ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Modlitba jako rozhovor s Bohem

Hledání Boha

418_modlitba_rozhovor_s_bohem.jpg

Modlitba jako rozhovor s Bohem

Vloženo: 03.05.2011
Zhlédnuto: 297408x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Lukáš 11,1 - „Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky.“

Lukáš 18,1 - Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:

Co je to modlitba?

Abychom měli duchovní život a duchovní sílu, musíme být v živém spojení s naším nebeským Otcem. I když se k němu upínáme svou myslí, i když přemýšlíme o Jeho díle, jeho milosti a požehnání,  potřebujeme, abychom měli společenství s Bohem, musíme se k Němu obracet o radu v záležitostech svého každodenního života.

Modlitba je otevření srdce Bohu jako příteli. Není modlitbu potřeba abychom sdělili Bohu, jací jsme, ale abychom jej mohli přijmout do srdce. Modlitba nepřivádí Boha k nám, ale přivádí nás k Bohu. Lidé během minulých tisíciletí věřili v Boha a toužili po něm. Cítili, že potřebují spojení s Bohem. Až minulé století, díky rozvoji vědy a techniky přineslo veliký obrat. Lidé Boha přestali potřebovat. Člověk ale podvědomě cítí, že modlitbu potřebuje, je nesmazatelně zakódována do lidského nitra a v okamžicích nejvyšší nouze, nebo ohrožení se k ní člověk často navrací.

Modlitba je vzácné společenství mezi obyčejným člověkem a Majestátem vesmíru, Stvořitelem světa. V modlitbě prožíváme Boží přítomnost zde na zemi. Modlitba je rozhovor člověka s Bohem: člověk Bohu představí své myšlenky a čeká na Boží odpověď. Modlitba je dýcháním duše, budováním víry, vědomě udržované spojení se zdrojem síly a moudrosti. Ježíš Kristus nám svým příkladem a výkladem ukázal na podstatu i na význam modlitby. Bůh Jeho modlitby vyslýchal a potvrdil tím pravdivost slov starozákonních proroků.

Jeremiáš 33,3 - Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.

Na modlitbě můžeme být v každou chvíli ať jsme kdekoli. Stále můžeme s Bohem projednávat to co děláme, nebo chválit a žádat o pomoc i ochranu.

1. Tesalonickým 5,17 - Neustále se modlete.

Kromě toho je ale i důležitá hluboká modlitba v soukromí.

PODMÍNKY VYSLYŠENÍ NAŠICH MODLITEB

1. Modlitba víry.

Je to vnitřní přesvědčení o tom, že Bůh je a že nás má rád a že nás v životě chce vést, že s námi chce udržovat přátelství.

Židům 11,6 - Bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.

2. Modlitba ve jménu Ježíše Krista.

Bůh nás nepřijímá pro naší dobrotu, dokonalost a upřímnost. My jsme v Božím pohledu velmi hříšní. Bůh nás přijímá pro Ježíše Krista.

Jan 14,6 - „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Skutky 4,12 - V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“

Jan 14,13-14 - O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.

3. Ztotožnění se s Boží vůlí.

I když Bohu předkládáme své prosby, vždy připojme Kristovo „ne má vůle, ale tvá se staň“.

1. Jan 5,14 - Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.

4. Čas, místo a způsob modlitby.

Pán Ježíš nám svým příkladem ukázal, že je dobré se modlit v soukromí a hlavně ráno. V této ranní modlitbě člověk získává duchovní sílu pro celý den.  Potom lépe plníme své úkoly a obstojíme v pokušeních. Věrně sloužíme jiným a zodpovědněji se rozhodujeme.

Matouš 6,6 - Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu.

Marek 1,35 - Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil.

Protože v modlitbě přistupujeme k Bohu Majestátu vesmíru, měli bychom to dávat najevo i svým postojem. Je dobré při soukromé modlitbě pokleknout, nejlépe zavřít oči a sepnout ruce. Na konci modlitby říct „Amen“.

Daniel 6,10 - Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím.

5. Nejdříve odpustit druhým lidem.

Pán Ježíš na mnoha místech ukázal že nejdříve máme odpustit druhým.

Matouš 5, 23-24 - Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem.  A proto i v modlitbě „Otče náš“ jsou slova a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

6. Základní druhy modliteb.

1. Timoteova 2,1 - Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.

NESPRÁVNÉ PŘEDSTAVY O MODLITBĚ

I modlitba má své zákonitosti a podmínky, které je nutné dodržet. Ježíš Kristus jako největší modlitebník náš příklad ukázal na několik faktorů, které brání vyslyšení modliteb.

1. Nesprávné jsou naučené bezmyšlenkovité modlitby odříkávané zpaměti.

Modlitba je rozhovor s Bohem a není správné se jí naučit a opakovat stále dokola. Ani modlitbu „Otče náš“. Tu Kristus řekl jako vzor.

Jeremiáš 29,12-13 - Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.

2. Nesprávné jsou dlouhé a mnohomluvné modlitby.

Matouš 6,7 - Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Modlitba neznamená snažit se Boha informovat, ale naopak  - říci mu své představy a prosby a pak se snažit ztotožnit s Jeho řešením.

3. Nesprávná je okázalá modlitba na odiv.

Matouš 6,5 - Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.

4. Zbytečné jsou modlitby ke svatým a k mrtvým.

Zjevení 19,10 - Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“

Nemáme uctívat dokonce ani anděly natož lidi i kdyby byli prohlášeni za svaté.

5. Nesmíme vnucovat Bohu své představy a svou vůli.

Proto ve vzorové modlitbě jsou slova:

Matouš 6,10 - „buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.“

Matouš 26,42 - „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!“

6. Je špatné, když člověk věnuje Bohu jen zbytek svého času když  je unavený.

Marek 1,35 - Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil.

Ježíš se modlil několikrát denně a neváhal kvůli tomu i dříve vstát. Stejně tak i Daniel se modlil nejméně  třikrát denně.

Doporučuji si přečíst tento PDF dokument - Postoj při modlitbě

Doporučené knihy:

Otče náš - Výklad modlitby Páně - E.G.Whiteová

Cesta ke Kristu - E.G.Whiteová

Společenství s Bohem - E.G.Whiteová

Modlitba za nemocné - Ellen Gould Whiteová


Související články z kategorie - Hledání Boha

8. Růst ke Kristu, změna povahy - Cesta ke Kristu

304_cesta_ke_kristu.jpg Růst ke Kristu - změna naší povahy Přemýšlej o Kristově lásce, o kráse a dokonalosti jeho povahy. Přemýšlej o Kristu v sebezapření, Kristu v pokoře, Kristu v čistotě a svatosti, Kristu ve ...
Vloženo: 07.01.2011
Zhlédnuto: 152518x

Seminář - Rozvoj charakteru

479_seminar.jpg Položili jste si již otázku, jestli přežijete tu hrůzu přicházejíci krize konce světa? Zprávy nám poukazují na to že se proroctví naplňují, ale máme vztah s Ježíšem takový, abychom to vše ...
Vloženo: 20.09.2011
Zhlédnuto: 137252x

Video - Kázání a zkušenosti bratra Milana Moskaly

496_moskala_kazani.jpg Zde si poslechněte bohoslužbu, uslyšíte burcující kázání misionáře Milana Moskaly. Nechte se nadchnout pro Boha od člověka, který má živé zkušenosti a prožívá v Bangladéši velké Boží činy. Milan Moskala nám předává ...
Vloženo: 14.10.2011
Zhlédnuto: 13807x

Bůh a nespravedlnost na světě

314_ukrizovani.jpg Proč je tolik zla a utrpení? Proč Bůh nezasáhne a něco neudělá? Mnoho lidí si říká, kdyby byl Bůh tak už by dávno něco udělal. To jsou velmi časté otázky, díky ...
Vloženo: 17.01.2011
Zhlédnuto: 199856x

Video - Dopis od Spasitele

626_dopis_od_spasitele.jpg 1. DOPIS OD TVÉHO SPASITELE 2. Mé milé dítě, když jsem se svým Otcem zatoužil tě stvořit, chtěli jsme někoho blízkého, chtěli jsme někoho, kdo by nám byl podobný. (1Mojžíšova 1,26) 3. Dříve ...
Vloženo: 22.08.2013
Zhlédnuto: 6722x

ZnameniCasu.cz - Modlitba jako rozhovor s Bohem