ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Víra a skutky - jiné Evangelium?

Falešná učení

446_vira_a_skutky.jpg

Víra a skutky - jiné Evangelium?

Vloženo: 06.07.2011
Zhlédnuto: 178873x
Témata: Falešná učení
PrintTisk

Jakub 2,20 - Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? (Kralická Bible - víra bez skutků je mrtvá)

Duchovní Babylon řadu let učí, že Ježíš zachoval Zákon za nás, takže není nutné, abychom jej my dodržovali. Vše co máme činit je věřit, že Kristus byl poslušný Zákona za nás. Takže nerozhoduje jaké je naše každodenní chování. Hřešit můžeme tak dlouho, dokud Ježíš nepřijde a přesto můžeme být spaseni. Takové učení přichází od ďábla! Toto je jiné evangelium, než které je zapsáno v Bibli.

Jakub 2,21-26 - Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: „Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost“ a byl označen za Božího přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.

V knize Faith and Works (Víra a skutky) na straně 47 a 49 E.G.Whiteová vysvětluje zmíněný oddíl Písma tak jasně, že nemůže zůstat nepochopen:

Židům 11,6 - a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.

V křesťanském světě jsou mnozí, kteří prohlašují, že vše co je ke spasení nutné, je víra. Skutky nejsou nic, záleží jen na víře. Boží slovo nám však sděluje, že víra bez skutků je mrtvá. Mnozí odmítají poslušnost vůči Božím přikázáním, ale mluví o víře. Víra však musí mít základ, Boží zaslíbení jsou podmíněná. Když činíme Jeho vůli, když žijeme podle pravdy, pak můžeme prosit a bude nám dáno. Jestliže horlivě usilujeme o poslušnost, Bůh naše prosby vyslyší.

Když však poslušní nebudeme, nepožehná nám. Když se rozhodneme jeho přikázání neposlouchat, pak můžeme volat: „víra, víra, pouze víra – odpověď dostaneme z Božího slova: „Víra bez skutků je mrtvá“.  Abychom měli požehnání Boží milosti, musíme vykonat svůj podíl. Musíme věrně pracovat a nést ovoce pokání.

Dále čteme: Víra a skutky udržují nás v rovnováze a činí nás úspěšné v díle dokonalosti křesťanského charakteru. „Ježíš říká:

Matouš 7,21 - „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“

Když se Pavel zmínil o vezdejším pokrmu, řekl:

2. Tesalonickým 3,10 - Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

Totéž pravidlo se vztahuje na naší duchovní potravu. Jestliže někdo chce mít chléb věčného života, ať vynaloží on své úsilí. 

Žijeme ve velice významné a zvláštní době naší země. Potřebujeme více víry, než jsme měli doposud. Potřebujeme pevnější zmocnění z výsosti. Satan působí Celou svou mocí, aby nad námi zvítězil, neboť ví, že má krátký čas ke své činnosti.

Pavel se chvěl a strachoval o své spasení a my bychom se měli bát méně, aby nás nabízené spasení nepominulo?  Chtěli bychom snad někoho z nás spatřit, že se o něj připravil a ukázat, že nejsme způsobilí pro věčný život?

„Měli bychom bdít na modlitbách a úzkostlivě se snažit vcházet těsnou branou.“

Je jisté, že kde tato Nová teologie působí, tam chování, jednání a rozvoj charakteru neznamená vůbec nic. Můžete hřešit až do Ježíšova příchodu a budete spasení! Přesně to chce satan, abychom tomu věřili. Pak, když se nedělní zákon stane rozhodující otázkou, budou vedoucí naléhat, abychom se mu podřídili. Podle této nové teologie by totiž náš postoj k zákonu nic neznamenal.

Učení „Nové teologie“ spočívá v tom, že pro získání věčného života nejsou kladeny žádné podmínky.  Ale co praví Písmo?

Matouš 19,16-24 - Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?“ On mu však řekl: „Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání.“ „A která?“ zeptal se. Ježíš odpověděl: „‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ „To všechno dodržuji,“ řekl mladík. „Co mi ještě schází?“ Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“

Lukáš 10,25-28 - A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: „Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ Odpověděl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ „Správně jsi odpověděl,“ řekl mu Ježíš. „Dělej to a budeš žít.“

Římanům 2, 6-8-13 - On „odplatí každému podle jeho skutků“ – těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem....Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní.

Židům 5, 8-9 - Ačkoli byl Boží Syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného spasení.

Tvrzení, že není kladena žádná podmínka, je lživé. Když zákoník přišel ke Kristu s otázkou: Mistře, co mám činit, abych obdržel věčný život? (Spasitel neřekl: Jen věř a budeš spasený.)  Spasitel řekl: Co je psáno v Zákoně, jak to tam čteš?

Falešné učení, že zákoník nemusel nic dělat, pouze věřit, je tímto zavrženo! Věčný život je nám darován na základě podmínky poslušnosti Božímu zákonu!

Celý článek: příloha 2010 -  www.zrajedoraje.cz


Související články z kategorie - Falešná učení

Papež uznal evoluci a teorii velkého třesku, není to proti Bibli?

681_vystrizek.jpg Teorie, podle níž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné, ale nijak nevylučují existenci Boha. V projevu na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu to ...
Vloženo: 30.10.2014
Zhlédnuto: 11389x

Falešný Nový věk a mesiáš Maitrea

280_jezis_vs_lucifer_1.jpg „New Age – Nový věk“ s těmito slovy se od roku 1984 stále více setkáváme ve všech novinách a zpravodajstvích. Lidstvo touží po změně, protože takto to již dál země s ...
Vloženo: 26.11.2010
Zhlédnuto: 203926x
Doporučujeme

Falešné učení o nesmrtelnosti duše

58_duch.jpg Je opravdu duše nesmrtelná, nebo je to klam? Co nám říká na tento fakt Bible? Mnohé církve převzaly pohanské učení o smrti. Věří, že po smrti je hned další život, že duše ...
Vloženo: 30.07.2010
Zhlédnuto: 197428x

Jan Hus a církev - v historii i dnes

592_vystrizek222.jpg Mistr Jan Hus hluboce zasáhl dějiny našeho národa a celé Evropy. Jan Hus (narozen kolem r. 1370  a zemřel 6. července 1415 v Kostnici) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, ...
Vloženo: 15.10.2012
Zhlédnuto: 18519x

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán ...
Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 186950x

ZnameniCasu.cz - Víra a skutky - jiné Evangelium?