ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Konec světa prosinec 2012, příchod antikrista, co na to Bible?

Je Biblický konec světa?

600_konec_sveta_2012.jpg

Konec světa prosinec 2012, příchod antikrista, co na to Bible?

Vloženo: 09.12.2012
Zhlédnuto: 229930x
Témata: Je Biblický konec světa?
PrintTisk

Blíží se mnohými očekávané datum, datum které hýbe poslední dobou všemi médii. Na mail nám chodí různé dotazy ohledně tohoto data. Datum 21.12.2012, ke kterému končí Mayský kalendář. Bude apokalyptický konec světa? Nebo bude přechod do nového věku vodnáře, převibrování do páté dimenze? Bude očištění planety země a následný přechod do doby míru a postupného blahobytu? Nebo bude nastolen nový světový řád, věk totality? Přijde antikrist, nebo se uskuteční druhý příchod Ježíše Krista? Budou výpadky elektrické energie, budou tři dny temnoty? Je opravdu velice zajímavé se rozhlédnout po internetu, kde je nepřeberné množství různých informací ohledně výše zmíněného data. Každá teorie k tomuto datu, je nestálá, mění se a nepřetržitě se vyvíjí v stále nové poznání. Nazval bych to takovou evolucí v poznání ohledně roku 2012. Mezi lidmi se šíří strach a panika. Například v Rusku se šíří panika z konce světa a zasáhnout už musel ministr i parlament. Lidé tam začali skupovávat potraviny kvůli hrůze z apokalypsy, obavy mají i lidé ve vězení. Poslanci proto vyzvali média, aby teorie o konci světa nešířily. Kdo stojí za tímto fenoménem, který dovede strhnout lidi do paniky?

Planeta země, bitevní pole mezi dobrem a zlem

Bible nám říká, že na světě máme dvě mocnosti. Bůh, který reprezentuje dobro, je konstantní neměnný, co jednou řekl to platí po celou věčnost. To, co nám napsal ve svém slově Bibli se naplní s naprostou přesností. Na druhé straně stojí padlý cherub, který strhl třetinu nebeských zástupů do vzpoury proti Bohu. Byl svržen z nebe, svedl první lidi do hříchu, do vzpoury proti Božímu zákonu. Tvrdí, že Boží zákon je neplatný a není potřeba ho zachovávat. Je to satan, otec lži, který reprezentuje zlo. Je nekonstantní, nestálý, je jako sypké písky. Na tomto světě probíhá boj mezi dobrem a zlem.

Když přejdeme zpět k datu 21.12.2012, ke kterému se pojí mnoho prorokovaných událostí, když se podíváme na krvelačnou okultní Mayskou civilizaci, z jaké strany toto dílo pochází? Troufnu si říct, že všechny tyto teorie ohledně konce světa pocházejí z jediného zdroje a to od původce lži satana. Už na počátku satan použil veškeré své dovednosti, aby svedl Adama a Evu do hříchu. Stejně tak  pracuje i dnes ještě s větším úsilím, které si během let vypracoval, aby svedl celý svět do propasti hříchu, vzpoury proti Bohu. Bible nám říká, že za přestoupení zákona = což je hřích, je smrt a satan říká nezemřeš, neboj se, poznáš více, budeš jako Bůh. Klame lidstvo nepřeberným množstvím náboženství, teorií, jen aby odvedl lidi od Boha a jeho zákona lásky.

Příchod antikrista

Nevím co se odehraje onoho data, jen vím, že je nebiblické spekulovat, určovat, věštit budoucnost. Když pominu tedy všechny ty různé nebiblické teorie, ohledně konce světa, převibrování do páté dimenze, transformace a další, zaujala mě na několika místech zmínka o příchodu antikrista, který by se měl podle mnohých zdrojů uskutečnit v prosinci 2012. Jak již z mnoha článků na znamenicasu.cz prezentovaných víme, než přijde Pán Ježíš Kristus podruhé, bude napodoben jeho příchod. Satan na sebe vezme podobu Krista a napodobí jeho příchod se vší slávou. Bude to vrcholný klam jeho vlády zde na zemi, aby podvedl a strhl na svou stranu vzpoury celý svět.

Takzvaní vizionáři katolické církve mají vidění už několik let a to o finálních událostech naší planety země. Připravují se na příchod Ježíše a dostávají i poselství o příchodu antikrista.

Cituji jedno z nich: poselství 499. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2012 v 17:46.

---------------------------------------------------------------------------------------------

… tři a půl roku, perioda Velkého soužení, začne v prosinci 2012. To je doba, ve které Antikrist vystoupí jako válečný hrdina. Jeho duše byla předána Satanovi, který vlastní každou její část. Mocí, kterou bude vládnout, způsobí, že časem bude na něj pohlíženo nejen jako na mírotvorce, ale lidé si budou myslet, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva. Časem také uvěří, že Antikrist byl poslán, aby oznámil můj Druhý příchod. Proto tak mnoho nebohých duší s ochotou přijme jeho značku, znamení šelmy. Neboť on je v každém ohledu šelmou, kvůli způsobu, jakým se sám satan bude v jeho těle projevovat. Uskuteční na obloze zázraky. Bude uzdravovat lidi. Bude hlavou nového světového náboženství. Spolu s falešným prorokem, který bude stát v čele vnějšího obalu katolické církve na zemi, budou těsně spolupracovat, aby oklamali všechny Boží děti...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Je pochopitelné, že i katolická církev, jejíž členové se navracejí ke studiu Božího slova, potřebují, aby se naplnila Biblická proroctví a určují antikrista a jeho příchod. Proto se satan snaží oklamat i tyto upřímné věřící a naplňují se opět slova „kdyby bylo možné byli by svedeni i vyvolení.“  Antikrist dle jejich vizí, bude charismatická osoba, která sjednotí náboženství, bude mít nadpřirozené schopnosti, bude konat zázraky, uzdravovat, posléze bude lidmi považován za Krista. Více na varovani.org. Tato poselství ale nesouhlasí s Biblickými pravdami a podporují dva největší omyly, přejaté z pohanství do učení křesťanů. Je to omyl o tom, že již není nutné dodržovat celý boží zákon včetně přikázání o sobotě a omyl o nesmrtelnosti duše.

Je zajímavé, že katolická církev čeká antikrista, který se velice podobá Maitreovi, kterého očekává hnutí New Age jako mesiáše. Takzvaný Maitrea kristus má brzy podle Benjamina Creme ze Skotska přijít na tuto zem. Takzvaný den deklarace, kdy se Maitrea zjeví a začne veřejně působit. Má to být charizmatická osoba, učitel národů, má sjednotit světová náboženství. Má nastolit světový mír a harmonii. O příchodu Maitrei prichod.cz

Bible nám říká, že před druhým příchodem Ježíše Krista, přijdou mnozí a budou se vydávat za Krista. Je zřejmé, že napodobení Kristova příchodu může být na vícero místech, vícero osobami. Tito falešní Kristové budou kázat nesmírnou lásku, milosrdenství, soucit, ale bez nutnosti poslouchat všechna Boží přikázání. Proto Písmo je jediným měřítkem, jak tyto podvodníky, kteří přicházejí ve jménu Ježíše Krista odhalit. Povšimněte si že apoštol Pavel jasně před tímto varoval, když uvedl, aby vás nesvedl člověk bezzákonnosti (jinými slovy ten kdo pošlapává Boží zákon) a uvedl, že tajemství této nepravosti vzejde z křesťanské církve, působící již v té době.

Satan šlape po Božích nařízeních od počátku světa a lze proto snadno odhalit, že každý mesiáš, který bude mluvit proti zákonu Božímu a podporovat myšlenku své první lži v ráji, že mrtví nezemřou, ale jejich duše jsou stále živé, jsou duchem Antikrista, duchem satana!

2. Tesalonickým 2,1-8 - Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.

Matouš 24,24 - Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak že by svedli, (by možné bylo), také i vyvolené.“

Lukáš 21,8 - „Vizte, abyste nebyli svedeni. Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce že já jsem Kristus, a čas se blíží. Protož nepostupujte po nich.“

Ze spisů Ellen G. Whitové o příchodu antikrista

Přestrojen za anděla světlosti, bude (Satan) chodit po zemi jako divotvůrce. Krásným jazykem bude předkládat vznešené myšlenky. Bude mluvit laskavá slova a provádět dobré skutky. Bude se vydávat za Krista, avšak v jednom bodě bude zřetelný rozdíl. Satan bude odvracet lidi od Zákona Božího. (FE 471,472)

Bude prohlašovat, že Sobota byla změněna ze sedmého na první den týdne; a jako pán prvního dne týdne bude předkládat tuto falešnou sobotu za zkoušku věrnosti jemu. (MS 153, 1902)

Bude nám přikazováno, abychom se klaněli této bytosti, kterou svět bude oslavovat jako Krista. Co máme dělat? Říci jim, že Kristus nás varuje právě před takovým protivníkem, který je nejhorším nepřítelem člověka, avšak tvrdí, že je Bohem. A že když se zjeví Kristus, bude to s mocí a slávou velikou, doprovázen anděly v počtu stokrát tisíc tisíců a desetkrát sto tisíců; a že když přijde, poznáme Jeho hlas. (6BC 1105,1106)

Bible varuje a hovoří o tom, že přikázání jsou neměnná, a že přijde mocnost, která se pokusí Boží přikázání změnit. Je důležité prostudovat toto téma a ujistit se o tom co říká Písmo svaté.

Žalm 111,7-8 - „Skutky jeho rukou jsou pravda a právo; všechna jeho přikázání jsou věrná, spolehlivá navždy a navěky, vydaná v pravdě a přímosti.“

Daniel 7,25 - (malý roh, neboli antikrist) „Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, „ (ČEP)“Bude se snažit změnit doby a zákon.“

Jak poznáme pravého antikrista?

1. Bude přestrojen za anděla světlosti, bude to bytost jakou jsme dosud neviděli
2. Bude se zjevovat na různých místech, nebude viditelný a slyšitelný po celém světě najednou
3. Bude dělat divy a zázraky, léčit nemocné
4. Bude odvracet lidi od Zákona Božího
5. Bude tvrdit, že Sobota byla změněna ze sedmého dne na první den týdne neděli
6. Ti kteří nepřijmou znamení šelmy neděli  budou nadále světit sobotu, budou pronásledováni

Článek - Satanův poslední klam – napodobení příchodu Ježíš Krista
Přednáška – Kdo je antikrist – profesor Walter Veith

Jak bude vypadat pravý příchod našeho Spasitele Ježíš Krista?

1. Příchod Ježíše Krista bude viditelný a slyšitelný na celém světě najednou
2. Ježíš Kristus již nesestoupí na zem, zjeví se na oblaku a spravedliví budou uchvácení k němu
3. Otevřou se hroby, a spravedliví od Adama až po současnost povstanou k životu
4. Nespravedliví zahynou při příchodu Ježíše Krista, nesnesou pohled na slávu jeho příchodu
5. Po příchodu Ježíše Krista, svět takový jaký známe již nebude pokračovat, země zůstane po 1000 let pustá

Lukáš 17,24 - Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.

1. Tesalonickým 4,16-18 - Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.

Zjevení 1,7 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

Závěrem

Nechci polemizovat co se odehraje onoho mystického data v prosinci 2012, není to naším úkolem určovat data konce světa. Jen chci poukázat na to, že všechny tyto teorie jsou z dílny otce lži satana.  V každém případě je jasné, že žijeme v samotném závěru dějin tohoto světa. Biblická proroctví se naplňují, svět se podobá po všech stránkách Sodomě a Gomoře. Nebuďme jako za dnů Noeho, nebo jako Sodomští a Gomorští, žijme v očekávání na návrat našeho Spasitele.

Lukáš 17, 26-29 - Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.

Věřím, že Pán Ježíš Kristus brzy přijde podruhé ve své slávě a ukončí dějiny hříchu tohoto světa. Nestarejme se o to, kdy to bude, ani kdy se zjeví antikrist, či se stane ono a tamto. Starejme se o to aby naše srdce, mysl byla připravena na setkání s naším Bohem v každou chvíli. Nikdo neví zdali tu bude zítra, zda se probudíme do nového rána. Úkolem každého křesťana je být připraven a veden Duchem svatým, vyzařovat Ježíšův charakter každý den. Není důvod se strachovat z událostí, které mohou nastat. Naším úkolem je roznášet světu naději spasení a varovat svět před Božím hněvem.  Naším úkolem je přiblížit lidem Boží zákon, ukázat jej lidem ve světle jeho lásky a milosti a s radostí i nadějí v Ježíši Kristu poukázat na Ježíšovu oběť a možnost připojit  se k nebeské rodině.

Článek - Blíží se návrat Ježíše Krista – Připravme se na to!

Článek – Čiňme pokání, to je nyní nejdůležitější věc

Žijme tedy čistý křesťanský život bez sváru a touhy k světu. Oprosťme se od světských věcí, hudby, televize, obžerství a studujme Boží slovo po každý den. Aby každý kdo nás potká viděl, že v nás přebývá Kristus,  Boží syn, který nám byl představen v Božím slově Bibli. Ten který se vzdal svého trůnu, dal vše v oběť, vzal na sebe lidskou podobu a zemřel za nás hříšné, aby nám získal věčný život. Jak již bylo psáno za hřích je smrt, Ježíš za nás zaplatil, svou prolitou krví - za každého z nás!

1. Petr 4,1-4 - I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. Už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě. Když už se s nimi nevrháte do bezbřehé prostopášnosti, je jim to divné a pomlouvají vás.

Římanům 13,11-14 - A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.

Modlitba: Drahý Pane Ježíši, děkuji ti za tvou prolitou krev, za to že jsi  na sebe vzal můj hřích, zaplatil za mou vinu a vyprostil mě ze stínu smrti. Očisti mě prosím od každého mého hříchu, připočti i mě zásluhy Tvé oběti. Veď mne tvým Svatým Duchem po každý den, dej mi čisté srdce, které bude z masa a bude se svírat žalem, za každého neobráceného člověka. Vidím, že na světě je tolik klamu a svět se blíží tak velice rychle ke svému konci. Vepiš mi tvůj svatý zákon do mého srdce, ať ho dodržuji z lásky k tobě. Oprosti mě prosím od mého JÁ a vepiš mi tvůj charakter do mé mdlé tváře. Neuveď mě v pokušení, a přijď prosím už brzy tvé království, kde už nebude sváru, klamu a boje. Dej mi moudrost prosím rozeznat dobré od zlého, dej mi prosím sílu vždy stát na tvé straně. Přijď do mého srdce prosím, miluji tě a tebe jediného chci následovat a uctívat. Amen.

Kam dál?
Článek – Zapiš zákon do mého srdce
Co nás jednou čeká ? - Konečně doma, jak převeliká odměna nás čeká


Související články z kategorie - Je Biblický konec světa?

Proroctví - New York 9/11 - pád budov WTC - 11.9.2001

291_wtc7_new_york_11_9.jpg Přečtěte si toto zajímavé proroctví. Viděla Ellen Whiteová ve svých viděních dění v New Yorku ze dne 11.9.2001? Nebo nás tyto události teprve čekají v budoucnu? Pozorně čtěte a posuďte sami. New ...
Vloženo: 09.12.2010
Zhlédnuto: 272175x

Potvrzují média přípravu na Nový světový řád?

527_one_dolar_usa.jpg Mnoho lidí nevěří tomu, že by bylo možné vytvořit Nový světový řád a změnit dnešní podobu světa. Konspirační teorie se jim zdají málo pravděpodobné až absurdní, přestože v mnohém uvádějí  informace ...
Vloženo: 01.01.2012
Zhlédnuto: 20990x

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán ...
Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 186819x

Komu sloužili Mayové, určili konec světa roku 2012?

311_mayan_pyramid_and_calendar.jpg Tato otázka napadla určitě každého, kdo se o toto téma zajímá. Musíme si uvědomit jaké síly jsou na tomto světě. Je to Bůh – láska, vládce celého vesmíru, ale také Lucifer, ...
Vloženo: 12.01.2011
Zhlédnuto: 198870x

Video - Poslední události, konec světa podle biblických proroctví

80_the_final_events_of_bible_prophecy.jpg Doug Batchelor - The Final Events of Bible Prophecy Podívejte se na tento dokument, ve kterém nám Doug Batchelor představí události, které budou předcházet konci světa. Tyto události jsou podle biblických proroctví. Doporučené ...
Vloženo: 03.09.2010
Zhlédnuto: 341596x
Doporučujeme

ZnameniCasu.cz - Konec světa prosinec 2012, příchod antikrista, co na to Bible?