ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Adventisté sedmého dne, jako poslední z reformátorů církve nesou světu významné varování

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

454_adventiste.jpg

Adventisté sedmého dne, jako poslední z reformátorů církve nesou světu významné varování

Vloženo: 29.07.2011
Zhlédnuto: 267570x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

O církvi adventistů se píše mnoho lží a polopravd, zvláště na křesťanských internetových portálech. Možná proto, že poukazujeme na základní věroučné body, které učil Ježíš Kristus a první apoštolé a také proto, že jsme jediní z protestantských církví, která se nepřipojila k Ekuméně. Ekumena popírá vše, za co reformátoři pokládali své životy a co tak těžce navraceli k Biblickému učení.  Naše učení vychází ze studia Bible a života Ježíše Krista a prvních apoštolů. Bibli chápeme jako Boží slovo - nejvyšší autoritu. A proto, čtěme Bibli a žijme tak, jak žil Ježíš Kristus! Kdo chce být při druhém příchodu spasen, musí mít obrácené, znovuzrozené srdce a svým životem se podobat Ježíši Kristu.

Ježíš Kristus a apoštolé založili první apoštolskou církev, která se začala šířit do celého světa. Středověká církev  ale propojila do Ježíšova učení své pohanské zvyky běžné v té době, z kterých vzniklo například klanění se obrazům a soškám, modlitby k svatým, uctívání Marie, změna soboty na neděli uctívané jako den tehdejšího boha slunce. Později se připojili také  teorie filozofie, kterou propagoval Platón o nesmrtelnosti duše, posmrtném životě, očistci.

Do té doby Židovské učení a učení Ježíše Krista nic takového nevyznávalo.  Je to patrné jak z Bible, tak z knih Josepha Flavia - historika té doby.

Úpadek církve přivedl mnohé čestné muže ke snaze reformovat církev a navrátit k původnímu učení. Církev však zásadní reformy odmítala. Z těchto reformačních snah Viklefa, Jana Husa, Luthera a dalších, kteří byli pro Biblickou pravdu pronásledováni a zabíjeni postupně vznikly protestantské proudy a církve. Avšak reformace stále nebyla dovedena až do konce zpět k učení Ježíše Krista a apoštolů.

Církev Adventistů sedmého dne - její organizace

Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. létech 19. století v Severní Americe. Bylo to na základě usilovného studia Bible a zvláště proroctví o druhém příchodu Ježíše Krista a navrácení se k Biblickým hodnotám a zásadám.  Ještě před začátkem 20. století se rozšířila ze Spojených států do zemí celého světa, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. V roce 2009 měla pokřtěných členů ve světě 15.921.408 a sborů na celém světě 65.961.

V roce 1863 si dala název Církev adventistů sedmého dne, aby položila důraz na očekávání doslovného Ježíšova příchodu na svět a na svěcení Biblické soboty. Na základě Biblických proroctví církev pochopila, že Bůh jí svěřil úlohu, aby s doposud opomíjenými pravdami Bible seznámila celý svět. To se stalo základem její celosvětové misie.

V Církvi adventistů sedmého dne je obvyklá zastupitelská forma církevní správy. Autoritou pro   rozhodování jsou tedy všichni členové, kteří volí své zástupce do zastupujícího výboru. Představitelé a zástupci sdružení a unie jsou voleni delegáty jednotlivých sborů.   Je to velmi důležité, protože vidíte, že jednotliví členové mohou rozhodovat o dění, o změnách a vedení církve.

Církev má čtyři organizační stupně své správy: Sbor - organizované společenství jednotlivých věřících. Sdružení - organizované společenství sborů v určitém státě nebo území. Unie - spojuje několik sdružení.  Generální konference - nejvyšší organizační jednotka, která sjednocuje všechny unie na světě. Platy kazatelů, stejně jako provoz sborů, hradí členové církve svými dary a desátky.

Vznik Církve adventistů sedmého dne - Čekání druhého příchodu Ježíše Krista

Koncem 18. století se řada duchovních intenzívně zabývala proroctvími Bible o druhém příchodu Ježíše Krista. Kolem roku 1830 shromáždil americký kazatel William Miller na padesát tisíc lidí, kteří očekávali, že v roce 1844 na svět přijde Ježíš Kristus. Tato předpověď se sice nenaplnila kvůli nesprávně pochopenému proroctví Bible, avšak přivedla mnoho lidí k jejímu důkladnému studiu.

Daniel 8,14 - „Bude to 2 300 večerů a jiter,“ odpověděl mu. „Pak bude svatyně znovu obnovena.“

Millerité si  mysleli, že svatyní se rozumí naše zem. Brzy první adventisté zjistili ze studia Bible, že proroctví se netýkalo Ježíšova druhého příchodu na zem, ale doslovně do svatyně v nebesích, kde se Kristus za nás přimlouvá. Celý Izraelský starozákonní předobraz obřadů ve svatyni byl obrazem té pravé svatyně v nebesích. Bible jednoznačně říká, že Ježíš koná velekněžskou službu v nebeské svatyni, a začal Boží závěrečný soud. Žijeme nyní v době konce a příchod našeho Vykupitele se blíží.

Židům 9.23-26 - Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.

Stálá platnost Božích přikázání a svěcení pravého dne odpočinku - soboty.

Jedna skupina Milleritů při svém zkoumání Bible poznala, že Biblické desatero jako den odpočinku uvádí sobotu a objevila i další opomíjené Biblické zásady. Apoštolé v Bibli potvrzují stálé trvání desatera přikázání.

Zjevení 12,17 - Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

Římanům 3,31 - Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Židům 4,9-11 - Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.

Zjevení 11,19 - Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy.

Úloha prorockého ducha Ellen Whiteové v církvi

Bůh dal v té době prorockého ducha Ellen Whiteové, která ve svých viděních potvrzovala správnost nově nastudovaných znalostí z Bible a byla zdrojem vedení pro nově se formující adventisty sedmého dne. Její dar byl podroben přísnému zkoumání a porovnávání s Biblí. Přečtěte si Biblický test pravého proroka.

Při rozvíjení hlavních charakteristických bodů svého učení vycházeli ale sobotní adventisté ze studia Bible spíše než z vidění Ellen Whiteové. Bible je jediným nejvyšším měřítkem k posuzování dalších darů.

Záměrem vidění bylo nepochybně povzbudit zklamané Millerity a poskytnout jim ujištění o správnosti studia Bible. Měli bychom si uvědomit, pokud jde o roli Ellen Whiteové při formování pozdější církve adventistů sedmého dne, že její vidění téměř vždy potvrzovala jejich věroučné postoje, ke kterým ostatní došli na základě usilovného studia Bible. Na její úlohu při formování věrouky můžeme pohlížet jako na roli potvrzující, nikoliv iniciující.

Ellen Whiteová  publikovala desítky knih, Nástin křesťanské zkušenosti a názorů Ellen Whiteové v roce 1851. V roce 1888 vydala svojí nejslavnější knihu, Velký spor mezi Kristem a satanem, a  v roce 1898 publikovala Touhu věků, biografii o životě a učení Ježíše Krista.

V proroctvích paní Whiteové byly předpovězeny různé budoucí události. Například, předpověděla ničivé zemětřesení v San Francisku 1906 -  2 dny před tím, než se stalo, velký rozmach spiritismu, který v té době teprve začínal.  Předpověděla dvě světové války i opětovný vzestup moci římskokatolické církve. Mnoho dalších předpovědí se již naplnilo a některé naplňují a i to je pro nás důkazem že proroctví je od Boha. Je-li proroctví od Boha musí se totiž splnit bezezbytku vše.

Deuteronomium 18,21-22 - Můžeš si říci: „Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?“ Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho.

Její spisy jsou průvodcem Biblí, rádcem při porozumění Bible, rádcem pro uplatnění biblických principů.

A má být podle Bible v poslední době prorocký duch ?

1. Tesalonickým 5,19-21 - Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.

Zjevení 12,17 - Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

Zjevení 19,9-10 - (vysvětluje co je Ježíšovo svědectví) - Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.

Amos 3,7 - Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.

Paralipomenon 20,20 - Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!“

Joel 3,1 - Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění.

Skutky 2,14-21 - V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi.

Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.

Mnoho dějinných souvislostí a podrobností o reformaci římskokatolické církve po celém světě a o dokončení reformace prvními Adventisty najdete v knize Velký spor věků.


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Biblická znamení Kristova příchodu a konce světa - 2.část

261_znameni_doby_prichod_krista_part_2.jpg Biblická znamení Kristova příchodu a konce světa - 2.část 20.století je v dějinách světa zcela vyjímečné. Když začínalo, zatím ještě nikdo neletěl letadlem, nikdo nejel automobilem po dálnici, nikdo neposlouchal rádio ani ...
Vloženo: 11.11.2010
Zhlédnuto: 252960x
Doporučujeme

Počet zemětřesení dramaticky roste!

391_katastrofydruh.jpg Neustále stoupá počet zemětřesení po celé zemi. Mnozí lidé vnímají změny a nenormálnosti přírody a začínají si uvědomovat, že není  vše v pořádku. Uvědomují si, že se děje něco, co v ...
Vloženo: 11.03.2011
Zhlédnuto: 307418x

Připravte se, jsou tu porodní bolesti, vzkazuje kazatel Kornelius Novak

554_kornelius_novak.jpg (Kornelius Novak, evangelista a kazatel církve adventistů v Norsku byl před svým obrácením k Bohu členem motorizovaného gangu výtržníků. Pracoval jako vyhazovač, Pak jej Ježíš zachránil před jistou smrtí a od ...
Vloženo: 13.05.2012
Zhlédnuto: 11992x

Příprava na dobu konce

514_egw-country_living.jpg „Až přijde doba zkoušek, ukáže se, kdo se v životě řídí Božím slovem. V létě není rozdíl mezi stále zelenými a ostatními stromy tak zřejmý. Když však nastanou zimní bouře, zůstanou ...
Vloženo: 23.11.2011
Zhlédnuto: 204592x

Co se děje v arabských zemích - bude další exodus?

370_arabske_zeme.jpg Velké protivládní protesty zasáhly v uplynulých dvou měsících velkou část  blízkého východu. Demonstranti protestují proti špatným životním podmínkám, korupci politiků, vysoké nezaměstnanosti, omezování lidských práv a také za informační svobodu. Největší nepokoje ...
Vloženo: 25.02.2011
Zhlédnuto: 170077x

ZnameniCasu.cz - Adventisté sedmého dne, jako poslední z reformátorů církve nesou světu významné varování