím, že svět je na samotném závěru svých dějin a že pán Ježíš brzy přijde ve své slávě pro svůj věrný lid.

Kniha Velký spor věků, kapitola - Ohrožená svoboda svědomí (19.století)

Známý dějepisec napsal o postoji katolické hierarchie ke svobodě svědomí a o nebezpečí, které hrozí Spojeným státům jako důsledek její politiky:

"Mnoho lidí ve Spojených státech by chtělo strach z římského katolicizmu považovat za fanatizmus nebo dětinskost. Nevidí ani v povaze ani v postojích římského katolicizmu nic, co by ohrožovalo naše svobodné zřízení, a nevidí nic zlověstného v jeho růstu. Porovnejme tedy nejprve některé základní principy našeho zřízení se zásadami katolické církve.

Ústava Spojených států zaručuje svobodu svědomí. Není nic cennějšího a důležitějšího. Papež Pius IX. ve své encyklice z 15. srpna 1854 napsal: 'Nesmyslné a falešné učení či blouznění na obranu svobody svědomí je neobyčejně zhoubný blud, je to mor, před kterým je třeba se mít na pozoru.' Týž papež vynáší ve své encyklice z 8. prosince 1864 klatbu "nad těmi, kdo prosazují svobodu svědomí a náboženského vyznání," jakož i "nad těmi, kdo jsou toho názoru, že církev by neměla používat násilí".

Smířlivý tón Říma ve Spojených státech neznamená, že se Řím změnil. Je tolerantní tam, kde nemá moc. Biskup O'Connor prohlásil: 'Náboženskou svobodu trpíme jen do doby, než můžeme prosadit opak, aniž bychom ohrozili katolický svět.'... Arcibiskup ze St. Louis kdysi řekl: 'Kacířství a nevíra jsou zločiny. V křesťanských zemích, jako například v Itálii a ve Španělsku, kde je všechno obyvatelstvo katolické a kde katolické náboženství tvoří podstatnou část zákonů země, jsou trestány jako jiné zločiny.'...

Každý kardinál, arcibiskup a biskup v katolické církvi skládá přísahu věrnosti papeži, která obsahuje tato slova: 'Kacíře, rozkolníky a odbojníky proti našemu pánu (papeži) nebo proti jeho určeným následníkům budu ze všech svých sil pronásledovat a potírat'." (Josiah Strong, Our Country, kap. 5, odd. 2-4)

V katolické církvi jsou ovšem také opravdoví křesťané. Tisíce příslušníků této církve slouží Bohu podle svého nejlepšího vědomí. Nemají přístup k Božímu slovu, a proto nemohou znát pravdu. Nepoznali rozdíl mezi živou službou srdce a pouhými formami a obřady. Bůh sleduje s laskavým soucitem tyto lidi, kteří byli vychováni v nesprávné a neuspokojující víře, a způsobí, že temnotou, která je obklopuje, proniknou paprsky světla. Odhalí jim pravdu, která je v Pánu Ježíši, a mnozí se pak připojí k jeho lidu.

Knihu Velký spor věků objednejte  ZDARMA A BEZ ZÁVAZKŮ ZDE

NEBOJTE SE, ALE UPNĚTE SE K JEŽÍŠI KRISTU CELÝM SRDCEM, CELOU DUŠÍ, CELOU MYSLÍ,  ON VÁS TÍMTO OBDOBÍM PROVEDE

Nebojte se být Bohu věrní. Hospodin zaslíbil, že v každém utrpení, v každé těžkosti bude s námi. Nedopustí, abychom dostali zkoušky, které budou nad naše síly. Vzpomeňte si na statečnost mučedníků ve středověku, na statečnost reformátorů. Nebyla to statečnost z jejich lidských sil, ale Hospodin je k tomu uschopnil a obdařil je nadlidskou silou. Upněte se k Ježíši Kristu, který sám musel tímto a ještě mnohem větším utrpením projít. Studujte Bibli, ujasněte si Biblické pravdy a naučte se je obhájit. Duch svatý vám to pak ve správný čas vše připomene. Připomínejte si stále mnohá Ježíšova zaslíbení a očekávejte tu nádhernou a nesrovnatelně větší odměnu v nebesích.

Posilujte se přemýšlením o Ježíši Kristu a našem novém domově. Přemýšlejte o Jeho druhém příchodu, kdy se konečně zjeví jako Král celého vesmíru a vy budete ti, kteří obstáli a obhájili před celým světem Jeho Boží zákon lásky.

Zajímavá videa k tomuto tématu:
Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Video - Čas je blízko - Steve Wohlberg a Tim Saxton

687_video_znameni_casu.jpg Naplňují se znamení času? Je druhý příchod Ježíše Krista tak moc blízko? Na tyto otázky Vám odpoví Steve Wohlberg a Tim Saxton ve videu Čas je blízko. ...
Vloženo: 09.07.2015
Zhlédnuto: 21273x

Znamení doby - Evangelium bude hlásáno celému světu

257_evangelium_bude_hlasano_celemu_svetu.jpg Matouš 24,14 - Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“ Zkusme se podívat na vymoženosti dnešního moderního světa. Všechna ta technologie, kterou ...
Vloženo: 09.11.2010
Zhlédnuto: 572289x

Příprava na dobu konce

514_egw-country_living.jpg „Až přijde doba zkoušek, ukáže se, kdo se v životě řídí Božím slovem. V létě není rozdíl mezi stále zelenými a ostatními stromy tak zřejmý. Když však nastanou zimní bouře, zůstanou ...
Vloženo: 23.11.2011
Zhlédnuto: 204591x

Sedem znamení konce - Ed Reid

643_sedem_znameni_konce.jpg Chce Pán Bůh, aby to bylo pro nás tajemstvím kdy přijde podruhé? Říká se: Pán Ježíš může přijít dnes ale i za sto let. Je to pravda? Bude pro nás příchod ...
Vloženo: 10.01.2014
Zhlédnuto: 64325x

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 177111x

ZnameniCasu.cz - USA stále více pošlapávají svou ústavu a sbírají moc k vynucování znamení šelmy