ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Mesiánští Židé

Prorokové Bible a dneška

164_izrael_vlajka.jpg

Mesiánští Židé

Vloženo: 06.10.2010
Zhlédnuto: 262363x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk

 

Mesiánští Židé – splňující se proroctví

Kromě řady křesťanských denominací existuje v Izraeli i hnutí tzv. „mesiánských židů“. Tito lidé většinou pocházejí z židovských rodin, avšak uvěřili v Ježíše jako Mesiáše a přijali učení, obsažené v Novém zákoně. Zároveň zachovávají nebo se snaží zachovávat židovské tradice a zvyky, podobně jako některé křesťanské církve (např. Adventisté sedmého dne).

Žádná z židovských denominací neuznává "mesiánské židy" za židy, ale považují je za křesťany. Dokonce ani stát Izrael nepřiznává „mesiánským židům“ právo návratu, neboť „každý žid, který se dobrovolně přihlásil k jinému náboženství, přestává být Židem.“

Mesiánští Židé, často se jim také říká mesiášští (od slova mesiáš), je skupina lidí, která usiluje o to nadále se podílet na židovském způsobu života a zůstávat tak součástí svého lidu (i za cenu příkoří). Mesiánští židé (dodržující Tóru) ve skutečnosti obvykle neslaví ani Velikonoce ani Vánoce, a sice kvůli jejich pohanským kořenům. Naopak dodržují Šabat a všechny ostatní moedim (svátky) ha-Šem tak, jak je to v judaismu zvykem. Věří jak Starému, tak i Novému zákonu a uznávají Ježíše jako Mesiáše a přitom její příslušníci praktikují některé starozákonní rituály, např. obřízku.

Nechávají se křtít a organizují i různé biblické kurzy a vzdělávací akce. Bývají milí a příjemní. S přijetím víry v Ježíše mají obvykle spojeny zvláštní a neobyčejné osobní zážitky. V Izraeli je asi 4 500 členů této skupiny a jsou soustředěni asi do 50 sborů. Jejich střediska se nacházejí např. v Haifě na hoře Karmel nebo v Jeruzalémě poblíž Jaffské brány."

Co je mesiánský judaismus

 

Prorocká slova E.G.Whiteové (rok 1827 – 1915)

“I když Izrael jako národ selhal, zachoval se z něj početný ostatek, který měl být zachráněn. V době Spasitelova příchodu žili zbožní muži a ženy, kteří s radostí přijali poselství Jana Křtitele. Pod jeho vlivem začali znovu zkoumat proroctví o Mesiáši. V době svého vzniku se raná křesťanská církev skládala z těchto věrných Židů, kteří uznali, že Ježíš Nazaretský je Vykupitel, jehož příchod toužebně očekávali.” (AA 376, 377; PNL 215)

“Někteří Židé, podobně jako kdysi Saul z Tarsu, velmi dobře znají Pásmo. Ti pak budou s úžasnou mocí hlásat neměnnost Božího zákona… Budou-li jeho služebníci ve víře usilovat o ty, kdo byli tak dlouho opomíjeni a s pohrdáním odmítáni, zjeví se Boží spasení.“ (AA 381; PNL 218).

“Bůh očekává, že až se hlásání evangelia bude chýlit ke svému závěru, bude vykonáno zvláštní dílo pro ty skupiny lidí, které byly až dosud zanedbávány. Pak budou Boží poslové věnovat pozornost především Židům, kteří se nachází ve všech částech světa. Až židovský národ pochopí, že Starý a Nový zákon tvoří jeden nedílný celek a objasňují Boží věčný záměr, mnozí jeho příslušníci budou mít dojem, že jim vzešel nový den stvoření a že nastalo vzkříšení jejich duší. Až si uvědomí, jak jednoznačně byl Kristus, vylíčený v evangeliích, představen už na stránkách Starého zákona a jak jasně Nový zákon vysvětluje Starý, schopnosti, které v nich dřímají, se probudí a uznají, že Kristus je Spasitel světa. Mnozí ho vírou přijmou za svého Vykupitele.“ (AA 381; PNL 217, 218)

Má svou logiku, že Židé, kteří přijmou Krista, mohou světu pomoci lépe pochopit krásu Božího zákona a zvláště soboty. To potvrzuje i svědectví Ellen Whiteové.

Když Pilát v soudní síni se zdráhal odsoudit Ježíše, volali Židé zběsile „Krev Jeho na nás a naše děti!“ Národ Židovský zakusil naplnění se této hrozné kletby, kterou sami svolávali na svou vlastní hlavu. Kristova krev a Jeho učedníků, kteří byli vydáváni na smrt, byla na nich a postihl je hrozný soud. Kletba Boží je následovala a oni byli vydáni pohanům i křesťanům a v opovržení. Oni byli zbaveni cti, lidé se jim vyhýbali a nenáviděli je. Přece ale podivuhodně Bůh tento lid zachoval a jej rozptýlil po celém světě, aby se na něm vidělo, jak se Boží kletba naplňuje. Viděla jsem, že Bůh zavrhl Židy, jako národ. Ale jednotliví mezi nimi se obrátí a budou uzpůsobněni k tomu, aby prohlédli a poznali, že se vyplnilo proroctví nad jejich lidem. Oni přijmou Pána Ježíše jako spasitele Světa a uvidí ten veliký hřích svého národa, když Ho ukřižovali a zavrhli. (Zkušenosti a vidění 130)

Tyto proroctví E.G.Whiteové, se nám před očima krásně naplňují. Mesiánští Židé přijímají Ježíše Krista a potvrzují tak tato prorocká slova, která byla napsána více jak před sto lety.

Co na to Bible?

Římanům 11, 25-29 - Nechci, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství (abyste nespoléhali na vlastní moudrost): Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno: „Vysvoboditel přijde ze Siónu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích.“ Pokud jde o evangelium, stali se ve váš prospěch Božími nepřáteli, ale pokud jde o vyvolení, zůstávají díky praotcům jeho přáteli. Bůh nelituje svých darů a povolání!

Římanům 11,1-5 - Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť i já jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění Písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: „Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen já, a i mně usilují o život!“ Jak mu tehdy Bůh odpověděl? „Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem.“ Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí.

Ezechiel 18,30-32 - Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví Panovník Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy, ať vás ta vina nezničí! Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!“


Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Návrat kobylek - Steve Wohlberg

715_navrat-kobylek-steve-wohlberg.jpg (Webinar: White Horse Media, 2. prosince 2015) Předtím, než začneme, bych chtěl přečíst zprávu o události, která nastala před pouhými dvěma hodinami – ne v Paříži, nebo jiných evropských městech – ale ...
Vloženo: 24.07.2016
Zhlédnuto: 6501x

Test pravého proroka - Jak poznáme pravého proroka od falešného?

293_jak_se_pozna_prorok.jpg TEST ČÍSLO 1. Deuteronomium 18,21-22 - Můžeš si říci: „Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?“ Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen ...
Vloženo: 09.12.2010
Zhlédnuto: 265681x
Doporučujeme

MP3 - Kdo je antikrist? - přednáška Prof. Dr. Walter Veith

301_antikrist_papezsky_system.jpg Poslechněte si tuto přednášku Prof. Dr. Waltera Veitha, který Vám odpoví na otázku kdo je Antikrist? Je to opravdu papežský systém? ...
Vloženo: 28.12.2010
Zhlédnuto: 262914x

Video - Hledání - Daniel 7 - proroctví 4 zvířat

420_daniel_7_proroctvi_4_zvirat.jpg Co znamenají čtyři zvířata z tohoto proroctví? Kdo je malý roh, který je tak zvláštní a do všeho mluví? Poslechněte si toto proroctví s Biblí v ruce a s modlitbou a ...
Vloženo: 04.05.2011
Zhlédnuto: 17292x

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 176308x

ZnameniCasu.cz - Mesiánští Židé