ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Čína evangelizuje zbytek světa - hnutí (Zpět do Jeruzaléma)

Aktuální světové dění

284_china_globus_vlajka.jpg

Čína evangelizuje zbytek světa - hnutí (Zpět do Jeruzaléma)

Vloženo: 06.12.2010
Zhlédnuto: 190230x
Témata: Aktuální světové dění
PrintTisk

Pro vizi Zpět do Jeruzaléma jsou tisíce Číňanů ochotny zemřít. Přinejmenším bychom měli zjistit proč. Napoleon jednou řekl:"Když se Čína pohne, změní tvář celého světa."Dnes se tato slova stávají realitou díky mocné duchovní vizi čínské církve: Vyslat 100 000 misionářů za čínské hranice, aby dokončili Velké poslání, a to dokonce před očima současné generace!

Joel 3,11-12 - Rychle sem, všechny národy! Shromážděte se z okolí! Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny! Jen ať se národy probudí a přitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí.

První věcí, kterou jsem pochopil, bylo, že Zpět do Jeruzaléma neznamená, že by Číňané chtěli přispěchat do Jeruzaléma s evangeliem. A vize Zpět do Jeruzaléma není ani jakousi teorií o konci světa. Čínská církev skutečně nemá v úmyslu vtrhnout do Izraele, a uvést tak příchod Krista. Spíše se jedná o Boží povolání pro čínskou církev, aby zvěstovala evangelium a zakládala společenství věřících ve všech zemích, městech, vesnicích a u všech etnických skupin mezi Čínou a Jeruzalémem. Není to rozhodně malý úkol. Vždyť mezi nimi leží tři největší duchovní pevnosti, které prozatím nebyly dobyty evangeliem: obrové Islám, Buddhismus a Hinduismus.

V poslední době mnoho křesťanů slyšelo o okně 10/40, které označuje území ležící mezi 10° a 40° severní šířky. Všech padesát států, které se zde nacházejí, patří k nejméně křesťanským zemím světa. Žije zde více než 90 % lidí, což činí více než 5 000 kmenů a etnolingvistických skupin, které ještě nebyly zasaženy evangeliem.

Přestože málokterý z čínských křesťanů zná pojem okno 40/70, jejich vizí je nést dobrou zprávu národům, které zůstávaly tak dlouho v duchovní temnotě.

Muži, kteří stojí za touto knihou, jsou vedoucími tří domácích církví: bratři Jun, Šu Jongze a Enoch Wang. Tito tři muži jsou v čínské církvi velmi známí a dva z nich dokonce žijí mimo Čínu, aby mohli připravovat misionáře pro vizi Zpět do Jeruzaléma a ulehčovat jim práci.

Tito Boží muži mluví ze své osobní zkušenosti. Pro svou víru strávili dohromady téměř čtyřicet let ve vězení a díky utrpení se naučili mnoho o tom, jaký je Bůh a jak pracuje. Vím, že reprezentují názory stovek vedoucích domácích církví, a já jsem měl tu čest je potkat.

Při čtení těchto stránek si prosím uvědomte, že hnutí Zpět do Jeruzaléma není pouhým přáním několika fanatických křesťanů. Je to něco, co se už děje. První tým třiceti devíti čínských misionářů odjel z Číny v březnu 2000 do sousední buddhistické země. Byli malým potůčkem, který zvěstuje přicházející povodeň. Jen nemnozí ve světě věděli o této události, ale jejich cesta je výsledkem roků modliteb a plánování. Toho dne se Čína opět stala aktivním účastníkem světové misie.

Dnes už pracují mimo Čínu stovky čínských misionářů - na Středním východě, v severní Africe, ve střední Asii, v Indii a v jižní Asii. Tisíce dalších se vzdělávají, učí se jazyky, jako jsou arabština a angličtina, aby je bylo možno použít na misijním poli.

V porovnání s obvyklými metodami západní misie jsou tito pracovníci nekvalifikovaní. Nikdo z nich nenavštěvoval biblickou školu a většina z nich by si asi myslela, že teologický stupeň se nachází někde na teploměru. Přesto se jim od Boha dostalo vzdělání, které je mnohem důležitější, než to, co se dá naučit ve třídě: lekce uprostřed utrpení založená na zkušenostech. Bratr Jun, jedna z vůdčích osobností hnutí Zpět do Jeruzaléma, říká:

„Západní návštěvníci, kteří přijíždějí do Číny, se občas ptají vedoucích podzemních sborů, jaký seminář navštěvovali. Humorně, avšak s vážným podtextem odpovídáme, že jsme podstoupili mnohaletý výcvik v Biblické škole osobního ztišení Ducha svatého (ve vězení).

Naši západní přátelé tomu občas nerozumějí, neboť se ptají dál: „A jaké materiály v té biblické škole používáte?“ Tehdy odpovídáme: „Našimi jedinými učebními materiály jsou okovy na nohou, kterými jsme spoutáni, a kožené biče, kterými nás bijí.

V tomto vězeňském semináři jsme se o Pánu naučili mnoho cenného, co bychom jinak nevyčetli z žádných knih. Hlouběji jsme poznali Boha. Známe jeho dobrotu a jeho milující věrnost, již nám prokazuje.“

Když se v Číně při setkáních církve dělá sbírka, lidé zjišťují, že nemají téměř nic, co by do ní mohli dát. Proto si doslovně stoupnou do košíku a bezpodmínečně nabídnou sami sebe jako živoucí oběť Bohu.

Čínská církev neprezentuje své plány, naučila se čekat na Pána a naslouchat jeho pokynům, než se pohne kupředu. Tito muži a ženy znají Boha, jeho všemohoucnost a neporovnatelnou milost. Nevycházejí do světa se zprávou, oni jsou živoucím poselstvím sami o sobě. V očích světa nejsou ničím, ale v rukou Božích jsou ostrými šípy.

Jak se vize Zpět do Jeruzaléma rozvíjí, můžete slyšet zprávy o muslimech, hinduistech a buddhistech, kteří přicházejí ke Kristu v místech, kde křesťanství dlouho bojovalo o dosažení vlivu. Když toto vidíte, nebuďte ohromeni čínskými křesťany; jsou to hříšníci spasení z milosti a nezaslouží si pozornost. Raději se radujte nad Boží moudrostí a nádherou jeho plánu.

1. Korintským 1,25 -  Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

Doufám, že vy sami budete povzbuzeni a vyzváni vizí Zpět do Jeruzaléma, že se připojíte k modlitbám a zapojíte do plnění Velkého poslání, které potrvá, dokud nebudou platit slova: Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků. Zjevení Jana 11,15

Dále jsou autory čínští bratři, Paul Hattaway je jejich tlumočníkem.

Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Skutky apoštolů 1,8)

Při čtení tohoto verše jsme nechápali, co znamenají slova „až na sám konec země“. Způsob, jakým jsou napsána, téměř evokuje představu, že země je plochá, a křesťané tak mohou dosáhnout konce, odkud lze přepadnout přímo do vesmíru. Modlili jsme se a přemýšleli o tom, prosili Boha, aby nám ukázal, co tím myslí.

A Bůh nám postupně otevíral oči, abychom pochopili, že myslel šíření evangelia po celém světě. Když Ježíš dával toto zaslíbení, stál právě na Olivové hoře, vně Jeruzaléma (Skutky apoštolů 1,12). Tato hora se nachází na východ od Starého města a její vrchol je asi o 60 metrů výše než chrámový komplex. Když Ježíš říkal učedníkům slova, která čteme ve Skutcích 1,8, díval se dolů na město a jeho slova naznačovala přirozený posun: Budete mi svědky v Jeruzalémě město, (nad kterým stáli), v celém Judsku (oblast na západ a severozápad od Jeruzaléma), Samařsku (oblast na sever od Judeje), až na sám konec země.

Je možné, že Ježíš ukazoval učedníkům, jak se evangelium bude šířit? Že jeho oheň vzplane v Jeruzalémě a rozšíří se na západ a na sever od města a později přes hranice do pohanských zemí, kde Boží jméno ještě nebylo známé?

Bůh pomohl církvi šířit evangelium pohanům. I poloha Jeruzaléma byla zvolena (dokonale – na křižovatce Asie, Evropy a Afriky. Toto praví panovník Hospodin: „To je Jeruzalém. Postavil jsem jej doprostřed pronárodů a okolo něho jsou země.“ (Ezechiel 5,5)

Kniha Skutků nám popisuje, že přesně takto se evangelium šířilo. Poté, co přišel Duch svatý se svojí mocí, Petr pozvedl hlas a oslovil dav: Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě… (Skutky apoštolů 2,14) Duch svatý pomazal Petra a dal mu takovou moc, že ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí (Skutky apoštolů 2,41).

To je přece úžasný okamžik v dějinách! Slavné evangelium Ježíše Krista právě započalo svou dlouhou a požehnanou cestu kolem světa. Stejně jako si každý rodič přeje být u toho, když jeho dítě zkouší první krůčky, dívali se všichni andělé a celá nebesa. Raketový start církve přinesl první den spásu a život třem tisícům lidí v porovnání s ustanovením Starého zákona, které první den přineslo třem tisícům smrt (Exodus 32,27 až 28).

Ti, kdo poslechli pokyn Pána Ježíše, udělali velkou práci, pokud jde o první bod: Jeruzalém. Skutečně, vždyť velmi brzy si nejvyšší kněz stěžoval, že Ježíšovi následovníci tím svým učením naplnili celý Jeruzalém (Skutky apoštolů 5,28). Během dalších týdnů, jak říká Bible, Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. (Skutky apoštolů 6,7)

Zdá se, že jedním z nešťastných rysů křesťanství je, že když se práce daří, rádi se zastavíme a užíváme si svůj úspěch. Evangelium nasytilo Jeruzalém, ale učedníci zapomněli na další body Velkého poslání. Proto Bůh, aby jim je připomněl, poslal pronásledování! Toho dne se Štěpán stal prvním mučedníkem - Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku (Skutky apoštolů 8,1).

Zbytek knihy Skutků popisuje, jak se evangelium šířilo celým římským impériem až do samotného Říma a okolo Středozemního moře. Pán s láskou, a přesto rozhodným způsobem pomáhal církvi plnit svůj příkaz. A jen krátce poté řekli Židé o Pavlovi a Silasovi následující: Ti, kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám… (Skutky apoštolů 17,6)

Naplnilo se slovo, které řekl Ježíš v Lukáši 24,46–48: Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky.

Když jsme přemýšleli nad tím, jak se evangelium šířilo po světě, viděli jsme, že celkem vzato se jeho oheň šířil západním směrem. Z jižní Evropy do střední, severní a západní. Tento oheň se také šířil do středozemních oblastí v Severní Africe, kde se zrodili někteří z největších vůdců raného křesťanství, jako byli Augustin (pocházel z území dnešního Alžírska) a Tertullián (155–220 po Kr., pocházel z Tunisu). A právě Tertulliánův výrok, který pronesl k politickým vůdcům, mezi čínskými křesťany stále zní:

„Jen pokračujte horlivě, dobří vládcové, lidé si vás budou vážit, když obětujete křesťany. Jestli si to tolik přejí, zabijte nás, mučte nás, odsuzujte nás, rozdrťte nás v prach a vaše nespravedlnost bude důkazem, že jsme nevinní. Však nijak vám ta ukrutnost neprospěje; vždyť nám je téměř výzvou. Čím více jsme sráženi, tím více vzrůstá náš počet; krev křesťana je totiž semenem.“

Číňané vědí, co tím Tertullián myslel. A vláda dospěla ke stejnému názoru, pokud jde o domácí církve, jako Egypťané, když viděli izraelský národ ve svém zajetí: Jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. (Ex 1,12)

Mnohá svědectví mluví o mocných probuzeních, která začínala v místech, kde byla prolita krev křesťanů. A na mnoha místech je takové protivenství, že Boží děti musejí trpět a krvácet, než je zlomena ďáblova moc a lidé smějí spatřit světlo evangelia.

Evangelium se rozšířilo do střední a jižní Afriky, do Ameriky, na tisíce ostrovů jižního Pacifiku, do Austrálie, na Nový Zéland a do části Asie na pacifickém pobřeží. Na počátku dvacátého století začalo probuzení v Koreji, na Filipínách, v jižní Číně a v jihovýchodní Asii.

Pravé trvalé probuzení přišlo do čínských domácích církví asi před třiceti lety. Najednou jsme zjistili, že stojíme v předních liniích ohně Božího požehnání, a desítky lidí přicházely ke Kristu. Dalším zjištěním byl fakt, že většina území nezasažených evangeliem se nachází jižně a západně od Číny.

Věříme, že Bůh nám dal skutečnou zodpovědnost za to, že vezmeme oheň z jeho oltáře a dokončíme Velké poslání tak, že přineseme jeho království zbylým národům a zemím v Asii, na Středním východě a v muslimské severní Africe. A až se tak stane, věříme, že Pán Ježíš Kristus se vrátí pro svoji nevěstu podle Písma a potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. 1. Tesalonickým 4,17-18

Dále věříme, že nejvzdálenější místo, kam se z Jeruzaléma může evangelium dostat, je tam, kde to všechno začalo - sám Jeruzalém! Až evangelium dokončí svou cestu kolem světa, Pán Ježíš se vrátí! Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. (Abakuk 2,14) Odtud pochází název „Zpět do Jeruzaléma“ ve smyslu misijní vize čínské církve.

Čerpáno z knížky: „Zpět do Jeruzaléma“ Povoláni naplnit Velké poslání  - Paul Hattaway


Související články z kategorie - Aktuální světové dění

Po celém světě trpí mnoho lidí pro Ježíše Krista

619_mapa_sveta.jpg Uvědomujeme si to? Žijeme v zemi, kde je náboženská svoboda. Nemusíme se trápit tím jestli budeme smět hlásat naše poselství o Ježíši Kristu ani tím, jestli se budeme moci v sobotu ...
Vloženo: 29.05.2013
Zhlédnuto: 7917x

Proč se stupňují nadpřirozené zjevení po celém světě?

355_ufo_china.jpg Na  celém světě se stupňují různé nadpřirozené zážitky, jevy a spiritismus. Není pochyb že to nejsou výmysly, ale skutečnosti, které nedovedou lidé vysvětlit. Některá z nich proběhla i médii a tiskem, ...
Vloženo: 15.02.2011
Zhlédnuto: 237554x

Výrazně stoupá počet přírodních katastrof - mají nás varovat!

432_katastrofy.jpg Bible předpovídá v jakém stavu se bude země nacházet, před tím než se Ježíš Kristus vrátí. Země bude vyčerpaná a  bude velký počet přírodních katastrof. Lidé budou dokonce  zmírat strachy v ...
Vloženo: 12.05.2011
Zhlédnuto: 216977x

Mesiánští Židé

164_izrael_vlajka.jpg   Mesiánští Židé – splňující se proroctví Kromě řady křesťanských denominací existuje v Izraeli i hnutí tzv. „mesiánských židů“. Tito lidé většinou pocházejí z židovských rodin, avšak uvěřili v Ježíše jako Mesiáše a ...
Vloženo: 06.10.2010
Zhlédnuto: 263452x

Program NSA masového sledování elektronické komunikace

677_zc.jpg Berlín - Americká Národní agentura pro bezpečnost zahájila svůj program masového sledování elektronické komunikace už několik týdnů po teroristických útocích z 11. září 2001. Od té doby se snaží získat co ...
Vloženo: 21.07.2014
Zhlédnuto: 5738x

ZnameniCasu.cz - Čína evangelizuje zbytek světa - hnutí (Zpět do Jeruzaléma)