ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Milénium - Tisícileté království

Je Biblický konec světa?

305_milenium_tisicilete_kralovstvi.jpg

Milénium - Tisícileté království

Vloženo: 07.01.2011
Zhlédnuto: 211111x
Témata: Je Biblický konec světa?
PrintTisk

O tisíciletém království je psáno mnoho nejasností a bludů. Někteří lidé věří, že tisícileté království je již nyní zde na zemi, většina ale věří, že teprve přijde. Například New age a Maitrea hlásá, že bude ukončena etapa světa, tak jak jí dnes známe a někdy po roce 2012 přijde tisícileté království míru a klidu na zemi a budeme se mít už jen dobře.

Bible ale mluví o něčem jiném. Bible mluví o tom, že Milénium začne po druhém příchodu Ježíše Krista, kdy Ježíš vezme do nebes své věrné a vykoupené lidi, ale pak bude země neobydlená a prázdná.  Nevěřící lidé totiž nevydrží druhý příchod a zahynou a země bude po tisíc let pustá a prázdná. Satan zde bude po tisíc let spoután na naší pusté zemi prázdnotou ve vězení a bude čekat na soud. Bude mít dost času o samotě a v nečinnosti přemýšlet o tom, co všechno způsobil.

Bible také mluví o tom jak má druhý příchod Ježíše Krista vypadat a mluví o tom, že příchod bude Satanem napodoben a zfalšován. Satan se převtělí i s jeho přisluhovači do anděla světla a napodobí druhý příchod a bude rozhlašovat, že  nastává tisícileté království klidu, míru, lásky. Přesně to se nyní začíná naplňovat. Nedejme se svést a studujme, jak nechal svůj druhý příchod zaznamenat Ježíš Kristus ve svém slově - Bibli.

Ježíš Kristus skutečně brzy přijde, ale bude to podle Bible se vší slávou a v jednom okamžiku ho uvidí celý svět, každé oko i ti, kdo ho probodli. Při jeho příchodu budou věřící lidé - živí proměněni a  mrtví věřící vzkříšeni a odejdou společně s Kristem do nebe. Jeho příchod nebude skrytý ani přenášen přes televizi, ale bude to oslňující okamžik po celém světě.

Ale ještě nebude konec začíná 1000 let, během kterého bude země prázdná a zpustošená, protože bezbožní nevydrží vidět Ježíše Krista a zahynou.  V nebi bude 2. fáze soudu nad ostatními lidmi a satanem a po tisíci letech přijde Ježíš Kristus znovu, aby vzkřísil mrtvé bezbožné a odplatil všem podle jejich skutků. Když Ježíš Kristus vzkřísí mrtvé bezbožné lidi, bude tím Satan na chvíli propuštěn a bude se je snažit navést k boji proti svatým. Pak již ale zasáhne Ježíš Kristus a všechny uvrhne do hořícího jezera, kde najdou druhou, věčnou smrt.

Milénium podle Bible bude až po druhém příchodu Ježíše Krista, ale  dejte pozor, aby jste se nedali oklamat napodobeninou druhého příchodu. Nebude to tisíc let klidu a míru, ale tisíc let,  kdy bude země pustá a prázdná bez lidí a zvířat, ani slunce nebude svítit. Bude to Satanovým vězením!

Přečtěte si následující Biblické verše.

Který výrok Bible mluví o Miléniu?

Zjevení Jana 20,1-3 - Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn.

Zjevení 20,4 - Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let.

Koho budou svatí soudit podle apoštola Pavla?

1. Korintským 6,2-3 - Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti!

Kolikeré bude vzkříšení?

Jan 5, 28-29 - Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.

Kteří lidé vstanou z mrtvých při prvním vzkříšení?

Zjevení Jana 20,6 - Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.

Co udělá Kristus se svatými až přijde podruhé?

Jan 14,3 - Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

Jan 17,24 - Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa.

Co se stane s živými bezbožnými lidmi při druhém příchodu?

Lukáš 17,26-30 - Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.

1. Tesalonickým 5,3 - Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.

Zjevení Jana 6,14-17 - Nebe zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa. Králové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?“

Jaký popis naší země v době tisíciletí, dávají proroci?

V Bibli v Genesis se píše, že na počátku země byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí. Řecké slovo zde použité - abussos - je to samé jako slovo ve Zjevení Jana 20, 1, které mluví o tisíciletí.

Izaiáš 21,22 - V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole na zemi. Budou nahnáni jako vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslý i samo slunce se zastydí, až se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví svou slávu před svými stařešiny.

Jeremiáš 4,23-26 - Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla. Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv!

Izaiáš 24,1-3 - Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyvatele rozptýlí. Stejně dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichváři i jejich oběti. Zem bude úplně vypleněna, o všechno bude oloupena - takové slovo vyšlo od Hospodina!

Zjevení Jana 6,14-17 - Nebe zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa.

Jak dlouho bude Satan uvězněn na této zemi v tomto stavu?

Zjevení Jana 20,3 - Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn.

Spravedliví mrtví budou vzkříšeni při druhém příchodu Ježíše Krista. Kdy budou ostatní bezbožní mrtví vzkříšeni?

Zjevení Jana 20,5 - Ostatní (bezbožní) mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let.

Jaká změna nastane v Satanovu postavení při ukončení tisíciletí?

Po ukončení oněch tisíci let, Kristus provázen svatými, přijde opět na tuto zem, aby vykonal rozsudek soudu nad bezbožnými a očistil a stvořil novou zemi, jako domov spravedlivých. V té době Kristus probudí mrtvé bezbožné ze všech věků. To bude druhé vzkříšení, vzkříšení k soudu a zatracení. Bezbožní povstanou s tím samým duchem vzpoury, který měli ve svém životě. Jejich vzkříšením Satan je propuštěn ze svého dlouhého nicnedělání a nečinnosti.

Zjevení 20,3 - Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn.

Jan 5,29 - a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.

Co hned začne Satan dělat, když budou bezbožní vzkříšeni?

Zjevení 20,7-8 - Až uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji - takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.

Proti komu budou bezbožní bojovat?

Zjevení 21,2 - Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.

Zjevení 21, 8 - Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.

2. Tesalonickým 1,7-9 - Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.

Co mohou svatí očekávat po zničení země a všeho hříchu a hříšníků?

2. Petr 3,13 - Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti.

Izaiáš 65,17 - Hle - já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.

Zjevení Jana 21,1 - Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.

Jaká odměna očekává spravedlivé lidi?

Izaiáš 35,10 - Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je opustí.

Zjevení 21,4 - On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“

Izaiáš 65,24-25 - Ještě než zavolají, já jim odpovím; ještě než domluví, já je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.

Zjevení 22,5 - Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.


Související články z kategorie - Je Biblický konec světa?

Nostradamus, 2012 - falešná proroctví

192_nostradamus.jpg Chtěl bych vám něco napsat o proroctvích Nostradama, jelikož se na internetu o něm hodně diskutuje a mezi lidmi hojně hovoří. Mnohým nahání hrůzu jeho děsivá proroctví, jiní říkají že je ...
Vloženo: 25.10.2010
Zhlédnuto: 510769x

Video - Tajemství nepravosti - kdo jsou ti, kdo hýbou světem, a jak?

362_jedna_velka_rodina.jpg Souvisí spolu Starodávný Egypt, svobodní zednáři, Ilumináti a propojení s dnešním světem? New Age je hnutí, které hýbe světem, kdo ho vede a kdo má takovou moc prosadit ho do všech ...
Vloženo: 20.02.2011
Zhlédnuto: 20012x

Falešný Nový věk a mesiáš Maitrea

280_jezis_vs_lucifer_1.jpg „New Age – Nový věk“ s těmito slovy se od roku 1984 stále více setkáváme ve všech novinách a zpravodajstvích. Lidstvo touží po změně, protože takto to již dál země s ...
Vloženo: 26.11.2010
Zhlédnuto: 203731x
Doporučujeme

Lidé se ptají - bude konec světa?

603_konec_sveta.jpg Přišla jsem dnes do obchodu a paní prodavačka se bavila se svým kolegou o superbouři v New Yorku.  Rozběsněný živel  zaplavil pobřežní oblasti až čtyřmetrovými vlnami, osm milionů domácností se ocitlo ...
Vloženo: 19.12.2012
Zhlédnuto: 12374x

Konec světa 2012, Mayové a jejich kalendář ?

74_mayan-calander.jpg Bude katastrofický konec světa roku 2012? Nebo bude přechod do nových časů, duchovně založené společnosti? Příjde roku 2012 antikrist? Jsou tyto fakta pravda nebo fikce, podvod a klam? Blíží se datum, ze ...
Vloženo: 14.01.2011
Zhlédnuto: 383351x

ZnameniCasu.cz - Milénium - Tisícileté království