ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Kniha - Ježíš a jeho svatyně

Knihy, přednášky online

521_jezis_a_jeho_svatyne.jpg

Kniha - Ježíš a jeho svatyně

Vloženo: 20.12.2011
Zhlédnuto: 10467x
Témata: Knihy, přednášky online
PrintTisk

V dnešní závěrečné době jako Boží lid máme za povinnost obrátit zvláštní zřetel na službu, jaká je konána v nebeské svatyni. žijeme ve zvláštním dni smírčí služby Ježíše, který od nás očekává konkrétní dílo. „Zatím co v nebesích probíhá vyšetřující soud a hříchy pokání činících osob jsou vymazávány z nebeských knih, na zemi musí nastoupit očištění a odstranění hříchu mezi lidem Božím… Lid Boží by měl jasně a správně pochopit podstatu svatyně a vyšetřujícího soudu… Soud nyní probíhá v nebeské svatyni. Již mnoho let pokračuje toto dílo. Brzy, nikdo neví jak brzy, budou projednávány případy živých. Ve strašné přítomnosti Boží přijdou k projednávání naše životy… Až skončí dílo vyšetřujícího soud, bude rozhodnuto o osudu všech, o jejich životě nebo smrti.“ (GC 488-490).

Slova o „očištění“, o zvláštním „odstranění hříchu“ usměrňují naši pozornost na inspirovaná slova: „V oněch dnech a v onen čas, je výrok Hospodinův, budou hledat Izraelovu nepravost, ale žádná nebude, a Judův hřích, ale nebude nalezen, neboť odpustím těm, které zanechám.“ (Jer. 50:20). „Kdo zůstane na Sijónu a kdo zbude v Jeruzalémě, bude zván svatým, každý zapsaný k životu v Jeruzalémě.“ (Iz. 4:3).

Poslední generace dítek Božích musí světu zjevit Ježíšův charakter. Tito lidé překonají všechny překážky tímtéž způsobem, jak je překonával Kristus a takto se stanou živými, vítěznými představiteli svého Pána. Takováto obrovská vůle jež vytváří a formuje charakter těchto Bohu zcela oddaných lidí pochází od Ježíše. Pouze skrze Jeho spravedlnost nám předanou a udělenou, můžeme toho docílit a zvítězit.

Ježíšova služba v nebeské svatyni obsahuje mnohá ponaučení, díky kterým můžeme se připravit na Rychlý návrat našeho Pána. Pastor Frazér tuto tématiku představil velkolepým způsobem. Vyslechl jsem celou sérii jeho výkladů na toto téma a doporučil jsem mu, aby je shrnul do knižní formy, neboť toto poselství může přinést mnoha lidem úžasné požehnání. „JEŽÍŠ A JEHO SVATYNĚ“ je jeho odpovědí na mou prosbu. Jsem přesvědčen, že každý čtenář bude upřímně obohacen, když v klidu, důkladně a s horlivou modlitbou bude poznávat následující stránky této neobyčejné knihy.

Nechť milý Bůh mimořádně požehná všechny čtenáře během četby, při níž budou poznávat tajemství Boží svatyně odkrývaná na stránkách této vzácné knihy.

ROBERT H. PIERSON

Bývalý předseda Generální Konference církve Adventistů sedmého dne


Kniha - Ježíš a jeho svatyně

ZnameniCasu.cz - Kniha - Ježíš a jeho svatyně