ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Velikonoční zamyšlení

Biblická fakta

547_velikonoce.jpg

Velikonoční zamyšlení

Vloženo: 05.04.2012
Zhlédnuto: 7624x
Témata: Biblická fakta
PrintTisk

Jaké události si připomínáme na Velikonoční svátky? Víme ještě dnes jaké je jejich poselství?

Slavení Velikonoc, vychází z židovského svátku Pesach, takzvané Veliké noci ve starší české literatuře někdy překládáno jako Přesnice, jako svátku vyjití Izraelského národa z Egyptského zajetí.

Exodus 3,7-8 -  Hospodin pak řekl: Dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci Egypťanů a abych ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé, do země oplývající mlékem a medem....  Je to veliká událost , která se stala v Izraelském národě, který byl v Egyptském zajetí 215 roků. Tehdy dostal Mojžíš od Boha příkaz, aby vyvedl svůj lid ze zajetí. Stalo se to za určitých okolností. Hospodin přikazuje Mojžíšovi, aby se jeho lid připravil na Velkou noc a měl hod beránka, jehož krví měli pomazat rám dveří, aby byli zachráněni.

Jak tato událost  souvisí s naši dobou?

V raném křesťanství se tento svátek začal slavit jako oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který nás vysvobodil z otroctví hříchu a připravil nám cestu do nebeského království. Žel se k tomuto připojilo i pohanské slavení příchodu jara.

Německé a anglické pojmenování Velikonoc – Ostern a Easter – připomíná starogermánskou bohyni jara a plodnosti Ostaru, Astarot (1S 12,10… sloužili jsme Bálům a Astarot…), jejímž protějškem byla slovanská Vesna. Proto na velikonoce dominují zajíčkové, pomlázka a vejce,  jako oslava plodnosti a myšlenka vzkříšení Krista tak často zaniká.

Velká událost

Stalo se to před 2000 lety, kdy žil na zemi zvláštní člověk, který změnil dějiny našeho letopočtu. Jmenoval se Ježíš Kristus , narodil se v Betlémě dívce Panně jménem Marie. A když mu bylo 33 roků a byla doba slavení velikonočního Beránka, tak šel spolu s ostatními učedníky do  Jeruzaléma  na slavnost svátků. Jeho předchůdce Jan Křtitel jej nazval Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Tento Ježíš, když šel na slavnost, tak jej zatkli (neboť on o sobě prohlásil, že je Syn Boží ) a židé se jej rozhodli zabít – ukřižováním. Což se jim podařilo. ( On jim předem oznámil, že třetího  dne vstane z mrtvých ).

Na velikonoční svátky si tedy připomínáme velikou událost – drama s radostným koncem.   Život Ježíše Krista, jeho smrt i vzkříšení je životně důležitou událostí pro každého člověka na této zemi! Uvědomujeme si ale vůbec, kolik stála Boha naše záchrana? Přemýšlíme nad tím, co musel Bůh vytrpět, když jeho vlastní milovaný Syn trpěl na kříži za naše hříchy, přestože měl moc a mohl kdykoli z kříže sestoupit a tuto bitvu vzdát? Často obviňujeme Boha ze všeho utrpení, kterým zde na zemi lidé prochází a ptáme se, kde je Bůh? Jak se na to může dívat? Odpověď je jediná. Je tam kde byl, když musel pozorovat nesnesitelné utrpení Ježíše Krista, svého vlastního milovaného Syna pro naši záchranu.

Naše záchrana stála tu největší oběť, kterou mohl Bůh pro nás podstoupit. Stvořitel umírá za své vlastní stvoření! Ježíš Kristus, ale nezůstal mrtev,  třetího dne vstal z hrobu a prolomil  brány smrti a to je naděje a největší poselství radosti, které kdy můžete zaslechnout. Pomineme-li pohanskou část velikonoc - koledování, pomlázky a vejce, jsou pro nás velikonoce radostným poselstvím o vykoupení z otroctví hříchu a smrti!

SVÁTEK VEČEŘE PÁNĚ - PAMÁTKA SMRTI  A VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA

1. Korintským 11,23-26 - Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl: ‚Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto čiňte na mou památku.‘ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.‘ Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

Kristus dospěl k bodu přechodu mezi dvěma bohoslužebnými systémy a mezi jejich dvěma velkými slavnostmi. On, neposkvrněný Beránek Boží, se zakrátko obětuje jako oběť za hřích, a tím ukončí před obrazný obřadný systém, který po čtyři tisíce let naznačoval jeho smrt. Když večeřel o velikonocích (= Pesachu - poznámka autora) se svými učedníky, ustanovil místo tohoto systému službu, která bude připomínkou jeho velké oběti. Národní slavnost židů navždy zanikne. Služba, kterou zřídil Kristus, bude zachována jeho následovníky ve všech zemích a ve všech dobách. Velikonoce (= Pesach - poznámka autora) byly ustanoveny jako připomínka vysvobození Izraele z Egyptského otroctví. Bůh nařídil, aby se každý rok vyprávěla historie vysvobození, budou-li se děti ptát na význam tohoto ustanovení. Tak se zázračné vysvobození Izraele udrží v čerstvé paměti všech. Ustanovení večeře Páně bylo zavedeno na památku velkého osvobození, které přinesla smrt Kristova. Toto ustanovení se bude zachovávat, dokud Kristus nepřijde podruhé v moci a slávě. Je prostředkem, který má jeho  velké dílo pro nás zachovat v naší stálé paměti.

Z knihy: Touha Věků - (čs. str. 461, ang.str 652-653)

2. Korintským 4,14 (Čeký studijní překlad) - a víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví spolu s vámi.

Lukáš 24,1-9 - Prvního dne týdne velmi časně ráno přišly k hrobce nesouce vonné látky, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vstoupily, ale tělo Pána Ježíše nenalezly. A stalo se, když nad tím byly bezradné, hle, přistoupili k nim dva muži v zářícím rouchu. Polekaly se a sklonily tváře k zemi; oni však jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji, když řekl o Synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ I vzpomněly si na jeho slova. A když se vrátily od hrobky, oznámily toto všechno Jedenácti i všem ostatním.

Kdo vlastně je  Ježíš Kristus?

Bůh stvořil skrze svého Syna Ježíše Krista naši Zemi a dal nám život. Pán Ježíš Kristus, Stvořitel celého nekonečného vesmíru. To On nám dal k životu vše, co potřebujeme. Stvořil nás, stvořil každého ptáčka, každé stéblo trávy, každý strom, každého broučka, každou květinu. To On umístil na oblohu hvězdy, rozzářil slunce a vše uvedl do pohybu. To On stvořil celý vesmír, všechny vzdálené hvězdy, planety a galaxie. Pán Ježíš Kristus je Stvořitel celého vesmíru a dárce života. Každé probuzení do nového rána, každý náš krok, každé naše nadechnutí  je  z jeho vůle.

Římanům 11,36 - Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen

Koloským 1,16-17 - neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá.

Ježíš  Kristus  žije  a  znovu přijde na tuto zem! Aby uspořádal náš svět, tak jak má být, aby odstranil zlo, nemoc a smrt. Vykoná též spravedlivý soud nad těmi,  kteří páší zlo na této zemi a nepřijali odpouštějící  lásku , kterou nabízí  Ježíš Kristus.

Matouš 16,27 - Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.

Dějiny naší planety země se začnou psát znovu na čistou stránku kroniky věčnosti. Nesmírná radost bude plnit nitro šťastných obyvatel  Království věčného života

Děkovná modlitba:

Bože, Otče náš , děkujeme Ti za Tvoji velikou lásku. Pro naši záchranu, jsi obětoval svého jednorozeného Syna! Pane Ježíši Kriste , na Golgotě jsi umíral, za naše hříchy. Ty, který jsi  bez hříchu, Beránek Boží, jsi proléval svoji krev, abys nás očistil! Vstal jsi však z hrobu. Zvítězil jsi nad smrtí a svým činem lásky, jsi nám vydobyl odpuštění, smíření s Otcem v nebi a nový život ve svobodě dětí Božích. Otevřel jsi nám dveře do svého Nebeského království. Přijmi naši velikou chválu a dík.

Amen.

Ve spolupráci s M.G.


Související články z kategorie - Biblická fakta

Čiňte pokání - to je nyní nejdůležitější věc!

484_pokani.jpg Matouš 4,17 - Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“ Když Ježíš Kristus i Jan Křtitel kázali o blízkosti Nebeského království, nejdříve volali a vyzývali lid, čiňte ...
Vloženo: 25.09.2011
Zhlédnuto: 214829x

Video - Dopis od Boha

538_dopis_od_boha.jpg Dopis od Boha a našeho Otce, který nás miluje tak, že obětoval svého jediného syna Ježíše za naše hříchy a naše životy. Děkujeme Pane. Jan 3,16 - Neboť Bůh tak miloval svět, ...
Vloženo: 14.02.2012
Zhlédnuto: 9817x

Čemu věříme - 1. Bible, Písmo svaté

104_cemu_verime_1_bible.jpg 1. - Bible, Písmo svaté Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo. Je dáno Boží inspirací prostřednictvím svatých Božích lidí, kteří mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V ...
Vloženo: 16.09.2010
Zhlédnuto: 161701x

Jaký je sedmý den v týdnu Sobota nebo Neděle ?

278_kalendar.jpg Jaký je v kalendáři sedmý den Sobota nebo neděle? Byla učiněna nějaká změna? Mnoho zemí ve svém součastném kalendáři mají sedmý den neděli. Mnoho lidí ani netuší, že právě Sobota je od ...
Vloženo: 29.11.2010
Zhlédnuto: 645579x

Kristus varuje před dnem soudu!

426_bozi_soud.jpg Den Kristova příchodu bude pro svět dnem soudu. Písmo Svaté říká: Juda 1,14-15 - V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: „Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých ...
Vloženo: 11.05.2011
Zhlédnuto: 193411x

ZnameniCasu.cz - Velikonoční zamyšlení