ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Šelma ze země a Obraz šelmy - Zjevení 13,11

Prorokové Bible a dneška

444_selma_ze_zeme_a_obraz_selmy.jpg

Šelma ze země a Obraz šelmy - Zjevení 13,11

Vloženo: 21.06.2011
Zhlédnuto: 272456x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk

Zjevení 13,11-17 - Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila.

Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

Znaky pro odhalení totožnosti šelmy ze země.

Podstata šelmy - Tato moc je podstatně jiná než šelma z moře. Není to náboženská moc. Uctívání není směrováno k ní (Zjevení 13,12.15). Naopak, definuje se jako ekonomická moc - ovlivňuje nákup a prodej (Zjevení 13,17), a politická moc - může zabíjet (Zjevení 13,15).

Čas objevení šelmy - Objevení této moci chronologicky následuje za příchodem první šelmy a její činnost se rozvíjí poté, co zranění první šelmy bylo uzdraveno (Zjevení 13,12). Tato poslední moc se začíná tedy projevovat až od konce 19. století.

Místo jejího zrodu - V protikladu k předchozí šelmě, vycházející z moře, pochází tato ze země. I tento odlišný původ je pro hebrejštinu své doby významný. Zatímco moře představuje hrozbu a nepřátelství, země se naopak zdá být dobře známým prostředím, které vzbuzuje důvěru. Hebrejské slovo arec (země) označuje zemi, vlast, domov (Genesis 11,31; 12,1.5.6.7.; Leviticus 14,34; Deuteronomium 18,9; 2 Královská 5,2; srovnejte s  Matouš 2,20.21; Efeským 6,3). Příchodem z arec se tato šelma rázem představuje jako blízký spojenec, někdo důvěrně známý. Ostatně o několik veršů výše byla země představena jako ta, která přichází na pomoc ženě (Zjevení 12,16).

Charakter šelmy - Samotné vzezření šelmy potvrzuje úvodní dojem. Se svými dvěma malými rohy se podobá beránkovi (Zjevení 13,11) a na první pohled budí důvěru. Šelma, o níž je psáno v předchozím článku, s deseti rohy a údy divokých šelem, byla nečistá a hrozná. Nová šelma je součástí známého izraelského světa. A co víc, křesťanu Janovi připomíná laskavého spasitele Ježíše Krista, který je v čele Božího tábora (Zjevení 14,1).

Jak vzhled  této šelmy, tak způsob jejího zrodu naznačují, že národ, který představuje, se odlišuje od národů, které byly představovány předchozími symboly.  Velká království, která vládla světem byla proroku Danielovi představena jako divé šelmy, které povstaly, když „čtyři větrové nebeští bojovali na velikém moři (Daniel 7,2) Ve Zjevení 17,15  podal anděl vysvětlení, že vody představují „lid a zástupy, národy a jazyky“. Větry jsou symbolem boje. Čtyři nebeské větry bojující na velkém moři  představují strašné výjevy dobývání a převratů, kterými se království dostávala k moci.

Avšak šelma s rohy podobnými beránčím byla vidět „vystupovat ze země“. Místo, aby porazil jiné národy, aby mohl zaujmout jejich místo, musel tento národ , vzniknout na území dosud neobydleném a postupně a v klidu se vyvinout ve veliký národ. Nemohlo se to proto stát ve starém světě, přelidněném národy bojujícími mezi sebou v tomto vřícím moři „lidí a zástupů, národů a jazyků“. Tento národ musíme hledat na západní polokouli.

Který národ Nového světa začal v roce 1798 nabývat na moci, začal se vyvíjet k síle a velikosti a upoutávat pozornost světa?

Je jen jediný národ odpovídající údajům tohoto proroctví, které poukazují nepochybně k Spojeným státům americkým.

Rohy podobné beránkovým poukazují na nevinnost a také mírnost, což přesně odpovídá charakteru Spojených států, když je prorok Jan viděl „vystupující ze země „ v roce 1798. Mocnost USA vyrostla ze země, podobně jako vyrůstá rostlina – postupně, téměř nepozorovaně.

Mezi vyhnanci, kteří se první vypravili do Ameriky, aby tam našli úkryt před útlakem králů a netolerancí duchovenstva, byli mnozí rozhodnuti vytvořit vládu založenou na zásadě široko daleko chápané svobody občanské a náboženské. Své názory vyjádřili v „Deklaraci nezávislosti“. Byla tam zajištěna svoboda náboženská, aby každý mohl uctívat Boha v souladu s příkazy vlastního svědomí.  Republikanismus a protestantismus se staly základními zásadami národa a právě ony byly zdrojem síly a také blahobytu.

Měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Mocnost USA vyrostla do rozměru převládající světové mocnosti a přesto, že bude předstírat křesťanství, brzy promluví jako drak.

V té době Spojené státy změní svůj charakter, vytvoří systém podobný středověkému papežství, kde církev mohla vnucovat své zákony pomocí světské vlády. A tak vznikne obraz šelmy. Tento obraz bude kopií toho, čím bylo papežství během svých 1260 let panování, kdy poslušnost církevním nařízením byla vynucována zákony a státní mocí.

Zjevení 13,11 - Ale mluvila jako drak. Podle Zjevení 12 drak představuje satana, který pronásleduje Boží lid, snaží se o jeho likvidaci a ke svým cílům používá i různé světové mocnosti.

Ďáblovou touhou vždy bylo uchvátit Boží moc a trůn a nutit lidi, aby ho uctívali a poslouchali. Obraz šelmy, která mluví jako drak, tedy naznačuje, že USA (pod vlivem satana) budou v době konce pod hrozbou trestu za neuposlechnutí nutit lidi k uctívání, které bude v rozporu s jejich svědomím.

Národ "mluví" prostřednictvím svých zákonů. Spojené státy tedy podle proroctví přijmou přísné zákony dotýkající se svobody v náboženské oblasti a pod hrozbou sankcí budou nutit lidi k určité formě uctívání (budou muset pokleknout před první šelmou), k jednání, které je v rozporu s jejich svědomím. Přesně tak, jak to dělal papežský Řím ve středověku. USA budou nutit obyvatele země, aby uctívali obrozené papežství.

Spojené státy byly nazývány kolébkou svobody a demokracie. Svoboda obyvatel USA je však v posledních cca deseti letech radikálně omezována především pod záminkou boje proti terorismu. K určitým omezením práv docházelo již dříve, ale teprve po událostech z 11. září 2001 se lidé v této zemi byli ochotni dobrovolně vzdát velké části svých práv a svobod, na které by si za normálních okolností nenechali sáhnout. (Proto se domnívám, že útoky z 11.září 2001  hrají velkou roli v přípravě na Nový světový řád a události doby konce.) Kdo by nebyl ochoten se části svých práv vzdát, když je to nutné pro zajištění národní bezpečnosti a zabránění teroristickým útokům?

Tam, kde kdysi existoval respekt a úcta ke Spojeným státům, je dnes pouze strach. USA se staly nejobávanějším státem světa. Tato supervelmoc se může na základě vymyšlených záminek beztrestně dopouštět agrese vůči jiným národům světa.

V době konce bude ústředním bodem sporu uctívání. Každý se bude muset rozhodnout, koho bude uctívat a čí zákony bude poslouchat. Každý si bude muset zvolit, zda bude následovat Ježíše nebo antikrista. Nakonec bude každý člověk sloužit jedné z těchto dvou stran. Žádná „zlatá střední cesta“ nebude existovat, žádná neutralita nebude možná.

Zjevení 13,13-14  - A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země…

Ve 13. a 14. verši můžeme číst, že uctívání antikrista bude podepřeno znameními a zázraky, kterými budou obyvatelé země sváděni. Je třeba mít se na pozoru. Ne všechny zázraky a znamení mají nutně svůj původ u Boha, existují i falešná znamení, falešní proroci a falešní kristové.

Matouš 24,24 - Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

Oheň sestupující z nebe, který je ve Zjevení 13,13 zmíněn jako jedno ze znamení, kterými druhá šelma svádí obyvatele země, naznačuje falešné vylití "Ducha svatého" (porovnej s událostmi o letnicích – Skutky 2,1-4), ke kterému krátce před koncem světa dojde nebo falešný projev "Boží" moci potvrzující nebiblické učení (porovnej s událostmi na hoře Karmel – viz 1 Korintským 18,20-39).

Podle 2 Korintským 11,13-15 bude největším satanovým podvodem, že se zjeví jako anděl světla, že se pokusí napodobit příchod Ježíše Krista (Matouš 24,23-24) a bude se snažit odvést lidi od poslušnosti Božího zákona a jeho slova k poslušnosti šelmy a jejího falešného učení.

Obrovské množství lidí bude svedeno. Lidé budou věřit, že satan je Ježíš, budou se mu klanět a připojí se k celosvětovému falešnému probuzení (Zjevení 13,3). Skutečný Boží lid ( ostatek ) ale sveden nebude, protože každé učení zkoumá na základě Bible (Izaiáš 8,19-20, 2Timoteova 2,15).

V Bibli je psáno, že Boží zákon nemůže být změněn (Matouš 5,18), je v ní psáno o tom, že když se Ježíš vrátí, uzří ho každé oko (Zjevení 1,7), nedotkne se Země, ale zůstane v oblacích a zavolá svůj lid k sobě (1Tesalonickým 4,16-17). Abychom nebyli svedeni, je třeba vědět, co o posledních událostech a druhém příchodu říká Písmo.

V každé době měl Bůh na Zemi lid, který mu zůstával věrný – při pronásledování křesťanů pohanským Římem v prvních staletích našeho letopočtu i ve středověku, kdy byl Boží lid pronásledován Římem papežským. Stejně tomu bude i v době, kdy bude celosvětově působící politicko-náboženská mocnost silou prosazovat zákony omezující svobodu vyznání a bude se pokoušet nahradit pravé uctívání Boha uctíváním falešným.

V době konce bude většina světa poslouchat příkazy "šelem" a "mluvící sochy" a ti, kteří se tomuto systému odmítnou podřídit, budou ekonomicky znevýhodněni (Zjevení 13,16-17). Tím to ovšem neskončí. Nový světový náboženský systém, tolik podobný středověkému papežství, si bude poslušnost vynucovat způsobem hodným svého předobrazu. "Neposlušní" nebo "nepřizpůsobiví" občané, tedy ti, kteří se této nábožensko-politické mocnosti odmítnou poklonit, budou pronásledováni, budou s nimi probíhat veřejné procesy (Matouš 10,18; Mar 13,11), budou vězněni (Lukáš 21,12) a nakonec nad nimi bude vynesen rozsudek smrti (Zjevení 20,4).

Právě v té době se jasně ukáže, kdo patří k ostatku Božího lidu, ukáže se, kdo je pravým následovníkem Ježíše Krista. Ukáže se, kdo zůstane věrný Boží pravdě i pod velkým tlakem. Každý si bude muset zvolit, na čí stranu se postaví, bude si muset vybrat, jestli bude poslouchat Boha nebo lidi.

Zjevení 14, 12 - Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.

Žalm 46,2-3 - Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Izaiáš 41,10 - Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Matouš 10,22 - Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Znamení šelmy a číslo 666 bude probráno v samostatném článku.

Podrobnější výklad najdete  na NeuveritelnaOdhaleni.cz


Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Rabín, který přijal Pána Ježíše

578_rabin_ktery_prijal_jezise.jpg foto: wikipedia.org Elfred Lee Rabína Joe Kagana jsem potkal na Weimarském institutu v Kalifornii. Jeho rodina pocházela z východní Evropy. Tam znásilnili jeho tetu za zvláštních okolností. Kněz nad ní stál s křížem ...
Vloženo: 25.07.2012
Zhlédnuto: 8152x

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán ...
Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 186950x

Video - Hledání - Daniel 7 - proroctví 4 zvířat

420_daniel_7_proroctvi_4_zvirat.jpg Co znamenají čtyři zvířata z tohoto proroctví? Kdo je malý roh, který je tak zvláštní a do všeho mluví? Poslechněte si toto proroctví s Biblí v ruce a s modlitbou a ...
Vloženo: 04.05.2011
Zhlédnuto: 17409x

Blíží se doba, kdy Bůh zatřese zemí!

405_blizi_se_katastrofa_kdy_buh_zatrese_zemi.jpg Bible jasně varuje, že jedno z posledních znamení před příchodem Ježíše Krista bude to, že Bůh zatřese naší zemí. V dnešní době je  většina znamení druhého příchodu již  naplněna nebo se ...
Aktualizováno: 18.02.2013
Vloženo: 02.04.2011
Zhlédnuto: 336267x

Číslo šelmy 666, Znamení šelmy a Boží pečeť

447_666.jpg V minulých článcích jsme studovali, kdo je podle Daniel 7 kapitoly a Zjevení Jana 13 kapitoly onou šelmou. Podle indicií, které nám poskytla sama Bible, představuje šelma vystupující z moře a ...
Vloženo: 17.07.2011
Zhlédnuto: 483742x

ZnameniCasu.cz - Šelma ze země a Obraz šelmy - Zjevení 13,11