ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

3. pokání - Cesta ke Kristu

Hledání Boha

165_cesta_ke_kristu.jpg

3. pokání - Cesta ke Kristu

Vloženo: 07.10.2010
Zhlédnuto: 148471x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Pokání

Jak se člověk stane spravedlivým před Bohem ? Jak se hříšník může ospravedlnit ? Jedině Kristus nás může uvést do souladu s Bohem, se svatostí. Jak se však dostaneme ke Kristu ?

Pravé pokání obsahuje upřímnou lítost nad hříchem a odvrácení od hříchu. Hříchu se nezřekneme, dokud nepoznáme jeho hříšnost; opravdová změna v životě nastane, až když se od hříchu odvrátíme srdcem.

Mnozí lidé nechápou pravou podstatu pokání. Jsou zarmouceni proto, že hřešili, a dokonce činí určitou vnější nápravu, protože se obávají, že jim spáchané zlo přinese utrpení. To však není pokání ve smyslu slova Božího. Takoví lidé totiž naříkají spíše nad následky svých hříchů než nad hříchem samotným.

Poddá-li se však srdce vlivu Ducha, probudí se svědomí a hříšník pocítí něco z hloubky a svatosti zákona Božího, základu vlády Boží na nebi i na zemi. "Světlo, které osvěcuje každého člověka, jenž přichází na svět" (Jan 1,9), osvěcuje i tajné kouty srdce a zjevuje věci skryté ve tmě. Mysli a srdce se zmocňuje přesvědčení o hříchu. Hříšník cítí spravedlnost Hospodinovu a pociťuje strach, že se objeví hříšný a nečistý před tím, jenž zkoumá srdce. Vidí lásku Boží, krásu svatosti, radost z nevinnosti; touží po tom, aby byl očištěn a aby se znovu dostal do styku s nebesy.

Bible nikde neučí, že hříšník se musí kát, dříve než přijme Kristovo pozvání: "Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste břemeny obtíženi, a u mne dojdete odpočinutí" (Matouš 11,28). Léčivá moc, která vychází z Krista, vede k pravému pokání. Petr to objasnil Izraelským, když řekl: "Tohoto Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů" (Skutky 5,31). Nemůžeme se vlastně ani kát bez Ducha Kristova, který vzbuzuje svědomí, právě tak jako nemůžeme bez Krista dosáhnout odpuštění svých hříchů.

Kristus je zdrojem každé pravé pohnutky. Jen on může vštípit do srdce nepřátelství vůči hříchu. Každá touha po pravdě a čistotě, každé přesvědčení o naší hříšnosti je důkazem, že na naše srdce působí Duch Svatý. Svou smrtí za hříšníky projevil Kristus lásku, kterou nelze pochopit; a hledí-li hříšník na tuto lásku, jihne mu srdce, mysl a duše se plní pokorou a lítostí.

Vy, kteří v srdci toužíte po něčem lepším, než co může poskytnout tento svět, věřte, že tato touha je hlas Boží, promlouvající k vám. Proste Boha, aby vám dal pravou lítost, aby vám zjevil Krista v jeho věčné lásce, v jeho dokonalé čistotě. Život Spasitelův je skvělým příkladem zachovávání zásad zákona Božího - lásky k Bohu a k člověku. Jeho život byl plný shovívavosti a nesobecké lásky. Hledíme-li na něho, padá-li na nás světlo našeho Spasitele, tehdy poznáváme hříšnost svých srdcí.

Zasvitne-li však světlo vycházející od Krista do našich srdcí, poznáme sobeckost svých pohnutek, nepřátelství k Bohu, jež poskvrnilo každý skutek našeho života. Pak si uvědomíme, že naše spravedlnost je opravdu špinavé roucho a že jen krev Kristova nás může očistit od poskvrny hříchu a obnovit srdce k jeho obrazu. Hříšníku se ukáži jeho skutky nevěry, kterými rušil zákon Boží, a duch hříšníka je zasažen a pokořen pronikavým vlivem Ducha Božího. Hříšník si oškliví sám sebe, hledí-li na čistou, neposkvrněnou povahu Kristovu.

Úsudek člověka není nestranný, a proto je nedokonalý. Bůh však posuzuje všechno tak, jak je to ve skutečnosti. Opilec je v opovržení a říká se mu, že se pro svůj hřích nedostane do nebe; pýcha, sobectví a hrabivost však často zůstávají bez pokárání. Přitom jde právě o hříchy, které Boha obzvlášť urážejí, neboť jsou v rozporu s milosrdenstvím, jímž se vyznačuje povaha Boží s onou nesobeckou láskou, která panuje v nepadlém vesmíru. Kdo se dopustil některého z těžkých hříchů, může mít pocit hanby a bídy a může pocítit potřebu milosti Kristovy.

Pýcha však nepociťuje bídu, a proto zavírá srdce před Kristem a věčným požehnáním, které přišel udělit. Poznáte-li svou hříšnost, nemarněte čas, abyste se napravili sami vlastní silou. Kolik lidí si myslí, že nejsou dost dobří, aby mohli přijít ke Kristu ! Myslíte si, že se polepšíte jen vlastním úsilím ? "Může snad černoch změnit svou kůži ? Či levhart svou skvrnitost ? Jak vy byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo ?" (Jeremiáš 13,23). Pomoc pro nás je jedině u Boha. Nesmíme čekat na silnější víru, na lepší příležitosti nebo na někoho, kdo je lepší. Sami nedosáhneme ničeho. Musíme přijít ke Kristu takoví, jací jsme.

Odkládání je omyl, jehož se dopouštějí tisíce lidí za cenu ztráty věčné blaženosti. Nechci tu mluvit o tom, jak krátký a nejistý je život. Je v tom však strašné nebezpečí, jež dostatečně nedoceňujeme, když totiž dlouho čekáme věnovat sluch hlasu Ducha svatého a raději žijeme v hříchu. Takovým nebezpečím toto otálení opravdu je. Hřích, ať se nám zdá sebenepatrnější, možno páchat jen s rizikem, že utrpíme věčnou ztrátu. To, co my nepřemůžeme, přemůže nás a přivodí naši zkázu.

Každé jednotlivé přestoupení, každé opomenutí nebo zavržení milosti Kristovy dopadne na vás. Hříchy zatvrzují srdce, oslabují vůli, omamují rozum a činí vás méně ochotnějšími a méně schopnějšími následovat něžné volání Ducha svatého. Jednejte upřímně se svým srdcem. Buďte tak opravdoví a stálí, jako by byl v sázce váš život zde na zemi, neboť tento boj o čistotu mezi Bohem a vámi musí být rozhodnut pro věčnost. Pouhá naděje, není-li k ní nic víc, vás přivede do zkázy. Hledejte ve slově Božím s modlitbou. Toto slovo vám ukazuje v zákoně Božím a na životě Kristově velké zásady svatosti, bez nichž "nikdo neuzří Pána" (Židům 12,14). Přesvědčuje o hříchu, ukazuje cestu ke spáse. Následujte je, neboť hlas Boží promlouvá k vaší duši.

Poznáte-li obludnost hříchu, pochopíte-li, jací opravdu jste, nepropadněte zoufalství. Kristus přišel na svět právě proto, aby spasil hříšníky. Nemusíme si usmiřovat Boha se sebou, ale Bůh v Kristu "usmířil svět se sebou" (2. Korintským 5,19). Když vám satan našeptává, že jste velkými hříšníky, vzhlédněte ke svému Vykupiteli a mluvte o jeho zásluhách. My všichni jsme velcí hříšníci, avšak Kristus zemřel, aby nám mohlo být odpuštěno. Zásluhy Kristovy oběti stačí k tomu, aby nás smířily s Otcem. Jak veliká láska.

Výtažek z knížky  Cesta ke Kristu – E.G. Whiteová


Související články z kategorie - Hledání Boha

Jediný pravý Bůh!

439_izraelite.jpg Izaiáš 44,6 - Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh. Bůh je jen jeden! Jeden Stvořitel země i ...
Vloženo: 01.06.2011
Zhlédnuto: 283817x

Proroctví o tom, že Ježíš je předpovězený Mesiáš

191_jezis.jpg Jednotlivé knihy Starého zákona byly psány v letech od 1400 do 425 před Kristem a nacházíme  v nich kolem 60 velkých a na 270 menších mesiášských proroctví týkajících se narození, života ...
Vloženo: 24.10.2010
Zhlédnuto: 258151x

BIBLE - zpověď této knihy

558_bible_zpoved_teto_knihy.jpg Vážený  příteli. Již celá staletí hovořím k vám lidem. Promlouvala jsem ke všem generacím v minulosti a mám poselství i k lidem dnešní doby. Navzdory všem pronásledováním a snahám o mé zničení ...
Vloženo: 29.05.2012
Zhlédnuto: 6975x

Rabín, který přijal Pána Ježíše

578_rabin_ktery_prijal_jezise.jpg foto: wikipedia.org Elfred Lee Rabína Joe Kagana jsem potkal na Weimarském institutu v Kalifornii. Jeho rodina pocházela z východní Evropy. Tam znásilnili jeho tetu za zvláštních okolností. Kněz nad ní stál s křížem ...
Vloženo: 25.07.2012
Zhlédnuto: 7739x

Video - Hledání - Sobota jako symbol a památník stvoření.

181_sobota_symbol_a_pamatnik_stvoreni.jpg Sobotní den odpočinku byl dán, jako památník stvoření, kdy všechno tvorstvo má přicházet k Bohu, věnovat se svému Stvořiteli a obnovovat s Ním spojení. Člověk potřebuje sobotu, aby mu připomínala Boha ...
Vloženo: 13.10.2010
Zhlédnuto: 9812x

ZnameniCasu.cz - 3. pokání - Cesta ke Kristu