ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Víra a skutky - jiné Evangelium?

Falešná učení

446_vira_a_skutky.jpg

Víra a skutky - jiné Evangelium?

Vloženo: 06.07.2011
Zhlédnuto: 160746x
Témata: Falešná učení
PrintTisk

Jakub 2,20 - Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? (Kralická Bible - víra bez skutků je mrtvá)

Duchovní Babylon řadu let učí, že Ježíš zachoval Zákon za nás, takže není nutné, abychom jej my dodržovali. Vše co máme činit je věřit, že Kristus byl poslušný Zákona za nás. Takže nerozhoduje jaké je naše každodenní chování. Hřešit můžeme tak dlouho, dokud Ježíš nepřijde a přesto můžeme být spaseni. Takové učení přichází od ďábla! Toto je jiné evangelium, než které je zapsáno v Bibli.

Jakub 2,21-26 - Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: „Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost“ a byl označen za Božího přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.

V knize Faith and Works (Víra a skutky) na straně 47 a 49 E.G.Whiteová vysvětluje zmíněný oddíl Písma tak jasně, že nemůže zůstat nepochopen:

Židům 11,6 - a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.

V křesťanském světě jsou mnozí, kteří prohlašují, že vše co je ke spasení nutné, je víra. Skutky nejsou nic, záleží jen na víře. Boží slovo nám však sděluje, že víra bez skutků je mrtvá. Mnozí odmítají poslušnost vůči Božím přikázáním, ale mluví o víře. Víra však musí mít základ, Boží zaslíbení jsou podmíněná. Když činíme Jeho vůli, když žijeme podle pravdy, pak můžeme prosit a bude nám dáno. Jestliže horlivě usilujeme o poslušnost, Bůh naše prosby vyslyší.

Když však poslušní nebudeme, nepožehná nám. Když se rozhodneme jeho přikázání neposlouchat, pak můžeme volat: „víra, víra, pouze víra – odpověď dostaneme z Božího slova: „Víra bez skutků je mrtvá“.  Abychom měli požehnání Boží milosti, musíme vykonat svůj podíl. Musíme věrně pracovat a nést ovoce pokání.

Dále čteme: Víra a skutky udržují nás v rovnováze a činí nás úspěšné v díle dokonalosti křesťanského charakteru. „Ježíš říká:

Matouš 7,21 - „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“

Když se Pavel zmínil o vezdejším pokrmu, řekl:

2. Tesalonickým 3,10 - Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

Totéž pravidlo se vztahuje na naší duchovní potravu. Jestliže někdo chce mít chléb věčného života, ať vynaloží on své úsilí. 

Žijeme ve velice významné a zvláštní době naší země. Potřebujeme více víry, než jsme měli doposud. Potřebujeme pevnější zmocnění z výsosti. Satan působí Celou svou mocí, aby nad námi zvítězil, neboť ví, že má krátký čas ke své činnosti.

Pavel se chvěl a strachoval o své spasení a my bychom se měli bát méně, aby nás nabízené spasení nepominulo?  Chtěli bychom snad někoho z nás spatřit, že se o něj připravil a ukázat, že nejsme způsobilí pro věčný život?

„Měli bychom bdít na modlitbách a úzkostlivě se snažit vcházet těsnou branou.“

Je jisté, že kde tato Nová teologie působí, tam chování, jednání a rozvoj charakteru neznamená vůbec nic. Můžete hřešit až do Ježíšova příchodu a budete spasení! Přesně to chce satan, abychom tomu věřili. Pak, když se nedělní zákon stane rozhodující otázkou, budou vedoucí naléhat, abychom se mu podřídili. Podle této nové teologie by totiž náš postoj k zákonu nic neznamenal.

Učení „Nové teologie“ spočívá v tom, že pro získání věčného života nejsou kladeny žádné podmínky.  Ale co praví Písmo?

Matouš 19,16-24 - Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?“ On mu však řekl: „Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání.“ „A která?“ zeptal se. Ježíš odpověděl: „‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ „To všechno dodržuji,“ řekl mladík. „Co mi ještě schází?“ Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“

Lukáš 10,25-28 - A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: „Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ Odpověděl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ „Správně jsi odpověděl,“ řekl mu Ježíš. „Dělej to a budeš žít.“

Římanům 2, 6-8-13 - On „odplatí každému podle jeho skutků“ – těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem....Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní.

Židům 5, 8-9 - Ačkoli byl Boží Syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného spasení.

Tvrzení, že není kladena žádná podmínka, je lživé. Když zákoník přišel ke Kristu s otázkou: Mistře, co mám činit, abych obdržel věčný život? (Spasitel neřekl: Jen věř a budeš spasený.)  Spasitel řekl: Co je psáno v Zákoně, jak to tam čteš?

Falešné učení, že zákoník nemusel nic dělat, pouze věřit, je tímto zavrženo! Věčný život je nám darován na základě podmínky poslušnosti Božímu zákonu!

Celý článek: příloha 2010 -  www.zrajedoraje.cz


Související články z kategorie - Falešná učení

Změny v překladech Bible

512_zmeny_v_prekladech_bible.jpg V českém jazyce v poslední době přibývá mnoho překladů Bible. Kromě Ekumenického překladu je k dispozici nejen kompletní Český studijní překlad a Bible21, ale také bible Jeruzalémská, či bible svědků Jehovových. ...
Aktualizováno: 16.11.2011
Vloženo: 16.11.2011
Zhlédnuto: 245419x

Klinická smrt - co na to říká Bible?

159_tunel_klinicka_smrt.jpg Jak vypadá klinická smrt, jaké prožitky lidé mají ? Mnoho lidí po celém světě, kteří prožili klinickou smrt vyprávějí své zážitky. Během klinické smrti mají různé zážitky, jako je cesta tmavým tunelem, ...
Vloženo: 01.10.2010
Zhlédnuto: 333092x

Video - Zprávy z nebes, zjevení panny Marie

90_zjeveni_panny_marie_2.jpg V dnešní době v katolické církvi je fenomén zjevení panny Marie. Nemůžeme tento fakt popřít, jelikož toto zjevení bylo prokázáno na mnoha místech po celém světě. Jaký je původ Mariánských zjevení? Seslal ...
Vloženo: 08.09.2010
Zhlédnuto: 204356x

Papež uznal evoluci a teorii velkého třesku, není to proti Bibli?

681_vystrizek.jpg Teorie, podle níž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné, ale nijak nevylučují existenci Boha. V projevu na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu to ...
Vloženo: 30.10.2014
Zhlédnuto: 10521x

Video - Lze sjednotit všechna světová náboženství?

510_lze_sjednotit_nabozenstvi.jpg Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority před celým světem zveřejňuje bolestnou realitu: Křesťanské církve, které veřejně schvalují homosexualitu, popírají Boží zákony a samy na sebe uvrhly Boží anathemu. ...
Vloženo: 02.11.2011
Zhlédnuto: 185654x

ZnameniCasu.cz - Víra a skutky - jiné Evangelium?