ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Co je UFO a kdo jsou mimozemšťané ?

Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?

110_ufo.jpg

Co je UFO a kdo jsou mimozemšťané ?

Vloženo: 23.09.2010
Zhlédnuto: 222864x
Témata: Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?
PrintTisk

Kdo jsou mimozemšťané a Ufo?

V dnešní době si již mnoho lidí nepokládá otázku jestli jsou mimozemšťané, ale otázku kdo jsou.

Ufo jsou realitou, sahající hluboko do minulosti lidstva a náš moderní svět, jak se zdá, neví, co si s touto realitou tajemna počít.

Bible mluví o tom, že tu s námi opravdu jsou duchovní bytosti - Satan a jeho padlí andělé, kteří se i těmito zjeveními  snaží ovlivňovat naší historii.  Ufo, mimozemšťané nejsou bytosti z jiných světů, to podle Bible možné není. Satan a pandlí andělé se vydávají za tyto námi záhadné bytosti a snaží se nás tak oklamat.

Ufo a mimozemšťané v historii.

Archeoastronautická teorie ukazuje „Oni“ přicházejí odedávna a v souvislosti s jejich působením a návštěvami na Zemi lze najít stopy.

1. Jedná se o legendy

Jedná se o legendy, ve kterých se popisují létací stroje, návštěvy „bohů“ a jejich vyslanců z nebe a podobně.  Vyprávějí o nich Eskymácké báje, pověsti o nich jsou rozšířené v Jižní Americe, Africe i Austrálii. Bohy létající na nebesích – často v létacích strojích – nalezneme i v Keltských, Islandských a Norských bájích, ve staro germánských ságách, v Japonských mítech.

2. Skalní kresby

Skalní kresby, které znázorňují neobvyklé postavy  ve skafandrech a předměty podobající se Ufo.

Jak by mohl dávný Australan o něčem takovém vědět, když jeho oblečením byla bederní zástěrka?

3. Technické a technologické objevy ne zapadající do rámce tehdejší doby

Do tehdejšího stupně poznání a kultury. Znázornění těchto věcí předbíhá svou dobu do úrovně dnešního a budoucího století. Například Indické legendy popisují i údaje o principech pohonu tryskových motorů a materiálech nutných pro výrobu vzdušných vozů – popisované stroje jsou nazývány Vimany. Popisují 407 různých materiálů, které ještě ani dnes nejsou běžné.

Mayové popisují, že bůh přilétal a odlétal létacím strojem a vždy sebou přivážel nové a důkladnější informace. Brával s sebou do kosmu mladé Maye a po čase je zase důkladně vyškolené vracel. Z nich pak vzešli kněží, matematici, filozofové a hvězdáři.

Sumerská civilizace vznikla náhle a neočekávaně. Daly nám řadu vynálezů, které dodnes využíváme – kolo, matematiku, medicínu, písmo....Zvláště v oboru astronomie předběhli svou dobu. Znali sluneční soustavu, včetně planety s dlouhou elipsovitou dobou oběhu, o které se teprve dnes začíná hovořit.

Ze všech pramenů, které jsou zde jen částečně zmíněny, lze vyvodit závěr, že „mimozemské bytosti“ provázejí lidstvo od jeho počátku. Vždy nějakým způsobem zasahovali do lidských dějin. Často však šlo o časově i místně omezené působení.

Co říká o mimozemských bytostech Bible.

Bible říká, že se v nebesích vzbouřil jeden anděl, kterému bylo svěřeno vysoké místo v nebi u Božího trůnu – Lucifer, to je „nositel světla“ a strhl třetinu andělů na svoji stranu. Po pádu prvních lidí byli svrženi na Zemi a přebývají tu s námi a neustále se snaží vést  nás  ke hříchu a neposlušnosti Božího zákona.

Přemýšleli jste už někdy nad tím, kde se na Zemi tolik zla bere? Ano - Bible říká že tu s námi žijí padlé mimozemské duchovní bytosti – andělé s velkou mocí a jediná obrana proti nim je živá víra v Boha a Ježíše Krista a z lásky k němu mít v srdci vepsán Boží zákon.

J.Fiebag v závěru své knihy „UFO – únosy lidí – setkání s mimozemskou civilizací“ píše  o tom, že zřejmě existuje civilizace kosmické inteligence, která je starší než naše, pohybuje se v mnoho dimenzionálním prostoru a projevuje se v různých podobách na naší Zemi. Poukazuje, že zřejmě není založena na uhlíkové ani křemíkové bázi, ale čistě na „duchovní“, což by měl být vrchol existenční formy života.  Nepřipadá vám, že se to s Biblickým popisem shoduje?

Efeským 6,12 - Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

Ezechiel 28,14-15,17 - Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření – než jsi byl shledán zlým. Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi, před očima králů, aby tě viděli.

Izaiáš 14,12-15 - Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem - ty, jenž jsi srážel národy!  Říkával sis přece v srdci: „Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším.“Teď však až do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší!

Podobně jako Bůh používá své anděly, aby lidi chránili, i Satan používá své anděly, aby člověku škodili a sváděli do hříchu. Pokud se svobodně nerozhodneme postavit na Boží stranu, automaticky stojíme , aniž si to uvědomujeme, na straně Zla. Nic mezi neexistuje.

Satan takticky míchá pravdu a lež způsobem těžko rozeznatelným. Často se vydává v různých zjeveních za Božího posla. Na základě takových zjevení andělské bytosti oslnivé krásy a ušlechtilých myšlenek rozesel mnoho falešných nauk a založil spoustu falešných náboženství.

2. Korintským 11,14 - A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.

Mimozemšťané a Ufo dnes.

V dnešní době stále stoupá počet hlášených pozorování Ufo a kontaktů s mimozemšťany. Za poslední desetiletí přibylo tolik nových poznatků, potvrzujících možnost návštěv a působení cizích inteligencí na Zemi, že i vědecký svět je pomalu nucen začít se zabývat otázkou Ufo. Je mnoho pozorování létajících Ufo, mnoho únosů do Ufo s cílem odebrat vzorky tkání či pokusů o oplodnění a odebrání lidských vajíček a embryí. Často si mimozemšťané vyberou člověka, kterému předávají zprávy pro náš svět. Byli pozorováni při  vytváření kruhů v obilí a mnoho dalších pozorování.

V roce 1991 provedla organizace ROPER průzkum mezi obyvatelstvem, aby zjistila počet domnělých únosů do Ufo. Výsledek šetření byl překvapivý. Celá 2% Američanů mají zkušenosti, nebo zážitky, které lze zahrnout do kategorie únosů do Ufo. Badatelé se tím  začali zabývat a americký psychiatr Dr. John Mack – nositel řady cen za odborné práce prověřoval 50 unesených  osob pomocí hypnózy. Dr. Mack tvrdí, že lidé mají zaznamenán únos jako reálný zážitek, nikoli jako sen, výmysl či halucinaci. Navíc se výpovědi mnohých shodují i v detailech, přestože se sledovaní lidé nemohli znát.

V okamžiku únosu dochází ke ztrátě pojmu času, nastává zmatek a poté ztráta vědomí. Stejně jsou také popisovány humanoidní bytosti, které únos provádějí. Výška asi 1 m, velká hlava, žádné uši, neznatelný nos, dlouhé ruce se třemi až čtyřmi prsty, tenké nohy, beztvarý hrudník. Bytosti mají ohromné tmavé oči, bez panenek a duhovky. Velká část postižených tvrdí, že bylo hrozné dívat se bytostem přímo do očí. Prý to byl zážitek horší, než fyzický teror. Některé únosy byli i před svědky.

U mimozemšťanů se velice často setkáváme s tím, že odůvodňují své kontakty s lidmi zájmem o jejich budoucí blaho. Hovoří o návratu k Bibli, Bohu míru, lásce a své úloze nám v tom pomoci. Do tohoto hnutí se snaží postupně zapojit všechny obyvatele Země,aby byla Země sjednocená a mohl se zjevit jejich nejvyšší velitel  AVATAR Kristus. (poselství přijaté od Voodoka velitele lodi „Křišťálový zvon“)   ( Podoba jména i myšlenky s filmem Avatar nebude jistě náhodná, ale bude přípravou lidí na Nový věk.)

I to je Biblí předpovězeno

2. Tesalonickým 2,3-4 - Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde  (2 příchod Ježíše Krista), musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

Akce mimozemšťanů má nahradit a plně zastoupit Krista. Ne tedy příchod Krista s anděli, aby udělal konec zlu na této Zemi a nastolil své království, ale kolektivní přistání Ufo s nejasnými konci.

Ježíš Kristus varoval, že se Satan bude chtít vtělit do Anděla světla. Bude chtít napodobit příchod Ježíše Krista a uvést na svět sjednocení pod svou nadvládou. Naplňují se již slova Ježíše Krista, který přesně před tímto svodem varoval.

Jeho příchod bude ale slavný a budou ho vidět všichni na celém světě v jeden okamžik a bude ho provázet probuzení  mrtvých k životu.

Lukáš 17,24 - Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.

Čerpáno z knížky Daniel Hájek – UFO Tajemství a souvislosti, nakladatelství Jupos

Autor se těmito jevy zabýval od svých 18 let až do 49 let a čerpal od mnoha známých ufologů.

Doporučené knihy:

UFO - Tajemství a souvislosti - Daniel Hájek

Cesta do nadpřirozeného světa - Roger J. Morneau

Válka stejně skutečná jako vítězství - Vaughn Allen


Související články z kategorie - Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?

Opravdu znáte Bohem zakázané okultní praktiky?

589_bohem_zakazane_okultni_praktiky.jpg Setkali jste se již s těmito pojmy? Kouzlení, Čarodějnictví, Jasnovidectví, Věštění, Vyvolávání duchů, Astrologie,vyhánění démonů? A nebo je dnes znáte pod některými moderními a dnes běžnými pojmy jako je Jóga, Reiky, ...
Vloženo: 22.09.2012
Zhlédnuto: 15112x

Nadpřirozené zážitky

66_nadprirozene_zazitky.jpg Máte nadpřirozené zážitky? Hýbe se vám doma obraz, fotka zesnulého příbuzného? Máte pocit, že s Vámi chce mluvit a navázat kontakt člověk, který už není mezi živými? Nevíte, co si o tom ...
Vloženo: 11.08.2010
Zhlédnuto: 177998x

Video - Okultismus - Nová Světová Velmoc - jak působí tajemné síly?

313_nova_svetova_velmoc.jpg Určitě jste slyšeli o mnoha tajemných silách, kterým nemůžeme rozumět. Ve světě se dějí mnohá tajemná uzdravení, operace na dálku, operace bez nože a jizev holou rukou. Masové uzdravování tajemnou mocí. ...
Vloženo: 12.01.2011
Zhlédnuto: 19135x

Co je spiritismus a okultismus?

473_spiritismus_okultismus.jpg Spiritismus učí, že duchové zemřelých mohou navazovat spojení s lidmi prostřednictvím media. Media jsou mluvící, píšící, kreslící, uzdravující apod. Podle Písma je známo, že „nesmrtelná duše“ neexistuje, nejsou to duchové zemřelých, ale ...
Vloženo: 05.09.2011
Zhlédnuto: 232943x

Komu sloužili Mayové, určili konec světa roku 2012?

311_mayan_pyramid_and_calendar.jpg Tato otázka napadla určitě každého, kdo se o toto téma zajímá. Musíme si uvědomit jaké síly jsou na tomto světě. Je to Bůh – láska, vládce celého vesmíru, ale také Lucifer, ...
Vloženo: 12.01.2011
Zhlédnuto: 199006x

ZnameniCasu.cz - Co je UFO a kdo jsou mimozemšťané ?