ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Jaký je sedmý den v týdnu Sobota nebo Neděle ?

Biblická fakta

278_kalendar.jpg

Jaký je sedmý den v týdnu Sobota nebo Neděle ?

Vloženo: 29.11.2010
Zhlédnuto: 667261x
Témata: Biblická fakta
PrintTisk

Jaký je v kalendáři sedmý den Sobota nebo neděle? Byla učiněna nějaká změna?

Mnoho zemí ve svém součastném kalendáři mají sedmý den neděli. Mnoho lidí ani netuší, že právě Sobota je od stvoření tohoto světa sedmým dnem.

Když se podíváme do historie, zjistíme, že neděle je pohanský svátek, na počest dne slunce. Židé a první křesťané, světili Biblickou Sobotu o které si můžeme přečíst na mnoha místech v Bibli.

Týden má sedm dní, původně počítaných v pořadí neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. V občanském kalendáři se však v řadě zemí světa vžilo počítání dnů v týdnu od pondělí, jelikož pondělí bylo po neděli prvním pracovním dnem.

Když se do křesťanství vkradla neděle jako den odpočinku, sobota byla přesunuta ne neděli, postupem času se provedl posun v kalendáři aby pracovní týden byl ucelený.

Dva víkendové dny začaly převládat ve 20. století. Tento fakt vedl u některých kalendářů k umístění neděle na konec týdne. Při pětidenním pracovním týdnu a zaměňování uctívání soboty na neděli, mnozí lidé v posledních letech začali považovat pondělí za počáteční den týdne.

Norma ISO a evropské normy předepisují pondělí jako první den týdne. Tato norma ISO 8601 nebyla ale běžně přijata nebo implementována po celém světě.

Pojďme se podívat na střed týdne, jaký název dne v českém jazyce poukazuje na střed týdne.

Je to Čtvrtek, který je nyní uprostřed týdne?  Čtvrtek je označením pro čtvrtý den po neděli (odtud i jeho název). V součastném kalendáři je Čtvrtek opravdu středem týdne.

Pojďme se podívat na Středu. Jak už z názvu tohoto dne vyplívá, středa je středem týdne. Středa je v češtině označení dne v týdnu mezi úterým a čtvrtkem. Jeho jméno říká, že se jedná o střed týdne, což je odvozeno z pozice středy jako prostředního, tedy čtvrtého dne týdne v tradičním židovském a křesťanském kalendáři. V českém občanském kalendáři je středa považována za den třetí.

Pokud se podíváme do historie a do českých názvů dnů v týdnu, dopracujeme se k tomu, že sobota je sedmým dnem a neděle prvním dnem v týdnu.

Kdy začíná a končí den?

Pro většinu denních zvířat a i pro člověka přirozeně den začíná východem slunce. Den pak končí západem slunce. Lidé v dnešní době se svými vědeckými, technologickými znalostmi tyto přirozené přírodní hranice pro den opustili. V součastné době se počítá den od půlnoci do půlnoci.

Židovský kalendář počítal dny od západu slunce do západu slunce. Tento způsob rozlišení dne a noci byl převzat i křesťanskou církví. Toto rozlišení dne vytlačila až moderní doba.

Přirozeně tedy den končí západem slunce. Biblická Sobota, se světí od pátečního západu slunce do sobotního západu slunce.

Kdy a proč se začala světit neděle na místo soboty?

Křesťanství bylo oficiálně uznáno a 7. března v roce 321  vydal císař Konstantin dekret, ve kterém změnil den odpočinku ze soboty na neděli. Konstantin byl pohan vyznavač boha slunce, nařídil tedy světit sluneční den. V době vydání dekretu nebyl následovníkem Ježíše Krista, pokřtít se nechal až na smrtelné posteli. Jeho důvod nebyl ustanovení neděle jako na památku Ježíšova vzkříšení, spíše jako na truc Židům.

Konstantinův nedělní zákon zní: Ať během ctihodného Dne Slunce úřady a lidé žijící ve městech odpočívají a ať jsou všechny dílny a obchody zavřené. Avšak na venkově se mohou zemědělci dál zabývat svou obživou.

Církev následovala Konstantinův zákon na koncilu v Laodiceji v r. 364. Byl vydán první nedělní náboženský zákon. 29. kánon ustanovil, že křesťané by měli světit neděli, a pokud to je možné, neměli by v tento den pracovat, neměli by být nečinní v sobotu, ale v tento den by měli pracovat.

Sobota byla nahrazena nedělí, byl tak pošlapán Boží zákon lásky. Do křesťanství se postupně začalo vkrádat mnoho falešných učení a bludů, které mají věřící odvést od upřímné víry a upevnit tak moc a autoritu katolické církve.

Biblický den odpočinku je Sobota.

Když se podíváme do Bible, zjistíme že Sobota je sedmým dnem a Biblickým dnem odpočinku. Židé a někteří křesťané světí Sobotní den, až do dnešní doby, tak jak bylo od stvoření tohoto světa.

Bible nám říká, že Sobota je od počátku stvoření tohoto světa dnem odpočinku.

Genesis 2,1-3 - Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.

Bůh nám dal na hoře Sinaj desatero Božích přikázání a čtvrté přikázání zní:

Exodus 20,8-11 - Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

Ježíš a jeho učedníci světili Sobotu.

Ježíš Kristus za svého života na zemi světil Sobotu a nabádal k poslušnosti a dodržování zákona lásky. Ježíš nepřišel zákon zrušit, ale neplnit. Ježíš Kristus svou smrtí nepřibyl zákon na kříž, jak mnozí křesťané učí. Naopak Ježíš nás nabádal k dodržování zákona a varoval nás nad jeho jakoukoliv změnou.

Lukáš 4,16 - Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl.

Co řekl Ježíš Kristus o platnosti zákona a o jeho případné změně?

Lukáš 16,17 - Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Matouš 5,17-19 - „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

První učedníci po smrti Ježíše Krista světili také Sobotu.

Skutky 16,13 - Vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily.

Skutky 17,1-2 - Přes Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem.

V Bibli se můžeme dočíst jaký den odpočinku se bude zachovávat na nové zemi. Na nové zemi se bude světit sedmý den Sobota.

Izaiáš 66,22-23 - Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin.

Sedmý den Sobota se světila ve starém zákoně, v době Ježíše Krista, v době prvních učedníků. Sobota bude i na nové zemi dnem odpočinku.

Není jediný důvod, proč by měla být na pár staletí na místo Soboty vyzdvižena neděle, lidská tradice a domněnky. Bůh a Boží slovo je neměnné, Bůh a jeho zákon je konstantní, stálý a platný věčně.

Tak jako na počátku stanovil Bůh světit sedmý den Sobotu, tak i na nové zemi se bude světit sedmý den Sobota. Z toho tedy vyplývá, že mezi stvořením a novou zemí (dnešní doba), nemůže být nic jiného než opět den odpočinku Sobota.

Rozmyslete se včas, co si vyberete. Sobotu našeho Stvořitele nebo neděli den knížete temnot. V době konce se bude muset každý z Vás přiklonit na jednu nebo druhou stranu.

Více o neměnnosti Božího zákona naleznete na webu desetprikazani.cz .


Kam dál? - související k tomuto tématu

Nový den odpočinku - Falešná lunární Sobota

302_lunar_sabbath.jpg Na světě vedle Soboty a falešné neděle se objevil další den odpočinku. Mnozí po urputném studiu Bible dospěli k podivnému závěru. Pravý den odpočinku, který světili Izraelité není ta sobota, která ...
Vloženo: 28.12.2010
Zhlédnuto: 180374x

Související články z kategorie - Biblická fakta

BIBLE - zpověď této knihy

558_bible_zpoved_teto_knihy.jpg Vážený  příteli. Již celá staletí hovořím k vám lidem. Promlouvala jsem ke všem generacím v minulosti a mám poselství i k lidem dnešní doby. Navzdory všem pronásledováním a snahám o mé zničení ...
Vloženo: 29.05.2012
Zhlédnuto: 7400x

Den odpočinku, Sobota nebo Neděle?

60_sunday_saturday.jpg Jaký je správný den odpočinku, Sobota nebo neděle ? Často se vedou diskuse v křesťanských církvích, jaký je ten pravý den odpočinku. Většina církví, křesťanských spolků světí neděli, jen malá hrstka sobotu. ...
Vloženo: 02.08.2010
Zhlédnuto: 634599x
Doporučujeme

Důležitá porada našeho nepřítele

495_zabava.jpg Co má satan v plánu? Jak nás, křesťany, chce dostat? Zamyslete se nad těmito řádky, které napsal Jim Hohnberger ve své knížce Útěk k Bohu. Tato úvaha nebude daleko od pravdy ...
Vloženo: 12.10.2011
Zhlédnuto: 192801x

Dobrá zpráva pro Vás!

549_souhvezdi_orion.jpg Na naší zemi, která je zachvácená zlem vládne bolest, bída a nesmírné utrpení. Nejhorší ze všeho je ale beznaděj, kterou mnozí lidé prožívají, životní nejistota, nezodpovězené otázky, které sužují mnohá srdce. ...
Vloženo: 09.04.2012
Zhlédnuto: 9426x
Doporučujeme

Boháč a ubohý Lazar - Lukáš 16, 19-31

162_bible_lukas_16_19_31.jpg Nad touto kapitolou si lámalo hlavu mnoho lidí – protože zapomínali, že se jedná o podobenství. Stejně jako v jiných podobenstvích vycházel Kristus při vylíčení života boháče a chudého Lazara ze ...
Vloženo: 05.10.2010
Zhlédnuto: 308400x

ZnameniCasu.cz - Jaký je sedmý den v týdnu Sobota nebo Neděle ?